Tieáng Noùi Coâng-Lyù

Kim AÂu Haø Vaên Sôn

 

Giöõa trôøi Baéc Myõ hieân ngang

Vieát laïi Lòch-Söû Veõ Vang gioáng noøi

Ngöïôc gioøng meänh nöôùc noåi troâi

Khí huøng Laïc-Vieät nguùt trôøi Töï Do

 

Traän ñaùnh röûa maët naøy ñaõ thaønh Lòch Söû vì Danh Döï ñoù laø cuûa taát caû nhöõng ngöôøi chieánñaáu Choáng Coäng : Löïc Löôïng Bieät Kích, Quaân Löïc vaø Daân Toäc Vieät Nam.

 

Toâi nhaän ñöôïc lôøi môøi cuûa luaät sö ñi tham döï buoåi ñieàu traàn taïi Thöôïng Vieän Hoa Kyø vaøo chieàu ngaøy 14 thaùng Saùu. Luaät sö khuyeán caùo toâi neân coá gaéng ruû theâm moät soá anh em Commados cuøng ñi ñeå hoã trôï, laäp töùc toâi thoâng baùo ñeán toaøn theå ñoàng ñoäi cuûa mình môû moät cuoäc hoïp khaån caáp ñeå chuaån bò tinh thaàn ñoái phoù vôùi söï vieäc. Theo truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa nhöõng Commandos :’ Nhuïc cuøng chia . Vinh cuøng höôûng" toâi ñaõ yeâu caàu toaøn theå anh em xin nghæ vieäc hai ngaøy ñeå ñi Washington D.C. chöùng kieán buoåi ñieàu traàn mang tính chaát quyeát ñònh naøy. Ngoaïi tröø moät soá ngöôøi vì lyù do ñaëc bieät buoäc phaûi ôû laïi. Con soá ñaàu tieân laø 20 nhöng sau ñoù moät soá nöõa khoâng theå tham gia. Cuoái cuøng coøn laïi 14 vaø hai chò trong ñaïi gia ñình. Toång soá leân ñöôøng laø 16. Chi phí cho chuyeán ñi naøy ñöôïc chia ñeàu cho toaøn theå moïi ngöôøi,. Rieâng phaàn toâi vì ñaõ toán keùm quaù nhieàu trong suoát thôøi gian hoaït ñoäng, lieân laïc vaän ñoäng tröôùc ñaây neân ñöôïc mieãn tröø. Coøn laïi hai anh Quaân vaø Vieãn duø khoâng theå cuøng ñi nhöng vaãn ñoùng goùp chi phí cho coâng vieäc chung.

Saùng 18- 6 – 1996, chieác xe Van 15 choã xuaát phaùt ñuùng 9 giôø saùng. Toâi caàm laùi khoaûng hôn moät tieáng; sau ñoù nhöôøng laïi tay laùi cho Quaùch Hinh vì ñaàu oùc beà boän nhöõng suy tö veà cuoäc ñieàu traàn. Voán ñaõ quen vôùi nhöõng baát ngôø neân ít khi toâi phaûi baän taâm trong coâng vieäc nhöng laàn naøy quaû tình toâi coù hôi lo ngaïi. ÖÙng khaåu ñeå noùi tröôùc Thöôïng Vieän cuûa sieâu cöôøng theá giôùi baèng chính ngoân ngöõ cuûa hoï ñuùng laø caû moät vaán ñeà nan ñoái. An taâm sao ñöôïc. Sô saåy moät chuùt laø thaát baïi khoâng phöông cöùu vaõn. Thaønh coâng thì laém ngöôøi ghen tî. Thaát baïi laïi laém chuyeän cöôøi cheâ....mieân man suy nghó....boãng nhieân toâi thaáy laïi taát caû...gaàn 30 naêm luaân laïc, maøi saéc yù chí chôø phuùt giaây Vieát Laïi Lòch Söû naøy sao laïi aâu lo?....

Phaûi thaéng, phaûi ñaïi ñònh... phaûi töï tín, töï haøo. Leõ phaûi ôû veà phía mình, hôn nöõa theo doõi vaø giuùp söùc cho mình coøn haøng öùc trieäu anh hoàn, töû só cuûa Toå Quoác vaø Daân Toäc...

Cuoäc chieán naøy laø cuoäc chieán vì Danh Döï vaø Coâng Lyù khoâng phaûi chæ rieâng cho nhöõng ngöôøi Bieät Kích Vieät Nam maø ñaây chính laø cho caû Toå Quoác vaø Daân Toäc.

Ngaãm nghó, toâi thaáy tuûi loøng, thöông thaân mình vaø thöông yeâu ñoàng ñoäi cuûa mình voâ bôø beán. Maét toâi boãng cay cay, xuùc ñoäng boãng traøo daâng.

Meï Vieät Nam! Meï coù bieát khoâng? Nhöõng ngöôøi con yeâu daáu cuûa meï laïi moät laàn nöõa tieán haønh cuoäc chieán ñaáu khoâng caân söùc vaø voâ cuøng coâ ñôn vì Danh Döï vaø Phaåm Giaù Vieät Nam. Moät cuoäc chieán khoâng ngöôøi haäu thuaån. Moät cuoäc chieán maø nhöõng keû coù chöùc quyeàn cuøng vôùi luõ chính khaùch xoâi thòt tröôùc ñaây vaø ñaùm troïc phuù " nguïy trí thöùc" haùo danh, tham töôùc hieän nay ngoaûnh maët laøm ngô.

