QUEÂ-HÖÔNG

NGHÌN TRUØNG TANG-TRAÉNG

  1. Vieát theo chuyeän keå cuûa phu nhaân coá thieáu taù Löïc Löôïng Ñaëc Bieät / NKT - Hoà Ñaêng Nhöït.
  2. Thaønh kính ñoát neùn taâm höông, töôûng nieäm ñeán nhöõng anh linh chieán só QLVNCH, vaø ñoàng ñoäi ñaõ boû mình trong cuoäc chieán bi huøng cho Toå Quoác Vieät Nam nhaân muøa Quoác Naïn - THAÙNG TÖ ÑEN.

* LöuTruøngDuông

======= o 0 o =======

Toâi laäp gia ñình sôùm, naêm toâi 18 tuoåi ñaõ theo choàng ra Nha Trang, trong thôøi chieán toâi cuõng nhö bao thieáu nöõ khaùc phaûi chaáp nhaän ñôøi soáng vôï cuûa moät chieán binh. Choàng toâi laø moät só quan môùi ra tröôøng naêm 1962, anh ñaõ tình nguyeän vaøo ñôn vò thuoäc Löïc Löôïng Ñaëc Bieät ( LLÑB), moät ñoäi nguû laøm Coäng quaân khieáp viaù, ñoái vôùi Coäng quaân nhöõng ngöôøi chieán só naøy laø hình aûnh cuûa töû thaàn, laø ñoäi binh tinh nhueä ñeán trong aâm thaàm vaø ra ñi trong laëng leõ, ñeå laïi bao kinh hoaøng vaø khieáp ñaûm ñoái vôùi chuùng. Nhaát laø "ñaøn con cuûa Baùc" ñöôïc nhoài soï töø moät chuû thuyeát Nga-Taøu, traøn qua gioøng Beán Haûi ñau thöông, chöùng tích chia liaø Nam Baéc. Vöôït tröôøng sôn mang theo cuoàng voïng, ñoâi deùp raâu ñöôïc leâ leát baèng nhöõng hình haøi khoâng tim oùc "sanh Baéc töû Nam" daãm treân ñöôøng moøn Hoà Chí Minh oâ nhuïc, moät keû toäi ñoà cuûa lòch söû, cuûa daân toäc. Choàng toâi laø moät só quan tröôûng toaùn Delta cuûa ñôn vò, toâi yeâu anh ngoaøi caùi voùc daùng phong söông, theâm vaøo hình aûnh hieân ngang oai huøng cuûa neùt trai thôøi ñaïi. Coù ñòa danh naøo thieáu daáu chaân anh? Töø vuøng ñaát Laøo vi vu gioù tanh möa maùu, Pleimer gioù nuùi möa röøng, Ñoàng Xoaøi, Bình Giaû... maùu ñoå thòt rôi. Taän ñænh gioù reùt möa phuøn cuûa ñaát Baéc hieåm ngheøo chaäp chuøn baát traéc, hieåm hoïa rình raäp theo nhöõng böôùc chaân xaâm nhaäp, noåi cheát toa raäp cuøng söông lam chöôùng khí tröïc chôø !!!

o 0 o

Nha Trang, queâ höông coù raëng thuyø döông vaø bôø caùt traéng, ñôn vò choàng toâi ñöôïc ñoàn truù taïi ñoù vaøo naêm 1964. Caên cöù tröôûng laø oâng ñaïi uùy Nguyeãn vaên Khaùch, vò só quan naøy ñaõ thaønh laäp 5 toaùn nhaûy, moåi toaùn khoâng hôn 6 ngöôøi do moät só quan Vieät vaø hai coá vaán Myõ ñaûm traùch. Teân caùc toaùn tröôûng ñaàu tieân laø anh Phan vaên Ninh, Leâ kyø Laân, Nguyeãn bính Quan, Nguyeãn vaên Tuøng vaø choàng toâi laø Hoà ñaêng Nhöït. Ñaïi uùy Nguyeãn vaên Khaùch ñaõ chæ huy traïi naøy ñöôïc moät thôøi gian, oâng laïi ñöôïc leänh thuyeân chuyeãn ñi nôi khaùc. Sau ñoù thieáu taù Thôm vaø ñaïi uùy Xuaân, anh em thöôøng goïi laø "Xuaân Theïo" duø treân khuoân maët cuûa ñaïi uùy Xuaân khoâng coù veát xeïo naøo! coù leõ moät caùi teân ñaëc bieät anh em ñaõ taëng cho. Ñaïi uyù Xuaân töø beân sö ñoaøn Duø veà, hai oâng naøy laø xöû lyù cuûa traïi Ñaèng Vaân. Cho ñeán baây giôø, duø traûi qua bao daâu beå vaãn khoâng theå xoaùy moøn taâm trí toâi, toâi vaãn coøn nhôù caûnh moät traän luït lôùn ngaäp caû thaønh phoá, vaø caû traïi Hoaøng Dieäu caên cöù cuûa Myõ cuõng nhö traïi Ñaèng Vaân cuûa LLÑB.

