Make your own free website on Tripod.com

T R Í - T H ÖÙ C V I EÄ T- N A M

D Ö ÔÙ I C H EÁ Ñ OÄ C OÄ N G - S AÛ N

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

"Ngöôøi daân ôû khu Hoøa Bình - trung taâm thaønh phoá Ñaø-Laït - raát ñoãi quen thaân vôùi hình aûnh moät oâng giaø ngoaøi baûy möôi, voùc ngöôøi cao lôùn, maùi toùc baïc phô caét ngaén vaø caëp maét saùng ñaày öu tö, ngaøy ngaøy vaøo moät giôø nhaát ñònh thöôøng choáng can daïo böôùc treân heø phoá. OÂng böôùc caø nhaéc töøng böôùc khoù nhoïc, bôûi moät beân chaân bò beänh teâ lieät caùch ñaây hôn möôøi naêm..." Ñoù laø nhöõng gioøng môû ñaàu moät baøi baùo cuûa Buøi Minh Quoác, ngöôøi con reå cuûa cuï Döông Quaûng Haøm, ñaõ bò khai tröø khoûi ñaûng coäng saûn töø thaùng 6-1989 vì laø moät nhaø thô "daùm noùi thaät".

ng giaø böôùc caø nhaéc ñoù laø moät nhaø khoa hoïc lôùn cuûa mieàn Nam Vieät Nam tröôùc ñaây : nhaø ngoân ngöõ hoïc kieâm daân toäc hoïc Nguyeãn Baït Tuî. Ngay töø naêm 1949, oâng ñaõ noåi tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc khi cho in cuoán saùch ñaàu tay mang töïa ñeà "Chöõ vaø vaàn Vieät khoa hoïc" (naêm 1959 taêng boå thaønh cuoán "Ngoân ngöõ hoïc Vieät Nam" - NXB Ngoân ngöõ) vaø moät soá baøi baùo khaùc.

Sau khi coäng saûn Vieät Nam hoaøn thaønh vieäc tieám quyeàn thoáng trò caû nöôùc, toái ngaøy 4-7-1975, moät phaùi ñoaøn khoa hoïc xaõ hoäi goàm nhöõng nhaø ngoân ngöõ hoïc vaø khaûo coå hoïc cuûa Haø-noäi ñaõ ñeán thaêm oâng Nguyeãn Baït Tuî taïi Ñaø Laït, sô boä hoûi veà nhöõng coâng trình nghieân cöùu cuûa oâng. Vaø, möôøi hai ngaøy sau, 16-7-1975 oâng "hoà hôûi, phaán khôûi" vieát moät böùc thö göûi cho Toá Höõu, luùc baáy giôø laø uûy vieân cuûa boä chính trò kieâm bí thö trung öông coäng ñaûng, phuï traùch tröôûng ban tuyeân huaán trung öông, xin ñöôïc giuùp ñôõ veà haønh chính, taøi chính vaø phöông tieän ñeå ñi nghieân cöùu khaép nôi treân ñaát nöôùc, nhaát laø nhöõng nôi treân mieàn Baéc - keøm theo böùc thö oâng cuõng göûi cho Toà Höõu baûn keâ, caùc coâng trình ñaõ vaø ñang laøm, daøi gaàn kín 12 trang ñaùnh maùy doøng sít. ÔÛ ñaây chæ taïm keâ moät soá nhö :

  1. Daân vaø ngöõ ôû ñaát Giao (hay Vieät Nam), daøi hôn 500 trang, coâng trình möôøi naêm cuûa taùc giaû vôùi nhöõng chi tieát vaên hoùa vaät chaát vaø tinh thaàn cuøng nhöõng ñaëc ñieåm veà ngoân ngöõ vôùi nhieàu baûn ñoà vaø hình aûnh;
  2. Khaûo veà daân Vieät ôû Hoa Nam vaø Daân ta khoâng phaûi laø Vieät, hai quyeån ñaàu trong loaïi "tìm veà nguoàn", chöùa ñöïng nhöõng baèng chöùng veà söû hoïc, nhaân chuûng hoïc, coå coát hoïc, daân toäc hoïc, ngoân ngöõ hoïc, cho thaáy raèng daân Vieät thaät söï laø ai ? ôû ñaâu ?
  3.  

