TUAÀN BAÙCH NHAÄT COÁ TT NGUYEÃN VAÊN THIEÄU

ÑAÕ ÑÖÔÏC TOÅ CHÖÙC TRONG MOÄT NGHI LEÃ COÅ TRUYEÀN, TRANG TROÏNG CHÖA TÖØNG THAÁY ÔÛ HAÛI NGOAÏI VÔÙI TREÂN 500 NGÖÔØI THAM DÖÏ

* Buoåi leã ñaõ taïo moät aán töôïng toát ñeïp ñoái vôùi chính quyeàn Lieân Bang vaø Tieåu Bang veà daân toäc Vieät Nam

SAN JOSE (TVNs) - Theo phong tuïc Noäi Ñaïo vaø Thaàn Giaùo Vieät Nam Tuaàn Baùch Nhaät Coá TT Ñeä II VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ ñöôïc dieãn ra trong moät nghi thöùc coå truyeàn ñaày trang troïng, chöa heà xaûy ra taïi haûi ngoaïi ñaõ taïo ñöôïc moät aán töôïng toát ñeïp veà neàn vaên hoùa coå truyeàn cuûa daân toäc Vieät Nam.

Ñöôïc bieát, Tuaàn Baùch Nhaät Coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu ñöôïc toå chöùc vaøo saùng chuû nhaät, 6/1/2002 taïi Hoäi Tröôøng American G.Ò Forum, soá 765 Story Road, San Jose CA 95122. Ñaây laø moät hoäi tröôøng vöøa môùi ñöôïc xaây döïng naèm ñaèng sau Super Kmart vôùi söùc chöùa 2,000 ngöôøò. Ñaõ coù khoaûng treân 500 ngöôøi tham döï buoåi leã.

Hieän dieän trong buoåi leã, chuùng toâi ghi nhaän veà phía cöïu Töôùng Laõnh QLVNCH coù cöïu Trung Töôùng Hoaøng Xuaân Laõm, cöïu Ñeà Ñoác Traàn Vaên Chôn, cöïu Thieáu Töôùng Nguyeãn Khaéc Bình, cöïu Thieáu Töôùng Buøi Ñình Ñaïm, cöïu Chuaån Töôùng Nguyeãn Vaên Chöùc, cöïu Thieáu Töôùng Huyønh Vaên Laïc, cöïu Phoù Ñeà Ñoác Dieäp Quang Thuûy, phu nhaân coá Trung Töôùng Traàn Vaên Minh, phu nhaân coá Chuaån Töôùng Ñoã Kieán Nhieãu, cöïu Ñaïi Taù Döôïc Só Cao Thieän Chaùnh, cöïu Ñaïi Taù Hoaøng Ñöùc Ninh, cöïu Ñaïi Taù Nguyeãn Ñình Saùch, cöïu Ñaïi Taù Traàn Vaên Troïng töùc nhaïc só Anh Vieät, cöïu Ñaïi Taù Vuõ Duy Taïo, phu nhaân coá Ñaïi Taù Ngoâ Theá Linh... Veà phía Laäp Phaùp vaø Haønh Phaùp VNCH thì coù cöïu Chuû Tòch Haï Nghò Vieân, nguyeân Thuû Töôùng Chính Phuû VNCH vaø baø Nguyeãn Baù Caån, cöïu daân bieåu Nguyeãn Thò Hai, cöïu nghò só Phan Thò Nguyeät Minh, oâng Hoaøng Ñöùc Nhaõ, Phan Löông Quang, Nguyeãn Ñöùc Cöôøng... Veà phía caùc Hoäi ñoaøn thì coù Ban Ñaïi Dieän Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Baéc California, Lieân Hoäi Ngöôøi Vieät Quoác Gia Baéc California, Lieân Hoäi Cöïu quaân nhaân QLVNCH Baéc California, Hieäp Hoäi Coäng Hoøa, MTQGTNGPVN, Lieân Minh Vieät Nam Töï Do, UÛy Ban Phoái Hôïp Coâng Taùc Baéc California, Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, Hoäi AÙi Höõu HO San Francisco, Hoäi Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò Vuøng Ñoâng Vònh Oakland Hoäi AÙi Höõu Caây Mai Baéc Cali, Hoäi AÙi Höõu Löïc Löôïng CSQG Baéc Cali vaø San Joseï.. cuøng caùc ñoaøn theå vaø quyù ñoàng höông ñeán töø caùc vuøng San Francisco, Stockton, Sacramento, Oakland Concord, Hayward, San Rafell. Ngoaøi ra cuõng coù ñoâng ñaûo ñaïi dieän truyeàn thoâng, baùo chí trong vuøng tham döï.