Ñeán naêm 1965, ôû Vuõng Taøu coù moät traän chieán raát lôùn ñoù laø traän Bình Giaû. Luùc naøy caùc toaùn tröôûng chuaån bò theo caùc tröïc thaêng ñeå thi haønh coâng taùc xaâm nhaäp, ngaên chaän nhöõng nôi coù Coäng quaân di chuyeån, toâi chæ bieát coù theá thoâi. Laøm sao toâi coù theå vui ñöôïc, an loøng ñöôïc trong taâm traïng noåi loøng chinh phuï doõi boùng chinh phu! Cöù moåi laàn chaøng chuaån bò ñi vaøo "mieàn gioù caùt", nhaûy vaøo giöõa loøng ñaát ñòch toâi xoùt xa thaàm hoûi bao giôø chaøng trôû laïi? Ai coù töøng laø vôï cuûa chieán binh môùi thoâng caûm noåi lo aâu, nieàm ñau ñôïi chôøø, söï coâ ñôn töøng phuùt cuûa ngöôøi vôï Lính trong thôøi chieán chinh. OÂi, Ñoàng Xoaøi, Bình Giaû... ñaát baèng seõ phong ba, khoùi löûa nguùt ngaøn vaø choàng toâi seõ ñi vaøo choán aáy. Toâi thaét thoûm, toâi heùo hon theo töøng böôùc anh ñi, toâi ñôïi anh veà maø loøng tôi bôøi vuïn naùt....sôï anh veà treân ñoâi naïn goå, toâi ngheïn ngaøo nghæ ñeán ngaøy anh trôû veà "beân hoøm goå caøi hoa..." chæ nghæ theá thoâi maø nöôùc maét toâi laëng leõ laên daøi.

Toâi rôøi Nha Trang, taïm bieät chaøng, taïm bieät nhöõng ngoïn thuøy döông rì raøo nhöõng ñeâm töïa ñaàu nhau nghe soùng bieån ngoaøi khôi; mang theo kyû nieäm nhöõng naêm thaùng beân choàng trôû veà gia ñình toâi taïi Saøigoøn.

o 0 o

Saøi goøn khoâng coù bieån, khoâng coù thuøy döông caùt traéng, toâi caûm thaáy boài hoài noân nao nhôù, baâng khuaâng vaø nuoái tieác nhöõng ngaøy noàng naøn phaán höông ñaõ voäi qua…. "Saøi goøn ñeïp laém, Saøi goøn ôi", Saøi goøn vaãn nhoän nhòp bao taø aùo, töø quaùn caø pheâ Continental gioïng haùt traàm aám, truyeàn caûm cuûa Só Phuù voïng ra "naéng Saøi goøn em ñi maø chôït maùt, bôûi vì em maëc aùo luïa Haø Ñoâng". Toâi coøn taâm trí naøo ñeå chìm ñaém trong nhöõng gioøng aâm thanh ñoù, toâi voäi böôùc nhanh ñeå xa rôøi tieáng haùt nhö muoán röôït ñuoåi theo. Moät söï töông phaûn ñaày ray röùt nhö rieãu côït, caùch vaøi möôi caây soá ñöôøng chim bay suùng noå ñaïn bay, thaây ngöôøi ngaû quïy. Khuoân maët dieãm leä Saøi goøn, Hoøn Ngoïc Vieãn Ñoâng nhö loaïi trang söùc dieâm duùa treân thaân xaùc loang loå ñaïn bom, vaø hình haøi coøm coûi cuûa Meï Vieät Nam! Toâi laøm gì coù aùo luïa Haø Ñoâng ñeå maëc, noåi öôùc mô ñoù ñoái vôùi toâi laø voâ nghiaõ, toâi chæ caàn coù chaøng, tha thieát beân chaøng maø thoâi. Nhaát ñònh anh phaûi trôû veà vaø veà nguyeân veïn hình haøi nha anh, nha Hoà ñaêng Nhöït daáu yeâu cuûa em! Choàng toâi töø haäu cöù Nha Trang veà Vuõng Taøu ñeå chuaån bò haønh quaân, buoåi chieàu nhaän ñöôïc tin cuûa ngöôøi anh goïi toâi ra ñeå gaëp chaøng. Naêm ñoù toâi mang thai ñöùa con ñaàu loøng ñöôïc ba thaùng, toâi ñeán coång traïi vaøo luùc 6 giôø chieàu ñaõ gaëp thieáu taù Thôm, ñaïi uùy Mai vieät Trieát vaø ñaïi uùy Xuaân ñang ñöùng tröôùc traïi. Toâi hoûi xin cho gaëp chaøng, caùc oâng aáy noùi: thieám ñaõ ñeán treå maát roài, Nhöït môùi vöøa töø giaû chuùng toâi böôùc ra baõi phi cô tröïc thaêng. Töø trong voâ thöùc naõo nuøng chôït uøa veà loaùng thoaùng beân tai nhöõng vaàn thô Cung Oaùn Chinh Phuï : "boùng chaøng ñoû tôï raùng pha, ngöïa chaøng saéc traéng nhö laø tuyeát in". Cuõng moät buoåi chieàu chieán chinh naêm xöa, ngöôøi chinh phuï tieãn ñöa chinh phu leân ñöôøng ra traän maïc; con tuaán maõ traéng phau nhö maøu tuyeát hí vang löøng, caát voù uy nghi noåi baäc beân giaùp traän röïc ñoû nhö maøu raùng cuoái trôøi quan taùi. Toâi hoâm nay ñôn leõ ñöùng nhìn theo töøng chieác tröïc thaêng töø töø caát caùnh, tieáng ñoäng cô aàm ñuøng, gioù buïi xoaùy caû moät vuøng, taâm tö toâi roái bôøi nhö coû uùa, nhö loaïn cuoàng theo töøng voøng quay caùnh quaït, loøng toâi quaën thaét töøng côn. Nhìn ñaøn chim saét khuaát daàn veà höôùng ñoâng baéc Bình Giaû trong maøu tím thaúm cuûa söông khoùi hoaøng hoân môø nhaân aûnh...!!! Bình Giaû, moät ñòa danh ñang soâi suïc löûa chieán tranh....thaàn cheát ñang ñôïi chôø, choác nöõa ñaây chaøng seõ hieän dieän nôi ñoù!!! Traän ñaùnh naøy coù nhieàu ñôn vò boä binh keå caû tieåu ñoaøn Thuûy Quaân Luïc Chieán. Cuoäc giao tranh quyeát lieät dieãn ra, tieáng bom ñaïn voïng veà.... Coäng quaân toån thaát naëng neà, nhieàu chieán só quoác gia cuõng ñaõ hy sinh. Nhöõng toaùn hoaït ñoäng cuûa choàng toâi ñaõ bò loä, neân anh ñaõ baêng röøng vöôït suoái maáy ngaøy ñeâm lieân tuïc môùi ra ñöôïc nuùi Thò Vaõi taïi Baø Ròa. Chaøng ñaõ nguyeân veïn trôû veà, caùm ôn thöôïng ñeá che chôû cho chaøng, chuùng toâi beân nhau nhöõng ngaøy pheùp ngaén nguûi taïi Saøi goøn.

