Tin Sinh Hoaït

Leå Töôûng Thöôûng

Caùc Chieán Só Bieät Kích Vieät Nam Coäng Hoøa

Hôn moät phaàn tö theá kyõ, cuoäc chieán Vieät Nam töôûng chöøng nhö ñaõ ñi daàn vaøo queân laõng. Nhöng gaàn ñaây, sau khi Nguõ Giaùc Ñaøi baïch hoùa moät soá hoà sô vaø nhieàu trang taøi lieäu töø caùc kho döõ kieän cuûa vaên khoá quoác phoøng Hoa Kyø, ngöôøi ta môùi chuù yù tôùi söï hieän höõu cuûa S.O.G. , moät toå chöùc ñaõ töøng huaán luyeän vaø hoã trôï phaàn lôùn nhöõng toaùn bieät kích thuoäc quaân löïc Vieät Nam Coäng Hoøa trong nhieäm vuï xaâm nhaäp vuøng ñaát phía Baéc ñeå thi haønh nhöõng coâng taùc tình baùo cuõng nhö phaûn tình baùo cho nhu caàu chieán löôïc vaø chieán thuaät.

SOG laø teân goïi töø MACV-SOG, chöõ vieát taét cuûa The Military Assistance Command-Vietnam Studies and Observation Group, ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 01 naêm 1964 do ngaân saùch Myõ ñaøi thoï, ñaõ hoaït ñoäng song song vôùi caùc boä chæ huy hoãn hôïp Vieät-Myõ trong thôøi gian maø chieán tranh Vieät Nam böôùc vaøo giai ñoaïn khoác lieät nhaát. Vì phaûi thöïc hieän nhöõng coâng taùc bí maät neân caùc bieät kích quaân caõm töû Ñoàng minh noùi chung vaø bieät kích quaân Vieät Nam Coäng Hoøa noùi rieâng, raát ít ñöôïc ngöôøi ta bieát ñeán.

" Caùc chieán só xung kích Vieät-Myõ hieän dieän trong buoåi leã ngaøy hoâm nay laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñem söï can tröôøng vaø loøng anh duõng cuøng nhöõng möu meïo ñaëc thuø saün coù cuûa mình ñeå thi haønh raát nhieàu coâng taùc treân khaép chieán tröôøng Ñoâng Nam AÙ nhö phaù hoaïi haäu caàn ñòch, goïi caùc phi vuï traûi thaûm B-52, tìm kieám vaø caáp cöùu caùc phi coâng bò ñòch baén rôi trong röøng saâu, baûo toaøn vaø duy trì caùc duïng cuï truyeàn tin ñieän töû v.v... Hoï laø nhöõng ngöôøi raát ñaùng ghi coâng vaø aân thöôûng ...."

Treân ñaây laø lôøi môû ñaàu cuûa Trung Töôùng Doug Brown, Chæ huy tröôûng Boä Tö leänh Haønh Quaân Ñaêïc Bieät Luïc Quaân Hoa Kyø trong buoåi leã trao huy chöông vaø ñoàng tieàn meà ñai kyû nieäm ñeán caùc chieán só Vieät- Myõ ñaõ töøng hoaït ñoäng trong toå chöùc SOG vaøo luùc 10 giôø saùng ngaøy 04 thaùng 04 naêm 2001 taïi Fort Bragg, nôi ñöôïc coi nhö laø caên cöù xuaát phaùt caùc Lieân Ñoaøn Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Hoa Kyø, thuoäc tieåu bang North Carolina. Haøng traêm ngöôøi ñaõ hieän dieän taïi ñòa ñieåm haønh leã noùi treân. Cuõng coù nhieàu ngöôøi ñaõ töøng hoaït ñoäng trong toå chöùc SOG vaø hieän vaãn coøn ñang phuïc vuï trong quaân ñoäi Hoa Kyø nhö Trung töôùng William P. Tangney ñoàn truù taïi Tampa tieåu bang Florida.

Veà phía quaân löïc Vieät Nam Coäng Hoøa thì coù taát caû 18 ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc môøi ñeán ñeå nhaän laõnh söï tuyeân döông goàm 10 ngöôøi thuoäc Sôû Baéc hieän ñònh cö taïi tieåu bang Georgia do oâng Haø Vaên Sôn höôùng daãn vaø 8 ngöôøi khaùc thuoäc Nha Kyõ Thuaät/Sôû Lieân Laïc ñeán töø nhieàu tieåu bang treân nöôùc Myõ nhö : oâng Nguyeãn Vaên Kieät (WA) , oâng Löõ Trieàu Khanh (NC) , oâng Nguyeãn Phan Töïu (CO) , oâng Hoà Tònh (CT) , oâng Phaïm Hoøa (CA) , oâng Traàn Nhung Nguyeân (VA) , oâng Leâ Vaên Haïnh (VA) vaø oâng Ñoaøn Höûu Ñònh (VA). Ñaëc bieät, oâng Nguyeãn Vaên Kieät (WA) cuõng laø ngöôøi Vieät Nam ñaõ töøng ñöôïc aân thöôûng huy chöông Navy Cross, moät trong nhöõng huy chöông cao quyù cuûa quaân ñoäi Myõ veà thaønh tích cöùu soáng moät phi coâng Hoa Kyø laâm naïn trong chieán tranh taïi Vieät Nam. Ñaây laø nieàm haõnh dieän cho taäp theå ngöôøi Vieät haûi ngoaïi noùi rieâng vaø cho quaân löïc Vieät Nam Coäng Hoøa noùi chung. Ñöôïc bieát, tröôùc kia oâng Nguyeãn Vaên Kieät laø moät nhaân vieân Haûi Kích xuaát saéc cuûa Lieân Ñoaøn Ngöôøi Nhaùi thuoäc quaân chuûng Haûi Quaân/VNCH.

