Make your own free website on Tripod.com

Ba möôi thaùng tö - Nhôù Loâi Hoå

( tình côø ngoài soaïn choàng thö cuõ, ñoïc baøi vieát ngaäm nguøi cuûa Loâi Hoå N.V.S

ñaêng treân baùo Dieãm trong khoaõng thôøi gian Hoäi Ngoä 20 naêm ( 1995) Gia-Ñình Nha Kyõ Thuaät taïi RED LION, California )

luùc aáy ethernet chöa thònh haønh neân chöa ñöôïc phoå bieán roäng raõi, nhaân cô hoäi naøy xin göõi lôøi thaêm ñeán caùc Haéc Long, Loâi Hoå khaép naêm chaâu boán beå, xin giöõ vöõng nieàm tin, ngaøy Xaâm Nhaäp vaøo queâ höông seõ khoâng xa.

Taát caû ñang ñôïi ngaøy Trieät Xuaát.

 

Ñang ngoài vôùi bao nhieâu vaán ñeà phaûi giaûi quyeát cho thaân chuû thì nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi Anh Leâ Minh trong hoäi Loâi Hoå goïi laïi.

Toâi bôùt haün caêng thaúng khi xong caâu chuyeän vôùi Anh Leâ Minh. Söïc nhôù laïi ñaõ laâu laém roài khoâng coù dòp sinh hoaët vôùi nhöõng ngöôøi baïn moät thôøi chia seõ nhöõng noãi ñaéng cay, caùi thuôû haøn vi ñau khoå cuûa caùc anh huøng voâ danh trong röøng saâu nuùi thaúm vaø thôøi gian troâi ñi ñaõ hôn 20 naêm!

Cöù moãi muøa xuaân trôû laïi, huy hoaøng, röïc rôõ treân ñaát Myõ, thì cuõng nhö haàu heát caùc baïn ñoàng höông tò naïn , toâi laïi aâm ó caùi noãi buoàn ñau thöông man maùc vaø nhôù ñeán muoân vaøn kyõ nieäm trong suoát thaùng Tö, nhöõng kyõ nieäm ñaõ töø xa xoâi laém keùo veà ñeã nhaéc nhôù, luyeán tieác, öôùc mô vaø thaån thôø ... Trong nhöõng giaây phuùt nhö theá, toâi töôûng vuøi ñaàu vaøo coâng vieäc thì coù theå vôi ñi, nhöng xuaân naêm nay ñuùng 20 naêm xa rôøi ñaát nöôùc, toâi chôït thaáy thôøi gian ñaõ xuùc taùc cuoäc ñôøi mình khaù traàm troïng, noù ñaõ ñaùnh daáu nhöõng tai bieán vaø nhöõng thay ñoåi saâu roäng maø tröôùc 1975 khoâng ai coù theå töôûng töôïng vaø hình dung noãi.

Trong côn bieán ñoäng ñoù, trong côn loác qua ñoù, nhöõng ñoàng höông tò naïn vaãn vaãn haèng nhaéc nhôù veà kyõ nieäm ñeå nuoái tieác nhöõng gì ñaõ qua, trong ñoù coù caû vieäc vinh danh Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa.

Caùc Binh Chuûng ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhaát vaãn laø Khoâng Quaân, Haûi Quaân, Nhaûy Duø, Thuûy Quaân Luïc Chieán, Chieán Tranh Chính Trò v..vv.. Thænh thoaûng laâu laâu môùi nghe ñeán Löïc Löôïng Ñaëc Bieät, Nha Kyõ Thuaät, Sôû Lieân Laïc, Sôû Coâng Taùc, maø ñeå cho deå nhôù, chuùng toâi noùi chung laø Löïc Löôïng Loâi-Hoå, moät danh töø raát huøng maïnh, raát töôïng hình, nhöng ít ai bieát roõ theá naøo laø moät Chieán Só Loâi Hoå.

Tröôùc khi ñöôïc bieät phaùi veà laøm vieäc cho ngaønh baùo chí, toâi ñöôïc haân haïnh sinh hoaët vôùi anh em loâi hoå hôn 3 naêm. Toâi coù caùi may maén ñöôïc bieát caùi yù nghóa, caùi taùc phong, caùi huøng duõng cuûa caùc anh Loâi Hoå. Toâi xin ghi laïi vaøi caûm nghó ñeå noùi leân tình baèng höõu quyù baùu, tình thaày troø thaém thieát cuõng nhö nhöõng baøi hoïc quyù giaù maø toâi ñaõ hoïc ñöôïc vaø chính noù ñaõ giuùp toâi moät caùch thaám thía hôn, thaám ñöôïm hôn nhöõng baèng caáp töø chöông khi ñem ra öùng duïng vaøo cuoäc soáng nhaát laø treân ñaát Myõ naøy

Neáu toâi khoâng laàm, trong thôøi gian 3 naêm ñoù toâi coøn moät ngöôøi baïn nöõa cuøng toát nghieäp Chính Trò Kinh Doanh coù dính líu ñeán Nha Kyõ Thuaät: Anh Thöùc.