Moät laàn nöõa " Nhöõng ngöôøi anh huøng cuûa Theá Kyû" " Nhöõng Hieäp Só cuûa Töï Do", nhöõng ngöôøi con yeâu cuûa meï laïi naèm giöõa nhöõng voøng vaây vaø aùp löïc quaù naëng neà.

 

Toå Quoác ôi!

Meï Vieät Nam ôi!

 

Haõy cho con ñuû nghò löïc vaø saùng suoát ñeå ñaït tôùi thaéng lôïi cuoái cuøng...

 

Nhìn laïi nhöõng khuoân maët thaân yeâu cuûa nhöõng ñoàng ñoäi trong chuyeán ñi quyeát ñònh. Nhöõng maùi ñaàu muoái traéng, nhöõng khuoân maët ñaày neùt taøn phaù cuûa thôøi gian vaø nhuïc hình, nhöõng taám göông cuûa phaåm giaù laøm ngöôøi. Toâi caøng caûm thaáy tình nghóa ñoàng ñoäi cuûa chuùng toâi bao la, cao quyù voâ ngaàn. Ñaõ bao naêm qua chuùng toâi laø nieàm an uûi cuûa nhau, dìu daét nhau, baûo boïc nhau ñi qua moïi gian nan khoán khoù, ñoïa ñaøy. Keû ngaõ ngöôøi naâng taát caû keát laïi thaønh moät khoái kim cöông baát hoaïi ñeå maïnh hôn caùi AÙc cuûa con ngöôøi.

Treân ñöôøng ñi, trong luùc höôùng daãn cho Hinh laùi, toâi goïi ñieän thoaïi tôùi nhöõng trung taâm Commandos khaùc ñeå trao ñoåi thoâng tin. Theo thoâng baùo cuûa ñoàng ñoäi ôû caùc bang thì chuyeán ñi cuûa chuùng toâi khoâng heà ñöôïc caùc trung taâm khaùc bieát ñeán tôùi.

Toâi ñieän thoaïi laïi cho Tourison, anh ta vöøa ñi tham döï ngaøy kyû nieäm Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa taïi Chicago veà vaø cuõng khoâng nhaän ñöôïc thoâng tin naøo khaùc . Khi bieát toâi vaø caùc baïn ñang treân ñöôøng veà Washington D.C. anh noùi haõy ngöøng ñeå khi tôùi nôi seõ baøn..

Xe vaãn bon bon treân ñöôøng thieân lyù. Heát xa loä 85 chuyeån qua xa loä 95 höôùng veà Richmond thuû phuû bang Virginia, queâ höông cuûa ngöôøi anh huøng laäp quoác George Washington.

Töø sôùm, toâi ñaõ goïi cho baïn beø ôû Virginia nhôø ñaët choã taïi khaùch saïn vaø ñoùn xe cuûa chuùng toâi ñeå daãn ñöôøng vaøo Washington D.C.. Theo thoùi quen coâng taùc luoân phaûi döï phoøng nhaèm traùnh baát traéc. Toâi goïi theâm cho chò Phaïm Leä Trinh, Chuû Tòch Toång Lieân Ñoaøn Cöû Tri Vieät Nam ñeå chò saün saøng trôï giuùp khi caàn. Qua ñieän ñaøm thaáy chò raát vui veû, saün saøng ñoùn tieáp chuùng toâi.

Sau laàn nghæ duøng böõa doïc ñöôøng cuoái ngaøy taïi moät ñòa ñieåm coøn caùch Washington D.C 146 Miles. Toâi baét lieân laïc vôùi anh Quÿch Thoï Y - moät ngöôøi baïn thaân cuûa maáy anh em trong gia ñình Bieät Kích. Anh Thoï laïi giaønh phaàn lo laéng aên ôû cho caû ñoaøn chuùng toâi.

Öu theá laø nhaø anh Thoï chæ caùch vaên phoøng Thöôïng Vieän coù 7 phuùt xe. Hôn nöõa caùc chaùu ñaõ lôùn laïi quen ñöôøng. Cuoái cuøng sau maáy phuùt phaân vaân suy tính, toâi quyeát ñònh choïn ñieåm truù chaân taïi nhaø anh Thoï.

Gaàn tôùi Richmond, trôøi ñoå möa ñuùng nhö moïi ngöôøi ñaõ döï ñoaùn töø sôùm. Khoâng gian mòt môø, hôi nöôùc ñoïng treân kieáng xe laøm haïn cheá taàm nhìn. Toác ñoä xe chaïy chæ coøn khoaõng 50 miles/ giôø laøm toâi noùng ruoät boàn choàn. Loøng toâi chæ nuoán tôùi nôi thaät nhanh choùng ñeå ñöôïc taän duïng chuùt thôøi gian coøn laïi haàu chuaån bò cho buoåi ñieàu traàn ngaøy mai. Ngoài treân xe nhöng toâi ngaàm aán ñònh thôøi gian bieåu cuûa moïi coâng vieäc cho thaät khôùp ñeå nghæ ngôi laáy laïi bình tónh ñaëng chu toaøn traùch nhieäm.

Maûi lo tính toaùn, toâi queân caû vieäc goïi laïi cho chò Trinh vaø baïn toâi ñeå noùi roõ lyù do khoâng ñeán vôùi hoï nhö ñaõ heïn.