Theo Thieáu Taù hoài höu John L. Plaster, ngöôøi ñaõ töøng vieát moät cuoán saùch taøi lieäu daøi veà toå chöùc SOG, thì trong khoaûng thôøi gian hoaït ñoäng treân chieán tröôøng Ñoâng Nam AÙ goàm Vieät Nam, Cambodia vaø Laøo töø 1964 ñeán khi giaûi taùn vaøo naêm 1972, quaân soá cuûa SOG leân ñeán 7,800 ngöôøi. Raát nhieàu ngöôøi ñaõ hy sinh. Thieät haïi naëng nhaát laø vaøo naêm Maäu Thaân 1968. Hieän coù vaøo khoaûng 50 ngöôøi thuoäc toå chöùc SOG trong toång soá hôn 1500 chieán binh Hoa Kyø ñöôïc coi nhö maát tích ( M.I.A. ) trong cuoäc chieán vöøa qua.

Cuõng theo taøi lieäu töø moät nhaân vieân Sôû Baéc thì tröôùc khi keá hoaïch OPLAN-34 ñöôïc thi haønh vaøo naêm 1964 nhaèm ñoå caùc toaùn bieät kích xaâm nhaäp Mieàn Baéc, cuõng ñaõ coù raát nhieàu hoaït ñoâng bí maät veà tình baùo chieán löôïc do Hoa Kyø thöïc hieän treân chieán tröôøng Vieät Nam.

Tröôùc khi Coäng Saûn thieát laäp chính saùch cai trò taïi mieàn Baéc vaøo naêm 1954 thì ñaõ coù raát nhieàu thanh nieân Vieät Nam yeâu nöôùc ñaõ tình nguyeän ñi döï caùc khoùa tình baùo do Hoa Kyø huaán luyeän taïi caùc caên cöù Myõ trong vuøng Ñoâng Nam AÙ nhö Saipan, Okinawa v.v... roài traø troän theo ñoaøn ngöôøi taäp keát ra Baéc ñeå ngaàm hoaït ñoäng. Neáu nhöõng ngöôøi naày coøn soáng thì hieän nay toái thieåu hoï cuõng leân ñeán haøng Tænh UÛy hoaëc caùn boä cao caáp cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Ñaây laø caùi voû boïc chaéc chaén cho caùc nhaân vieân tình baùo chieán löôïc nhaèm phaù vôõ thöôïng taàng kieán truùc haøng nguõ laõnh ñaïo cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn moät khi coù cuoäc caùch maïng xaûy ra.

Vaøo nhöõng thaäp nieân 1950, 1960, giôùi quaân söï Mieàn Nam Vieät Nam khoâng xa laï gì hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc nhö Lieân Ñoäi Quan Saùt Soá 1, Sôû Nghieân Cöùu Chính Trò, Lieân Ñoaøn 77, Sôû Khai Thaùc Ñòa Hình, Phi Ñoaøn Thaàn Phong, Nha Kyõ Thuaät, Sôû Baéc, Sôû Lieân Laïc, Sôû Coâng Taùc, Sôû Phoøng Veä Duyeân Haûi, Lieân Ñoäi Ngöôøi Nhaùi v.v...vaø caùc Ñaøi Phaùt thanh nhö Ñaøi Meï Vieät Nam, Ñaøi Göôm Thieâng AÙi Quoác v.v.... Coù nhöõng coâng taùc töôûng chöøng nhö huyeàn thoaïi chæ xaûy ra trong xi neâ nhöng ñoù laïi laø vieäc thaät, ngöôøi thaät.. Hoï ra ñi chieán ñaáu aâm thaàm, bò baét caàm tuø aâm thaàm vaø cheát cuõng aâm thaàm nôi vuøng ñaát hoang vu phía Baéc.

Vieäc quyeát ñònh aân thöôûng huy chöông cuøng tuyeân döông coâng traïng caùc cöïu chieán binh SOG cuûa chính phuû Hoa Kyø moät laàn nöõa ñaõ chöùng toû raèng chính phuû Hoa Kyø ñaõ bieát nhìn nhaän traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi caùc keá hoaïch quaân söï, tình baùo bí maät choáng CSBV trong thôøi gian chieán tranh Vieät Nam. Ñieån hình nhaát laø gaàn ñaây, quoác hoäi Hoa Kyø ñaõ bieåu quyeát döï luaät chaáp thuaän traû trôï caáp 40000 ñoâ la cho moãi bieät kích quaân VNCH bò CSBV caàm tuø. Caùch ñaây 3 naêm, heä thoáng truyeàn hình CNN ñaõ thöïc hieän moät chöông trình nhaèm beâu xaáu SOG, hoï cho raèng caùc bieät kích quaân cuûa SOG ñaõ xöû duïng hôi ñoäc coù taùc haïi ñeán maïng soáng con ngöôøi cuõng nhö coá gaéng theo ñuoåi ñeå gieát caùc binh só Myõ chaïy sang haøng nguõ ñòch ôû vuøng bieân giôùi. Chöông trình noùi treân cuûa ñaøi CNN ñaõ bò caùc cöïu chieán binh Hoa Kyø phaûn ñoái döõ doäi vaø cuoái cuøng thì CNN phaûi leân tieáng xin loãi ñoàng thôøi chaám döùt loaït phoùng söï keå treân.

Buoåi leã vinh danh vaø aân thöôûng caùc cöïu bieät kích quaân Vieät-Myõ thuoäc toå chöùc SOG ñaõ chaám döùt vaøo luùc 11 giôø 30 cuøng ngaøy.

Huyønh Mai Hoa

( Toùm löôïc theo baùo Fayetteville, NC )