Nha KYÕ- THUAÄT

Trung Taù Löõ Trieäu Khanh

Muïc ñính cuûa ngöôøi vieát baøi naøy khoâng ngoaøi hoaøi baõo cung caáp cho caùc cöïu quaân nhaân vaø cöïu nhaân vieân daân chính ñaõ töøng phuïc vuï trong caùc ñôn vò tröïc thuoäc Nha Kyõ Thuaät / BTTM / QLVNCH hieän ñònh cö taïi Hoa Kyø cuõng nhö taïi caùc quoác gia khaùc treân Theá giôùi Töï Do, moät söï hieåu bieát toång quaùt veà söï toå chöùc cuõng nhö nhöõng hoaït ñoäng ñaëc bieät cuûa ñôn vò naøy.

Vì tính caùch ñaëc bieät veà toå chöùc vaø nhieäm vuï cuûa Kyõ Thuaät / BTTM, ngay chính nhöõng quaân nhaân phuïc vuï taïi moät ñôn vò cuûa Nha Kyõ Thuaät / BTTM cuõng khoâng hieåu roõ veà ñôn vò naøy. Do ñoù, neáu coù söï hieåu laàm hay moät söï hieåu bieát thieáu chính xaùc cuûa moät soá ñôn vò baïn cuõng khoâng phaûi laø moät ñieàu ngaïc nhieân.

Danh hieäu Nha Kyõ Thuaät / BTTM chæ laø moät danh hieäu " voû boïc " ñeå baûo veä nhöõng hoaït ñoäng thöïc söï ñoái vôùi Coäng Saûn cuõng nhö ñoái vôùi caùc ñôn vò baïn khaùc. Nha Kyõ Thuaät / BTTM chính thöùc laø Boä Tö Leänh Chieán Tranh Ngoaïi Leä, ngang haøng vôùi caáp Sö ñoaøn Toång Tröø bò do moät caáp Thieáu Töôùng laøm Tö leänh.

Nha Kyõ thuaät / BTTM traûi qua raát nhieàu laàn caûi danh vaø thay ñoåi veà toå chöùc vaø nhieäm vuï, tuøy theo söï bieán chuyeån veà tình hình chính trò quoác noäi cuõng nhö tình hình quaân söï treân chieán tröôøng.

Tröôùc khi ñi saâu vaøo vaán ñeà naøy, keû vieát baøi naøy xin maïn pheùp trình baøy sô löôïc veà caù nhaân vaø söï lieân heä ñoái vôùi Nha Kyõ Thuaät / BTTM keå töø naêm 1961 cho ñeán ngaøy chính Thöùc giaûi taùn ñôn vò naøy vaøo ngaøy 28 thaùng 4 naêm 1975 do khaåu leänh cuûa Ñaïi töôùng Toång Tham Möu Tröôûng / QLVNCH, tröôùc khi Ñaïi töôùng töø chöùc vuï Tham Möu tröôûng.

Vaøo cuoái naêm 1960, trong khi phuïc vuï taïi moät ñôn vò thuoäc Sö ñoaøn 1 Boä Binh ñoàn truù taïi Quaûng Trò, toâi ñaõ ñöôïc leänh caáp toác trình dieän Phuû Toång Thoáng. Thaät laø moät ngaïc nhieân to lôùn ñoái vôùi moät caáp uùy nhoû nhö toâi. Sau khi ñöôïc ñôn vò tröôûng caáp söï vuïi leänh, toâi ñöôïc moät vò ñaïi dieän Phuû Toång Thoáng töø Hueá ra ñoùn vaø ñöa thaúng veà Ñaø naüng. Taïi ñaây, toâi laïi ñöôïc moät ñôn vò khaùc tieáp xuùc, baét toâi thay thöôøng phuïc vaø ñöa ra phi tröôøng ñaùp phi cô Air Vieät Nam veà Saigon. Taïi Phi tröôøng Taân sôn nhaát, toâi laïi ñöôïc moät ñôn vò khaùc ñoùn vaø ñöa veà moät caên nhaø taïi khu Taân Ñònh, naèm trong moät ngoõ heïp. Duø toâi coù yù gôïi chuyeän trong luùc ñi ñöôøng, caùc vò naøy ñeàu coù veû huyeàn bí vaø raát ít noùi chuyeän. Taïi caên nhaø naøy, toâi laïi caøng ngaïc nhieân hôn vì laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc gaëp vaø giôùi thieäu vôùi moät soá nhaân vieân Hoa Kyø. Toâi khoâng bieát caùc vò naøy caû Vieät laãn Myõ, thuoäc ñôn vò hay cô quan naøo. Toâi cuõng chöa bieát vò chæ huy toâi laø ai, quaân nhaân hay daân söï. Moät nhaân vieân Hoa kyø coù veû ngaïc nhieân veà khaû naêng Anh vaên cuûa toâi. Toâi cho oâng ta bieát laø toâi ñaõ toát nghieäp khoùa 6 thaùng thoâng dòch vieân Anh ngöõ taïi Hoäi Vieät Myõ vaøo ñaàu naêm 1958.