Tôùi cöûa ngoõ Thuû Ñoâ ñaõ 10 giôø ñeâm, laï ñaát, trôøi laïi toái, khoâng xem roõ baûn ñoà. Toâi baûo Quaùch Hinh reõ vaøo exit daãn tôùi Pentagon City vaø ñaäu taïi traïm xe ñieän ngaàm roài goïi ñieän thoaïi tôùi anh Thoï ñeå cho ngöôøi nhaø ra daãn ñöôøng.

Anh em chuùng toâi xuoáng xe, toûa ra treân ngaõ tö ñöôøng Hayes vaø ñöôøng 12th chôø ngöôøi nhaø. Phaàn toâi, khi chæ cho Hinh laùi xe vaøo ñaây cuõng coù yù rieâng. Toâi muoán nhìn thaáy caùi nôi maø 30 naêm tröôùc ñaây ngöôøi ta ñaõ laïnh luøng phaûn boäi, khai töû chuùng toâi. Sau ñoù laïi coá tình böng bít vaø möôïn tay Coäng Saûn ñeå vuøi choân toäi aùc cuûa mình.

Khoâng theå coù thöù Coâng Lyù naøo ñöôïc taïo neân baèng söï doái traù vaø phaûn boäi. Vì khoâng coù söï doái traù vaø boäi phaûn naøo ñöôïc vónh vieãn daáu kín.

Ñeå xem nhöõng laäp luaän trô treõn döïa vaøo moät aùn leä laïc haäu, loãi thôøi töø naêm 1875 cuûa caùc luaät gia Nguõ Giaùc Ñaøi, CIA, Boä Tö Phaùp coù theå ñöùng vöõng noåi tröôùc söï phaùn xeùt cuûa löông tri hay khoâng?

Nhöõng nhaø tö phaùp baûo thuû, nhöõng luaät gia duy lyù cuûa Hoa Kyø ñaõ theå hieän cao ñoä söï doát naùt, tính thöïc duïng löu manh, söï aáu tró vaø thieån caän cuûa nhöõng teân trí thöùc khoa baûng voâ luaân.

Tröôùc ñaây trong moät truyeän ngaén ñaày aån duï, ñaïi vaên haøo Kafka ñaõ chæ roõ tính baát nhaân vaø söï aùp ñaët phi lyù cuûa heä thoáng tö phaùp theá giôùi ñoái vôùi con ngöôøi:

" Coâng Lyù chæ coù vôùi ngöôøi cheát"

Neáu nhö theá thì laàn naøy Coâng Lyù seõ coù thöïc. Moät thöù Coâng Lyù cho ngöôøi cheát nhöng ngöôøi cheát ôû ñaây ñaõ ñoäi moà soáng daäy quyeát taâm ñoøi laïi moùn nôï naêm xöa ñoàng thôøi daïy cho nhöõng keû ñang nuoâi daõ taâm treân khaép theá giôùi moät baøi hoïc veà Danh Döï vaø Phaåm Giaù laøm ngöôøi.

Tö do laø moät khaùi nieäm ñoäng. Laø tieán hoùa. Lòch söû cuûa nhaân loaïi cuõng laø moät tieán trình thöôøng coù nhöõng ñoät bieán vuõ baõo neân cô cheá giaø nua cuûa heä thoáng tö phaùp nhieàu luùc khoâng theå ñaùp öùng kòp thôøi ngay caû ñeán nhöõng vaán ñeà ñaïo ñöùc bình thöôøng nhaát laø SÖÏ COÂNG BAÈNG chöù noùi gì ñeán Coâng Lyù...!!.

Toâi ñöùng giöõa baïn beø, loøng naëng tróu öu tö phaãn noä khi nhôù laïi nhöõng ngaøy thaùng traàm luaân trong luyeän nguïc. Toâi muoán gì? Taát nhieân laø thaéng lôïi. Chæ coù thaéng lôïi moùi thoûa maõn loøng phaãn haän cuûa nhöõng ngöôøi coøn soáng. Nhöng khi thaéng lôïi, Coâng Lyù ñeán vôùi ngöôøi coøn soáng thì coù gì vaø coøn gì cho nhöõng ñoàng ñoäi ñaõ vónh vieãn ra ñi..?....

****

Cuoái cuøng, ngöôøi nhaø ñaõ tìm ra chuùng toâi. Tôùi nhaø anh Thoï, toâi voäi vaõ ñieän cho Tourison. Anh ta vaãn ñôïi, qua ñieän ñaøm thaáy anh coù veû lo laéng vì suoát thôøi gian qua hình nhö quaù baän roän vôùi nhöõng chuyeán ñi noùi chuyeän veà cuoán saùch "Secret Army Secret War" do ñoù vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi luaät sö bò ñöùt quaõng.

Anh hoûi toâi:" Ai laø ngöôøi thay maët anh em ñieàu traàn tröôùc Thöôïng Vieän".

Toâi traû lôøi:

-" Sôn seõ laøm nhieäm vuï ñoù. Ngaøy mai luùc 7:45 saùng toâi seõ gaëp luaät sö taïi vaên phoøng cuûa Thöôïng Nghò Só John Kerry, oâng aáy seõ cho bieát theâm chi tieát".

Sau khi trao ñoåi vôùi nhau moät soá vaán ñeà nöõa, toâi vaø Tourison taïm ngöng vì ñaõ quaù khuya. Heïn gaëp laïi vaøo luùc 9:00 saùng taïi buoåi ñieàu traàn...