Veà phía quan chöùc Hoa Kyø coù Coâ Maya Espaza, ñaïi dieän baø Daân Bieåu Lieân Bang Zoe Lofgren; oâng Manny Diaz, daân bieåu tieåu bang ñaïi dieän Tieåu Bang California, Giaùm Saùt Vieân Quaän Haït Santa Clara Pete McHugh vaø moät soá nghò vieân thaønh phoá San Jose nhö nghò vieân Chuck Reed, William Forrest, Nova Campos, Dave Corteseï..

Ñuùng 11:00, phu nhaân coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu cuøng tröôûng nöõ laø Nguyeãn Thò Tuaán Anh töø Boston ñeán cuøng vôùi ngöôøi con trai uùt hieän ñang theo hoïc taïi San Francisco laø Nguyeãn Thieäu Long ñeán trong traøn phaùo tay chaøo möøng cuûa moïi ngöôøi hieän dieän. Ñaây laø laàn ñaàu tieân nguyeân Ñeä I Phu Nhaân VNCH xuaát hieän tröôùc coâng khai cuõng nhö xuaát hieän taïi San Jose sau gaàn 27 naêm boû nöôùc ra ñi soáng löu vong taïi haûi ngoaïò

* Nhaân, Nghóa, Leã, Trí Tín laøm neàn taûng

Phaàn nghi leã ñöôïc baét ñaàu vôùi phaàn cung nghinh Linh Vò vaø Di AÛnh cuûa coá TT Ñeä II VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu vaøo Hoäi Tröôøng haønh leã. Ñoaøn cung nghinh ñöôïc daãn ñaàu bôûi Töôùng Kyø vôùi côø ñoû ba sao traéng, do Hoäi Tröôûng Hoäi AÙi Höõu HO San Francisco caàm. Theo sau laø Linh Vò vaø Di AÛnh. Kieäu linh vò vaø di aûnh sôn son theùp vaøng, coù loïng che do caùc moân sinh thuoäc Trung Taâm Vaên Hoïc Voõ Ñaïo, Chaâm Cöùu vaø Döôõng Sinh Huøng Vöông phuï traùch. Caùc moân sinh cuûa trung taâm naøy trong saéc phuïc lính leä thôøi xöa vôùi aùo ñoû, quaàn ñen, thaét löng ñen noùn laù khieâng kieäu Linh Vi vaø Di AÛnh coù maøu saéc röïc rôû vôùi loïng maøu vaøng, ñoû che ñaõ taïo neân veû uy nghi vaø trang troïng cho buoåi leã. Ñeå môû ñaàu, trong traùch vuï MC, oâng Hoà Vaên Ñaïo, moät chieán höõu HO cuûa vuøng Cöïu Kim Sôn cho bieát: "Theo phong tuïc coå truyeàn cuûa daân toäc Vieät Nam löu truyeàn töø ngaøn xöa, laáy Nhaân, Nghóa, Leã, Trí, Tín laøm neàn taûng ñaïo ñöùc cho xaõ hoäi Vieät Nam. Nhaân Tuaàn Baùch Nhaät - 100 ngaøy cuûa coá TT Ñeä II VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu, Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi ñaõ phoái hôïp cuøng nhieàu ñoaøn theå, toå chöùc, hoäi ñoaøn mieàn Baéc California, ñöùng ra toå chöùc buoåi leã Tuaàn Baùch Nhaät cho coá TT ñeå noùi leân tinh thaàn ñoaøn keát cuûa khoái ngöôøi Vieät quoác gia vaø theå hieän taám loøng tri aân cuûa chuùng ta ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coá coâng ñoái vôùi ñaát nöôùc".

Sau phaàn môû ñaàu, nghi thöùc khai maïc vôùi quí chieán höõu trong Lieân Hoäi Cöïu Quaân Nhaân mieàn Baéc Cali trong ñoàng phuïc tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam Ñaø Laït vaø caùc quaân binh chung röôùc Quoác Quaân Kyø VNCH vaø Quoác Kyø Hoa Kyø vaøo vò trí haønh leã. Nghi thöùc chaøo côø maëc nieäm ñöôïc dieãn ra vôùi söï ñieàu khieån cuûa HQ Nguyeãn Cöôøi thuoäc Hoäi Baïch Ñaèng Baéc Cali vaø caùc quaân nhaân trong Lieân Hoäi CQN.

Sau phaàn tieãn ñöa Quoác Quaân kyø rôøi vò trí haønh leã, laø dieãn vaên khai maïc cuûa Tröôûng Ban Toå Chöùc, cuï Nguyeãn Höõu Haõn, Chuû Tòch Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi, Toång Thô Kyù Hoäi Ñoàng Tröôûng laõo Hieäp Hoäi Coâng Vieân Vaên Hoùa vaø Truyeàn Thoáng Vieät Nam. Cuï Haõn ñaõ phaùt bieåu:

"Theo phong tuïc Noäi ñaïo vaø Thaàn giaùo Vieät Nam, Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi phoái hôïp vôùi caùc Hoäi ñoaøn quoác gia long troïng toå chöùc buoåi leã naøy vôùi caùc nghi leã coå truyeàn daân toäc ñeå theå hieän loøng tri aân ñoái vôùi vò laõnh ñaïo neàn Ñeä Nhò Coäng Hoøa Vieät Nam qua hai nhieäm kyø töø name 1967 ñeán naêm 1975 vaø vôùi vò Töôùng laõnh cao caáp QLVNCH ñaõ ñoùng goùp nhieàu coâng lao trong coâng cuoäc baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc.