Toâi muoàn nhaéc ñeàn söï vieäc naøy vì nhôø söï hieåu bieát veà anh vaên maø toâi ñöôïc giöõ nhöõng chöùc vuï coù lieân quan ñeán vieäc tieáp xuùc vôùi cô quan Tình baùo Hoa Kyø sau naøy. Vì nhaân vieân Hoa Kyø naøy cho toâi bieát laø ngaøy hoâm sau toâi seõ ñöôïc tham döï khoùa " Tình baùo ñaëc bieät " do caùc nhaân vieân tình baùo Hoa kyø ñaûm traùch höôùng daãn. Ngöôøi Myõ goïi laø khoùa " Clandestine Operation " ñöôïc huaán luyeän cho caùc nhaân vieân ñieäp baùo hoaït ñoäng taïi haäu tuyeán ñòch. Noùi toùm laïi ñaây laø khoùa huaán luyeän giaùn ñieäp. Toâi coù hoûi sau khoùa naøy toâi seõ laøm gì nhöng khoâng ai xaùc ñònh gì caû. Hoï chæ cho bieát laø sau khoùa huaán luyeän toâi seõ trôû thaønh moät " Case Officer " hay laø "Tröôûng coâng taùc". Teân toâi ñöôïc bieán thaønh Emile, cuõng nhö caùc hoïc vieân khaùc Leon, Antoinne, Charles .v.v. . . Thaät ra caùc teân taây phöông naøy ñöôïc ñaët ra ñeå giuùp cho ngöôøi Myõ deã nhôù trong khi huaán luyeän cuõng nhö khi hôïp taùc laøm vieäc sau naøy. Ngoaøi caùc teân naøy, chuùng toâi ñöôïc goïi baèng nhöõng nguïy danh khaùc vôùi muïc ñích baûo veä lyù lòch, ñeà phoøng ñoái phöông theo doõi trong thôûi gian lieân heä vôùi coâng taùc tình baùo. Ñaây chæ laø moät trong nhöõng nguyeân taéc caên baûn cuûa ngaønh ñieäp baùo.

Sau khoùa hoïc keùo daøi 4 tuaàn leã, toâi ñöôïc caùc vò huaán luyeän vieân Hoa Kyø khen thöôûng veà söï coá gaéng vaø thoâng suoát caùc nguyeân taéc cuûa ngaønh tình baùo. Sau ñoù, toâi ñöôïc trình dieän ñaàu tieân vôùi vò chó huy tröïc tieáp cuûa toâi laø vò Tröôûng phoøng 45 cuûa Sôû Khai thaùc Ñòa Hình tröïc thuoäc Phuû Toång Thoáng.

Toâi raát möøng rôõ væ vò chæ huy tröïc tieáp cuûa toâi laø Ñaïi UÙy BÌNH töùc laø Ñaïi UÙy Ngoâ theá Linh maø toâi ñaõ laøm döôùi quyeàn taïi Phoøng III / Quaân ñoaøn I taïi Ñaø Naüng vaøo ñaàu naêm 1958.

Söï nghieäp quaân söï cuûa toâi, giai ñoaïn coù yù nghóa nhaát laø baét ñaàu khoùa hoïc tình baùo ñaëc bieät naøy cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa QLVNCH vaøo cuoái thaùng 4 naêm 1975. Vôùi hôn 14 naêm ñöôïc phuïc vuï taïi moät ñôn vò ñaëc bieät, giöõ nhöõng chöùc vuï tuy nhoû nhoi nhöng ñöôïc gaàn guõi vôùi caùc caáp chæ huy cao caáp vaø ñöôïc söï tin töôûng cuûa caùc vò naøy, cuõng nhö caùc vò coá vaán Hoa Kyø cao caáp, toâi ñaõ theo doõi vaø chöùng kieán caùc hoaït ñoäng cuûa Nha Kyõ Thuaät / BTTM, söï caûi danh cuûa noù, töø vò trí cuûa moät Phoøng sôû nhoû trôû thaønh moät ñaïi ñôn vò coù taàm möùc chieán löôïc quan troïng.

Söï baønh tröôøng vaø lôùn maïnh cuûa Nha Kyõ Thuaät / BTTM ñeàu tuøy thuoäc vaø aûnh höôûng bôûi caùc bieán chuyeån cuûa tình hình chieán söï quoác noäi, tình hình chính trò treân theá giôùi, ñöôøng loái chæ ñaïo cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi chieán cuoäc taïi Vieät Nam vaø cuoái cuøng laø khaû naêng hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò thuoäc Nha Kyõ Thuaät / BTTM.