Toâi ngoài noùi chuyeän vôùi anh em maø ñaàu oùc vaãn theo ñuoåi nhöõng suy nghó rieâng tö... Tourison noùi toâi sao khoâng yeâu caàu luaät sö traû chi phí vaän chieån theo nhö thoâng tuïc cuûa Hoa Kyø. Thaät ra neáu toâi chæ ñi moät mình thì coù veù phi cô khöù hoài nhöng ñoù laïi laø ñieàu toâi khoâng muoán vaø cuõng khoâng thích. Ñieàu toâi muoán laø nhieàu anh em chöùng kieán taän maét söï kieän khoâng tieàn khoaùng haäu naøy." Chæ moät nhoùm nhoû ngöôøi Vieät Nam trôû veà töø ñòa nguïc traàn gian ñaåy löông tri nöôùc Myõ ñeán tröôùc ranh giôùi cuûa : Ñaïo Ñöùc vôùi Voâ Luaân, Vinh Quang vaø O Nhuïc, Trung Thöïc vaø Giaû Doái, Duõng Caûm vôùi Heøn Nhaùt –maø chaéc chaén hoï phaûi choïn nhöõng chuaån möïc vaø nguyeân taéc ñaïo ñöùc xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa nhöõng chieán só Bieät Kích Vieät Nam.

Sau khi côm nöôùc, chuyeän vaõn tôùi gaàn 3:30 saùng ngaøy 19- 6 – 96 chuùng toâi môùi coá gaéng tìm moät giaác nguû qua quyùt...

Trôû daäy luùc 5:30, toâi ñaùnh thöùc anh em daäy, söûa soaïn ñeán vaên phoøng Thöôïng Nghò Só Kerry.

Tuy daäy raát sôùm nhöng luïc tuïc maõi ñeán khi khôûi haønh cuõng ñaõ 7:00. Cho xe vaøo baõi ñaäu xong ñaõ 7:20..

Töø choã ñaäu xe leân ñeán Thöôïng Vieän laø moät quaõng ñöôøng khaù daøi. Ñöùng tröôùc vaên phoøng Thöôïng Vieän chôø nhöõng ngöôøi chaäm böôùc ñi sau. Nhìn xuoáng toâi thaáy Leâ Ngung ñang ñi trong ñaùm anh em. Thoaét ñoù ñaõ möôøi maáy naêm. Beø baïn gaëp nhau tay baét maët möøng nhöng cuõng khoâng traùnh khoûi ngaäm nguøi, chua xoùt cho nhau.

Thôøi gian ñoäc aùc , voâ tình huûy hoaïi taát caû..

Noùi chuyeän vôùi nhau vaøi caâu, toâi ñöa yù kieán : " Khoâng gaëp thì thoâi, baây giôø gaëp Ngung mình muoán baïn thay mình laøm coâng taùc ñieàu traàn vì duø sao baïn cuõng ñaõ qua ñaây tröôùc mình caû chuïc naêm roài"

Ngung thoaùi thaùc vaø thuù nhaän :

-" Sôn ñaûm nhieäm vieäc ñieàu traàn ñi. Mình cuõng coù nhieàu chöõ khoâng chaéc hieåu ñöôïc, vaû laïi Sôn lyù luaän vöõng vaøng, töï tin vaø hoaït baùt hôn mình nhieàu ñöøng ñaåy qua , ñaåy laïi hoûng vieäc"

Toâi nhìn laïi nhöõng khuoân maët giaø nua, khoâ heùo cuûa ñaùm anh em. Ai bieát ñöôïc chính nhöõng con ngöôøi naøy ba thaäp kyû tröôùc ñaõ xem nuùi Thaùi tôï loâng Hoàng ñaõ töøng giaõ bieät gia ñình caát böôùc leân ñöôøng moät caùch heát söùc haøo huøng, laõng maïn.

Ñi ñeå ñeán nhöõng vuøng ñaày baát traéc.

Ñi ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng gian nguy.

Ñi daán saâu vaøo nhöõng vuøng töû ñòa.

Nhòp suùng ngaâm caâu chinh chieán maáy ai veà.

 

Hoï ñaõ ra ñi vôùi öôùc mong traû nôï non soâng, ñem muøa Xuaân veà cho daân toäc:

 

" Naëng tróu hai vai nôï ñaáu tranh.

Con nguyeàn daâng troïn tuoåi xuaân xanh.

Tìm vaøo coõi cheát nuoâi maàm soáng.

Nuoâi moäng töông lai – moäng tröôûng thaønh.

 

Vaø giôø ñaây, cuoäc chieán sau cuøng ñeå khaúng ñònh Danh Döï – Phaåm Caùch Vieät Nam moät laàn nöõa laïi tróu naëng treân vai nhöõng ngöôøi Bieät Kích...

Chuùng toâi sau khi nhöõng nhaân vieân an ninh Thöôïng Vieän laøm vieäc xong, chuùng toâi leân vaên phoøng Thöôïng Nghò Só John Kerry. Tuy ñaõ saép ñeán giôø heïn nhöng khoâng thaáy ai. Anh em ñöùng tröôùc vaên phoøng chuyeän vaõn khoaûng vaøi phuùt thì thö kyù rieâng cuûa TNS John Kerry tôùi . Anh ta cho chuùng toâi bieát luaät sö John Mattes ñang tìm xem chuùng toâi ñaõ tôùi chöa. Noùi xong vöøa quay laïi thì luaät sö cuõng vöøa leân tôùi. OÂng chaøo hoûi anh em roài cuøng thö kyù rieâng cuûa TNS John Kerry ñöa chuùng toâi xuoáng phoøng aên cuûa Thöôïng Vieän.