Trong thôøi gian gaàn 10 naêm ôû cöông vò laõnh ñaïo toái cao Chính phuû vaø Quaân löïc VNCH, coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhieàu chính saùch coù taàm voùc quoác saùch ñieån hình laø chính saùch "Ngöôøi Caøy Coù Ruoäng". Lôøi tuyeân boá ñöôïc coi laø ñeå ñôøi cuûa Coá TT "Ñöøng nghe nhöõng gì Coäng saûn noùi - Maø haõy nhìn nhöõng gì Coäng saûn laøm" laø khuoân thöôùc ñeå chuùng ta suy ngaãm ñeán haäu quaû bi thaûm cuûa ñaát nöôùc keå töø khi Coäng Saûn mieàn Baéc cöôõng ñoaït mieàn Nam Vieät Nam cho ñeán nay, traûi qua 26 naêm döôùi cheá ñoä ñoäc taøi, ñaûng trò".

Keá tieáp oâng Voõ Duy Thöôûng, thaønh vieân trong ban toå chöùc, nguyeân Luaät Sö, chuyeân vieân ñaëc nhieäm taïi Boä Tö Phaùp chính phuû VNCH trong phaàn trình baøy sô löôïc tieåu söû vaø coâng nghieäp ñoái vôùi ñaát nöôùc cuûa coá TT/VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ cho bieát:

"Coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu sanh ngaøy 24 thaùng 12 naêm 1924 (Naêm Giaùp Tyù) taïi laøng Tri Thuûy, tænh Phan Rang (Ninh Thuaän) trong moät gia ñình trung löuï Thaân phuï oâng laøm ngheà ñi bieån vaø lo caû vieäc ruoäng nöông. OÂng laø ngöôøi con thöù taùm trong gia ñình.

OÂng ñaéc cöû chöùc vuï TT Ñeä Nhò Vieät Nam Coäng Hoøa trong 2 nhieäm kyø. Leã tuyeân theä nhaäm chöùc TT nhieäm kyø 1 ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 31-10-1967 tai tieàn ñình Quoác Hoäi vaø nhieäm kyø 2 vaøo naêm 1971.

- Trong suoát thôøi gian trong traùch nhieäm laõnh ñaïo quoác gia:

* Veà quaân söï, coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu, trong traùch vuï Toång Tö Leänh Quaân Ñoäi, oâng ñaõ laõnh ñaïo QLVNCH gaây cho coäng saûn nhöõng thaát baïi naëng neà qua 3 ñôït toång coâng kích naêm Teát Maäu Thaân (1968), ñaõ coù 100 ngaøn boä ñoäi chính quy, du kích, caùn boä cô sôû naèm vuøng ñaõ bò loaïi khoûi voøng chieán. Sau ñoù, chieán tranh khoác lieät vaãn tieáp dieãn, naêm 1972, moät laàn nöõa vôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa oâng, QLVNCH ñaõ ñaåy lui caùc cuoäc toång taán coâng cuûa Coäng saûn Baéc Vieät treân caùc maët traän Trò Thieân, Komtum vaø Bình Long. Trong khi maët traän coøn naëc muøi thuoác suùng, noùng boûng, Coá Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ khoâng ngaïi hieåm nguy, ñích thaân ñeán chieán tröôøng ñeå uûy laïo vaø töôûng thöôûng caùc chieán só anh huøng cuûa quaân löïc.

* Veà chính trò, oâng ñöa ra Laäp tröôøng 4 KHOÂNG laøm chæ nam cho saùch löôïc chính trò cuûa chính phuû VNCH laø KHOÂNG THÖØA NHAÄN COÄNG SAÛN, KHOÂNG TRUNG LAÄP HOÙA MIEÀN NAM, KHOÂNG LAÄP CHÍNH PHUÛ LIEÂN HIEÄP vaø KHOÂNG NHÖÔÏNG ÑAÁT CHO COÄNG SAÛN.

