Make your own free website on Tripod.com

HAØNH-QUAÂN

Prairie fire

Thaùng Ba naêm 1967, ñeå baûo maät cho caùc hoaït-ñoäng treân ñaát Laøo cuûa Ñoaøn Nghieân-Cöùu Quan-Saùt (SOG), haønh quaân Shining Brass ñoåi teân laø Prairie Fire (Caùnh Ñoàng Löûa). Prairie Fire cuõng laø maät hieäu khaån caáp cho nhöõng toaùn vieãn-thaùm SOG bò ñòch phaùt-giaùc vaø taán coâng. Khi moät chieác maùy bay thaùm-thính bieät-danh Covey nhaän ñöôïc maät-hieäu oûPrairie Fire Emergencyoõ, Covey seõ baùo veà boä-chæ-huy Khoâng-Yeåm Hoa-Kyø vaø chæ vaøi phuùt sau nhöõng phi tuaàn cuûa Khoâng, Haûi-quaân vaø TQLC/HK seõ laøm thaønh moät laøn löôùi löûa baûo veä cho tröïc thaêng vaøo boác toaùn vieãn-thaùm.

Trong moät cuoäc haønh quaân, tröïc thaêng voõ-trang baén hoûa tieãn xuoáng quaân Baéc Vieät tình côø truùng kho quaân-duïng cuûa ñòch phaùt ra tieáng noå long trôøi. Moät trung ñoäi xung-kích SOG ñöôïc göûi ñeán luïc xoaùt ngoïn ñoài phaùt ra tieáng noå. Hoï khaùm phaù ra kho löông thöïc khoång loà goàm nhöõng bao gaïo 100 kí-loâ daáu döôùi nhöõng caây cao. Taát caû vaøo khoaûng 250 taán ñuû nuoâi moät sö-ñoaøn Baéc Vieät trong saùu tuaàn leã. Luùc ñoù vò chæ-huy-tröôûng thöù ba cuûa ñôn vò SOG laø Ñaïi-Taù Singlaub, oâng ta raát haõnh dieän veà chuyeän khaùm phaù ra moät kho löông thöïc lôùn nhaát cuûa ñòch trong traän chieán tranh Vieät-Nam.

Giöõa thaùng Baûy, toaùn vieãn thaùm do Thöôïng-Só Sam Almendariz, Robert Sullivan, Trung-Só Nhaát Harry Brown vaø naêm bieät-kích Nuøng xaâm nhaäp khu vöïc gaàn ñöôøng 922 cuûa Laøo, khoaûng 60 daëm veà höôùng taây thaønh phoá Hueá. Toaùn vieãn thaùm naøy bò phuïc kích, moät lính Baéc Vieät vaät loän vôùi Sullivan, laáy ñöôïc khaåu CAR-15 vaø baén anh ta cheát, Brown bò thöông nôi vai, moät teân ñòch khaùc baén Almendariz cheát. Trung-Só Brown vaø nhöõng bieät-kích Nuøng coøn soáng boû chaïy laáy thaân, sau ñoù Brown lieân laïc baùo tin caàu cöùu.

Taïi Khe-Sanh, phi coâng tröïc-thaêng Vieät-Nam thuoäc phi-ñoaøn löøng danh 219 leân ñöôøng ngay ñi cöùu toaùn vieãn-thaùm khi ñöôïc thoâng baùo. Maëc daàu khoâng coù tröïc thaêng voõ-trang Hoa-Kyø bay theo yeåm trôï, chaøng phi coâng bieät danh Cowboy laùi chieác H-34 bay saùt ñaàu ngoïn caây tìm toaùn vieãn thaùm. Hoï tìm thaáy Brown vaø maáy bieät-kích Nuøng nhöng vò trí khoâng theå ñaùp xuoáng ñöôïc. Trong khi ñoù quaân Baéc Vieät vaãn truy luøng toaùn bieät-kích, troâng thaáy chieác H-34, ñòch baén leân maùy bay laøm phi-coâng Cowboy phaûi boû yù-ñònh tìm baõi ñaùp bay veà Khe-Sanh.

Trong caên cöù Khe-Sanh, sau khi laáy theâm xaêng, xem qua chieác maùy bay cuõ-kyõ, bò ñaïn nhöng vaãn coøn bay ñöôïc. Lo cho sinh maïng phi-haønh ñoaøn, Cowboy cho pheùp phi-coâng phuï cuøng ngöôøi xaï-thuû ñaïi lieân ôû nhaø. Chaøng phi coâng gan daï bay moät mình vaøo cöùu toaùn vieãn thaùm, laàn naøy ñòch baén leân nhö möa, truùng Cowboy nôi coå. Cuoái cuøng caâu leân ñöôïc Brown cuøng maáy bieät-kích Nuøng ñem veà Khe-Sanh.

