Make your own free website on Tripod.com

CHUYEÄN 30 NAÊM VEÀ TRÖÔÙC

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

GIAÁC NAM KHA KHEÙO BAÁT BÌNH

Sau khi caùc nhoùm coäng saûn ôû ba mieàn Baéc, Trung vaø Nam cuûa Vieät Nam hôïp nhaát ñöôïc vaøi thaùng thì oâng Hoà chí Minh laáy côù theo leänh cuûa ñeä tam quoác teá baét ñoåi teân ñaûng thaønh "Ñaûng coäng saûn Ñoâng döông". Coù ñieàu ñaùng löu yù laø trong ban chaáp haønh cuûa ñaûng do Traàn Phuù laøm toång bí thö ñaàu tieân, khoâng heà coù maët moät ngöôøi naøo laø Laøo hay Cam-boát. Nhö theá coù nghóa laø caùi ñaûng coäng saûn Ñoâng döông do oâng Hoà chí Minh saùng laäp coù nhieäm vuï nhuoäm ñoû caû Laøo laãn Cam-boát maø chaúng caàn coù yù kieán duø chæ laø moät ngöôøi cuûa nöôùc Laøo hoaëc Cam-boát.

Thöïc daân Phaùp ñaõ xaâm laêng ba nöôùc Vieät nam, Laøo vaø Cam-boát, xoùa soå ba nöôùc coù truyeàn thoáng vaên hoùa vaø lòch söû coøn laâu ñôøi hôn cuûa nöôùc Phaùp treân baûn ñoà theá giôùi; ñoåi thaønh Ñoâng döông thuoäc Phaùp, chia thaønh naêm xöù laø Baéc Kyø, Trung Kyø, Nam Kyø, Laøo vaø Mieân. Taát caû ñeàu döôùi quyeàn cai trò cuûa moät vieân toaøn quyeàn Ñoâng döông vôùi caùc chöùc saéc keá caän laø thoáng söù vaø coâng söù ngöôùi Phaùp, song song laø heä thoáng vua quan ngöôøi baûn xöù.

Chaúng phaûi suy dieãn, maø chính töø caùi teân Ñaûng coäng saûn Ñoâng döông vôùi toaøn boä ban chaáp haønh laø ngöôøi Vieät Nam cuõng noùi leân tham voïng cuûa ngöôøi saùng laäp ra noù laø oâng Hoà chí Minh - coù teân Nga laø Line - muoán sau khi laät ñoå chính quyeàn thöïc daân Phaùp ôû Ñoâng döông, thì, caùi "ngoâi" toaøn quyeàn seõ laø choã cuûa oâng Hoà chí Minh, caùc thoáng söù vaø coâng söù seõ laø caùc uûy vieân ban chaáp haønh trung öông ñaûng coäng saûn Ñoâng döông. Ñöông nhieân seõ phaûi coù caùc chöùc saéc buø nhìn song haønh laø ngöôøi baûn xöù. Vaø, caùi "Lieân bang Ñoâng döông Ñoû" naøy coù maãu quoác laø Nga-xoâ, vì keû ñöùng ñaàu noù laø Line (töùc Hoà chí Minh), moät ngöôøi Nga goác Vieät, moïi muïc tieâu, moïi haønh ñoäng ñeàu vì quyeàn lôïi cuûa nöôùc Nga-xoâ.

Khoâng chæ laø ngöôøi hoaïch ñònh ñöôøng loái, oâng Hoà chí Minh coøn ñích thaân boân ba, laën loäi khaép vuøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam cuõng nhö Laøo vaø Cam-boát ñeå choïn ngöôøi, toå chöùc vaø ñaøo taïo caùc nhaân söï trung kieân cho boä maùy cai trò cuûa Lieân bang Ñoâng döông ñoû sau naøy.

Keå töø ngaøy Ñaûng Coäng saûn Ñoâng döông ñöôïc khai sinh (1930) cho ñeán ngaøy thôû haét ra, naèm ñaáy cho caùc chuyeân gia Nga-xoâ moi oùc, moi heát ruoät gan, öôùp xaùc (9-1969), gaàn caû boán chuïc naêm trôøi, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) chæ thöïc hieän ñöôïc khoâng troïn veïn moät phaàn naêm tham voïng cuûa mình : naèm taïi phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông chæ ñeå cai trò "xöù Baéc kyø" vaø theâm vaøi tænh cuûa "xöù Trung kyø".

Tröôùc naêm 1945, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) ñaõ töï baám soá töû vi cho mình vaø ñoaùn ñuùng laø thaønh coâng vaøo luùc 55 tuoåi (töùc 1945) (xem "Nhöõng naêm thaùng khoâng theå naøo queân" cuûa Voõ nguyeân Giaùp). Vaøo giöõa nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 1960, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) laïi xoay qua ngheà cuûa Taû Ao (thaày ñòa lyù). OÂng thöôøng möôïn côù ñi "kinh lyù" khaép nôi ñeå tìm ñaát thieâng. Caùi maûnh ñaát lyù töôûng ñoù cuûa oâng laø vuøng Ba Vì (xöa thuoäc tænh Sôn Taây, nay nhaäp thaønh moät huyeän cuûa Haø-noäi). OÂng ñaõ leùn choân taát caû nhöõng caùi raêng bò ruïng cuûa oâng ôû ñoù, hi voïng noù seõ boät phaùt cho oâng ñöôïc laøm "Hoaøng ñeá Ñoâng döông" duø chæ moät ngaøy... tröôùc khi... "ñi thaêm Caùc-Maùc vaø Leâ-nin".

