Best View With VNI Font for Internet

nhatnam

Phan Nhaät Nam: Naèm vuøng? Ai? ÔÛ Ñaâu? --------------------------------------------------------------------------------

Subject: Phan Nhaät Nam: Naèm vuøng? Ai? ÔÛ Ñaâu?

-------------------------------------- Naèm vuøng? Ai? ÔÛ Ñaâu? Phan Nhaät Nam

 

Suoát hai naêm nay aån thaân nôi choán tuyeát phuû, " noùc nhaø nöôùc Myõ" naày, quaû tình toâi khoâng muoán dính daáp ñeán nhöõng chuyeän "caën baõ toài teä", vôùi ngöôøi vaø vieäc trong tranh chaáp chính trò. Nhöng nay, nhaân ngöôøi baïn trôû laïi vuï vieäc cuõ vôùi caâu hoûi:

"Laøm sao naêm 1995, oâng bò gaùn cho tieáng " Vieät coäng naèm vuøng?!" maø keû chuïp caùi noùn coái kia khoâng ai khaùc laø nhöõng ngöôøi cuøng oâng chung nôi xuaát phaùt, ñoàng trình ñoä khaû naêng kyõ thuaät quaân söï vaø vò theá chính trò - nhöõng ngöôøi thuoäc Hoäi Voõ Bò Ñaø Laït!!" Taïi sao ñeán noâng noåi nhö theá? Taïi sao?

Ngaøy 30 Thaùng Tö, 1995, leân ñöôøng töø San Jose, choán toâi ñaõ ñeán Myõ ñaàu tieân do baûo trôï cuûa Gia Ñình Muõ Ñoû, ñeå traû phaàn nôï aân nghóa ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lính ñaõ cuøng toâi soáng, cheát heát moät ñôøi ngöôøi, toâi ñi tieáp ñeán 38 nôi treân toaøn theá giôùi ñeå noùi vôùi nhöõng coäng ñoàng Ngöôøi Vieät moät ñieàu taän cuøng

 

DAÃU BÒ BOÙ TAY, BEÛ SUÙNG, CUØNG ÑAØNH THAÁT TRAÄN, NHÖNG CHÍNH CHUÙNG TA - QUAÂN LÖÏC VIEÄT NAM COÄNG HOAØ - LAØ NGÖÔØI NHAÄN SÖÙ MEÄNH BAÕO QUOÁC AN DAÂN TRÖÔÙC LÒCH SÖÛ DAÂN TOÄC, VAØ ÑAÕ PHAÛI TRAÛ GIAÙ MOÁI THOÁNG HAÄN KHOÂNG HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ KIA BAÈNG MAÙU VAØ MAÏNG SOÁNG CUÛA MÌNH.

 

Nhöõng töôûng vôùi coá gaéng nhö treân sau 30 naêm "ôû lính vaø ôû tuø", chí ít cuõng laøm cho nhöõng ngöôøi khaéc nghieät nhaãn taâm nhaát phaûi nhaän ra: Loøng toâi tröôùc sau haèng saéc son thuûy chung vôùi moät maøu côø ñaõ choïn löïa töø buoåi thanh xuaân (maø nay ñang gaàn heát moät ñôøi ngöôøi vôùi tuoåi quaù 50)AÅ Nhöng taïi sao, töø ñaâu ñaõ xaåy ra söï kieän aùc ñoäc baát coâng nhö treân? Chaéc chaén phaûi coù moät trung taâm quyeàn löïc vôùi nhöõng con ngöôøi cöïc thaâm hieãm ñieàu haønh moät caùch coù hieäu quaû aâm möu laêng nhuïc, vaáy baån, ñaùnh phaù taát caû khoâng töø moät ai. Theá neân, hoâm nay, toâi phaûi trôû laïi caâu chuyeän cuõ ñeå xaùc nhaän moät ñieàu cay ñaéng

 

 

CHUÙNG TA ÑAÕ BÒ BÖÙC HAÏI BÔÛI CHÍNH KEÛ NOÄI THUØ NGUÏY TRANG TRONG ÑOÄI NGUÕ CHUÙNG TA- NHÖÕNG TEÂN VIEÄT COÄNG NAÈM VUØNG.

