Make your own free website on Tripod.com

Giaù cuûa töï do

(Bình Luaän cuûa Oâng Vuõ-Quang-Ninh Little Saigon Radio Thaùng Tö ñen 2001 )

Hoâm qua, tôø Vieät Baùo daønh nhöõng coät daøi cho leã Vinh danh nhöõng chieán só Bieät kích Hoa Kyø vaø Vieät Nam Coäng hoøa. Tröôùc ñoù, tôø Ngöôøi Vieät ra ngaøy 7/4/01 cuõng ñaõ loan taûi veà leã trao taëng Huy chöông cao quyù cuõa Toång Thoáng Hoa Kyø cho moät Ñôn vò ñaëc bieät ñaõ thi haønh nhöõng söù meänh duõng caõm trong loøng ñòch, trong thôøi chieán suoát töø 1964 - 1972.

Ñoù laø nhöõng anh em Bieät kích nhaûy toaùn ra Baéc coù theå xuoáng vuøng Buøi Chu - Phaùt Dieäm hoaëc Sôn La - Lai Chaâu, hoaëc hoaït ñoäng taïi caùc caên cöù ñòch naèm trong vuøng bieân giôùi hoaëc beân trong laõnh thoå Laøo, Campuchia, treân heä thoáng ñöôøng moøn Hoà Chí Minh, hoaëc caùc anh em Bieät haûi hoaït ñoäng taïi vònh Baéc Vieät, treân bôø bieån Thanh hoùa, Ngheä an, Haø tónh hoaëc trong vuøng thöôïng nguoàn soâng Hoàng, soâng Cöûu Long. Taát caû nhöõng duõng só ñoù ñaõ aâm thaàm thi haønh nhöõng coâng taùc ñaëc bieät bí maät. Trong soá caùn boä cao caáp cuûa Coäng Saûn hieän nay coù theå coù ngöôøi ñaõ bò nhöõng toaùn Bieät kích cuûa chuùng ta baét giöõ, huaán luyeän, roài thaû veà. Nhöõng ñaøi phaùt thanh höôùng ra Baéc, ñaøi Töï do, Göôm thieâng aùi quoác, Côø ñoû, Meï Vieät Nam, nhöõng chieán dòch taâm lyù ñöôïc söï hoã trôï ñaëc bieät cuûa caùc Toaùn Bieät Kích Baéc-Nam.

Taát caû laø nhöõng hoaït ñoäng taùo baïo nguy hieåm cuûa cuoäc chieán tranh khoâng quy öôùc. Cho neân anh em bò tuø ñaày lao khoå, naèm xuoáng nôi xoù röøng hoaëc trong lao tuø Coäng Saûn, hoaëc trong loøng bieån caû khoâng moät ai bieát ñeán. Ngay caû thôøi kyø trao traû tuø binh, phía Hoa Kyø vaø Chính phuû chuùng ta cuõng töø choái hoï. Hoï laø nhöõng anh huøngï voâ danh, hoaït ñoäng bí maät, cheát cuõng bí maät vaø nhöõng thaønh quaû phi thöôøng cuûa hoï coù tính caùch chieán löôïc, baây giôø cuõng vaãn coøn trong bí maät.

Buoåi leã vinh danh coâng khai ñaõ laø moät töôûng thöôûng voâ cuøng quyù baùu cho caùc anh em bieät kích. Nhöõng ngöôøi hieän dieän Myõ cuõng nhö Vieät ñeàu nöôùc maét tuoân traøo. Hoï khoâng caàm ñöôïc caûm xuùc vì qua bao gian lao nguy hieåm baây giôø hoï môùi ñöôïc nhìn nhaän, môùi ñöôïc toaøn daân Hoa Kyø bieát ôn nhöõng hy sinh cao caû cuûa hoï trong cuoäc chieán cho töï do. Cuøng vôùi Chính phuû vaø nhaân daân Hoa Kyø, chuùng ta cuùi ñaàu töôûng nhôù ñeán caùc anh huøng Bieät kích, nhöõng chieán só voâ danh, vaø caû haøng traêm ngaøn chieán só quaân löïc Vieät Nam Coäng hoøa vaø Ñoàng minh ñaõ naèm xuoáng cho chuùng ta coøn soáng ñeán ngaøy nay.

Trong muøa kyû nieäm thaùng tö ñen, buoåi leã huy chöông cao quyù trao taëng cho caùc Bieät kích nhö moät haøo quang saùng choùi, ñem phaán khôûi cho chuùng ta giöõa nhöõng buoàn tuûi ñau xoùt.