Danh töø Loâi Hoå thöôøng hay bò ngoä nhaän duø ôû Vieät Nam hay qua tôùi Myõ. Ngöôøi ta nghó raèng chieán só loâi hoå phaûi laø hung haêng, döõ daèn, phaûi ba gai phaù phaùch hoaëc khoâng toân troïng Quaân phong Quaân Kyû.

Ñoàng yù, ñoâi khi cuõng coù nhöõng hình aûnh cuûa caùc anh lính toùc ñeå daøi, maëc ñoà ñen, mang phuø hieäu ñaàu laâu, nhaäu nheït say söa, taïo aán töôïng khoâng ñeïp, maát taùc phong cuûa binh chuûng. Tuy nhieân nhöõng thaønh phaàn ba gai thì ôû binh chuûng naøo cuõng theå coù, binh chuûng naøo cuõng coù nhöõng nhöôøi baát maõn, cuõng coù nhöõng ngöôøi soáng maø thaáy cuoäc soáng mình mong manh khoâng coù ngaøy mai, ngaøy mai laø kinh sô. laø cheát choùc, laø khoâng trôû veà.....

Caùc chieán só loâi hoå, nhöõng ngöôøi ñöôïc huaán luyeän ñaïc bieät ñeå phuïc vuï ñeå chieán ñaáu ñôn ñoäc, nhöõng ngöôøi ñöôïc huaán luyeän ñeå soáng soùt trong caùi aâm u cuûa röøng thieâng nöôùc ñoäc, trong noãi troáng traõi cuûa hieän taïi vaø trong noãi baát an cuûa ngaøy mai. Trong caùi haêm doïa trong ñaát ñòch, ñoâi khi hoï ñaõ khoâng chòu noãi caùi aùp löïc, caùi doàn neùn hay nhöõng tuûi hôøn vôùi caùi haúm hiu naèm gai neám maät vaø hieåm nguy voâ bôø beán. Theá nhöng ñi saâu vaøo cuoäc soáng vaø taâm tö cuûa caùc anh em Bieät kích, thì nhöõng ñieàu vöøa noùi treân chæ laø vaán ñeà leû teû.

Vôùi anh em loâi hoå toâi ñaõ hoïc ñöôïc caùi tình baèng höõu, sö. chí tình trong vieäc thi haønh nhieäm vuï, nieàm haûnh dieän cuûa keû queân mình vì nöôùc.

Nhöõng khi ñöôïc thaû vaøo röøng, töøng toaùn 5, 7 ngöôøi, phaûi töï lo töï baûo boïc, giuùp ñôû vaø soáng soùt vôùi nhau, nhöõng giaây phuùt haõi huøng beân nhau môùi toû roû theá naøo laø loøng hy sinh, tình ñoaøn keát vaø yù chí quyeát thaéng vì theá coù moät daïo trung taâm huaán luyeän Long Thaønh ñaõ laáy teân laø traïi Quyeát Thaéng cuõng taïi ñaây toâi ñöôïc may maén laøm vieäc vôùi moät soá caùn boä, töø caáp chæ huy tôùi Haï Sæ Quan maø trong ñoù moät soá toâi raát kính neå vaø yeâu thöông. Phaàn ñoâng hoï xuaát thaân töø binh chuûng Nhaûy Duø hoaëc Löïc Löôïng Ñaëc Bieät, ñieån hình laø Tröôûng traïi : Ñaïi Taù Minh ( Thaân phuï cuûa coâ Jean Nguyeãn, sinh vieân Vieät nam ñaàu tieân ñaäu thuû khoa taïi Westpoint, California vaøo cuoái thaäp nieân 70, maø hieän nay laø moät Nöõ Quaân Nhaân oai huøng cuûa Quaân Löïc Hoa Kyø) .

