Make your own free website on Tripod.com

Thoâng Baùo

Tin Buoàn:

Gia ñình Bieät Kích Nha-Kyõ-Thuaät voâ cuøng thöông tieác nhaän ñöôïc tin buoàn trong thôøi gian qua nhö sau :

  1. Baøo huynh cuûa Nieân Tröôûng Leâ Minh laø oâng Leâ Ngoïc Minh ñaõ töø traàn taïi Gia Naõ Ñaïi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1997, höôûng thoï 73 tuoåi .
  2. Nhaïc phuï cuû anh Sedgwick Tourison Leâ Vaên Tuøng ñaõ thaát loäc taïi Hoa-Kyø vaøo thaùng 7 naêm 1997 vöøa qua.
  3. Bieät Kích Quaùch Tôûm ( Sôû Baéc ) , qua ñôøi taïi Atlanta Georgia vaøo cuoái thaùng 8 naêm 1997, höôûng thoï 65 tuoåi

Thay maët toaøn heå anh em trong Ñaïi Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät chuùng toâi thaønh kính phaân öu cuøng tang quyeàn coù ngöôøi thaân vöøa qua ñôøi , xin nguyeän caàu vong linh nhöõng ngöôøi quaù coá ñöôïc sieâu thoaùt vaø höôûng bình yeân nôi choán vónh haèng

Tin Caàn Bieát :

South West Airlines Môøi quí vò cao nieân ñi maùy bay mieãn phí : Moät trong nhöõng haõng maùy bay lôùn taïi Hoa-Kyø vöøa ñöa ra moät chöông trình môøi quí vò cao nieân ñi du haønh mieãn phí. Chöông trình " Home for the holidays " ñaõ ñöôïc ñöa ra cho caùc vò cao nieân vôùi caùc ñieàu kieän sau ñaây : Thöù 1 : Töø 65 tuoåi trôû leân Thöù 2 : Moãi ngöôøi caàn ñieàn rieâng cho moät laù ñôn Thöù 3 : Haïn choùt naïp ñôn laø ngaøy 16 thaùng 10 naêm 1997 Thöù 4 : Thôøi gian ñi maùy bay töø thöù Hai 1 thaùng 12 naêm 1997 ñeán thöù Baûy 10 Thaùng 1 naêm 1998 Thöùu 5 : Ngöôøi ñöùng ñôn xin ñi maùy bay mieãn phí thuoäc lôïi töùc thaáp vaø coá ñònh. Ña soá quí vò cao nieân VN ñeàu ôû vaøo tröôøng hôïp naøy .

Ghi chuù cuûa Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät : Ñay laø dòp toát, anh em trong Gia Ñình NKT (hoäi ñuû ñieàu kieän ) coù cô hoäi gaëp nhau mieãn phí, taïi sao ta laïi noùi khoâng ? anh em NKT taïi Little Saigon Nam California raát haân haïnh ñöôïc tieáp ñoùn anh em caùc nôi ñeán , xin lieân laïc vôùi Ban Chaáp haønh Gia Ñình NKT .

Thoâng Baùo Veà Baûn Tin Soá 3 :

Baûn Tin Soá 3 Cuûa Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät ñaõ phaùt haønh trong thaùng 9 naêm 1997 , vaø ñaõ ñöôïc gôûi ñeán toaøn boä anh em trong Gia Ñình NKT, Anh em King Bee 219, Caùc Bieät Ñoaøn Haûi Quaân vaø Khoâng Quaân VNCH yeåm trôï cho NKT. Anh em naøo ñaõ nhaän ñöôïc Baûn Tin Soá # 3 , coù theå sao laøm nhieàu baûn gôûi ñeán anh em khaùc chöa nhaän ñöôïc ñeå tieát kieäm. Hoaëc neáu anh em naøo vaãn chöa nhaän ñöôïc Baûn Tin soá 3 xin vui loøng lieân laïc vôùi Gia Ñình NKT.

Kieåm Keâ Anh Em Bieät Kích NKT :

Hieän nay Gia Ñình NKT vaãn chöa naém vöõng nhöõng anh em coøn soáng hay ñaõ maát, hoaëc hieän nay ñang ôû ñaâu sau bao thaêng traàm cuûa ñaát nöôùc , ñeå taïo söï thaêm hoûi hay giuùp ñoõ aùi höõu nhau trong nhöõng ngaøy coøn laïi , vaäy anh em Bieät Kích naøo bieát ñöôïc tin naøy xin coá gaéng lieân laïc vôùi Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät , ñòa chæ P.O Box 1275, Westminster CA 92684-1275 USA.

Höôùng Daãn Veà Thuû Tuïc Laøm Ñôn Xin Boài Thöôøng: