Make your own free website on Tripod.com

 

Thö Ñieäp 9/10/00

 

Laàn thöù hai Ñieäp vieát thö ñeán cuøng quyù anh em

Kính chuùc toaøn theå gia ñình vaïn söï bình an

Hoøa cuøng caùc Chieán Höõu thaân meán!

Ñaõ 25 naêm troâi qua, ngaøy ñaàu tieân gaëp laïi caùc baïn, thaáy laïi boä ñoà xa xöa aáy, thaät söï Ñieäp quaù ngôõ ngaøng, phong ñoä ngaøy xöa cuûa mình ñaõ maát, coù leõ taïi mình ñaõ giaø chaêng? hay soáng trong cheá ñoä "CS", trong söï keàm keïp vôùi thôøi gian quaù daøi, neân laøm mình queân ñi mình laø Loâi-hoå !!! Coù phaûi vaäy khoâng caùc baïn? Nhìn caùc baïn thì thaáy vaãn coøn phong ñoä nhö ngaøy naøo, mình ñi chung raát vui, raát haûnh dieän, thaät khoâng ngôø ....

Hoøa meán ! khi thö Ñieäp ñeán Hoøa, xin chuyeån lôøi cuûa Gia-ñình Ñieäp, thaønh thaät caûm ôn ñeán taát caû caùc huynh tröôûng cuøng caùc chieán höûu ñaõ giuùp ñôû cho Gia-ñình soá tieàn vöøa qua, ñeå taïo ñöôïc moät phöông tieän ñi laøm sinh soáng cho cho gia-ñình.

Xin caûm ôn Anh Töïu ñaõ giuùp cho Ñieäp $1,000.00 vaø cuøng quyù baïn höõu giuùp hai laàn $1,070.00

Moät laàn nöûa Ñieäp xin thaønh thaät caûm ôn. Xin göûi lôøi chaøo Thaân aùi

Heïn gaëp laïi caùc Huynh Cuøng baïn höõu nhöõng ngaøy tôùi ......

9/10/00

Voõ-Thaønh-Ñieäp

 

Ñoïc thö baïn, raát ö laø caûm ñoäng vì nhöõng lôøi leõ chaân tình, anh em beân naøy vieäc giuùp ñôû Chieán höõu ñaõ trôû thaønh moät truyeàn thoáng, chæ mong öôùc moät ñieàu laø baïn vaø gia ñình choùng qua caûnh khoù khaên luùc ban ñaàu, moät töông lai töu saùng hôn queân ñi nhöõng thaùng ngaøy ñen toái, haàu baïn coù theå giuùp ñôû cho nhöõng baïn ñi sau hoaëc coøn keït vaø khoù khaên nôi queâ nhaø.

Thaáy baïn vui vaø haûnh dieän khi thaáy laïi boä quaân phuïc xa xöa, laøm mình cuõng vui laây, khi môùi gaëp laïi baïn sau 25 naêm xa caùch, vôùi khuoân maët vaø nuï cöôøi ngaøy naøo, coù chaêng laø tinh thaàn giao ñoäng sau nhöõng thaùng naêm daøi nôi maø nhaø vaên Vuõ Thö Hieân goïi laø " Ñeâm giöõa ban ngaøy"

Vôùi tình caûm gaén boù theå hieän qua vaät chaát vaø nhaát laø söï yeåm trôï tinh thaàn hy voïng khoâng maáy choác baïn vaø gia-ñình seõ choùng hoài phuïc.

nhaân tieän ñaây , toâi xin göõi lôøi caùm ôn söï ñoùng goùp hieän kim ñeán quùy chieán höûu sau ñaây:

Ñaøo vaên Thoaïi 75

Nguyeãn ngoïc Quùy 72

Phaïm Hoøa 72

Leâ-Tinh-Anh 75

Nguyeãn vaên Rinh 72

Voõ vaên Höông 72

Phaïm sæ Khanh 68

Leâ Hoøang 11

Voõ Hoøa 71 ( ñang ñieàu trò Ung thö)

soá hieän kim göõi ñôït ñaàu do Chieán Höõu Löông vaên Laäp 72 vaø moät soá chieán höõu göõi taëng vaø toâi khoâng coù danh saùch,

Rieâng Baïch Hoå Nguyeãn Phan Töïu, chuùng toâi luùc naøo cuõng haõnh dieän laø vi. Chæ huy Tröôûng saùt caùnh vôùi anh em trong cuoäc chieán, vaø 25 naêm sau cuoäc chieán vaãn luoân luùc naøo cuõng ñeå cho chuùng toâi haûnh dieän vaø phuïc vuï döôùi côø .

Thö naøy toâi göõi keøm baøi vieát cuûa Anh Nguyeãn van Son ñaõ noùi leân tình caûm noàng naøn moät chuùt gì goïi laø Loâi-hoå.

Hieän taïi Huyønh thaønh Hieäp (Taây-Ninh) ñang caàn söï giuùp ñôû cuûa quyù Chieán höõu nhaát laø nhöõng baïn töøng vaøo sanh ra töõ vôùi anh, trong giai ñoaïn naày Nguyeãn vaên Rinh seõ laø lieân laïc vieân cho vieäc yeåm trôï anh Hieäp, rieâng Nguyeãn vaên Haûo Houston ñaõ coå ñoäng vaø ñoùng goùp cho anh Tieán tröôùc ôû toaùn 723 do toâi laøm Toaùn Tröôûng hieän cö nguï taïi Laâm Ñoàng vaø theo anh Rinh cho bieát soá hieän kim ñoùng goùp treân $1,000.00

Mong truyeàn thoáng naøy ñöôïc nuoâi döôõng maõi maõi.

Chuùc baïn vaø Gia ñình vui höôûng caùi khoâng khí Töï Do maø baïn ñaõ ñaùnh maát töø laâu

Heïn gaëp laïi trong moät ngaøy khoâng xa.

Phaïm Hoøa