Baøn tay oâng Line (Hoà chí Minh) ñaõ vaáy ñoû maùu ngöôøi maø coù duøng heát nöôùc bieån Ñoâng cuõng khoâng röûa saïch ñöôïc. Khoâng chæ gieát "keû thuø", tay oâng coøn vaáy maùu cuûa caùc ñoàng chí cuûa oâng, cuûa daân toäc ñoàng baøo vôùi oâng, cuûa nhöõng ngöôøi maø oâng chòu ôn cöu mang khi hoaïn naïn (nhö baø Nguyeãn thò Naêm, chuû ñoàn ñieàn Ñoàng Baåm, Thaùi Nguyeân; nhö kyõ sö noâng hoïc Ñaøo ñình Quang, chuû ñoàn ñieàn Ñaøo giaõ, Phuù Thoï; nhö chaùnh toång Vaïn Phuùc, Haø Ñoâng v.v...). AÁy vaäy maø oâng Line (töùc HCM) sôï cheát, oâng khoâng daùm noùi ñeán chöõ "cheát", caùi tieán trieån taát yeáu cuûa ñôøi ngöôùi maø chæ noùi laø ñi "thaêm"... nghóa laø ñi vaéng vaøi buoåi, hoaëc vaøi thaùng, hoaëc vaøi naêm... ñeå trôû veà seõ thaáy "maáy caùi raêng" cuûa oâng nhôø taùng ñöôïc vaøo ñaát thieâng ñaõ "boät phaùt" cho oâng thaønh "hoaøng ñeá" hoaëc "chuû tòch vó ñaïi" cuûa toaøn khoái Ñoâng döông. Buoàn thay, taát caû vaãn chæ laø giaác mô. Giôø ñaây, oâng Line (töùc HCM) nhaém maét naèm trong laêng, chình ình ôû giöõa Haø-noäi, oâng khoâng theå thaáy ñöôïc caùi moäng "Lieân bang Ñoâng döông" cuûa oâng ñang laø moät hieän thöïc thaûm haïi. Phaûi chaêng caùi ngaøy ñi kinh lyù vuøng Ba Vì, khi leùn choân maáy caùi raêng saâu cuûa mình, oâng baám theo giôø ñoåi môùi cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa, coù sai vôùi giôø thôøi cuï Taû Ao neân noù khoâng linh nghieäm, hoaëc giaû vì nhöõng chieác raêng aáy aên quaù nhieàu thai nhi ngaâm maät ong goác Haø Giang neân noù phaùt ngöôïc laïi ?

Keá hoaïch caáy ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM) raát tinh vi. Thöû löôïc laïi nhöõng neùt lôùn thì thaáy :

Ñ OÁ I V ÔÙ I L AØ O

Nöôùc Laøo coäng saûn coù hai nhaân vaät quan troïng nhaát, ñoù laø Toång bí thö Laøo coäng, Cay-xon Phoâm-vi-haûn vaø hoaøng thaân Xu-va-na Phu-voâng, chuû tòch nöôùc, uûy vieân boä chính trò Laøo coäng. Chaúng ai coù theå ngôø raèng oâng Cay-xon Phoâm-vi-haûn chính laø moät ngöôøi Vieät Nam, queâ ôû Töï Sôn (Baéc Ninh). Teân thaät laø Xoâng, laøm cai luïc loä, ñöôïc giaùc ngoä vaø gia nhaäp ñaûng coäng saûn Ñoâng döông. Cai Xoâng sau vaøo laøm vieäc ôû Nha Trang vaø ñi Laøo. Chính ôû ñaây, Cai Xoâng ñaõ gaëp kyõ sö coâng chính Xu-va-na Phu-voâng, vaø theo leänh cuûa oâng Line (töùc HCM) ñaõ moùc noái vaø keát naïp oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng vaøo ñaûng coâng saûn. Ñeå naém chaët ñöôïc oâng hoaøng ngöôøi Laøo naøy, ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM) khoâng chæ kích ñoäng caùi caûnh con vôï caû, naøng haàu cuûa oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng vaø oâng hoaøng Xu-va-na Phu-ma; baèng caùch vaïch cho oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng con ñöôøng duy nhaát ñeå chieám quyeàn cuûa oâng Phu-ma laø phaûi ñi theo coäng saûn, maø coøn coät oâng Xu-va-na Phu-voâng vaøo moät coâ gaùi Vieät Nam, goác Nha Trang, sau trôû thaønh vôï cuûa oâng ta.

Trong nhöõng naêm chieán tranh, ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM), taát nhieân laø ngöôøi Vieät Nam chính hieäu, ñaõ sang Laøo ñieàu haønh toaøn boä guoàng maùy coâng an, quaân ñoäi, thöông nghieäp, giao thoâng vaän taûi vaø böu ñieän truyeàn thanh.

Cai Xoâng laáy vôï Laøo, ñoåi teân thaønh Cay-xon Phoâm-vi-haûn, nhöng tröôùc 1975, vaãn ôû taïi toøa vi-la ôû phoá Nguyeãn Gia Thieàu (Haø Noäi) keá beân coá vaán toái cao cuûa oâng ta laø thieáu töôùng Nguyeãn troïng Vónh, uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng kieâm uûy vieân quaân uûy trung öông.

Hieäp ñònh Geneøve veà Laøo, Hoaøng vaên Hoan, uûy vieân boä chính trò coäng ñaûng ñöôïc oâng Line (töùc HCM) giao cho laøm coá vaán toái cao cuûa ñoaøn Vieät Nam, nhöng thaät ra cuõng ñoàng thôøi laø coá vaán toái cao cho ñoaøn Laøo coäng.

Ñeå ve vuoát oâng hoaøng Phu-ma, oâng Line (töùc HCM) cho môû taïi Haø-noäi hai toøa ñaïi söù, moät cuûa Vöông quoác Laøo, moät cuûa Laøo coäng. Toøa ñaïi söù Vöông quoác Laøo laø moät bieät thöï nguy nga thuoäc loaïi hieám cuûa Haø-noäi, toïa laïc ôû ñaïi loä Quang Trung. Cô quan an ninh cuûa Haø-noäi ñaõ caøi ñöôïc hai coâ gaùi Vieät Nam laáy choàng laø nhaân vieân cuûa söù quaùn Vöông quoác Laøo. Coâ H., goác Vieät kieàu ôû Thaùi lan veà Baéc Vieät Nam, sau coù veû lô laø vôùi nhieäm vuï, theo choàng ñi nöôùc khaùc; chæ coøn coâ Leâ thò N. vaãn coøn saùng giaù, nhôø ñoù caùc em trai duø maéc caùc toäi chöùa ñieám, aên caép, buoân laäu Baéc-Nam, vaãn ñöôïc voâ toäi. Chaúng theá, moät ngöôøi coøn ñöôïc cho vöôït bieân sang UÙc, coøn ñöùa trai uùt ñöôïc laøm trong ngaønh ñieän aûnh coù nhieàu lieân heä vôùi toøa laõnh söï Phaùp ôû Saøi-goøn hieän nay vaø cuõng laø moät truøm "maùnh mung, buoân laäu", hay gaàn guõi caû giôùi vaên ngheä syõ laãn daân "phe phaåy", coù teân laø Leâ ñình Th., moät muù cuûa Döông Thoâng.