Chöa bao giôø coù moät Chieán Só Nhaûy duø hay Loâi-Hoå naøo thaéc maéc hoaëc ñaëc caâu hoûi veà taùc phong cuûa Ñaïi Taù Minh. Laø ngöôøi traàm tónh, ít noùi nhöng noùi ñau ra ñoù, saâu saéc thaâm traàm. ñuùng tö caùch cuûa moät caáp chæ huy, nghieâm chænh vaø ñaày tình thöông ñoái vôùi anh em thuoäc caáp. Ñöùc ñoä cuûa Ñaïi Taù Minh ñöôïc nhìn nhaän qua moät truyeàn thuyeát: oâng laø moät sæ quan raát maùt tay. Taát caû nhöõng Coâng Taùc do oâng tröïc tieáp chæ huy, luoân luoân bò thieät thoøi raát ít veà nhaân maïng, veà thöông vong.

Toâi vaãn nhôù, vaøo naêm 1969 toâi giaät giaûi voâ ñòch thieän xaï M16 toå chöùc taïi traïi Quyeát Thaéng, Ñaïi Taù Minh trao giaûi thöôûng cho toâi, toâi nhaän döôïc aùnh maét trìu meá qua caëp kính caän daøy coäm maø toâi ñaõ ñaët cho oâng taïi Long Bình vaø Ñaïi Taù noùi vôùi toâi baèng moät gioïng hieàn töø : Moi khen toi. Moi raát haõnh dieän coù toi trong traïi naày, chöù khoâng thoâi maáy thaèng Myõ noù töôûng Vieät Nam mình dôû hôn noù". Toâi caûm nhaän ñöôïc heát nieàm kieâu haûnh cuûa moät chieán sæ muû ñoû qua söï phaùt bieåu cuûa Ñaïi Taù Minh. Chính vì taùc phong cuûa Ñaïi Taù Minh, ña soá caùc Sæ Quan, caùc caùn boâ. döôùi quyeàn, moãi ngöôøi ñeàu coù moät phong caùch ñaëc bieät.

Toâi coøn nhôù tôùi hai vò Ñaïi uùy, Ñaïi uùy Hoaøng ngöôøi mieàn Nam, Ñaïi uùy Huøng ngöôøi Baéc, caû hai hieàn laønh hieáu hoïc . Moãi chieàu sau giôø côm ñeàu tôùi phoøng toâi ñeå dôït theâm tieáng Anh. Thænh thoaûng Ñaïi UÙy Huøng laïi daãn toâi vaøo voõ ñöôøng luyeän taäp Nhu Ñaïo, thaùi cöïc ñaïo. Ngoaøi nhöõng giôø huaán luyeän vaø haønh quaân, Ñaïi uùy Hoaøng, Huøng thöôøng ñeán chôi vôùi toâi vaø Döôïc Syõ Cöôøng. Nhöõng giôø phuùt ñoù, beân caïnh nhöõng lon bia vaø ñoà nhaäu laøm baèng khaåu phaàn löông khoâ, chuùng toâi coù dòp taâm söï, tìm hieåu nhau ñeå bieát noãi nieàm, ñeå tìm hieåu nhöõng taâm tö vaø thaáu trieät hôn nhöõng tö caùch cuûa ngöôøi lính chieán. Vaø chính trong daây phuùt ñoùn toâi môùi thaáy roõ ngöôøi Chieán só Loâi hoå laø nhöõng chieán só göông maåu töø tö caùch ñaïo ñöùc, quaân phong quaân kyû vaø tinh thaàn chieán ñaáu theå hieän ôû khaép nôi. Ñaùng buoàn thay chaüng bao laâu, moät traän phaùo kích kinh thieâng ñoäng ñòa ñaõ laøm toâi maát ñi hai ngöôøi baïn deã thöông ñoù.

Khi Ñaïi Taù Minh ñöôïc boå nhieäm laøm xeáp xoøng Loâi hoå, töùc Chæ Huy Tröôûng Sôû Lieân Laïc, OÂng ñaõ ñôn thaân ñoäc maõ cuøng vôùi caän veä veä Vieät trôû ra traïi Quyeát Thaéng goïi toâi veà vaø noùi vôùi toâi nhöõng lôøi töø toán vaø ñaày tình Huynh ñeä. vaø moät ngöôøi nöõa cuõng ñöôïc Ñaïi Taù Minh keùo veà ñoù laø Thieáu Taù Cung (töùc Cung Cuû Ñaäu) beân Sö Ñoaøn Duø.

