Make your own free website on Tripod.com
STD
THONG BAO
SINH HOAT NKT & LOI-HO
TRANG CHIEN HU
CONG ONG
NOI MOT NHP CAU
GOP Y
STD
Gia nhyNha-Ky-Thuat / Special Missions Services
Trang Chieán Höõu

Vaán ñeà ñöôïc Boài Thöôøng döôùi caùi nhìn cuûa anh em Bieät Kích Nha-Kyõ-Thuaät :

Haàu nhö taát caû anh em Bieät kích khi may maén thoaùt ñöôïc qua ñaây khoâng ai nghó laø ngaøy nay coù ñöôïc söï coâng nhaän cuûa chính phuû Myõ veà vieäc thieáu traùch nhieäm vôùi anh em, Vaø caøng khoâng nghó ñeán vieäc coù ngaøy ñöôïc boài thöôøng,

Moïi vieäc cuûa chính phuû Hoa-Kyø,( qua vieäc boài thöôøng, nhaän sô soùt )… Qua söï nhaän xeùt cuûa anh em Bieät Kích NKT thaáy nhöõng vieäc ñoù nhö laø vieäc laøm coù veõ laøm cho coù, vaø thöïc teá vaãn chöa coù gì goïi laø ñaùng keå vöøa veà maët tinh thaàn cuõng nhö veà vaät chaát. Ñieån hình soá tieàn goïi laø boài thöôøng cho caû moät ñôøi trai phaûi naém trong tuø cuõng chaúng coù gì laø to, chæ ñuû cho moät gia ñình bình thöông taïi Hoa Kyø soáng trong moät naêm , tuy nhieân vieäc khai baùo ñeå ñöôïc nhaän soá tieàn boài hoaøn naøy thaät laø traày vi troùc vaûy, anh em coù maáy ai töï mình laøm noåi ñôn ñoøi boài thöôøng cho mình ? vaø phaûi nhôø ñeán luaät sö giuùp ñôõ do ñoù soá tieàn neáu coù nhaän ñöôïc cuõng chaúng ñöôïc troïn veïn, ñoù laø chöa tính ñeán vieäc phaûi noäp thueá lôïi töùc ?

Coù nhieàu anh em chòu tuø ñaøy haøng chuïc naêm tuø nay ñang ôû Myõ, nghe noùi ñöôïc chính phuû Hoa kyø chaáp thuaän boài thöôøng (coù ñieàu kieän) khieán anh em nghe qua kinh hoaøng heát daùm laøm ñôn xin boài thöôøng vì nhöõng lyù do : neáu nhaän tieàn boài thöôøng thì coi nhö keå töø nay veà sau anh em khoâng ñöôïc keâu ca ñoøi hoûi gì nöõa ñoái vôùi chính phuû Myõ, "heát soâi roài vieäc" Sau bao naêm thaùng leâ taám thaân taøn qua ñaây , moát soá anh em ñaõ ñöôïc höôûng tieàn taøn taät SSI, hay ñaõ luoáng tuoåi ñöôïc höôûng tieàn gia, hoïaêc moät soá môùi laäp gia ñình chaïy nöôùc ruùt raën ù ñöôïc moät soá chaùu nhoû vaø ñang höôûng tieàn trôï caáp con nít AFDCø , baây giôø neáu khoâng suy nghó nhaän moùn tieàn goïi laø tieàn boài thöôøng ñoù thì coù nöôùc boû huùt sôùm, anh em seõ bò khaáu tröø trong moät hôøi gian daøi khoâng ñöôïc nhaän trôï caáp gì raùo troïi , ví duï anh em laõnh ñöôïc $40,000 tieàn boài thöôøng bò tuø, sau khi tröø tieàn thuø lao luaät sö, thueá, linh tinh coi nhö heát $10,000. Nhö vaäy coøn laïi $30,000, Trong khi ñoù moãi thaùng giaû söû anh em laõnh ñöôïc tieàn welfare AFDC ñöôïc $ 500/thaùng, coù nghòa laø gia ñình anh em seõ bò ngöng trôï caáp 60 thaùng ( $ 30,000 : $ 500 = 60 ) , thì chaúng khaùc gì soá tieàn goïi laø boài thöôøng chæ laø soá tieàn traû goùp khoâng tieàn lôøi. Roát cuoäc ñaâu laïi vaøo ñaáy chaúng aên caùi giaûi gì. Caùi maø haàu nhö anh em Bieât Kích quan taâm ñoù laø vaán ñeà veà laâu veà daøi vaø coù yù-nghóa nhö mong chính phuû Myõ giuùp ñôõ toaøn theå anh em BK

  1. Vaán ñeà trôï caáp Housing, vaø giuùp anh em khoâng coù baûo hieåm y-teá ñöôïc naèm ñieàu trò taïi beänh vieän Quaân Ñoäi Hoa-Kyø.
  2. Giuùp cho anh em BK vaø thaân nhaân hoï ñang coøn keït taïi Vieät Nam ñöôïc qua tò naïn taïi Myõ,
  3. Vaø caùi quan troïng hôn caû mong chính quyeàn caáp Tieåu Bang vaø Lieân Bang öu tieân tuyeån duïng anh em vaøo laøm vieäc trong caùc cô quan chính phuû Hoa-Kyø, giuùp anh em sôùm thoaùt khoûi caûnh soáng quaù ngheøo khoå hieän nay ñeå anh em coù ñöôïc moät cuoäc soáng oån ñònh nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi.

Soá anh em Bieät Kích noùi chung cuûa Nha-Kyõ-Thuaät hieän nay ñang soáng raûi raùc taïi Hoa Kyø raát ít chæ (khoaûng treân döôùi 300 anh em), khoâng lyù caû moät quoác gia huøng maïnh nhaát theá giôùi hieän nay, Hoa kyø laø nöôùc ñaõ coù nhieàu traùch nhieäm vôùi anh em trong cuoäc chieán tranh Vieät Nam laïi khoâng quan taâm giuùp ñôõ thieát thöïc ñeán anh em ï , thay vì traû cho hoï moät soá tieàn nho nhoû chaúng laøm ñöôïc gì höõu duïng cho anh em vaø gia ñình.

Vaán ñeà ñöôïc boài thöôøng tieàn khoâng phaûi laø vaán ñeà chính cuûa anh em, vaø Chính Phuû Hoa-Kyø neân giuùp anh em nhöõng gì thieát thöïc vaø coù yù nghóa hôn keå treân.

Anh em Bieät Kích NKT mong ñöôïc söï uûng hoä cuûa moïi ngöôøi taïi Hoa-Kyø vaø ôû khaép caùc nôi .