o 0 o

Ñeán naêm 1966 caùc anh toaùn tröôûng cuõng laàn löôït moåi ngöôøi moät nôi, rieâng choàng toâi vaãn ôû laïi ñôn vò cuõ. Luùc baáy giôø chi huy tröôûng (CHT) traïi Ñaèng Vaân laø Phan duy Taát, oâng naøy veà khoâng bao laâu laïi thaønh laäp theâm maáy toaùn nöõa. Toâi nhôù nhöõng toaùn tröôûng raát treû laø: Ngoâ vaên Thôm, Toâ Möôøi, Nguyeãn ngoïc Thieäp, Traàn anh Tuaán, Nguyeãn vaên Bieân; caùc toaùn tröôûng laàn löôït thay phieân nhau ñi heát cuoäc haønh quaân naøy ñeán cuoäc haønh quaân khaùc. Caùc ñòa danh ñaãm maùu nhö Phuù Baøi, Boàng Sôn, Chu Lai, Khe Sanh, Hueá, Ñieän Bieân Phuû.... cöôøng ñoä chieán tranh leo thang, tieáp theo laø Pleimer, traän chieán naøy caùc ñoäi vaø tröôûng toaùn ñaõ hy sinh raát nhieàu. Trong laàn töû thöông naøy, toâi chæ nhôù coù 2 ngöôøi baïn cuûa choàng toâi laø ñaïi uùy Nghi vaø Nguyeãn vaên Baûy, anh em thöôøng goïi laø "Baûy Luøn". Trong caûnh ñaïn löûa truøng ñieäp, nhieàu phi coâng tröïc thaêng cuûa khoâng löïc VNCH, khi thaáy ñoàng ñoäi beân döôùi bò nguy khoán ñaõ baát chaáp maïng soáng, lieàu thaân trong caùc phi vuï ñoå quaân vaø tieáp teá löông thöïc. Nhieàu chieác ñaõ bò baén rôi tan taønh, löûa boác chaùy nguùt trôøi. Luùc ñoù coù trung uùy phi coâng tröïc thaêng Buøi vaên Vui, lieàu moät phen sinh töû ñeå ñem maïch soáng cho ñoàng ñoäi baèng nhöõng thuøng löông thöïc.Töø treân cao trung uùy Vui boång thình lình taét maùy cho phi cô rôi xuoáng nhö khoái saét vaø quay 180 ñoä, gaàn ñeán maët ñaát cho tröïc thaêng noå maùy laïi, thaùn phuïc thay cho ngöôøi phi coâng duõng caûm cuûa QLVNCH.