 

Ñ OÁ I V ÔÙ I C A M - B OÁ T

Lôïi duïng beänh chính trò thaát thöôøng cuûa oâng hoaøng Xi-ha-nuùc cuûa Cam-boát, oâng Line (töùc HCM) trong thôøi kyø cho quaân vaøo xaâm laêng mieàn Nam, ñaõ taän duïng vuøng ñaát Moû Veït cuûa Cam-boát, laøm khu an toaøn cho nôi taäp keát quaân ñoäi vaø vuõ khí moãi khi khoù khaên, coøn duøng nôi ñoù laøm caên cöù taäp trung vaø ñaøo taïo sô khôûi cho nhöõng ngöôøi daân Cam-boát, taïo thaønh ñaïo quaân thöù naêm cho chính quyeàn cuûa oâng Line ôû Cam-boát. Haàu heát caùc nhaân vaät choùp bu cuûa coäng saûn cuûa Cam-boát ñeàu ñöôïc guoàng maùy cuûa oâng Line löïa choïn vaø ñaøo taïo baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Heânh Som-rin vaø Hun-sen ñeàu ñöôïc aên hoïc taïi Haø-noäi. Vaø, ngay Poân-Poát cuõng chính laø do tay chaân cuûa oâng Line tuyeån choïn. Teân thaät Poân-Poát laø Hai Nghóa, voán laø ngöôøi Vieät goác Mieân ôû Sa-ñeùc. Nghó raèng caùi nguoàn goác ñoù coù theå coät chaët ñöôïc Poân-Poát vôùi chính quyeàn cuûa oâng Line ôû Haø-noäi, naøo hay oâng Mao traïch Ñoâng laïi hieåm hôn, muùa laïi baøi voõ cuûa oâng Line vôùi hoaøng thaân Xu-va-na Phu-voâng, caøi cho Poân-Poát (töùc Hai Nghóa) laáy coâ vôï Taøu. Trong canh baïc naøy Line bò Mao phoång tay treân maát uø. Vaø, haäu quaû nhö chuùng ta ñaõ bieát.

Ve vaõn hoaøng thaân Xi-ha-nuùc cuûa Cam-boát cuõng nhö oâng hoaøng Phu-ma cuûa Laøo baèng caùch ñeû ra caùi hoäi nghò "Ba nöôùc Ñoâng döông" vôùi taám aûnh maøu chuïp caûnh Phaïm vaên Ñoàng, Nguyeãn höõu Thoï (töôïng tröng cho Nam Vieät Nam), Xi-ha-nuùc, Xu-va-na Phu-ma vaø Xu-va-na Phu-voâng treân trang bìa baùo AÛnh Vieät Nam, oâng Line hæ haû ngoài ôû phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông ôû Haø-noäi töôûng nhö naém chaéc caùi ngai "chuû tòch vó ñaïi" cuûa Lieân bang Ñoâng döông ñoû. Naøo ngôø... Maø, naøo ngôø thaät, bôûi oâng Line ñaõ mau choùng queân canh baïc ôû ngay chính mieàn Nam Vieät Nam oâng ñaõ töôûng nhö aên chaéc trong chuyeán ñi ñeâm vôùi anh em nhaø oâng Ngoâ ñình Dieäm, toång thoáng neàn ñeä nhaát coäng hoøa cuûa mieàn Nam Vieät Nam. Chæ coù ngöôøi daân ñen ôû Haø-noäi laø tænh taùo khi möôïn kieåu thô Buùt Tre ñeå noùi raèng :

"Hoan hoâ quoác tröôûng Xi-ha

Nuùc na. nuùc ních sang ta sang Taøu

Sang ta roài laïi sang Taøu

Nuùc na nuùc ních theo Taøu boû ta."

vaø :

Hai Nghóa cuõng nhö con nheän

Laáy vôï Taøu quyeán quyeän boû ñi

Toø voø Hoà ngoài khoùc tyû ty

Poân-Poát ôi ! Poân-Poát hôõi ! Maøy ñi ñaèng naøo ?"

 

 

C A N H B AÏ C V ÔÙ I H OÏ N G OÂ

Nhöõng trí thöùc ôû Baéc Vieät Nam (tröôùc 1975) daùm laøm caùi vieäc nhö cuï Taû Ao ngaøy xöa laø môû moät maét nhìn vaøo söï thaät ñeà phoøng coù muø thì muø moät maét, ñaõ thaáy töø laâu moái quan heä cuûa caùi theá "moâi söùt vaø raêng hoâ" giöõa Baéc Vieät Nam vaø Trung coäng. Chæ coù giôùi chöùc caàm quyeàn coäng saûn Vieät Nam, sau söï coá 1979 "haøm raêng vaåu Trung coäng caén chaûy maùu caùi moâi söùt cuûa Thò Nôû Vieät Coäng" thì Nguyeãn duy Trinh, uûy vieân boä chính trò coäng ñaûng, phuï traùch phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng ngoaïi giao môùi chua chaùt noùi ñeán bò anh hai Trung coäng öùc hieáp trong moät phaàn tö theá kyû cuûa moái tình "vöøa laø ñoàng chí vöøa laø anh em". Cuoán saùch cuûa Nguyeãn duy Trinh toá caùo Trung coäng ñaõ ñaïp "thaéng gaáp" haõm ñaø "thöøa thaéng xoâng leân" cuûa quaân ñoäi töôùng Giaùp nhaèm "giaûi phoùng" hoaøn toaøn Vieät Nam khoûi tay thöïc daân Phaùp chuyeån giao cho thöïc daân ñoû maø oâng Line laø ngöôøi ñaïi dieän. Cho neân môùi ñeû ra caùi giaûi phaùp chính trò trong hieäp ñònh Geneøve naêm 1954 veà Vieät Nam. Theá laø thaéng traän treân chieán tröôøng nhöng laïi thua traän treân bình dieän chính trò. Bôûi, naêm 1945 - luùc 55 tuoåi - oâng Line ñöôïc laø chuû tòch cuûa caû nöôùc Vieät Nam - töø ñòa ñaàu Haø-giang cho ñeán muõi Caø-maâu - theá maø sau 9 naêm löøa daân tieâu thoå, tröôøng kyø khaùng chieán, oâng Line chæ coøn laø chuû tòch cuûa Vieät Nam, caùi phaàn "khuùc ñaàu nhöõng xöông cuøng xaåu" vaø tyù chuùt "khuùc giöõa nhöõng maùu cuøng me". Coøn khuùc ñuoâi mieàn Nam, choã ngon laønh nhaát thì ñaønh phaûi ngieán raêng "tha hoà maø ñuoåi".