Maøn kòch döïng leân: Trong noãi thaám nhuïc raõ rôøi sau ngaøy 30 thaùng Tö, 1975, khi laâm caûnh "haøng thaàn lô laùo" taïi nhöõng trung taâm "ñaêng kyù trình dieän hoïc taäp caûi taïo", chuùng toâi coøn phaûi gaùnh chòu theâm tình traïng baøng hoaøng cuûa keû bò löøa gaït, khi nhaän ra nhöõng ngöôøi hoâm qua coøn laø "huynh ñeä, baèng höõu", nay thoaét trôû thaønh "caùn boä" vôùi nhöõng y phuïc xa laï thoâ keäch, chieác noùn coái chuøm huïp vaø ñoâi deùp raâu queâ muøa. Leõ taát nhieân nhöõng keû naày khoâng queân ñeo treân ngöôøi khaåu K54 vaø chieác baêng ñoû. Toâi vaø Trieät, ngöôøi baïn cuøng khoaù, gaëp Löu Thöøa Chí (cuõng chung khoaù 18 Ñaø Laït) trong tình theá beõ baøng ñaùng hoå theïn naày. Chí ngoài ghi danh ngöôøi ñeán "ñaêng kyù" vôùi lon thöôïng uùy- ba ngoâi sao vaø moät vaïch ngang, ñòa ñieåm tröôøng Traàn Hoaøng Quaân, Chôï Lôùn. Thaät söï, anh ta cuõng coù veû ngöôïng khi Trieät hoûi gaèn vôùi caùch móa maiAÅ Maày laøm caùi gì maø kyø cuïc nhö theá naày? ÔØA^?ôø taïi vì kyø laøm ôû Phong Dinh, tao coù vaøi lieân heä vôùi hoïA^? neân baây giôø hoï noùi tao giuùp trong buoåi chuyeån tieáp. Toâi ñöùng xa chæ nghe Trieät ñeán keå laïi. Thoâi keä noù, maày vaø tao laàn naày laïi ôû chung vôùi nhau nhö möôøi boán naêm tröôùc treân tröôøng Ñaø Laït, chæ khaùc baây giôø laø traïi tuø vieät coäng, ñaát trôøi tính gheâ quaù, con ngöôøi khoâng bieát ñaâu maø löôøng.

 

Ngaøy 23 thaùng 6, 1975, chuùng toâi vaøo traïi Long Giao, Long Khaùnh, caâu chuyeän veà moät ngöôøi goïi laø "thieáu taù an ninh Quaân Ñoäi Vieät Nam Coäng Hoaø"aâ mang lon thöôïng uùy coäng saûn ngoài ghi danh anh em khoâng ai muoán nhaéc laïi - Vì hieän töôïng phaõn traéc ñaõ loä maët vaø cuøng khaép - toài teä hôn, nhöõng keû thay maøu aùo naày haõnh dieän vôùi "söï nghieäp" traùo trôû cuûa mình - thaønh tích "coù coâng vôùi caùch maïng". Chöõ nghóa ñöôïc duøng vôùi toaøn boä tính ñeâ tieän khinh mieät nhaát. Toâi vaø Trieät maát lieân laïc vôùi nhau khi chuyeån ra Baéc, sau chuyeán ñi ñòa nguïc treân taøu Soâng Höông, khôûi haønh töø Taân Caûng, Saøi Goøn, ñuùng Ngaøy Quaân Löïc 19 thaùng Saùu, 1976. "Möôøi taùm" naêm sau, theâm moät laàn "soá 18" phaûi nhôù, 1994,

 