Nhöng chaúng bao laâu, toâi leân ñöôøng bieät phaùi, töùc laø töø giaõ moâi tröôøng Quaân söï, nôi maø maïng soáng chæ laø maønh treo chuoâng ñoù, ñeå böôùc sang moät laõnh vöïc tranh ñaáu veà Chính Trò. Nôi ñay toâi laïi coù dòp laøm vieäc vôùi Ñaïi UÙy Ñònh ( töùc Ñònh maäp ) cuõng ñöôïc bieät phaùi töø Chieán Ñoaøn 3, chuùng toâi raát taâm ñaàu yù hôïp. Coù ñieàu laø Anh Ñònh döôïc xeáp giao cho nhieäm vuï quan troïng hôn vaø toâi raát ñoàng yù veà ñieåm ñoù

Ba naêm sau, ngaøy 28 thaùng tö naêm 1975, nhaân ñöa moät ngöôøi baïn kyù giaû ngoaïi quoác ra xa loä quan saùt tình hình tröôùc khi vaøo phuû Toång Thoáng döï leã baøn giao töø Toång Thoáng Traàn Vaên Höông qua Ñaïi Töôùng Big Minh, thì ngay taïi nuùt chaän caàu Phan thanh Giaûn, toâi ñöôïc gaëp moät soá anh em Loâi hoå ñöôïc caét ñaët taïi ñaây moät phaàn ñeå giöû An ninh cho Xa loä, moät phaàn ñeå ñoùn tieáp anh em Loâi hoå ôû Long thaønh veà.

Tröôùc tình hình caêng thaúng, hoï tuy hoát hoaûng nhöng vaãn cöông quyeát baûo toâi: " Anh haõy laøm boån phaän cuûa anh deán phuùt cuoái cuøng, cuõng nhö chuùng toâi seõ ñöùng ñaây laøm nhieäm vuï ñeán phuùt cho ñeán phuùt cuoái - Ñoái vôùi tuïi mình cuøng laém laø cheát chöù coù meï gì !"

AÂm vang ngaøy naøo döôøng nhö coøn ñoù - Hai möôi naêm nay toâi khoâng gaëp laïi hoï. Baây giôø hoï ôû ñaâu? Röøng cao nuùi thaúm, nguïc tuø caûi taïo. Caùi noùn saét cuûa hoï, hoï coøn ñeå laïi ñaâu khoâng?

Hoï ñaõ aâm thaàm Chieán ñaáu vaø soá phaän hoï cuõng ñaõ aâm thaàm troâi theo vaän meänh cuûa caû ñaát nöôùc .......

Vôùi toâi, hình aûnh caùc chieán sì Loâi hoå vaãn laø nhöõng hình aûnh ñeïp ñeõ, deã thöông, hoï ña naêng ña hieäu, kieán thöùc roäng raõi, nhuùn nhöôøng, an phaän vaø laø nhöõng ngöôøi baïn chí tình.

Treân ñöôøng di taûn toâi gaëp laïi Thieáu taù Haø cuûa sôû Coâng taùc heát söùc deã thöông. Roài hai naêm sau taïi Myõ, anh chò haø ñaõ trôû thaøng thaân chuû cuûa toâi cho tôùi ngaøy nay. Ngaøy nay anh Haø raát tích cöïc trong vieäc yeåm trôï aùi höõu Loâi hoå vuøng Washington D.C.

Coøn Ñaïi taù Minh trong nhöõng ngaøy cuoái thaùng tö 1975, laø Tænh Tröôûng Kieán Phong, cuøng moät trong nhöõng quaän Tröôûng laø Anh Cung ( Cung cuû ñaäu ) ñaõ leân tröïc thaêng di taûn, luùc ñoù môùi bieát hai ñöùa con lôùn coøn keït laïi , Anh Cung ñaõ nhaûy xuoáng tröïc thaêng ñeå ôû laïi lo cho hai ñöùa con cuûa oâng. Chính vì theá anh Cung ñaõ keït laïi sau vôùi haøng chuïc naêm tuø ñaøy. Maõn tuø, Anh Cung ñaõ tôùi Hoa Kyø vaø tö caùch ñoù cuûa anh vaãn theo anh tôùi nôi ñaây vaø chaéc chaén seõ theo anh tôùi maõi maõi. Tình chieán höûu nghóa thaøy troø laø nhö vaäy !

Töø hai möôi naêm nay Ñaïi taù Minh aån daät, an phaän ngaøy hai buoåi ñi laøm, khoâng xuaát ñaàu loä dieän, OÂng laø ngöôøi bieát thöùc thôøi, bieát soâng coù khuùc ngöôøi coù luùc vaø giöõ ñöôïc thaùi ñoä cuûa moät ngöôøi chæ huy bieát töï troïng. Hieän oâng soáng taïi moät thaønh phoá nhoû cuûa moät tieåu bang mieàn baéc nöôùc Myõ, laøm vieäc cho moät haûng ñieän töû raát lôùn vaø ñöôïc moïi ngöôøi kính meán.