Cuøng thôøi ñieåm xuaát phaùt töø 1954, khi oâng Line mang theo baàu ñoaøn nheách nhaùc töø Vieät Baéc veà Haø-noäi thì anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm veà Saøi-goøn. Qui ñònh cuûa hieäp ñònh Geneøve 1954 laø sau 2 naêm seõ toång tuyeån cöû thoáng nhaát ôû caû nöôùc Vieät Nam... ñeå ngöôøi daân Vieät Nam ñöôïc Töï Do löïa choïn cheá ñoä chính trò vaø ngöôøi ñaïi dieän cuûa mình. Nhöng, naêm thaùng cöù ñi qua, cho ñeán taän cuoái naêm 1992 naøy, gaàn 40 naêm sau caùi ngaøy qui ñònh trong hieäp ñònh Geneøve 1954 veà Vieät Nam aáy, hai chöõ töï do vaãn laø caùi gì ñoù xa vôøi vôïi vôùi ngöôøi daân Vieät Nam. Vì sao vaäy ? Bôûi vì, töø khi ñöôïc quyeàn quaûn lyù taïm thôøi moät nöûa nöôùc Vieät Nam töø vó tuyeán 17 ra phía Baéc, oâng Line vaø tay chaân thaân tín ñaõ "ñaøo taän goác, troác taän reã" taát caû moïi giai taàng cuûa xaõ hoäi Baéc Vieät Nam, ñeå "troàng nhöõng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa" chæ bieát phaù hoaïi maø khoâng bieát xaây döïng; chæ bieát caêm thuø maø khoâng bieát yeâu thöông; chæ bieát gieát maø khoâng bieát nuoâi döôõng; chæ bieát nhaát cöû nhaát ñoäng laø nhaèm baûo veä "Lieân xoâ, thaønh trì caùch maïng theá giôùi" chöù khoâng phaûi laø baûo veä ñaát ñai vaø daân toäc Vieät Nam vôùi treân boán ngaøn naêm vaên hieán. Cho neân caû mieàn Baéc Vieät Nam trôû thaønh moät nhaø tuø lôùn, moät traïi lính vó ñaïi. Sôï haõi, ñoùi khoå, phaùt trieån thuù tính laø nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam luùc aáy. Trong luùc ñoù, caùi khoaûng thôøi gian cuûa 1955-1959 laïi laø giai ñoaïn thònh trò cuûa mieàn Nam Vieät Nam döôùi neàn ñeä nhaát coäng hoøa maø toång thoáng laø oâng Ngoâ ñình Dieäm. Vì theá, oâng Line khoâng muoán vaø cuõng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc ñieàu khoaûn toång tuyeån cöû töï do trong caû nöôùc. Vôùi söï maùch nöôùc cuûa phoù vöông Lavritchev, ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn cuûa Nga-xoâ ôû Haø-noäi; oâng Line cho khai töû caùi goïi laø Maët traän Lieân Vieät, thay baèng Maët traän Toå quoác vôùi moät cöông lónh môùi maø noäi dung laø caùc ñieàu khoaûn aùp ñaët cho mieàn Nam Vieät Nam bò nhaäp vaøo vôùi mieàn Baéc Vieät Nam, döôùi quyeàn cai trò cuûa oâng Line, nghóa laø ñöa ñeán caùi theá khoâng theå coù toång tuyeån cöû.

 

 

C H Æ M OÄ T B Ö ÔÙ C

TÖØ CAÙI VÓ ÑAÏI ÑEÁN CAÙI LOÁ BÒCH

Caâu noùi treân cuûa Napoleon vaøo luùc tuït doác cuõng ñuùng vôùi oâng Ngoâ ñình Dieäm. Cho ñeán naêm 1959, quaû raèng oâng Ngoâ ñình Dieäm ñaõ thoåi vaøo mieàn Nam Vieät Nam moät luoàng sinh khí môùi maø ngay keû thuø cuûa oâng cuõng khoâng theå phuû nhaän ñöôïc. Mieàn Nam Vieät Nam thay da ñoåi thòt. Caùc nguoàn lôïi kinh teá ñaõ coù phaàn cuûa ngöôøi Vieät Nam, khoâng coøn laø söï ñoäc quyeàn cuûa chuù Hoûa vôùi ñoàng baøo cuûa chuù ta nöõa. Naïn caùt cöù giaùo phaùi ñöôïc deïp yeân. Ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân mieàn Nam Vieät nam, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa oâng Ngoâ ñình Dieäm ñi theo chieàu tích cöïc treân moïi bình dieän, hoaøn toaøn ngöôïc vôùi xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam do oâng Line thao tuùng. Tieác raèng caùi thôøi vaøng son cuûa mieàn Nam khoâng ñöôïc bao laâu ñaõ cheát yeåu vì cô cheá ñoäc taøi, ñaûng trò, gia ñình trò cuûa oâng Ngoâ ñình Dieäm caøng veà sau caøng phaùt trieån maïnh treân cô sôû cuûa söï thoûa maõn vaø tính töï cao veà thaønh tích sô khôûi ñaït ñöôïc.