Ñaàu naêm 1967, toâi laïi mang theâm ñöùa thöù hai môùi sanh gaàn moät thaùng, vôï cuûa anh Nguyeãn Ngoïc Thieäp cuøng sanh moät löôït, coâ naøy laø em choàng cuûa toâi. Luùc naøy choàng toâi ñang haønh quaân taïi Vuøng Hai Chieán Thuaät saép veà, toâi ñöôïc tin töø Saøi goøn vaø ra haäu cöù ñoùn choàng, thöôøng khi moãi laàn xong coâng taùc laø anh ñöôïc ñi pheùp. Trong luùc chôø phi cô trôû veà Saøigoøn, anh Nguyeãn ngoïc Thieäp bò töû naïn do thuøng tieáp teá löông thöïc töø tröïc thaêng Myõ rôùt xuoáng, caùi cheát cuûa anh Thieäp raát thaûm thöông. OÂi, chinh chieán! baát haïnh töøng ngaøy ñeán vôùi daân toäc Vieät Nam, ñöùa con cuûa anh Thieäp môùi chaøo ñôøi coøn ñoû hoûn ñaõ vónh vieãn khoâng thaáy maët cha vaø vaønh khaên soâ oan nghieät voäi quaán treân ñaàu ngöôøi vôï treû. Hoâm sau choàng toâi ñöa xaùc Thieäp -ngöôøi em reå trôû veà Saøi goøn an taùng. Nhöõng ngaøy pheùp qua mau trong söï buoàn baû, maát maùt cuûa ngöôøi thaân. Anh trôû laïi ñôn vò, toâi laïi theo chaøng veà Nha Trang sau 3 thaùng sanh nôû.

o 0 o

Naêm Maäu Thaân 1968, toâi trôû veà Saøi goøn vaø ñöùa con thöù ba ñaõ chaøo ñôøi. Vieät Coäng ñaõ ñoät nhaäp vaø taán coâng thaønh phoá Saøi goøn, khaép caùc tænh lî ñeàu noå suùng. Trong traän Maäu Thaân choàng toâi laïi maát theâm moät ñoàng ñoäi, trung uùy Nguyeãn vaên Tuøng ñaõ töû traän taïi Toøa Tænh Tröôûng Nha Trang luùc hai beân kòch chieán. Nöõa naêm sau oâng Phaïm duy Taát ñaõ thuyeân chuyeån veà Vuøng 3 Chieán Thuaät. Choàng toâi ñaõ phuïc vuï trong LLÑB töø naêm 1962 ñeán naêm 1968. Luùc naøy anh ñöôïc leänh thuyeân chuyeån veà Vuøng 3 Chieán Thuaät nhaän chöùc vuï Trung Taâm Haønh Quaân cuûa C.3 taïi Bieân Hoøa. Sau ñoù oâng CHT trung taù Phaïm duy Taát ñöa anh nhaän chöùc laøm tröôûng traïi Chí Linh ôû Soâng Beù, ñöôïc moät thôøi gian anh ñi qua traïi Toáng Leâ Chaân ôû Bình Long vaø Loäc Ninh. Ñeán naêm 1969 anh coi traïi Toáng Leâ Chaân, sau cuøng anh veà B.3 haønh quaân ôû B.15 cho ñeán naêm 1972.

Naêm 1972, khôûi ñaàu cuûa Muøa Heø Ñoû Löûa, ñænh taän cuøng cuûa ñieâu linh, thaúm saâu cuûa tang toùc, ñaåy ngöôøi daân xuoáng cuoái ñaùy ñòa nguïc; chieán tröôøng trôû neân khoác lieät hôn, kinh khuûng hôn, taøn baïo hôn....bom ñaïn caøy naùt maõnh ñaát queâ höông ngheøo khoù. Meï Vieät Nam môû tröøng maét maùu leä ñaàm ñiaø, hôi thôû Meï Vieät Nam ñöùt quaûng töøng hoài, thaân theå Meï Vieät Nam run raåy töøng côn, tan hoang nhö ñòa chaán, suïp ñoå nhö côn ñaïi hoàng thuûy....Chieác caàu ñònh meänh töû sinh, ngöôøi daân mieàn Nam cheânh veânh beân bôø vöïc thaúm. Maùu vaø nöôùc maét, thaây ngöôøi vaø khaên soâ.

Ñeán cuoái 1972 LLÑB ñöôïc leänh giaûi taùn ñeå boå xung qua caùc löïc löôïng baïn nhö: Bieät Ñoäng Quaân Bieân Phoøng, Nha Kyû Thuaät vaø caùc quaân binh chuûng khaùc. Anh ñaõ choïn veà Sôû Lieân Laïc thuoäc Nha Kyû Thuaät Boä Toång Tham Möu vaø laøm vieäc taïi ñoù cho ñeán cuoái naêm 1974.

o 0 o

Ñaàu naêm 1975, anh ñöôïc leänh ñi naém BCH nheï ôû Chieán Ñoaøn 2 taïi Ban Meâ Thuoäc vaø Kontum. Luùc naøy tình hình chieán söï trôû neân caên thaúng vaø hoån loaïn, neân phöông tieän di chuyeãn voâ cuøng khan hieám vaø khoù khaên. Hai ngaøy roøng raõ chôø ñôïi taïi phi tröôøng Taân Sôn Nhaát nhöng vaãn khoâng coù phi cô, anh ñaønh leân phi tröôøng Bieân Hoøa vaø ñaõ ñöôïc leân ñöôøng sau ñoù. Khi ñeán trình dieän taïi Chieán Ñoaøn 2, moãi só quan phaûi thay phieân nhau haønh quaân 10 ngaøy. Ñeán ngaøy 20 thaùng 3 naêm 1975, thieáu taù Cao trieàu Phaùt ñaõ ñem löông leân caên cöù haønh quaân ñeå phaùt cho anh em. OÂng thieáu taù Phaùt baûo choàng toâi, "maày" ñaõ xong coâng taùc roài, coù ñi theo chuyeán bay naøy veà khoâng? Anh khoâng muoán xa ñoàng ñoäi trong luùc naøy, nhaát laø luùc tình hình ñang roái ren vì ñöôïc leänh saép ruùt quaân ñeå di taûn chieán thuaät, hôn nöõa caùc baïn anh ñeà nghò thoâi chuùng mình seõ veà chung cho vui. Vì vaäy, anh ñaõ nhôø thieáu taù Phaùt mang tieàn löông veà cho toâi, anh chæ giöõ laïi 500 ñoàng ñeå tieâu xaøi vaø nhaén vaøi hoâm sau anh seõ veà Saøi goøn.

Treân ñöôøng ruùt quaân "trieät thoaùi cao nguyeân", doïc theo quoác loä söï di chuyeån raát hoån taïp. Anh ñöôïc leänh thöôïng caáp daãn quaân ñi tieân phong ñeå môû ñöôøng, baûo veä vaø ñöa daân chuùng veà ñoàng baèng traùnh khoûi naïn ñau binh vaø cöôùp boác. Saùng ngaøy 25 thaùng 3, anh ñieän veà gaëp toâi vaø baùo ngaøy mai seõ gaëp meï con toâi taïi Saøi goøn, chæ coøn 24 giôø ngaén nguõi, toâi chôø ñôïi trong söï hoài hoäp xen laãn nieàm vui cho cuoäc töông phuøn. Chieàu cuøng ngaøy treân ñöôøng ruùt quaân, anh cuøng thieáu taù Haûi vaø vaøi só quan nöõa treân xe, moät traùi ñaïn B.40 töø phiaù Coäng quaân mai phuïc baén truùng ngay ngöôøi taøi xeá chaùy khoâng coøn xaùc, thieáu taù Haûi vaêng ra khoûi xe bò chaùy ñen, rieâng choàng toâi bò daäp naùt maët nhìn khoâng ra. Trong xe cheát 3 ngöôøi, coøn laïi 3 ngöôøi ñeàu bò thöông khoâng nguy hieåm ñeán taùnh maïng.

o 0 o

Nhö thöôøng leä moåi saùng, töø khu cö xaù gia binh cuûa traïi Nguyeãn cao Vó treân chieác Honda ra coång ñöa con ñi ñeán tröôøng, toâi ñaõ thaáy trung uùy Thoï vaø thöôïng só Sanh, hai ngöôøi naøy chaän toâi laïi vôùi ñoâi maét aùi ngaïi vaø ngaäp ngöøng cho toâi bieát hung tin: Xin chò bình tænh, tin chính xaùc baùo cho bieát ñaïi uùy Hoà ñaêng Nhöït ñaõ töû thöông treân ñöôøng ruùt quaân chieàu hoâm qua. Toâi nhö bò seùt ñaùnh, tim toâi nhö ngöng ñaäp, tröôùc maët toâi caûnh vaät boång toái saàm vaø ñaûo loän, tai toâi uø leân nhöõng tieáng keâu quaùi dò, maët ñaát boång nhieân nhaáp nhoâ daäy soùng. Toâi ruïng rôøi, toâi chao ñaõo, toâi ngaû quïy chieác xe Honda vôùi ñöùa con toâi cuõng ñoå theo. Caùc anh em mang toâi vaøo beänh xaù, sau khi hoài phuïc toâi laøm thuû tuïc ñi nhaän laõnh xaùc choàng.