  4. Phonologie Vietnamienne (ngöõ aâm hoïc Vieät Nam vieát baèng tieáng Phaùp, daøy 500 trang); cuoán naøy coù baûn sao chuïp do oâng Nguyeãn Ñình Hoøa ñaõ laøm, coøn ñeå ôû Vieän Vieät Hoïc beân Myõ;
  5. Les voyelles Vietnamiennes, eùtudes synchroniques et dichroniques, vieát baèng tieáng Phaùp, naêm 1960, vaø cuõng ñeå ôû beân Phaùp;
  6.  

  7. NOA recherches linguistiques en Giaolande (ou Vietnam), vieát baèng tieáng Phaùp, trình baøy nhöõng bieán chuyeån tö töôûng cuûa taùc giaû qua hôn hai möôi naêm suy tö veà ngoân ngöõ, trong moïi ngaønh ngöõ aâm, ngöõ nghóa, vaên phaïm, vaên phong, nhaát laø söï phaùt minh ra "thuyeát ñoä tieáp xuùc"(theùorie du degreù de contact) maø taùc giaû tin raèng seõ laøm ñaûo loän taát caû caùc thuyeát ngoân ngöõ treân theá giôùi vaø chöùng toû giaù trò baáp beânh cuûa moïi coâng trình nghieân cöùu tröôùc ñaây.

ng Nguyeãn Baït Tuî cuõng coøn ñònh vieát nhöõng taùc phaåm baèng tieáng Anh cho deã phoå bieán, chuû yeáu laø cuoán "New Principles of Phonology" (Nhöõng nguyeân lyù môùi cuûa ngöõ aâm hoïc) nhaèm choáng laïi Trubetzkoy, taùc giaû cuoán saùch noåi tieáng mang töïa ñeà laø "Principes de Phonologie".

Nhöõng coâng trình nghieân cöùu cuûa oâng Nguyeãn Baït Tuî vöøa lôùn vöøa phong phuù. Ñoù laø taøi saûn trí tueä quí baùu cuûa daân toäc Vieät Nam cuõng nhö cuûa theá giôùi. Theá nhöng laù thö cuûa oâng göûi cho Toá Höõu ñeán nay ñaõ möôøi baûy naêm maø vaãn khoâng coù hoài aâm. OÂng ñaõ goõ ñuùng cöûa, bôûi Toá Höõu laø giôùi chöùc choùp bu cuûa coäng saûn Vieät Nam ñöôïc coâng khai laø ngöôøi chòu traùch nhieäm laõnh ñaïo neàn khoa hoïc xaõ hoäi, vaên hoïc vaø ngheä thuaät. Trong boä maùy haønh phaùp, Toá Höõu coøn giöõ chöùc phoù thuû töôùng thöù nhaát, phuï traùch thöôøng tröïc Hoäi ñoàng chính phuû vaø ñeán nay coøn giöõ chöùc toång thö kyù uûy ban chieán löôïc cuûa ñaûng (coäng saûn).

ng Nguyeãn Baït Tuî khoâng phaûi laø ngöôøi ñaàu tieân bò giôùi chöùc coäng saûn caàm quyeàn ñoùng chaët caùnh cöûa ñöôøng vaøo khoa hoïc. Tröôùc oâng, ñaõ coù haèng haø sa soá trí thöùc bò ngöôïc ñaõi hoaëc bò thuû tieâu.