Trong khi ñoù, vôùi caùi daõ taâm laøm "chuû tòch vó ñaïi" cuûa caû Lieân bang Ñoâng döông, oâng Line cho taäp keát löïc löôïng thaân coäng töø mieàn Nam ra mieàn Baéc nhö hieäp ñònh Geneøve 1954 veà Vieät Nam qui ñònh, nhöng vaãn ñeå laïi moät löïc löôïng maïnh caû quaân ñoäi laãn toå chöùc ñaûng. Soá lính chính qui vaø ñòa phöông quaân cuøng du kích coù toång soá hôn boán traên ngaøn ngöôøi. Giôùi laõnh ñaïo cuûa xöù uûy mieàn Nam chæ coù Leâ Duaån vaø Phaïm Huøng ra Baéc, coøn laïi nguyeân boä xaäu ban laõnh ñaïo cuûa coäng ñaûng goàm caùc uûy vieân trung öông chính thöùc nhö Nguyeãn vaên Linh (Möôøi Cuùc), Nguyeãn vaên Xoâ (Hai Xoâ), Phan vaên Ñaùng (Hai Vaên), cuøng vôùi Nguyeãn ñöùc Thuaän (sau bò chính quyeàn cuûa oâng Dieäm baét ñöôïc), Voõ trí Coâng, Cao ñaêng Chieám, La vaên Lieám, Traàn nam Trung, Traàn baïch Ñaèng ñeàu ruùt vaøo bí maät. Vaø, ngay töø ñaàu nhöõng naêm 1957 trôû ñi oâng Line ñaõ cho leänh tìm ñöôøng vaøo Nam, ñoù laø ñöôøng moøn Hoà chí Minh sau naøy. Toaùn quaân ñoäi ñöôïc leänh thaâm nhaäp mieàn Nam ñaàu tieân do thieáu töôùng Buøi xuaân Ñaêng chæ huy. Con ñöôøng moøn Hoà chí Minh ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 1959 vaø Ñoàng syõ Nguyeân (töùc Nguyeãn vaên Ñoång) ñöôïc cöû troâng coi vieäc "hieän ñaïi" hoùa con ñöôøng truïc ñeå xaâm laêng mieàn Nam ñoù. Cô caáu quaân ñoäi döôùi tröôùng Ñoàng syõ Nguyeân leân tôùi gaàn 3 sö ñoaøn vaø ñöôïc ñaët teân laø "Coâng tröôøng 59" (töùc quaân ñoaøn).

Caùi saùng suoát vaø nhieät tình cuûa nhaø aùi quoác Ngoâ ñình Dieäm theo thôøi gian maø boác hôi, chæ coøn laïi caùi hình haøi cuûa quan "Tuaàn vuõ Phan Thieát", vöøa coá chaáp cuûa ngöôøi "quaù moä ñaïo", vöøa hôïm hónh veà gioøng hoï vaø thaønh tích, chæ tin vaøo quan heä maùu thòt vaø ñòa phöông cuõng nhö cuøng toân giaùo. Caùi sai laàm nöõa laø oâng Ngoâ ñình Dieäm döïng ra ñaûng Caàn-lao nhaân-vò coù caùi gì ñoù hao hao gioáng cô cheá toå chöùc vaø xöû duïng nhö cuûa ñaûng coäng saûn. Toång thoáng hoï Ngoâ ñaõ khoâng lôïi duïng thaønh tích ñaït ñöôïc ñeå môû roäng daân chuû, thu huùt nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc v.v... maø laïi kheùp laïi nhö moâ hình coäng saûn nhöng laïi khoâng ñuû quûy quyeät taøn nhaãn nhö coäng saûn. Ñaùng ra phaûi ñaët cho mình laøm caùi nhieäm vuï laõnh tuï cuûa caû nöôùc Vieät Nam (nhö oâng Line) thì oâng Dieäm ñaõ löôïc bôùt ñi chæ giaønh laïi cho mình nhöõng caùi raát "khieâm toán" laø laõnh tuï cuûa giaùo daân, laø moät thöù "tuø tröôûng" cuûa "boä laïc Ngoâ, Traàn". Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa oâng Dieäm coù nhieàu sai laàm khi laøm maát tình hoøa hieáu vôùi oâng hoaøng Xi-ha-nuùc, khieán Haø-noäi lôïi duïng ñeå duøng maûnh ñaát Moû Veït cuûa Cam-boát cuõng nhö caûng Koâm-poâng-xoâm cuûa Cam-boát ñeå xaâm laêng mieàn Nam. Cuõng theá, oâng khoâng coâng nhaän Hoäi nghò Baêng-ñung, khieán bò coâ laäp ñoái vôùi caùc nöôùc khoâng lieân keát, maø luùc ñoù nhöõng tieáng noùi cuûa Nerhu vaø Nasser laø khaù quan troïng. Xung quanh oâng Dieäm coù raát nhieàu ngöôøi gioûi, nhöng oâng khoâng duøng, thí duï nhö oâng Nguyeãn vaên Thoaïi, ngöôøi ñaõ kyù vaøo quyeát nghò cuûa hoäi nghò Baêng-ñung, moät haønh ñoäng raát khoân ngoan vaø saùng suoát. Qua vieäc naøy, oâng Line ñaõ hieåu heát choã "yeáu keùm" cuûa ñoái thuû vaø quyeát ñònh ñaùnh canh baïc vôùi hoï Ngoâ. Moät toå coâng taùc ñaëc bieät ñöôïc thaønh laäp ngay taïi Haø-noäi ñeå laøm coâng vieäc ñoù maø khoâng caàn qua boä phaän cuûa Nguyeãn vaên Linh ôû phía Nam.

 

 

L ÖÏ A N G Ö ÔØ I

Sau khi döï hoäi nghò Baêng-ñung veà, oâng Line möøng vì cheát huït. Chieác maùy bay cuûa Trung coäng bò noå tung, vaøi nhaân vieân ngoaïi giao Vieät coäng cheát theo, trong ñoù khoâng coù ... oâng Line. Nhöng, ñieàu oâng möøng hôn laø nghe tin oâng Ngoâ ñình Dieäm khoâng chaáp nhaän quyeát nghò cuûa hoäi nghò Baêng-ñung maø ñaïi dieän cuûa oâng laø oâng Nguyeãn vaên Thoaïi ñaõ kyù. Hôn theá, oâng Dieäm coøn caûi toå chính phuû vaø... gaït oâng Nguyeãn vaên Thoaïi ra. Ngoài ôû phuû toaøn quyeàn ôû Ba-ñình, khi nghe Vieät Phöông, vuï tröôûng vuï toång hôïp Phuû thuû töôùng, cuõng laø thö kyù rieâng cuûa Phaïm vaên Ñoàng, trình tin naøy, oâng Line voã ñuøi ñen ñeùt vaø ngöûa maët leân trôøi cöôøi ba tieáng, heät nhö Löu Bang nghe tin Haïng Voõ ñuoåi Phaïm Taêng khoâng duøng nöõa.