 

 

Daàn daàn chính nghóa cuûa chuùng ta caøng saùng toû vaø nhöõng ngöôøi Maùc xit vaø Coäng Saûn ñeàu ñaõ leân aùn cuoäc xaâm löôïc baèng noã löïc cuûa Coäng Saûn Haø Noäi. Nhaân kyû nieäm ngaøy 30 thaùng Tö nhöõng baøi phaùt bieåu caûm töôûng trong chöông trình Little Saigon Radio cuûa nhöõng Löõ Phöông, Phaïm Xuaân Ñaøi, Döông Thu Höông ñeàu neâu roõ Coäng Saûn Mafia Haø Noäi ñaõ aùp ñaët moät cheá ñoä man rôï toaøn trò treân toaøn daân vaø hoï ñaõ mang caû daân toäc ñi veà mieàn hoang daõ, trong khi caû theá giôùi ñang tieán vaøo neàn vaên minh kyõ thuaät cao.

Ngaøy 30 thaùng Tö naêm nay, chuùng ta hoài töôûng dó vaõng ñau thöông khoâng phaûi chæ than khoùc treân nhöõng ñoå vôõ, nhöng töø ñoù chuùng ta cuøng höôùng veà töông lai, suy tö vaø haønh ñoäng cho moät Vieät Nam thoaùt khoûi ñeâm ñen cuûa Xaõ hoäi chuû nghóa vaø ñi vaøo vuøng aùnh saùng cuûa töï do, daân chuû vaø tieán boä.

Maët khaùc, Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam hoïp, hoï baàu baùn thay ñoåi chöùc vuï laån quaån vôùi nhau, nhöng ai laøm Toång bí thö, ai Chuû tòch nhaø nöôùc thì cuõng vaäy thoâi. Ñieàu coát yeáu laø hoï coù ñoåi ñöôïc chính neáp tö duy cuûa hoï, hoï coù daùm taùo baïo laøm cuoäc caùch maïng chính baûn thaân cuûa hoï vaø caû caùi taäp theå cuûa hoï vôùi nhöõng ngöôøi oùc naõo ñaëc xòt.

Trong nöôùc caùc tín höõu, Phaät töû, ñoàng ñaïo ñang ñoøi töï do tín ngöôõng, töï do tin tö töôûng. Noâng daân ñang ñoøi ñaát ñoøi ruoäng. Hoï khoâng thay ñoåi thì sôùm muoän gì hoï cuõng bò thay ñoåi tröôùc coâng phaåm baát maõn toaøn daân. 26 naêm ñaõ qua, naêm nay khoâng coøn thaéng hay baïi cuûa cuoäc chieán keát thuùc ngaøy 30 thaùng Tö . Chæ coøn tröôùc maét moät taäp ñoaøn thoáng trò Mafia aên cöôùp aên troäm, caàn ñaùnh ñoå, caàn giaûi theå, vaø moät Vieät Nam hoang daõ caàn ñöôïc xaây döïng laïi.

Ñoàng baøo trong nöôùc ñang nghe chuùng toâi, ñoàng höông haûi ngoaïi ñang theo doõi chuùng toâi, xin haõy nghó ñeán Queâ Höông Vieät Nam, xin haõy suy tö veà daân toäc Vieät Nam. Chæ coù keát hôïp chaân thaønh trong vaø ngoaøi nöôùc vaø cuøng hoã trôï cho nhau, chuùng ta môùi thay ñoåi ñöôïc theå cheá chính trò hieän thôøi.

 

Toái hoâm chuû nhaät, toâi xem cuoán video " Haønh trình tìm töï do" cuûa Trung taâm Asia, chuùng toâi raát xuùc ñoäng. Qua nhöõng caûnh, nhöõng baøi ca, " Haønh trình tìm töï do" ñaõ noùi leân ñöôïc anh duõng cuûa ngöôøi vöôït bieån, vöôït röøng lao vaøo cheát ñeå tìm soáng, moät ñôøi soáng töï do, nhaân phaåm cuûa con ngöôøi ñöôïc toân troïng. Chaéc coù nhieàu ngöôøi xem cuõng ñaõ xuùc ñoäng nhöng nhöõng gioït nöôùc maét trong giaây phuùt xuùc caûm coù goùp ñöôïc gì cho söï toân troïng töï do ôû ngay Coäng Ñoàng cuûa chuùng ta vaø cho töï do thöïc söï ôû Queâ nhaø? Nhöõng ngöôøi ñaõ chìm saâu vaøo loøng ñaïi döông vì töï do vaø bao nhieäu chieán só Bieät kích, Toaùn Baéc, Toaùn Nam naèm xuoáng aâm thaàm cho töï do, haøng traêm ngaøn chieán só quaân caùn chính ñaõ hy sinh cho töï do. Giaù cuûa töï do thaät quaù ñaét vaø raát ñaùng cho chuùng ta.

 

Traân troïng.