Ngay töø nhöõng naêm 1945-46, coäng saûn Vieät Nam ñaõ cho gieát haàu heát caùc sinh vieân ngaønh y, ngaønh luaät, taïm thôøi rôøi maùi tröôøng ñaïi hoïc ñeå hoïc lôùp quaân chính do Vieät Nam Quoác daân ñaûng toå chöùc ôû Yeân Baùi (Baéc Vieät Nam). Naêm 1949, ngöôøi trí thöùc ñaàu tieân bò coäng saûn thuû tieâu laø baùc syõ Thinh, giaùm ñoác quaân y vieän lieân khu X. Töø cuoái naêm 1951, taäp theå trí thöùc soáng döôùi söï cai trò cuûa chính phuû Hoà Chí Minh phaûi chòu nhöõng ñoøn taåy naõo ñaàu tieân trong caùc ñôït goïi laø "chænh huaán" maø noäi dung chính laø traán aùp veà tö töôûng, khieán trí thöùc phaûi thöøa nhaän laø "taàng lôùp coâng daân deã giao ñoäng, chòu ôn hueä cuûa thöïc daân, coù nhieàu gaén boù vôùi ñòa chuû, phong kieán hoaëc tö saûn (maïi baûn)" cho neân caàn thieát phaûi ñöôïc "caûi taïo laïi baèng lao ñoäng chaân tay veà haønh ñoäng vaø phaûi tuyeät ñoái ñaàu haøng giai caáp voâ saûn (töùc ñaûng), tuyeät ñoái phuïc vuï trung thaønh söï nghieäp cuûa giai caáp voâ saûn (töùc ñaûng)."

Haàu heát trí thöùc Vieät Nam ñeàu coù loøng yeâu nöôùc noàng naøn neân ñaõ boû cuoäc soáng ñaày tieân nghi vaät chaát ñi theo chính phuû Lieân hieäp khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, heät nhö nhaân daân Vieät Nam luùc ñoù, töï tay ñoát phaù nhaø mình thöïc hieän khaåu hieäu "tieâu thoå khaùng chieán". Toaøn daân Vieät Nam, trong ñoù coù taàng lôùp trí thöùc, chöa bao giôø coù thöïc teá lòch söû laøm kinh nghieäm neân khoâng löôøng ñöôïc söï phaûn boäi, trí traù cuûa giôùi chöùc coäng saûn.

Cho ñeán nay, khoâng ít ngöôøi, caû Vieät Nam laãn nöôùc ngoaøi, coøn coù nhaän thöùc raèng nhöõng sai laàm cuûa coäng saûn ôûVieät Nam, trong ñoù coù chính saùch ñoái vôùi trí thöùc, laø do sai phaïm cuûa caù nhaân laõnh ñaïo cuûa hoaëc Tröôøng Chinh hoaëc Leâ Duaån. Caùch nhìn maø nhöõng ngöôøi ñoù coi laø "khaùch quan" chính laø voán hieåu bieát ngheøo naøn veà cuoäc soáng thöïc teá cuûa thaân phaän ngöôøi daân (loaïi coù traên trôû) döôùi aùch thoáng trò cuûa chính quyeàn coäng saûn.

Döôùi cheá ñoä coäng saûn, trí thöùc laø muïc tieâu haøng ñaàu bò ñaøn aùp, thöôøng xuyeân bò khuûng boá vaø bò haï nhuïc. Moät soá trí thöùc naøo ñoù ñöôïc xöû duïng vaø ñaõ ñöôïc thuaàn hoùa nhöng vaãn bò nghi kî neân thöôøng xuyeân bò giaùm saùt tö töôûng vaø haàu heát bò "quaûn thuùc" cho ñeán cheát theo caùch "raát ñaëc thuø" cuûa theá giôùi coäng saûn. Caùch ñoái xöû vôùi trí thöùc laø ñöôøng loái coá höõu cuûa chính quyeàn coäng saûn töø Xoâ-vieát Ngheä Tónh (1930-31) vôùi khaåu hieäu :

"Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reà".