Quaân Baéc Vieät ñaõ bieát ñöôïc coù bieät-kích quaân mieàn Nam xaâm nhaäp, doø thaùm, phaù hoaïi trong vuøng hoaït ñoäng cuûa hoï. Ñeå ñeà phoøng, quaân ñoäi Baéc Vieät xöû duïng quaân trong löõ-ñoaøn Nhaåy-Duø 305, ñaây laø nhöõng quaân nhaân tinh nhueä, ñöôïc tuyeån choïn cuûa hoï. Tình baùo Hoa-Kyø khoâng bieát raèng moät phaàn trong löõ-ñoaøn naøy ñöôïc duøng ñeå choáng laïi quaân bieät-kích mieàn Nam, nhieäm vuï cuûa hoï laø truy luøng vaø tieâu dieät nhöõng toaùn vieãn thaùm cuûa ñôn vò SOG.

Ñieàu naøy ñöôïc phoái kieåm, hai toaùn bieät-kích bò taán coâng taïi vò trí ñoùng quaân ñeâm. Tröôøng hôïp ñaàu, caû toaùn ñeàu bò gieát cheát, tröôøng hôïp sau, taát caû bò baùo caùo maát tích trong ñoù coù Trung-Só Gunther Wald, William Brown vaø Donald Shue. Daáu hieäu cho thaáy, ñôn vò choáng bieät-kích cuûa ñòch hoaït ñoäng trong khu vöïc naèm giöõa Khe-Sanh vaø Tchepone, moät ñôn vò khaùc caáp tieåu-ñoaøn hieän dieän trong thung-luõng A-Shau keùo daøi 20 daëm veà phiaù taây vaø moät tieåu ñoaøn thöù ba tuaàn tieãu trong vuøng phiaù nam Ai-Lao, baéc laõnh-thoå Cambodia.

Toaùn vieãn-thaùm Maine do Trung-Só Nhaát David Baker laøm tröôûng toaùn goàm coù Toaùn phoù Trung-Só Sherman Miller, hieäu-thính vieân Trung-Só Mike Buckland vaø naêm bieät kích quaân saéc toäc thieåu soá. Toaùn naøy xaâm nhaäp vaøo caên cöù cuûa ñòch bò phaùt giaùc vaø toaùn quaân saên bieät-kích truy luøng. Trong moät luùc baát ngôø, toaùn Maine troâng thaáy roõ raøng tröôùc maët 9 quaân nhaân Baéc Vieät cuøng vôùi maùy truyeàn tin ñang treân ñöôøng ñi tìm hoï. Toaùn Maine khai hoûa chôùp nhoaùng roài caém ñaàu chaïy xuoáng phiaù beân kia söôøn ñoài, maëc cho tieáng suùng AK baén ñuoåi theo cuûa ñòch. Moät tieáng ñoàng hoà sau, toaùn Maine ñöôïc tröïc thaêng boác veà laïi caên cöù chæ coù hai bieät kích quaân bò thöông nheï.

Trong moät tröôøng hôïp khaùc, maùy bay thaùm thính Covey ñang bao vuøng treân khoâng phaän phiaù nam Laøo baùo caùo "Toâi nhaän ñöôïc tín hieäu khaån caáp treân maùy voâ-tuyeán". Moät bieät-kích Hoa-Kyø goïi treân maùy "Xuoáng ñem toâi ra". Phi coâng yeâu caàu anh ta bình tónh vaø bieát raèng ngöôøi quaân nhaân LLÑB chaïy laïc moät mình, maát lieân laïc vôùi toaùn tuy nhieân anh ta chöa cho bieát lyù-do taïi sao.

Toaùn vieãn thaùm do Miguez laøm tröôûng toaùn coù theâm Bill Pilton, Mike Glenn. Miguez laø moät cöïu TQLC, trong chuyeán (Vieât-Nam tour) tröôùc ñaây anh tham döï haønh-quaân Delta do Lieân-Ñoaøn 5 LLÑB/HK ñaûm traùch. Laàn naøy, khi xaâm nhaäp Miguez bieát ñaõ bò ñòch phaùt giaùc vaø truy luøng, tuy nhieân anh vaãn hy voïng laãn traùnh ñöôïc. Ñaây laø moät ñieàu laàm laãn. (Miguez laø maät danh).