Taïi ñaây chuùng toâi ñieåm laïi nhaân soá laàn cuoái vaø trao ñoåi tình hình vôùi luaät sö. Toâi traùch luaät sö taïi sao oâng cho toâi bieát vieäc naøy quaù muoän. Toâi khoâng chuaån bò ñöôïc kyõ löôõng.

Luaät sö mæm cöôøi vaø noùi: "Toâi ñaõ nghe anh traû lôøi phoûng vaán nhieàu laàn; ñoàng thôøi cuõng noùi chuyeän thöôøng xuyeân vôùi anh neân toâi tin anh seõ ñieàu traàn thaéng lôïi."

Toâi thoá loä öu tö cuûa mình:" Veà baèng chöùng luaät sö coù tìm ra khoâng?"

Luaät sö ñoät nhieân vui veû:

-" Moïi vieäc veà hoà sô ñaõ coù toâi. Phaàn anh cöù noùi baèng traùi tim nhö anh vaãn thöôøng noùi luùc tröôùc. Toâi tin ôû anh. Hoâm nay, toâi seõ chöùng minh cho taát caû moïi ngöôøi bieát raèng Sôn Vaên Haø chính laø moät Bieät Kích Caûm Töû, moät chieán só cuûa Töï Do. OÂng Haø, oâng ngoài gaàn laïi ñaây toâi cho oâng xem caùi naøy."

Toâi gheù vaøo gaàn; luaät sö môû va li nhoû ñöïng hoà sô. OÂng laät tôø bìa roài hoûi toâi:

-" OÂng nhìn thaáy chöõ kyù naøy coù quen khoâng?"

Toâi baøng hoaøng xuùc ñoäng thaàm noùi moät mình:

-" Boá linh thieâng yeâu kính! Luùc naøo boá cuõng theo phuø hoä chuùng con. Khi boá maát roài con nghó raèng boá ñaõ yeân nghæ ngaøn thu. Theá maø hoâm nay, anh linh cuûa boá vaãn khoâng xa rôøi con nöûa böôùc. Taï ôn boá thöông yeâu."

Chöa xuoáng phoøng ñieàu traàn, thaéng lôïi ñaõ roõ raøng. Luaät sö ñaõ tìm ñöôïc toaøn boä hoà sô cuûa toâi vôùi nhöõng daáu moäc cuûa cô quan höõu trÿch Hoa Kyø vaø quan troïng hôn caû laø chöõ kyù cuûa boá toâi trong baûn laõnh tieàn töû cuûa con cheát trong khi ñang coâng taùc vôùi chính phuû Hoa Kyø.

Sau tuaàn caø pheâ, chuùng toâi keùo xuoáng phoøng ñieàu traàn. Chò Tourison cöôøi raát töôi chaøo chuùng toâi. Anh em ngoài vaøo haøng gheá thöù hai döï khaùn. Anh Tourison, Leâ Ngung vaø toâi ngoài haøng ñaàu tieân, tröôùc maët chuùng toâi coù ba gheá cho nhöõng ngöôøi ngoài ñieàu traàn ñoái dieän vôùi caùc UÛy Ban cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø ngoài treân maáy haøng gheá boá trí voøng cung töø thaáp leân cao. Trong phoøng coù khaù nhieàu phoùng vieân baùo chí vaø coù ñeán gaàn chuïc maùy truyeàn hình. Phoùng vieân nhieáp aûnh boø leâ la treân saøn ñeå chuïp aûnh nhaèm traùnh che khuaát caùc oáng kính.

Khai maïc buoåi ñieàu traàn, Thöôïng Nghò Só bang Massachusetts - John Kerry leân noùi veà muïc ñích cuûa buoåi ñieàu traàn laø nhaèm laøm saùng toû söï vieäc boû rôi nhöõng ngöôøi Bieät Kích Vieät Nam maø oâng goïi laø " Nhöõng Chieán Só Cuûa Töï Do" ñaõ töøng cuøng soáng , cuøng cheát vôùi nhöõng ngöôøi lính Myõ trong vieäc giaûi tröø tai hoïa Coäng Saûn cho toaøn theá giôùi trong thaäp kyû saùu möôi. Tieáp ñeán Luaät Sö John Mattes leân giôùi thieäu anh Tourison vaø toâi leân ñieàu traàn.

Hai ngöôøi chuùng toâi böôùc leân ngoài vaøo gheá rieâng. Tröôùc tieân anh Tourison noùi vieäc anh tìm thaáy hoà sô noùi veà nhöõng ngöôøi Bieät Kích Vieät Nam khi ñang laøm vieäc veà vaán ñeà ngöôøi Myõ maát tích. Töø ñoù anh tìm hieåu môùi bieát roõ söï vieäc ñau loøng naøy vaø löông taâm khoâng cho pheùp anh im laëng tröôùc vieäc laøm phi phaùp voâ ñaïo neân anh quyeát taâm ñöa söï vieäc ra tröôùc aùnh saùng.