Naêm 1971, Hoa Kyø thay ñoåi ñöôøng loái chieán tranh taïi Vieät Nam ñeå môû ñöôøng cho vieäc "Ruùt quaân trong danh döï" qua chöông trình Vieät Nam hoùa chieán tranh. Trong döï thaûo hieäp öôùc Ba-Leâ ñaõ cho pheùp 200,000 quaân Baéc Vieät ñoàn truù quaân taïi mieàn Nam trong khi caùc quaân ñoäi ñoàng minh cuûa VNCH phaûi laàn löôït rôøi khoûi Vieät Nam. Tröôùc söï baát lôïi veà caùn caân quaân söï cho VNCH, ngaøy 24-10-72, oâng chính thöùc baùc boû vieäc kyù keát vaøo baûn döï thaûo hieäp öôùc Ba-Leâ do ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Kissinger ñeä trình. Ñeå coá thuyeát phuïc oâng, Toång thoáng Nixon ñaõ vieát taát caû 27 böùc thô trong voøng ba naêm, töø 1971 ñeán 1973, cam keát yeåm trôï VNCH veà kinh teá, chính trò vaø quaân söï trong ñoù Hoa Kyø seû traû ñuõa mau leï vaø aùc lieät neáu Haø Noäi vi phaïm hieäp öôùc ñaõ kyù. Nhöõng lôøi höùa heïn naày choân vuøi theo söï töø chöùc cuûa TT Nixon trong vuï Watergateï

* Veà phöông dieän xaây döïng neàn taûng vöõng chaéc cho moät theå cheá Daân chuû phaùp trò, oâng ñaõ kyù Saéc luaät ban haønh caùc boä Hình luaät, Hình Söï Toá Tuïng, Daân Luaät, Daân Söï Toá Tuïng, vaø boä luaät Thöông Maûò

* Trong chuû tröông phaùt trieån töï do toân giaùo taïi Mieàn Nam, oâng ñaõ kyù saéc luaät ban haønh Hieán Chöông cho Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Cao Ñaøi giaùoï

* Maëc duø bò coäng saûn tìm moïi caùch ñeå luõng ñoaïn vaø phaù hoïai neàn kinh teá mieàn Nam, oâng vaån cho xuùc tieán nhöõng keá hoaïch phaùt trieãn kinh teá quoác gia, ñieån hình laø Khu kyõ ngheä Bieân Hoøa.

* Naèm trong chöông trình Bình ñònh vaø Phaùt trieån Noâng thoân, oâng ñaõ ban haønh chaùnh saùch "NGÖÔØI CAØY COÙ RUOÄNG" ngaøy 26-03-1970. Ngaøy naày coøn ñöôïc goïi laø NGAØY NOÂNG DAÂN VIEÄT NAM. Lòch söû trôù treâu, trong khi chính phuû VNCH caáp ñaát cho noâng daân coù ruoäng ñeå caøy, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân coù côm no aùo aám, thì Coäng saûn Haø Noäi reâu rao laø laõnh ñaïo chieán tranh giaûi phoùng mieàn Nam laïi tìm ñuû moïi caùch ñeå cöôùp ñaát cuûa ngöôøi noâng daân Vieät Nam ngheøo khoù, sau khi hoï hoaøn taát chuû tröông xaâm löôïc mieàn Nam.

* Caâu noùi lòch söû cuûa coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán nhö ñònh luaät baát bieán trong nhaân gian vaø laø baøi hoïc suy ngaãm cho caùc theá heä mai sau. Caâu ñoù la:ø

"Ñöøng nghe nhöõng gì Coâng saûn noùi, maø haõy nhìn kyõ nhöõng gì coäng saûn laøm".

Naêm 1975 - Tröôùc aùp löïc cuûa chính phuû Hoa Kyø vaø Coäng saûn Haø Noäi, ñeå giöõ vöõng laäp tröôøng 4 khoâng, oâng quyeát ñònh töø chöùc TT VNCH ngaøy 21 thaùng 4 naêm 1975. OÂng bò buoäc phaûi rôøi xöù ñeå giuùp cho taân chính phuû deå daøng tìm moät giaûi phaùp chính trò cho mieàn Nam vôùi Coäng saûn Haø Noäi.

Naêm 1985 - OÂng ñònh cö taïi Newton, tieåu bang Massachusetts, Hoa Kyø. - Trong thôøi gian soáng taïi haûi ngoaïi, oâng aâm thaàm tieáp tuïc coâng cuoäc ñaáu tranh cho lyù töôûng Töï do Daân chuû höôùng veà ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam. OÂng ñi ñeán caùc quoác gia Phaùp, Bæ, Anh, Ñöùc. Thuïy Sæ... gaëp caùc anh em cöïu quaân nhaân vaø ñoàng baøo ñòa phöông keâu goïi keát hôïp ñeå ñeå ñaáu tranh cho moät quoác gia Vieät Nam töï do, daân chuû, tieán boä vaø coâng baèng. OÂng laáy quyeàn daân toäc töï quyeát laøm caên baûn, ñoøi hoûi Coäng saûn Vieät Nam toå chöùc baàu cöû thöïc söï töï do daân chuû ñeå daân baàu leân moät quoác hoäi laäp hieán soaïn thaûo moät hieán phaùp môùi theo cheá ñoä daân chuû phaùp trò.