Hoà sô veà gia ñình oâng Ngoâ ñình Dieäm daøy coäm treân baøn laøm vieäc cuûa oâng. Bieát tyû myû töø vieäc oâng Dieäm "nghieän" moùn chim boà caâu nhoài yeán, ñeán oâng Ngoâ ñình Nhu moãi ngaøy "baén khæ" bao nhieâu phaùt (töùc huùt thuoác phieän) vaø baø Nhu (töùc Traàn Leä Xuaân) choïn ñaát ôû ñöôøng Traàn quoác Toaûn (nay laø uûy ban quaän 10, Saøi-goøn) xaây "cung" cho Ngoâ ñình Traùc, coù yù ñònh quay laïi cheá ñoä quaân chuû (chaéc laø baét chöôùc töôùng Franco cuûa Taây ban Nha). OÂng Line cuõng ñeå yù ñeán vieäc vieân syõ quan CIA Coneùin, ñaõ töøng ôû quaân ñoäi Phaùp, coù maët taïi Saøi-goøn. Söï baát maõn cuûa Phaät giaùo ñöôïc oâng ñeå yù ñeán töø laâu. Song song vôùi vieäc ñaøo taïo boä ñoäi ñaëc coâng (ôû Sôn Taây), coâng an ñaëc bieät (ôû Haø-Ñoâng), caùn boä ngöôøi thieåu soá (ôû Hoøa-Bình), caùc sö, tieåu, ni coâ (ôû chuøa Quaùn söù, Haø-Noäi) vaø laáy caùn boä taäp keát ôû Nam ra cho hoïc taäp vaø quay laïi Nam (ñòa ñieåm hoïc taäp ôû Baéc-Thaùi), oâng Line coøn lo ñaøo taïo "theá heä töông lai" cho Lieân bang Ñoâng döông ñoû : ñoù laø caùc thieáu nieân, nhi ñoàng cuûa mieàn Nam, cuûa khu Naêm, cuûa nuùi röøng Taây Nguyeân, cuûa Laøo, cuûa Mieân. Tröôøng naøy ñaët ôû huyeän Löông sôn (Hoøa Bình). Beân caïnh uûy ban Thoáng Nhaát do trung töôùng Nguyeãn vaên Vònh, uûy vieân trung öông coäng ñaûng, laøm chuû nhieäm, phía ban toå chöùc trung öông coøn coù Leâ phöôùc Thoï ñaëc traùch soá caùn boä taäp keát quay laïi Nam (nay oâng ta laø uûy vieân boä chính trò, phuï traùch toå chöùc). Ñaáy laø coâng vieäc haøng ngaøy cuûa ñaûng vaø chính phuû ôû Haø-noäi. Giôø ñaây ñaõ khaùc tyù chuùt, ñoù laø vieäc oâng Ngoâ ñình Dieäm töø choã ñöôïc toång thoáng Eisenhower ra taän phi tröôøng quaân söï Andrews ñoùn tieáp (1957) ñeán choã ñoâi beân ñaõ coù daáu hieäu nguùng nguaåy vôùi nhau vaø quaân ñoäi do ñaïi taù Nguyeãn chaùnh Thi caàm ñaàu laøm ñaûo chaùnh ngaøy 11-11-1960. Tuy khoâng thaønh coâng, nhöng roõ raøng ñoù laø ñieåm baùo hieäu choã döïa quaân söï vaø choã döïa ñoàng minh ñaõ "lung lay". Nay chæ caàn laøm cho nhöõng choã döïa ñoù ñoå haún laø xong. Ñieåm laïi nhaân söï, oâng Line thaáy vieäc naøy phaûi giao cho Phaïm Huøng, ngöôøi coù ñuû tö caùch tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm, coù hieåu bieát saâu saéc veà mieàn Nam, vì Phaïm Huøng ñaõ töøng phuï traùch coâng an cuûa mieàn Nam, laø uûy vieân boä chính trò kieâm phoù thuû töôùng thöù nhaát cuûa chính phuû (vôùi 9 oâng phoù thuû töôùng !). Nhöng coøn ngöôøi thöù hai laø ai, ngöôøi giuùp vieäc tröïc tieáp cho Phaïm Huøng maø cuõng laø ngöôøi laøm caùi vieäc moùc noái trong chuyeán "ñi ñeâm" naøy. Taát nhieân phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng ñaõ ñaønh maø coøn phaûi tín caån ñöôïc ñeán möùc giaû duï laø bò anh em oâng Dieäm, Nhu trôû maët baét thì... saün saøng cheát maø khoâng phaûn boäi hoaëc ñi hai haøng. Ñieåm laïi taát caû caùc boä maët laõnh ñaïo ngaønh coâng an vaø oâng Line caàm buùt naén noùt vieát ba tieáng : Nguyeãn coâng Taøi.

 

 

SAO LAÏI CHOÏN NGUYEÃN COÂNG TAØI

ng Line bieát raèng anh em oâng Dieäm, Nhu tuy laøm cuoäc pheá truaát Baûo Ñaïi, nghóa laø "phaûn thöïc" roài laïi "phaûn phong", nhöng töø maùu thòt cuûa gia ñình hoï Ngoâ laø quan laïi, cho neân anh em oâng ta raát khinh ngöôøi. Vì theá, caùi keû laøm vieäc xuùc tieáp ñaàu tieân - taát nhieân phaûi coäng saûn ñoû quaïch - nhöng phaûi coù trình ñoä (nghóa laø noùi tieáng Phaùp troâi chaûy) laïi phaûi coù caùi goác gaùc gia ñình ñaùng vì neå trong xaõ hoäi phong kieán cuõ ôû Vieät Nam. Chính Nguyeãn coâng Taøi laø ngöôøi hoäi ñuû baáy nhieâu yeáu toá.