Trong cuøng ngaøy, moät tröôûng toaùn khaùc, Trung-Só Nhaát Fred Zabitosky ñöôïc boác ra töø moät muïc tieâu khaùc gaàn ñoù. Zabitosky ñang ôû trong caên-cöù haønh-quaân tieàn phöông Dak-Toâ thì nhaän ñöôïc leänh thaû theâm moät toaùn caáp cöùu Bright-Light. Vieân toaùn tröôûng Bright Light laø moät teân cheát nhaùt, laàm laãn khi tình nguyeän veà ñôn-vò SOG, teân naøy tìm ñuû moïi lyù do ñeå khoâng ñi haønh quaân. Zabitosky noåi noùng "Thoâi ñöôïc! Ñeå toâi ñi cöùu hoï!".

Toái hoâm ñoù, Zabitosky ñöôïc nghe moät caâu chuyeän raát lyù-thuù do Glenn, trong toaùn cuûa Miguez keå laïi. Saùng hoâm ñoù, quaân Baéc Vieät baát ngôø hieän ra, toaùn bieät-kích khoâng baén ñöôïc moät phaùt suùng. Taát caû ñeàu bò baét tröø toaùn phoù Pilton troán thoaùt. Hoï tha cheát cho Glenn, coá tình cho tröïc thaêng vaøo boác anh ta ñeå tay naøy veà keå laïi... Quaân Baéc Vieät moå buïng Miguez cho ruoät loøi ra roài duøng ñuoác ñoát anh ta tröôùc caëp maét haõi huøng cuûa Glenn, vieân só quan Baéc Vieät bieát noùi tieáng Anh daën Glenn veà noùi laïi vôùi quaân bieät-kích Muõ-Xanh Hoa-Kyø raèng nhöõng gì ñang chôø ñôi hoï ôû beân ñaát Laøo.

Nhieàu ngöôøi khoâng tin Glenn, cho raèng bòa ñaët, heøn nhaùt. Moät vò Trung Taù bieät-kích Hoa-Kyø töø Ñaø-Naüng vaøo thaêm vaø ra leänh tìm söï thaät veà toaùn vieãn thaùm cuûa Miguez. Toaùn vieãn thaùm do Zabitosky laøm tröôûng toaùn tìm ra baõi thaû toaùn cuûa Miguez, roài theo daáu khoaûng 600 thöôùc ñeán moät ngoïn ñoài. Hoï tìm thaáy ba-loâ, nhöõng ñoà trang boû laïi cuûa toaùn bieät-kích luùc bò baét. Xa hôn chuùt nöõa hoï troâng thaáy caây, khoaûng ñaát bò suùng phun löûa ñoát chaùy. Maáy xaùc cheát bieät-kích quaân Thöôïng naèm raûi raùc, hoï cuõng bò thieâu soáng. Theâm moät ngaøy gay go cho Zabitoskt môùi laáy ñöôïc xaùc Miguez, aùp löïc cuûa ñòch quaù maïnh ñaønh phaûi boû laïi xaùc maáy bieät-kích quaân ngöôøi Thöôïng.

Trong thaùng Saùu 1967, ñaïi-ñoäi xung-kích (Hatchet Force) taán coâng muïc tieâu Oscar Eight, khoaûng 25 daëm taây baéc thung luõng A-Shau, nôi ñöôøng 922 taùch rôøi ñöôøng 92. Vuøng naøy maùy bay Hoa-Kyø rôùt nhieàu nhaát treân ñaát Laøo, Vuøng ñoài nuùi muïc tieâu Oscar Eight ñöôïc baûo veä bôùi daøn phoøng khoâng maïnh meõ laø nôi ñaët boä-chæ-huy tieàn-phöông ñoaøn vaän-taûi 559 do töôùng Voõ-Baàm chæ huy. Trung taâm kieåm soaùt ñöôøng moøn Hoà-Chí-Minh.

Ñôn-vò SOG laãn tình baùo Khoâng-Quaân Hoa-Kyø ñeàu tin raèng Oscar Eight chöùa quaân duïng lôùn nhaát ngoaøi laõnh thoå mieàn Baéc Vieät-Nam. Trung-Só John Meyer xaâm nhaäp gaàn Oscar Eight noùi raèng "Choã ñoù raát noùng (nguy-hieåm). Toaùn naøo voâ cuõng chaïy... ra quaàn". Tröôùc traän ñoät kích naêm 1967, ñôn-vò kieåm thính Hoa-Kyø cho bieát, moãi ngaøy coù khoaûng 2300 coâng-ñieän phaùt xuaát töø ñoù ñi Haø-Noäi. Töôùng Westmoreland tin raèng nôi ñoù ñaët boä-chæ-huy quaân ñoäi Baéc Vieät hoaït-ñoäng trong laõnh thoå Quaân-Ñoaøn I VNCH.