- Vaøo ngaøy 18-08-1991, oâng cuøng caùc ñoàng chí vaø chieán höõu ñöùng ra thaønh laäp vaø coâng khai hoùa moät toå chöùc chính trò laáy teân laø "Toå Chöùc Vaän Ñoäng Yeãm Trôï Daân Chuû vaø Taùi Thieát Vieät Nam" taïi thaønh phoá Milpitas, mieàn Baéc Californiaï

- Maëc daàu gaëp nhöõng khoù khaên vaø phöùc taïp trong sinh hoaït chính trò cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi coäng theâm söï ñaùnh phaù cuûa Coäng saûn Haø Noäi nhaém vaøo caù nhaân oâng, oâng vaãn aâm thaàm cuøng caùc ñoàng chí cuûa oâng tieáp tuïc hoaït ñoäng ñaáu tranh cho moät quoác gia Vieät Nam Töï do, Daân chuû vaø Phuù cöôøng cho ñeán ngaøy oâng nhaém maét.

- 10 giôø toái ngaøy 29/09/2001, oâng taï theá taïi bònh vieän Beth Isreal Deaconess, thuoäc thaønh phoá Boston, tieåu bang Massachutsetts. Höôûng thoï 78 tuoåò Thaùnh leã an taùng ñöôïc cöû haønh ngaøy 6 thaùng 10 naêm 2001 taïi Thaùnh Ñöôøng St. Ignatius De Loyola, thaønh phoá Boston vaø ñöôïc hoûa taùng cuøng ngaøî

Coá TT VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu ñaùng ñöôïc lòch söû ghi nhaän nhö sau:

- OÂng laø moät vò Toång Tö Leänh duõng maõnh, khoâng ngaïi hieåm nguy, ñaõ ñeán taän chieán tröôøng khi traän chieán coøn naëc muøi khoùi suùng ñeå uûy laïo vaø töôûng thöôûng caùc chieán só anh huøng.

- OÂng laø moät chieán só ñaáu tranh cho TÖÏ DO choáng Coäng saûn ñoäc taøi ñaûng trò.

- OÂng coøn laø moät chieán só cho ñaáu tranh cho DAÂN CHUÛ ñaõ coù coâng saùng laäp neàn ñeä nhò Coäng hoøa cho mieàn Nam, xaây döïng moät theå cheá DAÂN CHUÛ PHAÙP TRÒ cho nhaân daân mieàn Nam maëc duø ñaát nöôùc ñang bò chieán tranh xaâm laêng daøy xeùoï

- Vaø treân heát, OÂng laø moät NHAØ AÙI QUOÁC CHAÂN CHÍNH ñaõ khoâng ngaïi hy sinh thaân theá vaø söï nghieäp ñeå ñaáu tranh cho ngöôøi daân mieàn Nam coù moät neàn hoøa bình coâng chính trong Töï do vaø Daân chuû vôùi chuû tröông "Boán Khoâng". Chính muïc tieâu toái haäu naày maø oâng ñaõ saún saøng töø boû cöông vò TT ñeå caùc cöôøng löïc chính trò saáp xeáp moät giaøi phaùp chính trò cho Vieät Nam".

Tieáp tuïc laø phaàn chieáu döông aûnh vaøi hình aûnh hoaït ñoäng luùc sinh thôøi vaø tang leã cuûa coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu. Trong hoäi tröôøng gioïng noùi laõnh laõnh cuûa ngöôøi quaù coá luùc coøn sinh tieàn qua maùy phoùng thanh ñaõ gôïi nhôù cho moïi ngöôøi nhöõng hình aûnh cuûa queâ höông, ñaát nöôùc khi khi loït vaøo tay CSVN cöôõng chieám.

ÔÛ phaàn nghi leã theo tuïc leä coå truyeàn vôùi quí cuï trong Ban Teá Nam Quan trong saéc phuïc maøu xanh döông vaø Ban Teá Nöõ Quan trong saéc phuïc maøu hoàng do cuï Tröông Ñình Söûu, Chuû Tòch Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Vuøng Cöïu Kim Sôn chuû teá, döôùi söï höôùng daãn cuûa cuï Nguyeãn Vieát Ngoï, Coá Vaán Nghi Leã Coå Truyeàn cuûa Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi ñieàu khieån. Moïi ngöôøi ñeàu ngoài im laëng höôùng veà leã ñaøi trong luùc chieâng troáng vang leân.