" Ngaøy mai ñi nhaän xaùc choàng, ngaøy mai ñi nhaän xaùc anh, cuoàng si thuôû aáy hieån linh baây giôø". Trôøi ôi, Hoà ñaêng Nhöït ôi! Anh ñaõ boû meï con em, anh ñaõ boû laïi baïn beø vaø ñoàng ñoäi trong luùc ñaát nöôùc ñang hoài nghieät ngaõ. Toâi cuøng caùc anh em ñi ñeán Nghiaõ Trang Quaân Ñoäi taïi Bieân Hoøa, ñöôïc moät chuù Lính ñöa toâi ñi qua daõy hoäc tuû chöùa ñöïng töû thi vaø cuoái cuøng chuùng toâi döøng laïi. Döøng laïi ñeå chaáp nhaän moät söï beõ baøng, döøng laïi ñeå goùi troïn moät vuïn vôõ ñeán teâ daïi toaøn thaân, nhaän moät kieáp ñôøi goùa phuï. Chieác hoäc tuû goùi goïn hình haøi cuûa thieáu taù Haûi vaø thaân xaùc choàng toâi ñang naèm baát ñoäng. Trôøi ôi ! "em khoâng nhìn ñöôïc xaùc chaøng, anh leân lon giöõa ñoâi haøng neán chong", thi haøi choàng toâi naèm treân chieác baêng ca, khuoân maët ñaõ beå naùt toâi chæ nhaän dieän chaøng qua taám theû baøi. Taám theû baøi naøy noù ñaõ töøng theo chaøng qua nhöõng ñoaïn ñöôøng maùu löûa; noù ñaõ aáp uû nhôù thöông veà ngöôøi vôï beù nhoû vaø ñaøn con daïi moåi khi döøng böôùc quaân haønh giöõa löng ñoài cuûa röøng khuya tòch mòch, cuoái raën sim baït ngaøn. Baây giôø "aùo baøo ñaõ thay chieáu anh veà ñaát" yeâu ñöông kia ñaõ cuøng anh chaáp caùnh bay tôùi moät vuøng trôøi mieân vieãn...!!!

o 0 o

Vaøi hoâm sau thaønh phoá raát loän xoän, trong cö xaù ñaïn bay xoái xaõ, luùc ñoù toâi nhôø em toâi ñöa 5 ñöùa con veà nhaø tröôùc phaàn toâi thu xeáp veà sau. Chæ coù moät ñeâm ñöôøng xaù bò giôùi nghieâm vaø thieát quaân löïc, toâi noùng ruoät khoâng bieát caùc con toâi nhö theá naøo. Moät thaùng naëng neà ngoät ngaït ñeø naëng treân ñaàu ngöôøi daân Saøi goøn..... Ñeán tröa ngaøy 30 thaùng 4, caùc anh em quaân nhaân vöôït qua coång traïi cö xaù Nguyeãn cao Vó….toâi ngô ngaùc nhìn vaø chaïy theo. Saøi goøn suùng noå, Saøi goøn ñaïn laïc teân bay, tieáng phaùo Coäng quaân aàm ñuøm, tieáng xích saét thoâ baïo nghieàn naùt maët ñöôøng. Giôø phuùt haáp hoái cuûa Saøi goøn, quyeát moät phen troáng maùi ngaên chaän Coäng quaân xaâm nhaäp thuû ñoâ. Treân baàu trôøi nhöõng chieác phi cô ñang vaàng vuõ ñaùnh bom baûo veä voøng ñai Saøi goøn, moät chieác boác chaùy choùi loøa nhö haønh tinh laïc theå roài noå tung toùe, tan taønh töøng maûnh rôi laû chaõ, moät chieác khaùc gaãy caùnh quay nhö con vuï roài chuùi ñaàu, sau tieáng noå töøng cuïm khoùi ñen nghòch boác leân cao. Saøi goøn boác chaùy, Saøi goøn loaïn laïc, Saøi goøn tieáng keâu la thaát ñaûm. Keûm gai nhö maïng nheän buûa giaêng, nhieàu anh em quaân nhaân suùng laêm laêm trong tay baùm chaët choát. Toâi thaáy nhöõng ngöôøi Lính Muõ Ñoû ñang ñau thöông ruõ caùnh "Thieân Thaàn", giaøy soâ "shaute" coøn baùm chaët goùt chaân gioù buïi maø aùo traän laïc maát nôi naøo? chæ coøn taám thaân traàn vôùi nhöõng xaâu löïu ñaïn ñeå baûo veä thaønh ñoâ, hai tay caàm hai traùi phaù ñang chaïy tôùi, chaïy lui. Toâi nhö moät caùi xaùc phôø phaït, hoàn ñaõ thaát laïc töï bao giôø. Toâi chaïy veà höôùng ngaõ tö Baûy Hieàn ñònh gheù vaøo nhaø ngöôøi chò, nhöng caên nhaø bò ñoå naùt tan hoang vì ñaïn phaùo cuûa ñòch quaân, khoâng bieát hoï ñaõ tan thaây trong ñoùng gaïch vuïn ñoù hay chaïy phöông naøo ? Toâi laïi trôû ra ñöôøng Nguyeãn vaên Thoaïi , vöøa ñi vöøa chaïy veà nhaø treân ñöôøng Lyù Thaùi Toå, naêm ñöùa con toâi vaãn coøn ñang chôø. Meï con chuùng toâi oâm nhau oøa khoùc.