Anh noùi naêng raát maïch laïc, huøng hoàn, toû roõ taám loøng trung tröïc, toân troïng coâng lyù. Nhìn veà phía nhöõng ngöôøi Bieät Kích anh noùi:" Hoï laø nhöõng anh huøng cuûa daân toäc Vieät Nam vaø cuûa caû theá giôùi. Söï hieän dieän cuûa hoï hoâm nay laø moät baèng chöùng khoâng theå choái caõi veà vieäc ngöôøi Myõ ñaõ khai töû hoï khi xöa." Anh keát luaän chính phuû Hoa Kyø neân coâng khai nhaän loãi vaø traû tieàn cho Bieät Kích ñeå buø ñaép laïi phaàn naøo nhöõng ñau thöông maát maùt, khoâi phuïc laïi danh döï cuûa nhöõng ngöôøi Chieán Syõ Töï Do.

Tieáp theo, Chuû Tòch Ñoaøn cuûa Thöôïng Vieän môøi toâi leân tieáng. Toâi keùo micro laïi gaàn öùng khaåu noùi luoân:

"Ladies and Gentemen!

Today I am very glad to be over here for talking about my story. My story was a tragedy but this tragedy was the fact of history..."

 

Tuaàn töï, toâi keå laïi toaøn boä caâu chuyeän cuûa ñôøi toâi töø khi tình nguyeän gia nhaäp Löïc Löôïng Bieät Kích Caûm Töû. Ngöôøi Myõ ñaõ huaán luyeän, ñaøo taïo ra sao? ñieàu haønh coâng taùc nhö theá naøo? bò baét ôû ñaâu?.

Toâi löôùt qua nhöõng thaùng naêm tuø toäi, luaân laïc. Qua nhöõng khoù khaên ñaøy ñoïa cuûa Coäng Saûn, söï vöõng vaøng trong tuø nguïc cuûa anh em Bieät Kích, söï khaúng quyeát vaø kieân ñònh nieàm tin cho tôùi luùc bieát laø bò phaûn boäi. Cuoái cuøng, toâi keát luaän:

-".... in the former time, I fight for Freedom and to defeat the Communists. But we were betrayed. Some leaders did not think about the men who fight for Freedom. Right now we have to fight for our honor. The problem is not money. No money can pay for my life. So that I think my honor and my friends’ honor must get recognition."

 

".. tröôùc ñaây toâi chieán ñaáu cho Töï Do ñeå ñaùnh baïi Coäng Saûn. Nhöng chuùng toâi ñaõ bò phaûn boäi. Moät soá ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ khoâng keå gì tôùi nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu cho Töï Do. Baây giôø chuùng toâi phaûi chieán ñaáu cho danh döï cuûa chuùng toâi. Tieàn baïc khoâng phaûi laø vaán ñeà ñaùng noùi tôùi. Khoâng ñoàng tieàn naøo coù theå traû ñöôïc cho cuoäc ñôøi toâi. Vì vaäy toâi nghó danh döï cuûa toâi, danh döï cuûa ñoàng ñoäi toâi phaûi ñöôïc coâng nhaän."

Thöôïng Nghò Só Arlen Specter noùi ngay khi toâi döùt lôøi:

-" We are here today for to recognize your honor."

 

Sau ñoù, oâng môøi toâi leân ñeå xaùc nhaän boä hoà sô cuûa toâi vaø chöõ kyù cuûa boá toâi trong giaáy laõnh tieàn töû tuaát.

Sau toâi töôùng John K. Sinlaugh ñöôïc goïi leân ñoái chaát vôùi tö caùch moät cöïu chæ huy Löïc Löôïng Bieät Kích. Vò töôùng naøy ñaõ coá gaéng baûo veä nhöõng luaän cöù cuûa mình. OÂng ta choái bieán vaø phuûi saïch taát caû. OÂng ta noùi raèng khoâng heà tuyeån moä, khoâng heà huaán luyeän, khoâng heà ñieàu haønh keá hoaïch naøy vaø vì theá khoâng coù chuyeän traû moät thöù löông boång naøo cho Bieät Kích. Do ñoù chính phuû Myõ khoâng coù traùch nhieäm vôùi caùi goïi laø Bieät Kích Vieät Nam. Toâi quaù lôïm gioïng muoán cho oâng ta moät caùi taùt nhöng kòp thôøi töï keàm cheá. Quay sang nhìn oâng ta vôùi aùnh maét khinh bæ, toâi noùi moät caùch nheï nhaøng, gaãy goïn:

-" You did not think about what you do"( 1)

-" Anh ñaõ chaúng suy nghó veà nhöõng vieäc anh ñaõ laøm"..

 

Nhöng cho duø Sinlaugh leûo meùp tôùi ñaâu khi Thöôïng Nghò Só Arlen Specter noùi:

-" Toâi raát muoán tin vaøo nhöõng ñieàu oâng trình baøy nhöng treân baøn chuùng toâi coù boä hoà sô cuûa oâng Sôn vaø giaáy traû tieàn töû tuaát cuûa oâng Sôn cho boá cuûa oâng ta do chính oâng kyù. OÂng nghó sao?."

Thöôïng Nghò Só Arlen Specter tuaàn töï ñöa ra nhöõng baèng chöùng cuï theå nhö: hoà sô löông boång, giaáy nhaän tieàn töû tuaát thì oâng ta maát caû bình tónh, maët ñoû tía tai nhö ñang ngoài treân löûa boûng.