* "Maát maùt naøy, daân toäc chiu tang chung"

Ñieáu vaên ñöôïc ñoïc leân khieán nhieàu ngöôøi khoâng traùnh khoûi xuùc ñoäng:

"Duy: Vieät Nam Quoác, Tueá thöù Taân Tî nieân Thaäp nhaát nguyeät. Nhò thaäp tam nhaät,

Döông lòch: Nhò thieân, nhò nieân, Ñoâng Thieân nhaát nguyeät. Sô luïc nhaät.

Taïi leã ñaøi soá 765 Story, thaønh phoá San Jose, Tieåu bang California, Hoa Kyø.

Cung duy: Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi vaø ban toå chöùc Tuaàn Baùch Nhaät coá Toång Thoáng VNCH Nguyeãn Vaên Thieäu.

Theo truyeàn thoáng Noäi Ñaïo

Phong tuïc cuûa daân toäc Vieät Nam,

Nhaân tuaàn Baùch Nhaät Coá TT Ñeä Nhò Coäng Hoøa Vieät Nam Nguyeãn Vaên Thieäu, Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi vaø ban toå chöùc tuaàn Baùch Nhaät tröôùc baøn thôø, kính daâng höông hoa quaû phaåm.

Thaønh taâm cung kính: Anh Linh Ñöùc Quoác Toå Huøng Vöông, Chö lieät vò uy linh: Tieân Vöông, Tieân Thaùnh, Tieân Hieàn, Toå Toâng traêm hoï Vieät Nam xin tieáp daãn höông linh coá TT VNCH Nguyeãn Vaên Thieäuï Sanh Giaùp Tí, ngaøy 24-12-1924, nguyeân quaùn laøng Tri Thuûy, tænh Phan Rang, trung phaàn Vieät Nam.

Ñaõ maõn phaàn ngaøy 13 thaùng 8 naêm Taân Tî, nhaèm ngaøy 29-9-2001, taïi thaønh phoá Boston, tieåu bang Massachusets, Hoa Kyø.

Kính caån caàu cho höông linh cuûa coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu:

Ñöôïc töïa Ñöùc Tieân Roàng, AÁm phaàn Linh Theå.

Nhôù Linh xöa: Troïn ñôøi binh nghieäp,

Ñaûm nhaän nhieàu chöùc vuï chæ huy,

Roài TT Ñeä Nhò Coäng Hoøa hai nhieäm kyø,

Ñôøi hieån haùch ñaõ xem thöôøng caùi cheát,

Daùm ñöông ñaàu cöùu vaän nöôùc ñang suî

Phaûi laøm cho daân aùo aám côm noï

Ngöôøi caøy ruoäng, trong tay phaûi coù ruoäng.

Phaûi baàu cöû töø trung öông trôû xuoáng

Cho daân laønh thöïc söï soáng yeân bình

Ban haønh phaùp trò

Chaán höng neàn kinh teá quoác gia

Caùn boä hoùa coâng quyeàn

Kieân ñònh laäp tröôøng: boán khoâng

Coâng ñöùc aáy toaøn daân ghi maõi

Nhöng roài do vaän trôøi xui, ñaát khieán

Hôõi hoàn thieâng soâng nuùi thaáu nguyeân do

Muoán nhìn laïi, thôøi cô ñaâu trôû laïi

Thoâi heát roài: muøa thu mieàn baéc taùi laò

Ngaøi veà trôøi, thoï 78 naêm dö,

Nghó ñôøi ngöôøi choùng vaùnh coù ra chi

Coâng hay toäi maëc tình ai suy nghó

Coâng hay toäi söû xanh coøn luaän xeùt

Maát maùt naøy, daân toäc chòu tang chung

Nhôù lôøi xöa: Ñöøng nghe nhöõng gì Coäng saûn noùi,

Maø haõy nhìn nhöõng gì Coäng saûn laøm

Nhöng nay thì: Phuû Ñaàu Roàng, phuï theå leân maây

Coá TT vaõng sanh mieàn Vónh cöûu

Ngaøi maát ñi quoác daân vaãn luoân nhôù

Coâng cuûa Ngaøi vôùi Toå quoác Vieät Nam

Nay nhaân Tuaàn Baùch Nhaät

Cheùn röôïu nhaït, höông thôm toûa ngaùt

Xin thaønh kinh cuùi ñaàu khaán nguyeän,

Coõi aâm sieâu, choán döông traàn thôùi thôùi

Choán Vónh haèng

Hoàn Ngaøi luoân phuø hoä toaøn daân.

Phuùc duy thöôïng ñieáu

Caån baùi.

Sau ñoù, phu nhaân coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu ñöôïc BTC môøi nieäm höông tröôùc baøn thôø cuûa phu quaân.

Trong phaàn phaân öu cuûa chính quyeàn Hoa Kyø, coâ Maya Espaza, ñaïi dieän nöõ daân bieåu lieân bang Zoe Lofgren ñoïc thoâng dieäp chia buoàn cuûa Toøa Baïch OÁc vaø Quoác Hoäi Lieân Bang vaø sau ñoù dieän phaân öu naøy ñöôïc trao laïi cho phu nhaân coá TT Thieäuï

OÂng Manny Diaz, daân bieåu tieåu bang, ñoïc thoâng ñieäp chia buoàn cuûa chính quyeàn Tieåu Bang California vaø sau ñoù thoâng ñieäp ñöôïc trao lai cho cuï Nguyeãn Höõu Haõn.

Cuoái cuøng, Giaùm Saùt Vieân Quaän Haït Santa Clara thay maët quaän haït gôûi lôøi chia buoàn ñeán tang quyeán vaø nhaân daân Vieät Nam.

Tröôùc khi tieãn ñöa Linh Vi vaø Di Anh coá TT Nguyeãn Vaên Thieäu trôû veà laïi Quoác Toå Voïng Töø laø phaàn caûm taï cuûa tang quyeán vaø BTC.

* Caûm taï cuûa tang quyeán

Ñaïi dieän tang quyeán, Coâ Nguyeãn Thò Tuaán Anh, tröôûng nöõ cuûa coá TT Thieäu ñaõ phaùt bieåu:

"Kính thöa quí vi Laõnh ñaïo tinh thaàn vaø quí vò Tröôûng Thöôïng.

Kính thöa quí vò quan khaùch vaø quí ñoàng höông trong coäng ñoàng Vieät Nam.

Thay maët cho Thaân maåu vaø gia ñình, chuùng toäi xin caûm ôn toaøn theå quí vò tröôûng thöôïng, quí quan khaùch Myõ-Vieät vaø quí ñoàng höông Vieät Nam hieän dieän trong buoåi leå hoâm naî

Chuùng toâi cuõng xin chaân thaønh caûm taï quí vò Tröôûng Laõo trong Hoäi Ñeàn Huøng Haûi ngoaïi, Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân Vuøng Vònh Cöïu Kim Sôn vaø caùc hoäi ñoaøn trong ban toå chöùc Ñaïi Leã Töôûng Nieäm 100 ngaøy cho coá Toång Thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa Nguyeãn Vaên Thieäu, thaân phuï cuûa chuùng toâi.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc, cuï Nguyeãn Höõu Haûn, hoäi tröôûng Hoäi Ñeàn Huøng Haõi ngoaïi ñaõ thay maët ban toå chöùc noùi leân muïc ñích vaø yù nghóa cuûa buoåi ñaïi leã töôûng nieäm.

Gia ñình chuùng toâi thaät voâ cuøng caûm kích tröôùc caùc hoaït ñoäng cuûa quí vò Tröôûng Laõo trong Hoäi Ñeàn Huøng Haõi ngoaïi, duø xa queâ höông ngaøn daäm, quí vò vaãn coá gaéng duy trì vaø phaùt huy truyeàn thoáng ñaïo ñöùc, vaên hoùa toát ñeïp, ñaõ ñöôïc löu truyeàn töø ngaøn xöa cuûa daân toäc Vieät. Vieäc toå chöùc buoåi leã Tuaàn Baùch Nhaät cho moät vò nguyeân thuû quoác gia vöøa qua ñôøi hoâm nay cuõng naèm trong muïc ñích gìn giöõ nhöõng giaù trò cao ñeïp ñoù. Caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn.

Trong khung caûnh cuûa buoåi leã ñöôïc toå chöùc voâ cuøng troïng theå vaø trang nghieâm, toaøn theå gia ñình chuùng toâi thaät khoâng bieát noùi leân lôøi gì ñeå baøy toû heát söï xuùc ñoäng vaø loøng tri aân cuûa chuùng toâi ñoái vôùi söï thöông meán vaø töôûng nhôù ñeán ngöôøi quaù coá cuûa toaøn theå quí vò trong ban toå chöùc, quí vò quan khaùch vaø quí ñoàng höông.

Nhaân dòp Naêm Môùi 2002 vaø Naêm Nhaâm Ngoï saép ñeán, chuùng toâi xin kính chuùc quí vò Tröôûng Laõo trong Quoác Toå Voïng Töø soáng laâu traêm tuoåi, quí vò quan khaùch vaø quí ñoàng höông Vieät Nam ñöôïc söùc khoûe taøi loäc doài daøo, vaïn söï caùt töôøng vaø höôûng ñaày ôn phöôùc cuûa Ñaáng Beà Treân.

Xin caûm ôn vaø kính chaøo quí vò".