Nhöõng taøi lieäu trình baøy sau ñaây ñeàu döïa theo trí nhôù cuûa toâi. Do ñoù, veà thôøi gian vaø khoâng gian coù theå coù moät vaøi söï sai laàm nhoû hoaëc moät chuùt thieáu soùt. Toâi nghó raèng duø neáu coù moät vaøi söï thieáu soùt, yù nghóa vaø muïc ñích cuûa baøi naøy seõ khoâng sai laïc vaø caùc ñieåm chính yeáu toâi muoán neâu ra vaãn ñöôïc baûo ñaûm.

Sôû Khai thaùc Ñòa hình tröïc thuoäc Phuû Toång Thoáng, luùc baáy giôø do Coá Ñaïi Taù Leâ Quang Tung laø Chæ huy tröôûng. Ñôn vò naøy ñöôïc giao phoù raát nhieàu coâng taùc tình baùo quan troïng, veà quoác noäi cuõng nhö quoác ngoaïi, hoaït ñoäng döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa oâng Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu vaø Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm. Trong caùc cô caáu tình baùo, Phoøng 45 hay Phoøng E ñöôïc ñaëc traùch hoaït ñoäng thu thaäp tin töùc tình baùo taïi mieàn Baéc vó tuyeán 17, vôùi caùc heä thoáng ñieäp baùo naèm vuøng xaâm nhaäp töø Mieàn NAM hoaëc töø Ñeä Tam Quoác gia baïn. Taïi noäi boä ñôn vò, Sôû Khai thaùc Ñòa Hình cuõng ñöôïc goïi laø KHIEÂM QUANG, moãi chöõ bieåu hieäu cho moät Phoøng cuûa ñôn vò. Phoøng E sau naøy coøn ñöôïc goïi laø SB, vieát taét cho Sôû Baéc. Keå töø naêm 1960 trôû ñi, hoaït ñoäng ñieäp baùo taïi mieàn Baéc ñöôïc ñaëc bieät chuù troïng vì nhu caàu tin töùc chieán löôïc nhaèm öôùc tính khaû naêng cuûa Coäng Saûn, haàu ngaên chaën möu ñoà xaâm löôïc cuûa mieàn Baéc.

Ñeå yeåm trôï taøi chính vaø kyõ thuaät cho caùc coâng taùc ñaëc bieät naøy, cô quan Combined Studies thuoäc Toøa Ñaïi söù Hoa Kyø taïi Saigon ñöôïc giao phoù phoái hôïp vaø ñaûm traùch. Coâng taùc tình baùo vaø caùc hoaït ñoäng ñaëc bieät nhaèm ñoái töôïng Coäng Saûn ñeàu do cô quan Tình Baùo Trung Öông Hoa Kyø coá vaán vaø taøi trôï vì vaán ñeà kyõ thuaät phöùc taïp vaø phí toån to lôùn. Cô quan Combined Studies cung caáp chuyeân vieân, tin töùc tình baùo caên baûn, caùc taøi lieäu vaø vaät duïng caàn thieát, cuõng nhö nhu caàu taøi chính ñeå hoaøn thaønh coâng taùc.

Vì baøi naøy chæ giôùi haïn veà toå chöùc vaø nhieäm vuï toång quaùt cuûa Nha Kyõ Thuaät / BTTM vaø caùc toå chöùc tieàn thaân, neân toâi seõ khoâng ñeà caäp ñeán chi tieát caùc hoaït ñoäng, caùch toå chöùc caùc Toaùn coâng taùc cuõng nhö thaønh quaû cuûa caùc Toaùn naøy. Toâi mong raèng seõ coù cô hoäi trình baøy trong nhöõng baøi keá tieáp.

Vaøo ñaàu naêm 1963, Sôû Khai thaùc Ñòa Hình ñöôïc bieán caûi thaønh Boä Tö Leänh Löïc Löôïng Ñaëc Bieät , vôùi hai ñôn vò chieán ñaáu noøng coát laø Lieân ñoaøn 77 vaø Lieân ñoaøn 31. Ñaïi Taù Leâ Quang Tung cuõng laø vò Tö leänh ñaàu tieân cuûa ñôn vò naøy. Sôû Baéc vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng vaø duy trì söï phoái hôïp vôùi cô quan Combined Studies cuûa Toøa Ñaïi söù Hoa Kyø, trong khuoân khoå toå chöùc cuûa Boä Tö Leänh LLDB môùi thaønh laäp. Sau cuoäc chính bieán vaø Caùch maïng 1963 vaø Ñaïi taù Leâ quang Tung bò saùt haïi. Vaø LLÑB ñöôïc chæ huy bôûi moät soá caùc vò Töôùng laõnh vaø sau ñoù dôøi veà Nha Trang. Cuõng trong thôøi gian naøy, Sôû Baéc cuõng ñöôïc caûi danh laø Sôû Khai Thaùc / BTTM vaø tieáp tuïc duy trì coâng taùc ñaëc bieät, taùch rôøi khoûi Löïc Löôïng Ñaëc Bieät. Vò Chó huy tröôûng vaø Giaùm ñoác ñaàu tieân cuûa ñôn vò naøy laø Ñaïi Taù Traàn vaên Hoå. Ngoaøi vieäc ñaûm traùch coâng taùc vaên phoøng, lieân laïc phoái hôïp vôùi ban Coá Vaán Hoa Kyø, toâi vaãn tieáp tuïc toå chöùc caùc Toaùn vôùi tö caùch Só quan Tröôûng Coâng taùc. Moät thôøi gian sau, Ñaïi Taù Hoå chæ ñònh toâi laøm Chaùnh Vaên phoøng. Song song vôùi söï caûi toå veà phía Vieät Nam, Boä Tö leänh Löïc Löôïng Hoa Kyø taïi Vieät Nam MACV thay theá cho cô quan Coá vaán Hoa Kyø MAAG, cuõng ñöôïc thaønh laäp. MACV - SOG laø vieát taét cuûa MACV - Studies and Observations Group, nhöng chính danh laø Special Operation Group, ñöôïc chæ ñònh Coá vaán vaø yeåm trôï cho caùc coâng taùc ñaëc bieät.