Toâi vaø Trieät laïi gaëp nhau ôû Houston, ñöôøng Beechnut. Hai chuùng toâi ñaõ thaät söï ôû tuoåi giaø sau ba möôi naêm "tuoåi tuø vaø tuoåi lính", nhöng Trieät vaãn giöõ nguyeân caùch thaúng thaéng maïnh meõ cuûa ngöôøi mieàn Nam nhö ñang kyø trai treû. Laàn gaëp gôõ baét ñaàu vôùi caâu hoûi gay gaét nhö ñaõ chöïc saün töø laâu Maày nhôù vuï thaèng Chí khoaù mình ngaøy trình dieän naêm 1975 khoâng? Thaèng Chí thieáu taù an ninh quaân ñoäi, cuõng laø thöôïng uùy vieät coäng chöù gì? Toâi cuõng saúng gioïng khoâng keùm. Haén qua Myõ roài ñoù, HO2, ñi tröôùc khi maày ôû tuø veà, baây giôø ñang ôû DC, kyø ñaïi hoäi Voõ Bò thaùng 7 vöøa roài, noù coù maët trong ban toå chöùc!! Maày coù giôõn khoâng, noù laø vieät coäng chính goác, sao laïi ñi HO?! Caâu chuyeän ñöôïc keå laïi vôùi nhöõng chi tieát baát ngôø, cho daãu keû coù trí töôûng töôïng phong phuù cuõng khoù löôøng phaàn boá cuïc. Baét ñaàu töø nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp nieân 80, moät soá ít só quan mieàn Nam thuoäc nhöõng ñôn vò chuyeân moân nhö haønh chaùnh taøi chaùnh, quaân cuï, quaân nhu laàn löôït ñöôïc trôû veà chòu söï quaûn cheá cuûa ñòa phöông sôû taïi. Khoaù chuùng toâi do moät may maén hieám coù (chæ xaåy ra moät laàn vôùi khoaù 18), vaøo giai ñoaïn ra tröôøng (cuoái naêm 1963), khi chieán tranh taêng cöôøng ñoä, toå chöùc quaân ñoäi môû roäng neân caàn moät soá só quan veà caùc ñôn vò chuyeân moân. Nhöõng ngöôøi may maén naày sau 1975 nhaän theâm moät laàn "heân", hoï ñöôïc thaû sôùm hôn so vôùi nhöõng ngöôøi baïn ôû caùc ñôn vò taùc chieán, maø theo ñaùnh giaù cuûa caùn boä coäng saûn thì moùn "nôï maùu cuûa nhaân daân"oõ chia ra boán caáp: "Nhaát Phaùo, nhì Phi, tam Raèn Ri, töù Chính Trò". (YÙ noùi, lính phaùo binh; phi coâng; bieät kích, nhaûy duø, bieät ñoäng, thuûy quaân luïc chieán; vaø chieán tranh chính trò laø nhöõng ñôn vò ñöùng haøng ñaàu toäi phaïm.) Nhoùm só quan may maén cuûa khoaù 18 kia vaøo ngaøy 23 thaùng 11, 1981 (kyû nieäm ngaøy maõn khoùa hoïc möôøi taùm naêm tröôùc, 23 thaùng 11, 1963), taäp trung taïi nhaø Nguyeãn Ngoïc Auønh, bieät thöï gia ñình vôï, ñöôøng Pasteur cuõ. Möôøi maáy anh, chò loâi thoâi, tôi taû vì traän ñoøn thuø töø 1975 ñeán nay vaãn chöa hoài tænh, tính soå laïi 198 maïng cuûa ngaøy maõn khoaù nay chæ coøn khoâng tôùi 20, vôùi 50 ngöôøi töû traän vónh vieãn khoâng veà, möôi keû tyï naïn, vöôït bieân, soá lôùn coøn laïi hieän soáng, cheát khoâng neân daïng ngöôøi nôi caùc traïi tuø trong Nam, ngoaøi Baéc. Trong giaây phuùt möøng tuûi cuûa laàn hoäi ngoä, boãng nhieân, Löu Thöøa Chí xuaát hieän. Moïi ngöôøi ñoàng im baët. Sau cuøng, coù ngöôøi gaéng göôïng hoûiA^? Anh coøn ñeán vôùi chuùng toâi laøm gì? Toâi cuõng ñi caûi taïo nhö caùc baïn, ôû traïi Caây Traâm! Chí giaû laõ laøm hoøa, haén ñöa ra Giaáy Ra Traïi ñeå laøm baèng, vaø ñeà nghò ñöôïc goùp phaàn tieàn lôùn ñeå cuøng mua thöùc aên, ñoà uoáng veà chung vui buoåi gaëp maët. Khoâng khí hoaù neân naëng neà, töøng ngöôøi laëng leõ ruùt lui.

 

- Maày coù maët hoâm ñoù khoâng? Toâi noân noùng hoûi Trieät, coá tìm neân ñaàu moái.

- Coù, naêm ñoù tao môùi veà, veà ñöôïc moät thaùng thì Teát Taây.

 

Best View With VNI Font for Internet