Make your own free website on Tripod.com
 
THONG BAO
SINH HOAT NKT & LOI-HO
TRANG CHIEN HU
CONG ONG
NOI MOT NHP CAU
GOP Y
 
Gia nhyNha-Ky-Thuat / Special Missions Services
Thoâng Baùo
Tin Buoàn:

Gia ñình Bieät Kích Nha-Kyõ-Thuaät voâ cuøng thöông tieác nhaän ñöôïc tin buoàn trong thôøi gian qua nhö sau :

  1. Baøo huynh cuûa Nieân Tröôûng Leâ Minh laø oâng Leâ Ngoïc Minh ñaõ töø traàn taïi Gia Naõ Ñaïi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1997, höôûng thoï 73 tuoåi .
  2. Nhaïc phuï cuû anh Sedgwick Tourison Leâ Vaên Tuøng ñaõ thaát loäc taïi Hoa-Kyø vaøo thaùng 7 naêm 1997 vöøa qua.
  3. Bieät Kích Quaùch Tôûm ( Sôû Baéc ) , qua ñôøi taïi Atlanta Georgia vaøo cuoái thaùng 8 naêm 1997, höôûng thoï 65 tuoåi

Thay maët toaøn heå anh em trong Ñaïi Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät chuùng toâi thaønh kính phaân öu cuøng tang quyeàn coù ngöôøi thaân vöøa qua ñôøi , xin nguyeän caàu vong linh nhöõng ngöôøi quaù coá ñöôïc sieâu thoaùt vaø höôûng bình yeân nôi choán vónh haèng

Kieåm Keâ Anh Em Bieät Kích NKT :

Hieän nay Gia Ñình NKT vaãn chöa naém vöõng nhöõng anh em coøn soáng hay ñaõ maát, hoaëc hieän nay ñang ôû ñaâu sau bao thaêng traàm cuûa ñaát nöôùc , ñeå taïo söï thaêm hoûi hay giuùp ñoõ aùi höõu nhau trong nhöõng ngaøy coøn laïi , vaäy anh em Bieät Kích naøo bieát ñöôïc tin naøy xin coá gaéng lieân laïc vôùi Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät , ñòa chæ P.O Box 6591 Torrance, CA 90504 USA.