Nguyeãn coâng Taøi ñaõ hoïc ñeán baäc tuù taøi thôøi Phaùp, laø con tröôûng cuûa nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan, laø chaùu ruoät cuûa Leâ vaên Löông, thöôøng tröïc ban bí thö trung öông ñaûng coäng, phoù ban thöôøng tröïc ban toå chöùc trung öông, gioøng doõi quan laïi goác Nam Ñònh. Ñaõtheá, Nguyeãn coâng Taøi coøn laø con reå cuûa baùc syõ Nguyeãn vieâm Haûi, coù quoác tòch Phaùp. Vôï Nguyeãn coâng Taøi laø baø Nguyeãn thò Nghóa, cöïu sinh tröôøng nöõ hoïc Ñoàng Khaùnh luùc aáy ñang laø hieäu tröôûng tröôøng Maàm Non (tröôøng daønh cho con nhoû cuûa caùc quan laïi ñoû cuûa trung öông vaø Haø-noäi, chieám troïn hai toøa vi-la ñoà soä ôû phoá Haøng Boâng Nhuoäm). Hai em gaùi baø Nghóa ñeàu ñoã tuù taøi Phaùp, laø hoïc sinh cuûa tröôøng Albert Sarraut, luùc aáy moät ra baùc syõ y khoa, coøn moät laø kyõ sö moû. Nguyeãn coâng Taøi ñang ñeo lon ñaïi taù an ninh beân boä coâng an, giöõ chöùc thöù tröôûng boä coâng an kieâm uûy vieân ñaûng ñoaøn coäng saûn cuûa boä coâng an. Caû chöùc vuï, ngheà nghieäp cho ñeán lyù lòch baûn thaân vaø lyù lòch beân vôï cuûa Nguyeãn coâng Taøi ñeàu laø maãu lyù töôûng cho cuoäc tieáp xuùc vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm.

Vaø, sau ñoù ngöôøi naøo coù oùc quan saùt khoâng coøn thaáy haøng ngaøy ít ra laø moät laàn, treân ñöôøng Haøng Boâng Nhuoäm queïo ra phoá Daõ Töôïng (Haø-noäi) khoâng coøn boùng daùng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng taàm thöôùc, aên maëc xueà xoøa, ñeo caëp kính daày coäm hoaëc ñi boä, hoaëc ñi xe ñaïp qua nöõa. Ngöôøi ñoù laø Nguyeãn coâng Taøi. Treân phoá Boâng Nhuoäm coù nhaø rieâng cuûa nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan, taùc giaû truyeän "Coâ giaùo Minh" maø cuõng laø taùc giaû tieåu thuyeát bò Haø-noäi caám :"Ñoáng raùc cuõ", vaø ôû ñoù cuõng laø nôi laøm vieäc cuûa vôï Nguyeãn coâng Taøi.

 

 

 

NGUYEÃN COÂNG TAØI RA TAY

Coù chuù ruoät laø phoù ban toå chöùc trung öông phuï traùch thöôøng tröïc ban bí thö trung öông ñôõ ñaàu, laïi ñöôïc ñích thaân oâng Line löïa choïn , laïi laøm vieäc döôùi quyeàn tröïc tieáp cuûa Phaïm Huøng, nhaân vaät soá 4 trong boä chính trò, neân Nguyeãn coâng Taøi hieåu raèng ñaây laø thôøi cô "ngaøn naêm moät thuôû" ñeå thaêng quan nhaûy voït neáu hoaøn thaønh nhieäm vuï ñi ñeâm naøy. Nguyeãn coâng Taøi ñaõ daønh nhieàu thôøi gian ñeå nghieân cöùu haøng nuùi hoà sô veà gia ñình nhaø oâng Ngoâ ñình Dieäm vaø nhöõng ngöôøi keá caän, cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñoái laäp. Taøi lieäu caäp nhaät töø nhieàu nguoàn, nhöng phaàn ñoùng goùp cuûa noäi giaùn Phaïm ngoïc Thaûo laø raát quan troïng. Laøm sao phaûi choïn ngöôøi tieáp xuùc thaät ñuùng maø laïi baûo toaøn bí maät. Cuoái cuøng, sau nhieàu ngaøy ñeâm suy nghó, Nguyeãn coâng Taøi ñaõ löïa nhaân vaät Maõ Tuyeân, ngöôøi Taøu ôû Chôï-lôùn ñang laøm coâng vieäc kinh taøi cho gia ñình oâng Ngoâ ñình Dieäm.

Thoâng qua dòch vuï buoân baùn taùo baïo, Nguyeãn coâng Taøi ñaõ tieáp xuùc tröïc tieáp ñöôïc vôùi Maõ Tuyeân. Vaø, caùi thôøi ñieåm ñeå ñöa yù kieán cho Maõ Tuyeân "gôïi yù" vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm laø sau thaùng 2-1962, sau caùi ngaøy maø hai trung uyù cuûa quaân ñoäi oâng Dieäm laø Phaïm phuù Quoác vaø Nguyeãn vaên Cöû neùm bom dinh Ñoäc laäp laøm ñaûo chính. Söï vieäc cuûa hai trung uyù Phaïm phuù Quoác vaø Nguyeãn vaên Cöû tuy khoâng thaønh coâng nhöng noù laïi laø lyù do hôïp thôøi ñeå Nguyeãn coâng Taøi laøm cuoäc tieáp xuùc vôùi anh em oâng Dieäm, Nhu thoâng qua thöông gia ngöôøi Taøu ôû Chôï-lôùn laø Maõ Tuyeân. Tín hieäu coù thuaän lôïi. Quaû nhieân oâng Nhu nhaän söï tieáp xuùc moät caùch thaän troïng vaø keùo daøi thôøi gian ñeå maëc caû cho caùi giaù ñi ñeâm. Nguyeãn coâng Taøi coù nhaän xeùt laø anh em oâng Dieäm, Nhu tuy hoïc ôû Phaùp vaø Myõ veà nhöng oùc baøi ngoaïi cöïc ñoan nhö "Töï Ñöùc" vaø cuõng coù moäng Vieät Nam seõ goàm caû Mieân vaø Laøo vaø phaûi laø cöôøng quoác ôû chaâu AÙ.