Thænh thoaûng oâng ta lieác sang toâi vôùi aùnh maét cuûa moät teân toäi phaïm bò baét quaû tang. Cöû toïa nhieàu laàn toû thaùi ñoä phaûn ñoái oâng ta baèng nhöõng caùi "xuît" vaø nhöõng traøng cöôøi cheá dieãu, khinh bæ. Sinlaugh hoaøn toaøn bò ñoäng khi Thöôïng Nghò Só A. Specter chaát vaán , taïi sao sau khi kyù keát Hieäp Ñònh Paris oâng ta khoâng nhaän toâi veà.

Caâu traû lôøi laø :

-" Khoâng bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ra vôùi oâng ta sau khi maát lieân laïc"

Thöôïng Nghò Só A. Specter hoûi tieáp :

- "Khoâng bieát gì xaûy ra vôùi oâng Sôn maø daùm baùo vôùi gia ñình oâng ta laø ñaõ cheát. Vieäc laøm naøy coù xöùng ñaùng vôùi tö caùch cuûa moät chæ huy tröôûng hay khoâng?"

Singlaugh:

- " Luùc ñoù toâi cho raèng oâng ta ñaõ cheát khoâng coøn cô hoäi ñeå trôû veà.

Cöû toïa cöôøi oà khinh bæ.

Luùc naøy döôùi haøng gheá cuûa Boä Quoác Phoøng moät ngöôøi chaïy leân choã Singlaugh ngoài ñoái chaát vaø ñaët leân baøn oâng ta moät tôø giaáy. Toâi lieác nhìn vaø ñoïc ñöôïc doøng chöõ

" this case of gratuite belong to OPLAN 35 not to be OPLAN 34A "

Thöôïng Nghò Só Arlen Specter:

-" OÂng haõy nhìn con ngöôøi duõng caûm beân caïnh oâng, oâng ñaõ khai töû oâng aáy baây giôø oâng aáy laïi ngoài beân oâng. OÂng nghó sao veà haønh ñoäng saùt nhaân cuûa oâng?

Singlaugh aáp uùng:

" Toâi..toâi chæ laøm nhieäm vuï!! Nhöng tröôøng hôïp naøy khoâng thuoäc veà keá hoaïch OPLAN 34A"

Toâi buoät mieäng noùi :

- " Hai keá hoaïch cuõng chæ laø moät"

-"OPLAN 34A and OPLAN 35 they were sisters"

Thöôïng Nghò Só Arlen gaät ñaàu vaø tieáp :

- " OÂng ñaõ choái boû traùch nhieäm vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ moät loøng chieán ñaáu vaø hy sinh cho Theá Giôùi Töï Do. Nhöõng vieäc laøm baát nhaân, moïi rôï khoâng theå bieän minh ñöôïc cuûa caùc oâng laø moät söï sæ nhuïc ñoái vôùi nöôùc Myõ. Caùc oâng ñaõ khoâng daùm ñoái maët vôùi söï thaät nhöng hoâm nay moïi vieäc ñaõ roõ raøng. Chuùng ta phaûi coâng nhaän söï thaät vaø traû laïi danh döï cho hoï cuõng nhö nhöõng quyeàn lôïi chính ñaùng maø hoï xöùng ñaùng ñöôïc höôûng."

Cuoái cuøng laø hai ñaïi dieän cuûa Cuïc Tình Baùo Trung Öông Myõ leân ñoái chaát vôùi Thöôïng Vieän.

Hai ngöôøi, moät nam, moät nöõ nhanh choùng coâng nhaän söï thaät. Hoï yeâu caàu chæ giaûi quyeát söï vieäc naøy nhö moät bieät leä duy nhaát vaø choáng laïi vieäc söûa ñoåi luaät leä chung ñeå vieäc naøy coù theå trôû thaønh moät tieàn leä maø sau naøy nhöõng ngöôøi coäng taùc vôùi chính phuû Hoa Kyø trong nhöõng ñieäp vuï bí maät phaûi chòu ñau khoå seõ döïa vaøo ñeå ñoøi hoûi boài thöôøng.

Cuoäc ñieàu traàn chaám döùt vaøo luùc 12:30 ngaøy 19 – 06 – 1996.

Thöôïng Nghò Só Arlen Specter vaø moät soá Thöôïng Nghò Só khaùc trong caùc UÛy Ban xuoáng thaêm hoûi söùc khoûe anh em Bieät Kích.

Caùc phoùng vieân truyeàn hình vaø baùo chí vaây quanh phoûng vaán soá anh em trong ñoaøn. Anh Tourison cuõng bò vaây chaët. Toâi taùch ra ñeán ñöùng noùi chuyeän vôùi luaät sö ñeå chôø moïi ngöôøi. Luaät sö noùi vôùi toâi oâng raát möøng vaø vöõng tin vaøo thaéng lôïi . OÂng lòch söï caûm ôn toâi veà söï hôïp taùc chaët cheõ baáy laâu nay vaø oâng cho raèng toâi ñaõ theå hieän ñöôïc baûn laõnh tuyeät vôøi cuûa moät Bieät Kích Caûm Töû Vieät Nam. Phaàn toâi cuõng baøy toû:

-" Chính chuùng toâi môùi laø nhöõng ngöôøi phaûi mang ôn oâng vaø anh Tourison cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñaõ ngaám ngaàm giuùp ñôõ maø chuùng toâi khoâng bieát maët, bieát teân.

Chính luaät sö, anh Tourison va nhöõng ngöôøi naøy ñaõ laøm cho coâng lyù toûa saùng treân ñaát nöôùc Hoa Kyø."