Sau naøy, Hoà Chí Minh laùu caù hôn nhoùm Nguyeãn Phong Saéc, laõnh ñaïo cuûa Xoâ-vieát Ngheä Tónh, khoâng noùi huîch toeït noâm na nhö vaäy maø duøng nhöõng uyeån ngöõ boïc ñöôøng laø : caùch maïng vaên hoùa vaø tö töôûng (trí) vôùi caùc phong traøo "chænh huaán muøa xuaân" vaø "traêm hoa ñua nôû"; caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh (phuù); caûi caùch ruoäng ñaát (ñòa) vaø chaán chænh toå chöùc (haøo). Vaø, quaû raèng vôùi söï laõnh ñaïo cuûa giôùi chöùc caàm quyeàn coäng saûn môû ñaàu baèng Hoà Chí Minh, cho ñeán nay ñaûng coäng saûn Vieät Nam vaãn thöïc thi ñöôøng loái nhaát quaùn ñoù vaø ñaõ thaønh coâng trong vieäc "ñaøo taän goác, troác taän reã" caùc giai taàng trí, phuù, ñòa, haøo cuûa xaõ hoäi Vieät Nam, ôû phiaù Baéc töø thaäp nieân 1950 trôû ñi vaø ôû mieàn Nam töø sau thaùng 4-1975 ñeán nay. Ngay trong ñaûng vieân, ngoaïi tröø moät soá raát ít ñöôïc cho moät choã ñöùng naøo ñoù, coøn phaàn lôùn khoâng coù quyeàn löïc thöïc söï. Hoï chæ laø nhöõng vieân chöùc ñöôïc tin caäy hôn trong phaàn chuyeân moân nhaèm giuùp laõnh ñaïo kieåm tra coâng vieäc chuyeân moân chöù khoâng phaûi ñeå vaïch ra ñöôøng loái, chính saùch. Trong nhieàu tröôøng hôïp hoï ñöôïc duøng theo kieåu ñoái phoù vôùi xu theá cuûa thôøi ñaïi nhaèm toâ ñieåm cho boä maët cheá ñoä coäng saûn caùi hình thöùc beân ngoaøi maø thoâi.

Trong chính phuû Hoà Chí Minh, coù moät soá trí thöùc tham chính nhö tieán syõ vaên chöông Nguyeãn Vaên Huyeân, boä tröôûng boä giaùo duïc; kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa, boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän; luaät sö Phan Anh, boä tröôûng boä ngoaïi thöông; giaùo sö Hoaøng Minh Giaùm, boä tröôûng boä vaên hoùa; baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch, boä tröôûng y teá; giaùo sö Taï Quang Böûu, chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc vaø kyõ thuaät, sau chuyeån sang laøm boä tröôûng ñaïi hoïc vaø trung hoïc chuyeân nghieäp; oâng Phaïm Ngoïc Thuaàn, chuû nhieäm uûy ban vaên hoùa ñoái ngoaïi; kyõ sö Nghieâm Xuaân Yeâm, boä tröôûng boä noâng nghieäp; kyõ sö Kha Vaïng Caân, boä tröôûng boä coâng nghieäp nheï; luaät sö Vuõ Ñình Hoøe, boä tröôûng boä tö phaùp; luaät gia Phaïm Vaên Baïch. chaùnh aùn toøa aùn toái cao; giaùo sö thaïc syõ Hoà Ñaéc Dzi, giaùm ñoác tröôøng ñaïi hoïc y khoa Haø-noäi; luaät sö Nguyeãn Maïnh Töôøng, chuû tòch hoäi luaät gia Vieät Nam; giaùo sö baùc syõ Traàn Höõu Töôùc, giaùm ñoác beänh vieän Baïch Mai (beänh vieän ñaàu ngaønh y cuûa Baéc Vieät Nam).

Roõ raøng danh chính ngoân thuaän laø coù chöùc vuï ñaáy, nhöng soá phaän cuûa nhöõng trí thöùc tham chính vôùi coäng saûn ra sao ?

Phaát phô khoùm Truùc, la ñaø caønh Leâ !" (töùc Leâ Lieâm)

ÔÛ beänh vieän Baïch Mai, beänh vieän ñaàu ngaønh y cuûa caû mieàn Baéc Vieät Nam, giaùo sö baùc syõ Traàn Höõu Töôùc, laø moät chuyeân gia noåi tieáng veà khoa tai, muõi, hoïng ôû Phaùp, khi theo veà vôùi chính phuû Hoà Chí Minh, ñaõ ñöôïc phong danh hieäu "anh huøng lao ñoäng xaõ hoäi chuû nghóa", laø ñaïi bieåu quoác hoäi, giöõ chöùc giaùm ñoác beänh vieän. Ngoaøi ra coøn nhieàu giaùo sö, baùc syõ noåi tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc nhö giaùo sö Ñaëng Vaên Chung, giaùo sö Ñaëng Vuõ Hyû v.v... Nhöng taát caû ñeàu theo leänh cuûa phoù giaùm ñoác phuï traùch toå chöùc, haønh chính kieâm bí thö ñaûng uûy, teân laø Quyeát, moät ngöôøi khoâng theøm hoïc ñeå coù moät loaïi baèng caáp gì. Ñieàu traùi khoaùy laø trong baát keå moät ca phaåu thuaät thaønh coâng naøo khi baùo, ñaøi ñöa tin phaûi theo coâng thöùc :"Do quyeát taâm cuûa ñaûng uûy vaø ñöôïc söï ñoäng vieân aân caàn, xít xao neân taäp theå baùc syõ, y taù ñaõ thaønh coâng trong ca moå..." Nhö theá coù nghóa laø ñaûng laø quyeát ñònh coøn taøi naêng kieán thöùc caù nhaân cuûa ngöôøi trí thöùc ñaõ bò phuû nhaän trong caùi khaùi nieäm "taäp theå" vöøa mô hoà vöøa bao la.