Ngoaøi caùc Toaùn Tình baùo daøi haïn xaâm nhaäp Mieàn Baéc baèng Khoâng vaän hay Haûi Vaän vaø coâng taùc Bieät Haûi taäp kích ñaùnh phaù caùc muïc tieâu thuoäc mieàn Baéc duyeân haûi. Sôû Khai thaùc laïi ñöôïc leänh toå chöùc caùc Toaùn thaùm saùt ngaén haïn hoaït ñoäng taïi vuøng bieân giôùi Laøo Vieät naèm phía Baéc vó tuyeán 17 cho ñeán vó tuyeàn 20. Caùc Toaùn naøy ñöôïc goïi laø caùc Toaùn Strata, vieát taét tieáng Myõ laø Short Term Reconnaisance and Target Acquisition teams. Hai ñoaøn coâng taùc chính yeáu cuûa coâng taùc Khoâng vaän luùc baáy giôø laø Ñoaøn 68 ñaûm traùch caùc coâng taùc daøi haïn vaù caùc coâng taùc ñaëc bieät khaùc Ñoaøn 11 phuï traùch caùc coâng taùc ngaén haïn.

Cuõng trong thôøi gian naøy, vì nhu caàu khaån caáp cuûa chieán tröôøng, Sôû Khai Thaùc ñöôïc chæ thò huaán luyeän caùc Toaùn Thaùm Saùt ñaëc bieät meänh danh laø Shinning Brass taïi caên cöù huaán luyeän Long Thaønh, sau naøy goïi laø Trung taâm Huaán luyeän Quyeát Thaéng. Sôû Lieân laïc / BTTM cuõng ñöôïc thaønh laäp trong thôøi gian naøy ñeå ñaûm traùch caùc coâng taùc ngoaïi bieân Vieät-Mieân vaø Vieät-Laøo. Caùc Toaùn naøy mang danh Loâi Hoå coù nhieäm vuï thaùm saùt, phaù hoaïi caùc muïc tieâu troïng yeáu cuûa ñòch, cuøng coâng taùc chæ ñieåm muïc tieâu cho caùc phi vuï khoâng kích hoaëc ñaùnh phaù xöû duïng caùc löïc löôïng khai thaùc (Exploitation Forces ). Vò chæ huy tröôûng ñaàu tieân laø Ñaïi Taù Hoà Tieâu, tröôùc phuïc vuï taïi Sö ñoaøn Nhaûy Duø. Sau ñoù Sôû Lieân laïc ñöôïc tieáp tuïc chæ huy bôûi caùc vò chæ huy tröôûng thuoäc Sö ñoaøn Nhaûy Duø. Caùc cuoäc haønh quaân thaùm saùt bieân giôùi phaùt trieån maïnh meõ vaøo caùc naêm 1966 1972, ñaëc bieät döôùi söï chæ huy cuûa Ñaïi Taù Lieâu quang Nghóa. Caùc vò chæ tröôûng sau naøy laø Ñaïi taù Nguyeãn vaên Minh vaø Ñaïi Taù Nguyeãn Minh Tieán.

Sôû Lieân laïc goàm coù moät Boä Chæ Huy ñoàn truù taïi Saigon vaø 3 Chieán ñoaøn ñoàn truù taïi Saigon vaø 3 Chieán ñoaøn ñoàn truù taïi caùc Khu vöïc khaùc nhau, thích hôïp vôùi khu vöïc muïc tieâu hoaït ñoäng:

Song song vôùi caùc chieán ñoaøn naøy, MACSOG cuõng coù nhöõng cô sôû haønh quaân rieâng reõ ñoàn truù chung cuøng doanh traïi vôùi caùc chieán ñoaøn. Keá hoaïch haønh quaân ñöôïc phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc Boä chæ huy Hoa Kyø vaø Vieät Nam lieân heä. Moãi Chieán ñoaøn coù nhieàu Lieân toaùn vaø moãi Lieân toaùn goàm coù nhieàu Toaùn. Caùc Toaùn naøy ñöôïc toå chöùc huaán luyeän vaø haønh quaân theo Kyõ thuaät cuûa Löïc Löôïng Ñaëc bieät. Söï khaùc bieät laø caùc Toaùn cuûa Sôû Lieân laïc coù nhieäm vuï hoaït ñoäng ngoaøi bieân giôùi laõnh thoå vaø ngay trong loøng ñòch.