Ngay luùc chuùng toâi chaøo töø bieät luaät sö, cöïu töôùng John K.Singlaugh ra veà. Ñi ngang qua choã chuùng toâi ñöùng oâng ta ngöôïng ngaäp:

-" Good luck".

Toâi cuõng nheï nhaøng :

-" Thanks! Good luck to you"

Moät ngöôøi anh em ñònh chaïy theo ñeå noùi vaøi caâu cho haû giaän.

Toâi keùo ngöôøi ñoàng ñoäi mình laïi:

-"Thoâi! Chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi Vieät Nam cao thöôïng, chuùng ta ñaõ thaéng. Toaøn theá giôùi ñaõ thaáy vaø ñaõ nghe TIEÁNG NOÙI COÂNG LYÙ roài ñoù".

Möôøi phuùt sau toâi cuøng anh em töø giaõ luaät sö ñeå leân ñöôøng trôû veà Georgia. Luaät sö höùa seõ baùo tin ngay khi Thöôïng Vieän bieåu quyeát xong.

Toâi mæm cöôøi:

-" Toâi bieát chaéc, chuùng ta ñaõ thaéng. Bieåu quyeát thoâng qua chæ coøn laø thuû tuïc. Duø sao cuõng mong raèng khi veà tôùi nhaø seõ nhaän ñöôïc thoâng tin chính thöùc töø luaät sö."

Treân ñöôøng veà baõi ñaäu xe, chia tay vôùi Ngung xong, chuùng toâi chuïp moät soá hình kyû nieäm taïi toøa nhaø Quoác Hoäi. Nhìn veû maët haân hoan cuûa ñoàng ñoäi, loøng toâi daäy leân moät nieàm vui khoân taû vaø toâi cuõng bieát raèng taïi Georgia coù raát nhieàu ngöôøi thaân yeâu cuûa chuùng toâi ñang chôø ñoùn tin laønh. Vaø tin laønh ñoù laïi ñeán ñuùng vaøo ngaøy Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa. Ngaång nhìn trôøi toâi thaáy loøng mình raïng rôõ. AÙnh naéng laøm toâi hoa maét. Hình aûnh boá meï toâi hieån hieän nhìn toâi vôùi aùnh maét töø aùi, bao dung... vaây quanh song thaân cuûa toâi laø nhöõng ngöôøi ñoàng ñoäi ñaõ khuaát. Hoï cuõng mæm cöôøi nhìn toâi ñaày tình thöông meán...

Nhöõng hình aûnh ñoù ñöôïc bao truøm trong vaàng haøo quang röïc rôõ cuûa naêm saéc caàu voàng. Toâi tin raèng nhöõng linh hoàn ñoù ñaõ hieån thaùnh vaø bao laâu nay vaãn theo phuø trôï toâi treân böôùc ñöôøng tranh ñaáu vì Danh Döï Quoác Gia, Daân Toäc, vì moät Vieät Nam Töï Do – Daân Chuû – Nhaân Quyeàn.

Cuoái cuøng, Hieäp Chuûng Quoác Hoa Kyø ñaõ choïn laáy ñaïo ñöùc vaø vinh quang cho nöôùc Myõ baèng caùch duõng caûm vaø trung thöïc nhìn nhaän söï hy sinh cao caû cuûa nhöõng ngöôøi Bieät Kích Caûm Töû Vieät Nam cho Toå Quoác vaø Lyù Töôûng Töï Do...

Böôùc chaân vaøo nhaø sau chuyeán ñi quyeát ñònh ñaõ 1:10’ ngaøy 20 – 06 – 1996. Ñuùng nhö döï lieäu, luaät sö ñaõ "fax" tôùi baùo tin toaøn theå Thöôïng Vieän ñaõ thoâng qua Tu Chính AÙn coâng nhaän danh döï vaø traû laïi quyeàn lôïi cho löïc löôïng Bieät Kích Vieät Nam.

Quyeát ñònh naøy ñöôïc tính vaøo ngaân saùch quoác phoøng taøi khoùa 1997. Thöôïng Vieän coøn leân tieáng laø vieäc naøy caàn phaûi thöïc hieän sôùm vaø ñöôïc coi nhö moät haønh ñoäng chuoäc loãi.

Vieäc boû phieáu coâng nhaän Bieät Kích Caûm Töû Vieät Nam cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø laø moät haønh ñoäng chính thöùc ñaàu tieân nhìn nhaän söï hieän dieän cuûa ñoäi quaân naøy.

Chieán thaéng veû vang naøy chính laø moät coät moác cuûa lòch söû ñaõ chöùng minh loøng duõng caûm, chí hy sinh vaø sö kieân cöôøng cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa trong cuoäc chieán Dieät Coäng taïi Vieät Nam ñoàng thôøi minh ñònh vôùi toaøn theå theá giôùi veà söï hieän dieän cuûa ngöôøi Vieät Nam taïi haûi ngoaïi hoaøn toaøn khoâng phaûi vì lyù do kinh teá, khoâng phaûi vì tham sinh uùy töû, khoâng daùm chieán ñaáu ñeå baûo veä ñaát nöôùc maø do chính haønh xöû sai laàm cuûa ngöôøi Myõ trong quaù khöù.

Chieán thaéng naøy chaéc chaén seõ trieät tieâu thoùi töï ti daân toäc cuûa moät soá ngöôøi vong baûn baáy laâu nay choái boû coäi nguoàn, môû loái cho hoï trôû veà vôùi nieàm töï haøo vaø kieâu haõnh Vieät Nam./.