Make your own free website on Tripod.com

Viet Bao Kinh Te Daily News 07/04/2000

 

Hôn 200 ngöôøi ñaõ tham döï ngaøy hoïp maët töôûng nhôù cuûa Löïc Löôïng Bieät Haûi hoâm Chuû Nhaät taïi Quaän Cam. Ñaây laø moät ñôn vò thuoäc Nha Kyõ Thuaät Boä Quoác Phoøng VNCH, chuyeân ñöa caùc toaùn bieät kích haûi quaân ñoät nhaäp ven bieån Baéc Vieät ñeå laáy tin, hay ñöa ñoùn caùc chieán só nhaûy toaùn. Trong soá quan khaùch tham döï coù daân bieåu Loretta Sanchez, oâng Voõ Ñaïi Toân... vaø nhieàu vò só quan trong caùc ñoäi nhaûy toaùn.

Buoåi hoïp maët töôûng nhôù laàn naøy ñöôïc toå chöùc taïi saân nhaø moät chieán höõu ñeå theâm phaån thaân maät, nhöng baøn thôø toå quoác vaø caùc hình aûnh trieån laõm ñaõ taïo khoâng khí nghieâm trang, ghi coâng caùc chieán só Bieät Haûi ñaõ hy sinh trong cuoäc chieán.

Moät soá hình aûnh coøn giöõ ñöôïc cho thaáy ñôøi soáng haøo huøng cuûa caùc chieán só nhaûy toaùn, chæ vaøi ngöôøi ngoài moät thuyeàn phao, aên maëc ñoà ñen, giaû trang laøm ngö daân Mieàn Baéc, ñoät nhaäp caùc bôø bieån Baéc Vieät.