Khoaûng naên 1965-1966, Sôû Khai Thaùc / BTTM laïi ñöôïc ñoåi danh laø Sôû Kyõ thuaät vaø sau ñoù khoâng bao laâu, Sôû naøy ñöôïc naâng leân Nha Kyõ Thuaät / BTTM, chæ huy bôûi moät vò Giaùm ñoác, cho phuø hôïp vôùi toå chöùc môùi. Luùc baáy giôø Nha Kyõ thuaät goàm coù caùc ñôn vò hoaït ñoäng troïng yeáu nhö sau :

Sôû Coâng taùc sau naøy ñöôïc thaønh laäp vôùi hai Ñoaøn Coâng taùc 11 vaø 68. Sau khi Löïc löôïng Ñaëc bieät giaûi taùn, Nha Kyõ thuaät ñöôïc taêng cöôøng só quan caùn boä cuõng nhö nhaân vieân Toaùn haønh quaân. Caùc Ñoaøn keá tieáp ñöôïc thaønh laäp laø Ñoaøn 71, 72 vaø Ñoaøn 75. Thôøi gian ñaàu tieân, Boä Chæ huy Sôû ñoàn truù taïi Nha Trang sau ñoù dôøi ra Ñaø Naúng. Caùc Ñoaøn 11, 71 vaø 7 ñoàn truù taïi Ñaø Naúng

Caùc ñoaøn 11, 71 vaø 72 ñoàn truù taïi Ñaø Naúng, Ñoaøn 75 taïi Ban Meâ Thuoät. Ñoaøn 68 vaãn tieáp tuïc duy trì taïi Saigon, gaàn Boä Chæ huy Nha.

Ñoaøn 68 ñöôïc giao phoù toå chöùc vaø höôùng daãn caùc Toaùn Tình baùo daøi haïn taïi Mieàn Baéc. Caùc Toaùn ñöôïc xaâm nhaäp baèng Tröïc thaêng vaän töø laõnh thoå Ñeä Tam Quoác Gia hoaëc Nhaûy Duø vaøo khu vöïc muïc tieâu taïi Mieàn Baéc. Moät soá Toaùn hoaït ñoäng taïi vuøng duyeân haûi Ñoâng Baéc ñöôïc ñaët keá hoaïch xaâm nhaäp baèng haûi vaän. Nhieäm vuï chính yeáu cuûa caùc Toaùn naøy laø thieát laäp caên cöù hoaït ñoäng, quan saùt vaø thaùm saùt caùc muïc tieâu, baùo caùo veà Trung Öông ñeå nhaän chæ thò hoaït ñoäng. Caùc khu vöïc muïc tieâu troïng yeáu naèm doïc theo bieân giôùi Hoa Vieät, khu vöïc Ñoâng Baéc Cao Baéc Laïng, khu vöïc Taây Baéc, sôn La, Lai Chaâu, khu vöïc Baéc vó tuyeán Thanh Ngheä Tónh Bình. Moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng laø quan saùt vaø baùo caùo moïi chuyeån quaân cuûa Baéc Vieät treân caùc truïc giao thoâng qua bieân giôùi vaø xuoáng mieàn Nam. Caùc hoaït ñoäng treân baét ñaàu giaûm suùt keå töø naêm 1968.

Caùc Toaùn thaùm saùt ngaén haïn thuoäc Ñoaøn 11 laïi ñöôïc gia taêng vaø chuù troïng hôn trong khi löïc löôïng chính quy Baéc Vieät oà aït xaâm nhaäp mieàn Nam qua caùc haønh lang bieân giôùi. Tuy vaäy Ñoaøn 68 vaãn tieáp tuïc ñaûm traùch caùc coâng taùc ñaëc bieät khaùc, nhaèm ñaùnh löøa ñòch qua vieäc söû duïng caùc Hoài chaùnh vieân cuõng nhö tuø binh chính quy, phoái hôïp vôùi sôû Taâm lyù chieán.

Keå töø 1972 trôû veà sau, ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa caùc Toaùn thuoäc Nha Kyõ Thuaät / BTTM ñöôïc thu heïp laïi cho thích hôïp vôùi nhu caàu chieán tröôøng. Do ñoù, caùc Ñoaøn vaø Chieán ñoaøn coâng taùc ñeàu ñöôïc taêng phaùi cho caùc Quaân ñoaøn vaø thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh quaân thaùm saùt noäi bieân sau haäu tuyeán ñòch, nhaèm muïc ñích cung caáp cho Quaân ñoaøn nhöõng tin töùc xaùc thöïc ñeå khai thaùc.