Chieàu 30/4 ngöôøi ngöôøi boû chaïy tìm töï do, ngöôøi ngöôøi thaát laïc. Hoaøn caûnh vaø cuoäc soáng chaät vaät cuûa moät ngöôøi vôï chieán binh, hôn nöõa chaøng vöøa naèm xuoáng töø giaû cuoäc chieán bi huøng naøy, moà chöa khoâ ñaát vaø coû khaâu chöa leân maàm. Tang choàng vaãn naëng træu treân ñaàu toâi vôùi caùi tuoåi vöøa 30, laïi chaát theâm moät caùi tang cho ñaát nöôùc. Hai vai gaày gaùnh vaùc ñau thöông trong caûnh meï goùa, con coâi, ñöùa con lôùn nhaát chæ coù taùm tuoåi vaø ñöùa nhoû nhaát môùi ñöôïc 18 thaùng, toâi bieát laøm gì ñaây trong thaûm traïng naøy, trong caûnh theâ löông cuûa "Saøi goøn hoang laïnh ô thôø, moâi ngöôøi goaù phuï nhaït môø maøu son...." Nhöït ôi, em phaûi laøm gì ñaây anh, em phaûi laøm gì vaø meï con em phaûi soáng laøm sao trong nhöõng ngaøy thaùng ñeán ???

o 0 o

Cuoäc ñôøi sao laém noåi chuaân truyeân, sao quaù ñoåi ñoaïn tröôøng ñoái vôùi ngöôøi vôï Lính?! Toâi laïi phaûi tieáp tuïc soáng vaø phaûi soáng döôùi moät lôùp ngöôøi môùi, moät theå cheá môùi maø ñoái töôïng laø giai caáp, laø ñoäc taøi, laø haø khaéc daõ man. Toâi trong taâm traïng nhö hoùa ñaù, qua caâu chuyeän naøng Toâ Thò boàng con leân taän ñænh nuùi töøng chieàu doõi boùng chinh nhaân. Nhöng naøng Toâ Thò duø sao cuõng coøn nhieàu haïnh phuùc hôn toâi, toâi laø ñoái töôïng cuûa moät giai caáp thoáng trò môùi cuûa boïn voâ thaàn, toâi laø vôï cuûa moät só quan cheá ñoä cuõ, vôï cuûa moät "nguïy quaân" maø hoï ñaõ leân aùn toâi nhö theá. Choàng toâi ñaõ guïc ngaû treân ñöôøng ruùt quaân, toâi ñaõ lòm cheát bao laàn tröôùc coå quan taøi, loøng huyeät laïnh ñaõ caùch ngaên chuùng ñoâi mieàn: döông-caûnh. Toâi coøn gì ñeå maø ngoùng troâng nhö naøng Toâ Thò, coù coøn chaêng chæ laø 5 ñöùa con thô daïi, toâi phaûi taûo taàn buoân gaùnh, baùn böng ñeå soáng qua ngaøy hai buoåi chaùo rau…!

Con nöôùc xoaùy traêm gioøng roài cuõng veà bieån khôi, con ngöôøi trong caûnh ñôøi quay quaét, ngöôïc xuoâi roài tôùi luùc cuõng döøng laïi. Toâi ñöôïc giaáy baûo laõnh töø Hoa Kyø cuûa em toâi vaø ñöôïc phaùi ñoaøn phoûng vaán. Traûi qua bao khoù khaên veà taøi chaùnh, veà moïi maët....naøo coù bình thöôøng vaø deã daøng nhö bao gia ñình khaùc? cuoái cuøng chuùng toâi ñöôïc leân ñöôøng. Haønh trang mang theo moät gia taøi hom hem ngheøo khoù, cuøng 5 ñöùa con ñaõ tröôûng thaønh. Phi cô caát caùnh, töôûng raèng tuyeán nöôùc maét toâi ñaõ khoâ caïn trong ñôøi soáng khoå naïn, töï döng noù laên daøi treân ñoâi maù hoùp saïm ñen möa naéng, treân khuoân maët hoùc haùc tieàu tuïy; trong nhöõng gioït leä ñoù ñaõ hoøa laãn nhöõng vui buoàn, toâi thoaùt khoûi ñòa nguïc traàn gian, töø bieät "thieân ñaøng" Coäng Saûn. Traïm döøng chaân ñaàu tieân taïi Thaùi, chuyeán ñi löu laïi 10 ngaøy taïi ñoù, roài Tokyo, San Francisco, vaø chuùng toâi ñaõ ñeán Kansas city ñoaøn tuï vôùi ngöôøi em gaùi thöù 5 nôi thaønh phoá naøy.