Ngay ôû Saøi-goøn môùi ñaây, trong vuï moå ca song sinh dính nhau Vieät-Ñöùc, baùc syõ Traàn Ñoâng A (baùc syõ cuõ cuûa cheá ñoä Saøi-goøn) ñaõ thöïc hieän xuaát saéc vieäc phaãu thuaät, nhöng vaãn bò coi laø khoâng ñuû tieâu chuaån nhaän danh hieäu "thaày thuoác nhaân daân"!

Nhöõng trí thöùc daùm noùi duø chæ moät phaàn söï thaät ñeàu bò daøn aùp thaúng tay nhö chuû tòch hoäi luaät gia Nguyeãn Maïnh Töôøng, boä tröôûng tö phaùp Vuõ Ñình Hoøe, thöù tröôûng vaên hoùa Ñoã Ñöùc Duïc bò huyeàn chöùc. Giaùo sö Tröông Töûu phaûi ñi laøm ngheà chaâm cöùu; giaùo sö thaïc syõ trieát hoïc Traàn Ñöùc Thaûo bò ñöa ñi chaên boø ôû noâng tröôøng Ba Vì ñeå caûi taïo tö töôûng; giaùo sö tieán syõ toaùn lyù Vuõ Nhö Canh khoâng ñöôïc duøng; caùc hoïc giaû Ñaøo Duy Anh, Cao Xuaân Huy khoâng ñöôïc moät söï giuùp ñôõ naøo. Soá vaên ngheä syõ, sinh vieân... trong phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm bò caûi taïo lao ñoäng, bò haï nhuïc nhö nhaø thô Leâ Ñaït phaûi laøm ngheà daùn bao bì, buoân giaáy baùo cuõ ôû phoá Laõn OÂng; Hoaøng Caàm bò tuø ñi tuø laïi; Höõu Loan phaûi laøm ngheà xe thoà ôû Thanh Hoùa; Traàn Daàn ngoài baùn maáy cuoán saùch cuõ ôû tuùp leàu ñaàu phoá Khaâm Thieân (Haø-noäi); Nguyeãn Bính cheát heùo hon ôû nôi bò quaûn thuùc (Nam Ñònh); nhaïc syõ Vaên Cao phaûi veõ nhaõn haøng hoaëc kyù hoïa cho caùc baùo; Nguyeãn Daäu laøm ngheà hôùt toùc ôû vóa heø phoá Haøng Daøu (Haø-noäi); nhaïc syõ Töû Phaùc cheát trong caûnh ngheøo naøn ôû phoá Haøng Giaáy (Haø-noäi); caùc nhaïc syõ Hoaøng Giaùc vaø anh ruoät laø Hoaøng Kim cuõng theá v.v... keå khoâng theå heát ñöôïc.

Moät ñieàu maø moïi ngöôøi caàn thaáy ñöôïc laø taát caû nhöõng söï vieäc treân ñeàu xaûy ra vaøo luùc maø oâng Hoà Chí Minh coøn soáng khoûe maïnh, coøn naém caùc chöùc vuï choùp bu cuûa ñaûng vaø chính quyeàn : chuû tòch nöôùc kieâm thuû töôùng chính phuû, chuû tòch ñaûng kieâm toång bí thö ñaûng. Sau khi oâng Hoà Chí Minh cheát, cuõng nhö ngay luùc oâng ta coøn soáng, nhöõng ngöôøi bò coi laø "tröïc tieáp" chæ ñaïo 4 cuoäc caùch maïng vaên hoùa tö töôûng, caûi caùch ruoäng ñaát, caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh vaø chaán chænh toå chöùc, nghóa laø 4 muïc tieâu ñoàng daïng vôùi khaåu hieäu cuûa Xoâ Vieát Ngheä Tónh laø :

"Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reã"

vaãn thaêng tieán trong caùi toân ti traät töï cuûa heä thoáng "vua quan xaõ hoäi chuû nghóa", ñoù laø :

 

Taát caû ñeàu bò caûi taïo, ngöôøi ñaïp xích loâ, ngöôøi thôï hôùt toùc caù theå ôû ñaàu heø, ngöôøi mua ñoà naùt (ve chai) v.v... cuõng phaûi caûi taïo vaøo toå hoaëc hôïp taùc xaõ. Ñaûng coäng saûn ñaõ coù theå kieåm soaùt ngöôøi daân ñeán moïi nhu caàu töø caùi kim, sôïi chæ. Vieäc caûi taïo tö saûn nhaø cöûa laøm song song vôí chính saùch quaûn lyù hoä khaåu, caûnh saùt ñöôøng phoá, thanh nieân côø ñoû, ñoäi phoøng hoûa nhaân daân, toå hoøa giaûi ñöôøng phoá, ñoäi veä sinh, thanh nieân cöùu quoác, thieáu nhi khaên quaøng ñoû, nhi ñoàng thaùng taùm, meï chieán syõ, giaùo vieân xoùa naïn muø chöõ, höôùng daãn vieân taäp theå duïc theo ñaøi buoåi saùng v.v... khieán moïi hoä daân ñeàu bò coäng saûn kieåm soaùt ñeán caû gaàm giöôøng, xoù tuû, böõa aên, thuøng raùc, giôø giaác sinh hoaït, quan heä hoï haøng, beø baïn cho ñeán caû nhöõng caâu thì thaàm rieâng tö cuûa vôï choàng, anh em. Khoâng ai daùm aên ngon tyù chuùt vì sôï haøng xoùm toá caùo, con treû ñi keå cho caûnh saùt ñöôøng phoá, cho ñoäi phuï traùch thieáu nhi, nhi ñoàng v.v... vaø laäp töùc seõ bò ñöa ra "toå daân phoá" ñeå "moå xeû" xem vì coù tieàn ôû ñaâu ra (sau caûi taïo) maø aên ngon vaø mua ôû ñaâu nhöõng thöù maø ngöôøi daân khoâng ñöôïc tieâu chuaån do nhaø nöôùc qui ñònh v.v... Baùo Nhaân Daân daãn ñaàu caùc loaïi baùo, tuaàn baùo, taïp chí, saùch thieáu nhi, saùch hoïc ôû nhaø tröôøng vaø ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn thanh cuõng nhö caùc cuoäc hoïp daân phoá, thanh nieân, thieáu nhi ñöôïc tuyeân döông vì ñaõ "toá giaùc boá meï", ñieån hình laø con cuûa nhaø thuoác H.K (Haø-noäi) ñaõ toá giaùc choã boá meï giaáu vaøng, sæ nhuïc meï laø "coù baïn trai" xin ñöôïc ñoaïn tuyeät vôùi gia ñình. Coâ naøy ñöôïc keát naïp ngay töùc khaéc vaøo ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn), ñöôïc baùo, ñaøi ca ngôïi neâu göông, ñöôïc chuû tòch Hoà Chí Minh khen ngôïi laø "thanh nieân môùi, xaõ hoäi chuû nghóa". Chæ coù ñieàu caàn löu yù laø sau ñoù vaøi naêm, coâ ta laáy choàng ñeû con, vaát vaû trong cuoäc soáng nhöng khoâng heà thaáy "Baùc Hoà" vaø caùc ñoàng chí trong ñoaøn thanh nieân cuõng nhö "ñoàng chí coâng an ñöôøng phoá"giuùp ñôõ maø phaûi quay laïi ñeå cho cha meï buø trì chaêm soùc. Haøng xoùm vôùi nhau hoaëc trong gia ñình maø vôï choàng, cha meï, anh em coù chuùt to tieáng vôùi nhau laø laäp töùc "toå hoøa giaûi" ñeán laøm nhieäm vuï "kheâu gôïi", vaø theá laø trong luùc noùng giaän thieáu suy nghó, vôï choàng, anh em, cha con v.v... "toá khoå" nhau maø thoùi thöôøng laø hay ñôm ñaët theâm "cho boõ gheùt". Cho neân chaúng coøn ai daùm taâm söï vôùi ai, keå caû vôï choàng, moïi moái quan heä laø "ñoái phoù". Hoä hoä ñeàu phaûi gia nhaäp höõu thöùc "theo kieåu ñoái phoù cho an toaøn baûn thaân" caùi taø giaùo ñoù môû ñaàu baèng laäp baøn thôø toå quoác ñeå "thôø soáng" aûnh cuûa "Baùc Hoà" vaø caùc laõnh tuï coäng saûn trong vaø ngoaøi nöôùc nhö Marx, AÊng-ghen, Leùnine, Staline, Mao traïch Ñoâng... Tröôøng Chinh, Leâ Duaån, Phaïm vaên Ñoàng, Voõ nguyeân Giaùp vaø Hoaøng quoác Vieät.