Vò Chæ huy tröôûng ñaàu tieân cuûa Sôû Coâng Taùc laø Ñaïi Taù Ngoâ theá Linh, nguyeân laø Phoù Giaùm ñoác Nha Kyõ Thuaät / BTTM. Caùc vò chæ huy keá tieáp laø Ñaïi Taù Nguyeãn vaên Hai vaø Ñaïi Taù Ngoâ xuaân Nghò tröôùc phuïc vuï taïi Sö ñoaøn Nhaûy Duø.

Ñeå yeåm trôï cho caùc Toaùn haønh quaân Khoâng vaän cuûa Sôû Lieân laïc vaø sôû Coâng Taùc. Sôû Khoâng Yeåm coù nhieäm vuï lieân laïc vôùi Boä Tö leänh Khoâng quaân, ñaùp öùng nhu caàu haønh quaân cuûa Nha Kyõ thuaät. Caùc nhu caàu naøy goàm phöông tieän tröïc thaêng xaâm nhaäp vaø trieät xuaát, caùc phi vuï thaû toaùn xöû duïng phi cô töø C.47 ñeán C.123 vaø C. 130 do phi haønh ñoaøn KQVN thöïc hieän. Caùc phi vuï quan saùt baèn L.19 hay L.20, caùc phi vuï baûo trôï thaû toaùn Skyraiders hay F.5. Caùc ñôn vò Khoâng quaân naøy khoâng tröïc thuoäc Nha Kyõ Thuaät nhöng caùc phi vuï ñaëc bieät naøy ñeàu ñöôïc öu tieân thöïc hieän theo nhu caàu. Ñaëc bieät phi ñoaøn tröïc thaêng 219 ñöôïc thöôøng xuyeân taêng phaùi cho Nha Kyõ Thuaät / BTTM. Ñôn vò naøy ñoàn truù taïi Nha Trang, Nhöõng phi vuï toái ö ñaëc bieät vaø ngoaøi khaû naêng cuûa KQVN ñeàu do Khoâng quaân Hoa kyø ñaûm traùch, xuaát phaùt töø caùc caên cöù treân laõnh thoå Ñeä Tam Quoác Gia.

Tröôùc naêm 1964, moät soá phi vuï thaû toaùn vaøo laõnh thoå Baéc Vieät ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc phi haønh ñoaøn ngoaïi quoác do cô quan tình baùo Hoa Kyø ñaûm traùch vaø hoaïch ñònh qua haõng Air America taïi Saigon. Só quan lieân laïc Khoâng quaân vaø cuõng laø Chæ huy tröôûng Sôû Khoâng Yeåm töø naêm 1961 cho ñeán thaùng Tö naêm 1975 laø Ñaïi Taù Dö Quoác Löông.

Noùi veà caùc hoaït ñoäng ñaëc bieät cuûa Nha Kyõ Thuaät maø khoâng ñeà caäp ñeán caùc coâng taùc haûi vaän cuûa ñôn vò naøy laø moät thieáu soùt ñaùng keå. Coâng taùc Haûi vaän vaø Bieät Haûi cuûa Nha Kyõ Thuaät / BTTM ñöôïc giao phoù cho Sôû Phoøng Veä Duyeân Haûi. Tieàn thaân cuûa Sôû naøy laø caên cöù " Pacific ", trong heä thoáng toå chöùc cuûa Phoøng 45 thuoäc Sôû Khai thaùc Ñòa Hình. Sôû Phoøng veä Duyeân Haûi ñöôïc chính thöùc hoaït ñoäng Khoaûng cuoái naêm 1964 vaø ñaàu 1965. Tröôùc ñoù phöông tieän xaâm nhaäp caùc nhaân vieân ñieäp baùo vaø caùc Toaùn taïi caùc vuøng Duyeân haûi Baéc Vieät ñeàu xöû duïng caùc thuyeàn maùy ñaùnh caù, söûa chöõa laïi theo kieåu thuyeàn mieàn Baéc. Caùc thuyeàn naøy ñöôïc ñöa veà Ñaø Naúng ñeå huaán luyeän vaø thöïc taäp veà coâng taùc xaâm nhaäp cuøng vôùi nhaân vieân hay Toaùn hoaït ñoäng.

Sau naøy vì khaû naêng coù giôùi haïn cuûa caùc thuyeàn naøy vaø vì nhu caàu toác ñoä vaø khaû naêng chieán ñaáu ñeå baûo veä, cô quan Tình baùo Hoa kyø ñaõ cung caáp cho Nha Kyõ thuaät / BTTM caùc loaïi Chieán ñænh SWIFT vaø NASTY, do moät soá thuûy thuû ñoaøn ngoaïi quoác chæ huy. Caùc Chieán ñænh naøy coù toác doä nhanh vaø ñöôïc voõ trang ñeå töï veä neáu bò Haûi quaân Coäng saûn taán coâng. Tuy vaäy, caùc taøu naøy chæ coù taàm hoaït ñoäng ngaén, khoâng qua vó tuyeán 20. Sau naøy, sau khi Mac-Sog ñaûm traùch yeåm trôï NKT / BTTM, Sôû Phoøng veä Duyeân Haûi ñöôïc taêng cöôøng caùc chieán ñænh lôùn PFT ( Patrol - Torpedo - Fast ) coù taàm hoaït ñoäng xa, toác ñoä nhanh vaø trang bò hoûa löïc maïnh.

Caùc loaïi taøu naøy khoâng nhöõng coù khaû naêng töï veä maø coøn coù khaû naêng ñaùnh phaù vaø taán coâng caùc muïc tieâu Coäng Saûn neáu caàn. Boä Tö leänh Haûi Quaân cuõng ñöôïc chæ thò cung caáp caùc thuûy thuû ñoaøn cho caùc chieán ñænh naøy. Caùc hoaït ñoäng ñaëc bieät do Sôû Phoøng Veä Duyeân Haûi thöïc hieän ñeàu naèm trong söï kieåm soaùt vaø traùch nhieäm cuûa Nha KT / BTTM, khoâng coù lieân heä naøo ñoái vôùi Boä Tö Leänh Haûi Quaân vaø hoaøn toaøn ñöôïc baûo maät toái ña. Caùc Thuûy thuû ñoaøn naøy ñeàu naèm trong Löïc löôïng Haûi tuaàn tröïc thuoäc Sôû Phoøng Veä Duyeân Haûi. Sôû naøy ñöôïc moät vò caáp Taù do BTL / HQ bieät phaùi chæ huy. Vò chæ huy tröôûng ñaàu tieân laø Trung Taù Hoà vaên Kyø Thoaïi, sau naøy ñöôïc thaêng caáp Ñeà Ñoác. Caùc Toaùn ngöôøi Nhaùi vaø hoaït ñoäng ñöôïc goïi laø Bieät Haûi vaø thuoäc Löïc löôïng Bieät Haûi cuûa Sôû naøy. Caù Toaùn naøy ñöôïc huaán luyeän vaø thi haønh nhöõng coâng taùc ñaëc bieät töông ñöông vôùi caùc Toaùn SEAL ( Sea Air Land ) thuoäc Löïc löôïng Hoa Kyø. Toaùn vieân Bieät Haûi ñöôïc huaán luyeän veà bôi loäi, xöû duïng Scuba, Nhaûy Duø ngoaøi nhöõng kyõ thuaät haønh quaân ñaëc bieät khaùc.

Toaùn coù khaû naêng xaâm nhaäp nhaûy duø xuoáng caùc vuøng muïc tieâu doïc theo mieàn duyeân haûi, xöû duïng baõi nhaûy saùt bôø bieån hay caû treân maët nöôùc. Sau khi hoaøn thaønh coâng taùc, Toaùn coù theå trieät xuaát baèng caùch bôi ra khoûi ñeå ñöôïc taøu tieáp ñoùn vaø ñöa veà caên cöù ôû Mieàn Nam. Caùc coâng taùc naøy raát nguy hieåm neân phaûi ñöôïc thieát keá moät caùch chi tieát vaø thaän troïng.

Sau hieäp ñònh Paris, hoaït ñoäng cuûa Sôû naøy bò giaûm thieåu ñaùng keå vaø sau ñoù ñöôïc taêng phaùi haønh quaân cho caùc Quaân ñoaøn ñeå thi haønh moät vaøi coâng taùc ñaëc bieät taïi caùc vuøng do Coäng Saûn kieåm soaùt taïi mieàn NAM.

Moät boä phaän hoaït ñoäng quan troïng khaùc trong heä thoáng traùch nhieäm cuûa NKT / BTTM laø Sôû Taâm Lyù Chieán. Tuy raèng trong thaønh phaàn toå chöùc cuûa Boä Chæ Huy Nha, Sôû Taâm Lyù Chieán laø moät ñôn vò hoaït ñoäng khoâng phaûi thuaàn tuùy tham möu. Sôû naøy söû duïng ña soà chuyeân vieân daân söï ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng phaùt thanh vaø caùc coâng taùc chieán tranh chính trò khaùc nhaèm yeåm trôï cho cho hoaët ñoäng ñaëc bieät taïi mieàn BAÉC. Sôû coù traùch nhieäm ñieàu khieån hai heä thoáng phaùt thanh. Ñaøi Tieáng noùi Töï Do laø moät heä thoáng phaùt thanh " Xaùm ", tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi meán chuoäng Töï Do choáng ñoái heä thoáng tö töôûng Coäng Saûn. Moät heä thoáng phaùt thanh bí maät khaùc laø Ñaøi " Göôm thieâng aùi quoác ", tieáng noùi cuûa Maët traän Giaûi phoùng Mieàn Baéc, nhaèm hoã trôï cho caùc coâng taùc cuûa caùc Toaùn ñaëc bieät naèm trong laõnh thoå Mieàn baéc. Ngoaøi coâng taùc phaùt thanh, Sôû TLC / NKT ñaõ thöïc hieän nhieàu coâng taùc ly giaùn, löøa ñòch, söû duïng caùc Hoài chaùnh vieân vaø Tuø binh chính qui Baéc Vieät.

Hai Ñaøi phaùt tuyeán Coàn Tre taïi Quaûng Trò vaø Thanh Lam taïi Hueá coù taàm hoaït ñoäng roäng lôùn bao goàm caû laõnh thoå Baéc Vieät cho ñeán bieân giôùi Hoa Vieät. Phaàn lôùn caùc hoaït ñoäng Taâm lyù chieán vaø phaùt thanh ñeàu ñöôïc cô quan Tình Baùo Hoa Kyø taøi trôï vaø coá vaán veà kyõ thuaät. Sau naøy, Ñaøi Göôm Thieâng AÙi Quoác chaám döùt hoaït ñoäng vì tình hình chieán söï vaø chính trò thay ñoåi. Ñaøi " Meï Vieät Nam " ñöôïc noái tieáp ñeå duy trì coâng taùc phaùt thanh cuûa Nha Kyõ Thuaät.

Ñaïi Taù Traàn vaên Hoå nhaäm chöùc Giaùm ñoác Nha Kyõ Thuaät / BTTM keå töø naêm 1964 cho ñeán thaùng 8 naêm 1968. Chính trong thôøi kyø naøy raát nhieàu keá hoaïch vaø hoaït ñoäng ñaëc bieät nhaèm vaøo laõnh thoå mieàn Baéc ñöôïc thöïc hieän. Sau vuï taán coâng cuûa Coäng Saûn vaøo Teát Maäu Thaân vaø caùc cuoäc hoøa ñaøm giöõa Hoa Kyø vaø Baéc vieät taïi Paris, hoaït ñoäng ñaëc bieät laàn laàn bò giaûm thieåu, nhaát laø nhöõng coâng taùc ngay trong laõnh thoå Baéc Vieät. Caùc coâng taùc naøy ñöôïc taäp trung vaø gia taêng taïi caùc vuøng giaùp tuyeán vaø caùc vuøng bieân giôùi Laøo Vieät, Mieân Vieät. Ñaïi Taù Ñoaøn vaên Nu ñöôïc Ñaïi töôùng Toång Tham möu Tröôûng boå nhieäm laøm Giaùm ñoác thay theá Ñaïi Taù Traàn vaên Hoå vaøo khoaûng thaùng 8 naêm 1968 vaø tieáp tuïc chæ huy Nha Kyõ Thuaät cho tôùi ngaøy cuoái cuøng cuûa Nha.

Trong thôøi kyø naøy, tình hình chieán söï vaø chính trò thay ñoåi, ñaëc bieät nhaát laø ñöôøng loái cuûa Hoa kyø ñoái vôùi chieán tröôøng Vieät Nam khoâng coøn quyeát taâm nhö tröôùc, do ñoù caùc coâng taùc ñaëc bieät khoâng coøn ñöôïc hoã trôï maïnh meõ nhö tröôùc naêm 1968. Tuy vaäy, Nha Kyõ thuaät / BTTM vaãn tieáp tuïc thöïc hieän nhieàu thaønh tích ñaùng keå. Caùc Toaùn hoaït ñoäng tuy khoâng phaûi xaâm nhaäp vaøo laõnh thoå Baéc Vieät hoaëc saâu vaøo bieân giôùi Laøo Mieân, ñöôïc tröïc thaêng vaän ngay vaøo caùc khu vöïc ñòch kieåm soaùt. Caùc cuoäc haønh quaân naøy cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng vaø coøn nguy hieåm hôn nhieàu. Caùc Toaùn naøy ñaõ gaây trôû ngaïi vaø laøm chaäm möùc xaâm nhaäp cuûa Coäng Saûn trong möu ñoà xaâm löôïc mieàn NAM Vieät Nam.

Caùc Toaùn haønh quaân cuûa Nha Kyõ thuaät, duø thuoäc moät ñôn vò naøo cuõng luoân luoân chöùng toû tinh thaàn duõng caûm, ñaày nhieät huyeát, xem söï cheát nheï töïa loâng hoàng, chieán ñaáu oai huøng trong moïi nguy hieåm vaø hoaøn caûnh khoù khaên. Cuoäc chieán ñaáu choáng Coäng tuy ñaõ chaám döùt vaøo cuoái thaùng 4 naêm 1975, nhöng tinh thaàn cuûa cuoäc chieán vaø nhöõng giôø phuùt oai huøng ñoù khoâng deã gì phai môø trong taâm trí cuõa nhöõng Cöïu Chieán Só Nha Kyõ Thuaät naøy.

Vieát taïi Winston-Salem, North Carolina

Cöïu Quaân nhaân Löõ Trieäu Khanh

Thuoäc Nha Kyõ Thuaät / BTTM