Vöôït qua nhöõng khoù khaên treân xöù ngöôøi luùc ñaàu tieân, nhaân tình theá söï bieán ñoåi theo hoaøn caûnh ñoù laø chuyeän thöôøng haèng trong baát cöù moät ñôøi soáng naøo. Toâi xuoâi Nam veà mieàn Cali naéng aám taïi quaän Cam, toâi ñaõ quen vôùi ñôøi soáng môùi, gaëp laïi nhöõng ñoàng ñoäi cuûa choàng toâi naêm xöa. Trong moät tình côø giöõa tieäc cöôùi con cuûa ngöôøi baïn cuõ, toâi gaëp ñöôïc ñaïi taù Ngoâ Theá Linh do caùc anh em giôùi thieäu. Sau ñoù toâi quyeát ñònh veà San Jose vaøo thaùng hai vaø nghe tin ñaïi taù Ngoâ Theá Linh ñaõ töø traàn. Ñeán thaùng 3 beân Sôû Lieân Laïc caùc anh ñaõ toå chöùc ngaøy gioå cuûa choàng toâi raát troïng ñaïi, nieàm an uûi to lôùn sau bao naêm thaùng nhuïc nhaèn. Nöôùc maát nhaø tan, trong caûnh ñôøi tha phöông laï caûnh, laï ngöôøi nhöng tình ñoàng ñoäi vaãn coøn gaén boù, cao quùy thay cho caùi tình huynh ñeä chi binh.

o 0 o

Nhöõng chieàu ôû ñaây moåi ñoä thaùng tö veà, toâi nhôù queâ, nhôù nhaø vaø nhôù bao chieán só ñaõ naèm xuoáng cho queâ höông, trong ñoù coù Hoà ñaêng Nhöït -choàng cuûa toâi, anh ñaõ laøm xong boån phaän cuûa ngöôøi trai thôøi loaïn. Giôø ñaây nieàm ñau baïi traän luoân ñeo ñaúng theo caùc anh -nhöõng ngöôøi Lính sau cuoäc xaûy ngheù tan ñaøn, caùc anh bò böùc töû moät caùch bi phaãn trong moät cuoäc chieán ñaáu oai huøng. Caùc anh ñang troâi daït treân xöù ngöôøi, cuoäc chieán ñoù coøn dôõ dang vaø ñang tieáp dieãn treân moät chính tröôøng khoâng phaûi baèng suùng göôm, maø baèng laäp tröôøng, baèng khoái oùc, baèng Lyù Töôûng QUOÁC GIA vaø DAÂN TOÄC. Maùu caùc anh ñaõ toâ thaém cho maøu côø, nhöng ñaát nöôùc vaãn naèm trong loaøi quûy ñoû, toâi luoân hî voïng vaø tin töôûng vaøo caùc anh, nhöõng ngöôøi chieán só can tröôøng cuûa QLVNCH.

Moät chuùt nieàm rieâng veà Nha Trang daáu yeâu ngaøy thaùng cuõ. Nha Trang nhöõng ngaøy möa ñoå ñiuø hiu se saéc buoàn. Nhôù nhöõng ngaøy ñôn ñoäc trong traïi gia binh, nhôù Duy Taân con ñöôøng doïc theo bôø bieån ñeøn ngoaøi khôi nhaáp nhaùy nhö ngaøn sao, phoá ñeâm Nha Trang troâng huyeàn aûo laám taám nhö ngaøn traân chaâu traûi ñeàu treân neùt xieâm haøi nhung thaúm cuûa giai nhaân. Taát caû chìm saâu vaøo ñaùy dó vaõng rong reâu, moåi laàn hoài töôûng loøng toâi laïi raït raøo thöông tuûi, loøng toâi laïi traøo daâng bao kyû nieäm. "Tuyù ngoïa sa tröôøng quaân maïc tieáu, coå laïi chinh chieán kyû nhaân hoài" hình boùng chinh nhaân khi aån, khi hieän, noåi troâi theo töøng doøng chöõ, töøng aâm thanh ñöùt liaø "vaüng nghe töï ñaùy hoàn thöông tích, bao tieáng keøn truy ñieäu naêm xöa."

Baây giôø laø THAÙNG TÖ. Baây giôø ñaõ töø bao ñoä maát chaøng, maát queâ höông. Vaâng baây giôø laø thaùng 4, ñaõ 26 naêm daøi, muøa Quoác Naïn, muøa ñau thöông phuû truøm treân "QUEÂ HÖÔNG NGHÌN TRUØNG TANG TRAÉNG". Trong moät goùc saâu thaúm cuûa loøng toâi, hình aûnh coá thieáu taù Hoà ñaêng Nhöït, ngöôøi choàng thaân yeâu ñaõ anh duõng ÑEÀN XONG NÔÏ NÖÔÙC.

San Jose, muøa Quoác Naïn naêm hai ngaøn leû moät.

Löutruøngdöông