Make your own free website on Tripod.com

SINH-HOAÏT GIA ÑÌNH NHA-KYÕ-THUAÄT :

Tin Vui:
Gia Ñình NKT nhaän ñöôïc hoàng thieäp cuûa King Bee Nguyeãn Vaên Töôûng laøm leã thaønh hoân cho con trai laø chaùu : Nguyeãn Hoaøng Thuïy, ñeïp duyeân cuøng chaùu Nguyeãn Thu Nguyeät Michelle.

Hoân leã cöû haønh ngaøy thöù baûy 27 thaùng 9 naêm 1997 luùc 11 giôø 30 saùng taïi nhaø thôø Tam Bieân, Little Saigoøn Nam California. Thay maët toaøn theå anh em trong Gia Ñình NKT xin chuùc möøng anh hò Töôûng ñöôïc daâu hieàn vaø chuùc hai chaùu traêm naêm haïnh phuùc ñaàu baïc raêng long. Rieâng anh em NKT nhaän ñöôïc hoàng thieäp cuûa anh chò King Bee Nguyeãn Vaên Töôûng, chuaån bò uoáng thuoác soå, vaø laép raêng giaû cho thaät chaéc ñeå aên ñaùm cöôùi taõi nhaø haøng Dea Food Paradise, vaø uoáng moät böõa thaät say chuùc möøng anh chò Töôûng vaø caùc chaùu.

Cöïu Bieät Kích VNCH nhaän ñöôïc tieàn boài thöôøng, nhöng vaãn nhaän ñöôïc Medicaid:
Hoa-Thònh-Ñoán : Thöù Ba 9 thaùng 9 naêm 1997, Thöôïng vieän Hoa-Kyø ñaõ chaáp thuaän moät bieän phaùp do hai Thöôïng Nghò Só John Kerry ( Massachusetts, Daân Chuû) vaø John McCain (Arizona, Coäng Hoøa) ñeä trình, theo ñoù caùc Bieät Kích Vieät Nam Coäng Hoøa bò caàm tuø taïi Mieàn Baéc VN trong thôøi gian chieán tranh nay ñònh cö taïi Hoa Kyø neáu ñöôïc boài thöôøng moãi ngöôøi $40,000.00 seõ tieáp tuïc ñöôïc höôûng Medicaid nhö nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Hoa-Kyø. Nghò Só Kerry tuyeân boá raèng Hoa-Kyø khoâng neân ñeàn buø nhöõng ngöôøi coù ôn vôùi nöôùc Myõ laïi vöøa tìm caùch laáy laïi baèng caùch khaùc …