Vôùi thaønh tích vó ñaïi ñoù, Ñoã Möôøi ñaõ leo leân gheá chuû tòch hoäi ñoàng chính phuû sau ñaïi hoäi 6 coäng ñaûng vaø toång bí thö sau ñaïi hoäi 7 coäng ñaûng !

Hieän nay tröôùc söï suïp ñoå aøo aït cuûa heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam buoäc loøng phaûi noùi ñeán "môû cöûa", ñeán "kinh teá thò tröôøng coù "höôùng daãn" vaø nhaéc laïi baøi baûn voïng coå muøi maãn "hoøa hôïp, hoøa giaûi", nhöng hoï vaãn naém ñaèng chuoâi baèng caùch ghi roõ treân giaáy traéng möïc ñen vaøo luaät goác (töùc hieán phaùp 1992) raèng ñaûng coäng saûn ñoäc quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam, vaãn xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi theo lyù thuyeát Marx-Leùnine; vaãn theo tö töôûng Hoà Chí Minh. Nhö theá phaûi hieåu laø chæ coù nhöõng ngöôøi trong taàng lôùp laõnh ñaïo cuûa coäng saûn hieän haønh hoaëc nhöõng ngöôøi do hoï tuyeån choïn ñeå thöøa keá, taát nhieân laø hoï döïa vaøo tieâu chuaån ñoàng nhaát tö töôûng chính trò, môùi laø keû "hôïp phaùp" ñeå laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam, cuõng nhö noäi dung chuû nghóa xaõ hoäi theo lyù thuyeát Marx-Leønine laø thuû tieâu moïi quyeàn tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát (duø lôùn hay nhoû) cuûa tö nhaân ñeå taäp trung trong tay ñaûng coäng saûn troïn veïn laø chuû cuûa moïi hoaït ñoäng chính trò, kinh teá, vaên hoùa v.v... cuûa ñaát nöôùc thì ñeán moät luùc naøo ñoù, khi hoaøn caûnh cho pheùp, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam theo tö töôûng Hoà Chí Minh laïi coù quyeàn "hôïp phaùp" laøm laïi 4 cuoäc caùch maïng maø thöïc chaát noäi dung vaãn laø : "Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reã."