Coøn Döôïc Syõ Cöôøng, ngöôøi baïn noái khoá hieàn laønh chaân thaät ngaøy xöa, vôï cuõng laø Döôïc syõ, baây giôø caû hai cuøng laøm vieäc soáng haïnh phuùc vôùi hai con cuõng trong vuøng phuï caän New York. Thænh thoaûng coù dòp coâng taùc taïi vuøng naøy, toâi thöôøng gheù laïi cuøng anh ñaùnh Tennis vaø oân laïi chuyeän xöa ....... Coøn nhôù luùc ôû Long Thaønh, ngoaøi coâng vieäc cuûa Döôïc syõ, anh Cöôøng coøn ñöôïc ñaëc bieät huaán luyeän veà khoa caáp cöùu, Anh ñaõ cöùu maïng vaø saên soùc cho haøng traêm ñoaøn vieân Loâi hoå khoûi tay töû thaàn phuùc ñöùc thay!

Rieâng anh Thöùc vaãn coøn keït ôû Vieät Nam. Caàu xin cho baïn gaëp nhieàu may maén. neáu ñoïc döôïc baøi naøy, chaéc anh coøn nhôù luùc anh ra traïi Quyeát Thaéng hoïc nhaõy duø . vaøo ngaøy sau choùt coù mang quaân trang, anh bò söng phoåi nhöng phaûi coá nhaûy, laïi xui xeûo gaëp luùc trôøi gioù quaù to , toâi laùi xe Jeep treân baûi duø chaïy kieám ngöôøi baïn coù coät baêng vaûi traéng nôi chaân töø treân khoâng rôi xuoáng. Trong khi ñoù coù moät Bieät kích ngöôøi thöôïng rôùt töø noùc duø cuûa moät ngöôøi baïn, gaûy coå qua ñôøi ngaøy hoâm sau Ngaøy ñoù ai cuõng buoàn ......

Kyõ nieäm, bieát bao kyõ nieäm - Mong goùi gheùm ôû ñaây moät quaûng ñôøi soâi ñoäng maø toâi ñaõ coù dòp soáng qua nhöng khoâng sao bao giôø queân ñöôïc. Ñuùng vaäy laøm sao queân ñöôïc nhöõng giaây phuùt nhaûy duø ñieàu khieån trong ñeâm khuya toái ñen nhö möïc, chæ nghe tieáng gioù vaø tieáng duø môû xoaïc aâm thanh nhö xeù luïa!? Laøm sao queân ñöôïc nhöõng khi anh em nhaûy tröïc thaêng vaøo chieán khu D? Roài nhöõng luùc boác tröïc thaêng kinh hoaøng trong möa ñaïn? laøm sao queân ñöôïc caûnh baïn mình nhaûy duø khoâng boïc rôùt naùt thaây? Nhöõng hình aûnh ñoù aâm thanh ñoù, söï kieän ñoù vaãn coøn trong taâm tö toâi vaø ñoâi khi toâi töï hoûi " bao nhieâu oai huøng ñoù ñaõ ñoùng goùp cho caùi gì?" Vaø nhö bao nhieâu Loâi hoå, bao nhieâu caùc chieán höõu khaùc, toâi vaãn chöa coù caâu traû lôøi thoûa ñaùng.

Vôùi nhöõng ñôït H.O.. môùi ñaây raát nhieàu cöïu tuø nhaân Loâi hoå ñaõ tôùi Hoa-kyø sau bao naêm tuø ñaøy caûi taïo. Caùc anh em loâi hoå ñi tröôùc ñaõ noái voøng tay raát lôùn töø Washington D.C. vôùi anh Ñònh anh Haø, sang tôùi Texas roài ñeán Califonia, ñaõ töø laâu raát aâm thaàm nhöng tích cöïc trong vieäc giuùp ñôõ töø tinh thaàn ñeán vaät chaát cho caùc baïn ñeán sau. AÂu ñoù cuõng chæ laø moät trong nhöõng tinh thaàn raát Loâi hoå cuûa Loâi hoå. Cuù ñieän thoaïi saùng nay, Anh Leâ-Minh cho bieát saép coù buoåi hoïp vaøo thaùng baåy. Coù leõ Ñaïi Baøng Beù Böï (töùc Ñaïi-taù Minh) seõ hieän dieän, toâi tin chaéc laàn naøy caùc Chieán Höõu Loâi Hoå seõ ñeán raát ñoâng vaø ñöông nhieân toâi cuõng seõ coù maët .

N.V.S.

Thaùng tö 1995

California

 

Ngaøy Hoäi-ngoä 20 naêm Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät/Nam California

Thaùng 4/1995