Traän ñoät kích baét ñaàu vôùi 9 chieác B-52 thaû haøng ngaøn bom 500, 750 caân Anh treân muïc tieâu Oscar Eight, gaây nhieàu tieáng noå phuï. Khi maøn khoùi tan daàn ñi, chín chieác H-34 (Kingbees) do phi coâng Vieät-Nam laùi vaø naêm chieác CH-46 Sea Knight thaû xuoáng ñaïi-ñoäi xung-kích Nuøng. Quaân Baéc Vieät coù maët khaép nôi bao vaây khoaûng 100 bieät-kích quaân, ñang aån naáp trong nhöõng hoá bom goïi phi-cô yeåm trôï tieáp caân.

Hoûa löïc phoøng khoâng cuûa ñòch baén leân truùng moät khu-truïc A-1 Skyraider. Nôi baõi ñaùp ôû döôùi, Trung-Só Nhaát muïc kích roõ raøng chieác A-1 ñaâm ñaàu xuoáng ñaát cheát ngöôøi phi coâng. Quaân bieät-kích Nuøng cuøng vôùi Hoa-Kyø naáp döôùi nhöõng hoá bom lo choáng traû nhöõng ñôït taán coâng cuûa ñòch. Hoï phaûi chieán ñaõu nhö vaäy suoát buoåi chieàu, suoát ñeâm.

Ngaøy hoâm sau, ñoaøn tröïc thaêng cuøng vôùi maùy bay phaûn löïc töø Khe Sanh ñeán thaâu hoài ñaïi ñoäi xung kích. Hai chieác tröïc thaêng voõ trang cuûa TQLC/HK bay thaáp bò baén rôùt, roài moät chieác Kingbee cuõng truùng ñaïn chaùy rôùt. Sau ñoù moät chieác CH-46 cuûa TQLC ñaùp xuoáng boác ñöôïc moät trung-ñoäi, roài moät chieác F-4 Phantom truùng ñaïn phoøng khoâng ñaâm vaøo nuùi boác chaùy.

Trong baõi ñaùp, Charles Wilklow, Ron Dexter, Billy Ray Laney saün saøng cho chuyeán boác thöù hai. Chieác CH-46 vaøo baõi ñaùp boác ñöôïc moät trung ñoäi roài bay leân. Beân trong chieác tröïc thaêng, Wilklow thaáy ñaïn xuyeân thuûng khaép nôi, truùng moät phi coâng. Chieác maùy bay laûo ñaûo ñuïng vaøo caây rôùt xuoáng ñöùt laøm ñoâi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaân Baéc Vieät tieáp tuïc khai hoûa vaøo chieác maùy bay bò rôùt. Lính bieät-kích Nuøng cheát, bò thöông naèm la-lieät khaép nôi, Wilklow thaáy Billy Laney truùng ñaïn nôi ngöïc, coù leõ cheát, khoâng thaáy Ron Dexter ñaâu. Xaï thuû ñaïi lieân treân chieác maùy bay TQLC truùng ñaïn nôi ñaàu naèm cheát guïc treân caây suùng. Ngöôøi lính Green Beret Wilklow bò thöông nôi chaân, khoâng chaïy ñöôïc, anh ta boø leát vaøo buïi caây gaàn ñoù ñònh troán.

Bay bao vuøng treân baàu trôøi, Billy Waugh laéc ñaàu nhìn ñaùm chaùy ôû döôùi. Ñaïi ñoäi xung kích Hatchet Force veà khoâng ñöôïc moät nöûa... Baây giôø chæ coøn tìm nhöõng bieät-kích quaân soáng soùt ñang laån troán trong röøng.

Keát quaû traän ñoät kích vaøo muïc tieâu Oscar Eight, hai möôi ba quaân nhaân Hoa-Kyø cheát, quaân bieät-kích Nuøng cheát gaáp ñoâi. Taát caû naêm möôi taùm quaân nhaân bieät-kích Green Beret Hoa-Kyø cheát treân ñaát Laøo vaø Cambodia. Charles Wilklow laø ngöôøi soáng soùt duy nhaát trôû veà.

Carrollton, Texas 17-01-2000

Baïch-Hoå

(CIDG Camp Ben-Het)