Ngay chính caùi luùc maø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam tuyeân boá long troïng raèng "ñoåi môùi", "môû cöûa" vaø moïi vieäc ñeàu do "daân bieát, daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra", nghóa laø "môû roäng daân chuû" thì trí thöùc vaãn laø ñoái töôïng bò "ñaøo taän goác, troác taän reã". Cuï theå laø bieát bao trí thöùc nhö caùc nhaø vaên, ngheä syõ, kyõ sö, baùc syõ, giaùo sö, sinh vieân... ñeàu phaûi soáng ñoùi khoå, thieáu thoán, thua xa nhöõng caûnh saùt giao thoâng, coâng an kinh teá, thuûy thuû taøu vieãn döông, nhaân vieân haûi quan, chieâu ñaõi vieân haøng khoâng vaø moät loâ caùc loaïi maùnh mung khoâng caàn "chöõ nghóa, khoa hoïc". Vaø, cuõng trí thöùc bò tuø ñaøy nhieàu nhaát nhö baùc syõ Nguyeãn Ñan Queá, tieán syõ Nguyeãng Moäng Giao, Thaùi Thuûy v.v..., hoaëc bò quaûn cheá nhö giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Lan, linh muïc Chaân Tín v.v... Ngay nhöõng ngöôøi bò ñaøn aùp töø phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm, tuy ñöôïc goïi laø "côûi muõ" (töùc tha toäi) maø vaãn soáng khoù khaên, coøn bò laøm khoù deã nhö caùc thi syõ Leâ Ñaït, Traàn Daàn, Hoaøng Caàm , Höõu Loan v.v... hay nhö Vaên Cao môùi ñaây trong vuï kieän taùc quyeàn taùc giaû baøi "Tieán quaân ca" (töùc quoác ca cuûa coäng saûn Vieät Nam). Ngay caû nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vaãn chöa ñöôïc traû laïi "choã ñöùng khieâm toán", nhö nhaø vaên Vuõ Troïng Phuïng, caùc taùc phaåm bò caám löu haønh töø 1954, hay cuï Phan Khoâi v.v... tuy ñaõ cheát maø con gaùi coøn bò "laøm nhuïc", keû phaïm toäi ñoù laø Noâng quoác Chaán, vaãn cöù laø thöù tröôûng boä vaên hoùa töø ñoù cho ñeán nay.

Giôùi chöùc laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam coù theå boû qua chuyeän haø laïm coâng quõy cuûa chaân tay, nhoû thì nhö vuï Ñöôøng Sôn Quaùn, laáy tieàn chôi ñieám haøng nhieàu trieäu, hay nhö toång cuïc tröôûng du lòch Nguyeãn quyeàn Sinh, coâng quõy phaûi chi moãi chieàu ñoä hai chæ vaøng cho giaûi khaùt sau khi luyeän quaàn vôït, lôùn thì nhö vuï thöù tröôûng Thaân trung Hieáu, laøm thaát thoaùt haøng nhieàu trieäu ñoâ-la Myõ v.v... nhöng khoâng bao giôø coù chuyeän hoï quan taâm ñeán moät trí thöùc daân toäc nhö oâng Nguyeãn Baït Tuî ñeå buø loã, cho xuaát baûn moät taùc phaåm nghieân cöùu khoa hoïc, maø hoï cuõng khoâng cho pheùp oâng baùn baûn quyeàn cho nhaø xuaát baûn ôû nöôùc ngoaøi ! Giôø ñaây oâng Nguyeãn Baït Tuî chæ coøn chôø mong ôû haûo taâm cuûa ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi giuùp ñôõ oâng chuùt voán ñeå töï xuaát baûn taùc phaåm cuûa mình.

Chuøng naøo cheá ñoä xaõ hoäi Vieät Nam coøn trong tay nhöõng ngöôøi coäng saûn thì soá phaän trí thöùc bò coi thöôøng noùi chung, cöù laáy thí duï trong caâu thô noåi tieáng cuûa Toá Höõu ñeå chöùng minh, trong khi nhaø thô cung ñình coäng saûn naøy laøm thô khoùc Staline, ví nhö oâng noäi, hay coi Hoà Chí Minh nhö cha, thì ñaõ goïi nhaø thô, nhaø trí thöùc vó ñaïi Nguyeãn Du laø ANH !

"Anh laøm thô, toâi cuõng laøm thô"...

Ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy nay ngheøo khoå, gioáng heät con giun ñaát cuûa Traïng Quyønh, beân caïnh caùc con roàng lôùn, roàng nhoû ôû chaâu AÙ coù nguyeân nhaân töø caùc taàng lôùp trí, phuù, ñòa, haøo cuûa xaõ hoäi Vieät Nam ñaõ bò ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaøo taän goác, troác taän reã vaø nhöõng ngöôøi thöïc hieän caùi vieäc haïi daân, haïi nöôùc ñoù vaãn ñang naém quyeàn löïc lôùn nhaát ôû guoàng maùy cai trò hieän nay ôû Vieät Nam.

 

Best View With VNI Font for Internet