* Caûm taï cuûa ban toå chöùc

Cuoái cuøng Baø Lan Nguyeãn Roberts, moät thaønh vieân trong HÑQT/HHCVVHTTVN ñaïi dieän BTC ñaõ ngoû lôøi:

"Chuùng toâi xin ñaïi dieän cho Ban Toå Chöùc, Hoäi Ñoàng Tröôûng Laõo, Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi vaø Toå Chöùc Coâng Vieân Vaên Hoùa Truyeàn Thoáng Vieät Nam xin caûm taï ñaïi dieän caùc Hoäi Ñoaøn vaø quí vò ñaõ ñeán döï buoåi leã 100 ngaøy töôûng nieäm cuûa cöïu TT Nguyeãn Vaên Thieäu.

Söï hieän dieän cuûa quí vò vaø quan khaùch ngaøy hoâm nay ñaõ noùi leân ñöôïc söï ñoaøn keát vaø ñoàng taâm ñeå baûo veä töï do vaø Nhaân quyeàn. Trong dòp naøy chuùng ta cuøng töôûng nieäm ñeán taát caû caùc chieán só ñaõ tranh ñaáu cho töï do vaø nhaân quyeàn.

Chuùng toâi xin kính chuùc quí vò vaø gia quyeán moät naêm môùi baèng an vaø thònh vöôïng".

Buoåi leã ñöôïc chaám döùt luùc 2:00 cuøng ngaøî

Ñöôïc bieát vaøo buoåi chieàu cuøng ngaøy, phu nhaân coá TT Thieäu vaø hai con, cuøng caùc quan khaùch ôû xa ñaõ tham döï buoåi cuùng vong ñöôïc toå chöùc taïi Quoác Toå Voïng Töø, soá 599, North 9th St. San Joseï Taïi ñaây, phu nhaân coá TT Thieäu cuøng hai con vaø caùc quan khaùch ôû xa ñeán ñaõ daâng höông caàu nguyeän taïi Ñeàn Thôø Quoác Toå. Sau ñoù, toaøn theå moïi ngöôøi ñaõ duøng côm chieàu thaân maät do BTC khoaûn ñaõi keùo daøi ñeán 7:00 toái môùi chia taî

Nhaân dòp, trong moät cuoäc phoûng vaán daønh rieâng cho chuùng toâi, cöïu Ñeä Nhaát Phu Nhaân, baø coá TT Thieäu ñaõ cho bieát baø raát xuùc ñoäng tröôùc moät buoåi leã trang nghieâm, uy nghi vaø long troïng do quyù cuï toå chöùc. Baø khoâng töôûng töôïng ñöôïc trong cuoäc soáng löu vong quyù cuï trong HÑTL taïi San Josae laïi coù theå toå chöùc moät buoåi leã maø theo baø Thieäu, khoâng bieát phaûi noùi laøm sao ñeå coù theå dieãn taû heát ñöôïc.

Beân canh ñoù, khi vieáng thaêm QTVT, baø Thieäu laïi theâm moät laàn ngaïc nhieân tröôùc söï söu taäp vaø yù ñònh xaây döïng Ñeàn Quoác Toå moät caùch quy moâ cuûa caùc cuï.

* Coâng hay toäi söû xanh coøn luaän xeùt

Toùm laïi, qua Ñaïi Leã Tuaàn Baùch Nhaät coá TT Thieäu ñieàu phaûi noùi, ñoù laø BTC vaø nhaát laø quí cuï trong Hoäi Ñeàn Huøng Haûi Ngoaïi, Hieäp Hoäi CVVHVN, Hoäi Ngöôøi Vieät Cao Nieân

Vuøng Cöïu Kim Sôn ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng voâ cuøng toát ñeïp vaø höõu ích.

Ñuùng laø:

"Coâng hay toäi maëc tình ai suy nghó

Coâng hay toäi söû xanh coøn luaän xeùt"

Vaø coù noùi gì ñi nöõa, thì khoâng moät ai coù theå phuû nhaän oâng Nguyeãn Vaên Thieäu vaãn töøng laø moät vò nguyeân thuû cuûa ñaát nöôùc VNCH. Ñaõ töøng laø moät vò TT cuûa moät ñaát nöôùc, oâng Thieäu caàn thieát phaûi coù moät nghi leã xöùng ñaùng khi naèm xuoáng. Nghi leã aáy, khoâng phaûi vì caù nhaân con ngöôøi mang teân Nguyeãn Vaên Thieäu maø nghi leã aáy ñoù laø bieåu töôïng tinh thaàn vaên hoùa daân toäc. Nghi leã aáy laø Nhaân, Leã, Nghóa, Trí, Tín cuûa ngöôøi Vieät Nam. CSVN coù theå cöôùp taát caû cuûa ngöôøi daân Vieät Nam, chuùng ta, nhöõng ngöôøi Vieät soáng löu vong taïi haûi ngoaïi coù theå maát taát caû nhöng khoâng moät ai coù theå keùo nhöõng tinh thaàn, nhöõng truyeàn thoáng töø ngaøn ñôøi cuûa daân toäc Vieät Nam ra khoûi traùi tim cuûa chuùng ta.