Söï vieäc tin ñi moái laïi chæ döøng ôû ñoù. Phaûi cho ñeán luùc ñöôïc pheùp cuûa oâng Line, Nguyeãn coâng Taøi cung caáp cho oâng Nhu moät soá taøi lieäu chöùng minh ngöôøi Myõ muoán löu laïi oâng Dieäm coøn vôï choàng oâng Nhu phaûi ñi löu vong nöôùc ngoaøi, cuõng nhö hoï tröôùc sau cuõng buoäc oâng Dieäm phaûi töø boû cheá ñoä ñoäc taøi, gia ñình trò, phaûi chia quyeàn laõnh ñaïo cho caùc ñaûng phaùi cuõng nhö phaûi coù chính saùch bình ñaúng toân giaùo. OÂng Nhu chaáp nhaän moät cuoäc gaëp gôõ vôùi phaùi vieân ñaëc bieät cuûa oâng Line. Coù theå ñaây chæ laø giaûi phaùp phoøng ngöøa maø cuõng coù theå oâng Nhu muoán hieåu roõ hôn yù ñoà cuûa ñòch. Nhöõng ñieàu naøy coøn laø bí aån ñi theo oâng Nhu xuoáng tuyeàn ñaøi.

Phaïm Huøng nhaän nhöõng chæ thò toaøn quyeàn haønh ñoäng töø oâng Line taïi phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông ôû Ba-ñình (Haø-noäi) vaø caáp toác ñi Nam baèng caû ba thöù phöông tieän : thuûy, boä vaø haøng khoâng.

Ñaàu thaùng 2-1963, cuoäc hoïp "bí maät" giöõa oâng Ngoâ ñình Nhu vaø Phaïm Huøng dieãn ra taïi moät ñòa ñieåm kín ñaùo ôû quaän Taùnh Linh, tænh Bình Tuy. Trong cuoäc hoïp naøy coù caû Nguyeãn coâng Taøi cuõng ñöôïc döï. Khi chia tay, caû hai beân ñeàu hyû haû. Noäi dung cuoäc hoïp vaãn coøn naèm trong bí maät cho ñeán nay. Anh em oâng Dieäm, Nhu ñeàu ñaõ cheát. OÂng Line thì naèm nhaém maét chình ình trong caùi laêng ôû Haø-noäi; Phaïm Huøng sau naøy giöõ chöùc chuû tòch hoäi ñoàng boä tröôûng cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, trong moät cuoäc hoïp veà taøi chính heát söùc caêng thaúng ôû Saøi-goøn, khi veà nhaø khaùch cuûa chính phuû nghæ tröa ñaõ... cheát. Chæ sau naøy, qua maët baùo Saøi-goøn Giaûi-phoùng coäng vôùi chuyeän thaâm cung loä ra, ngöôøi ta bieát raèng buoåi tröa hoâm ñoù, Phaïm Huøng ñaõ cho goïi moät nöõ ca syõ caûi löông teân tuoåi ñeán nghe haùt... giaûi khuaây. Chaúng bieát coù laøm gì nöõa khoâng maø ñoät ngoät... cöôõi ngöïa (khoâng phaûi roàng) xuoáng ñòa nguïc. Daân Vieät Nam quoác noäi laïi thaéc maéc qua thô kieåu Buùt Tre, raèng :

"Nghe tin ñoàng chí Phaïm Huøng

Cheát ngaõ laên ñuøng, chöa roõ nguyeân nhaân."

Ngöôøi duy nhaát coøn laïi laø Nguyeãn coâng Taøi, sau naøy "tình côø" laøm caùi vieäc xeùt caên cöôùc, caûnh saùt cuûa mieàn Nam ñaõ baét ñöôïc Nguyeãn coâng Taøi. Ngöôøi Myõ ñaõ cho giam Nguyeãn coäng Taøi ôû Baïch Ñaèng (Saøi-goøn), cho höôûng moïi tieän nghi vaät chaát raát cao vaø cuõng ñöôïc ngoài xe hôi (taát nhieân coù baûo veä) ñi "tham quan" phoá xaù Saøi-goøn. Ñeán 1975, tröôùc khi ñöùt phim mieàn Nam, Myõ ñaõ thaû Nguyeãn coâng Taøi ra.

 

 

 

Ñ Ò N H M EÄ N H

Tröôùc khi böôùc vaøo cuoäc gaëp maët laàn thöù hai giöõa oâng Ngoâ ñình Nhu vaø Phaïm Huøng thì xaûy ra söï bieán cuûa Phaät giaùo. Trong leã Phaät Ñaûn naêm 1963 ôû chuøa Töø Ñaøm, thöôïng toïa Thích trí Quang pheâ bình chính quyeàn oâng Dieäm kyø thò Phaät giaùo cho neân ñaøi phaùt thanh Hueá khoâng phaùt thanh veà ngaøy leã Phaät ñaûn nhö thöôøng leä. Phaät töû vaây ñaøi phaùt thanh ñoøi giaûi thích. Caûnh saùt Thöøa Thieân ñeán bao vaây, coù maët caû thieáu taù Ñaëng Syõ, chæ huy tröôûng tieåu khu Thöøa Thieân vaø tröôûng ty caûnh saùt Thöøa Thieân. Trong luùc hoãn loaïn, ñaëc coâng cuûa coäng saûn lieäng löïu ñaïn laøm cheát 9 ngöôøi vaø bò thöông 13 ngöôøi. Theá laø cuoäc tranh ñaáu cuûa Phaät giaùo buøng noå. Coù theå ñaây laø ñoøn cuûa coäng saûn muoán thuùc eùp oâng Ngoâ ñình Nhu taùi hoïp laàn thöù hai vôùi Phaïm Huøng sôùm hôn vaø ñöa yeâu saùch "khieâm toán hôn".

Ñaàu thaùng 11-1963, caùc töôùng trong quaân ñoäi cuûa oâng Dieäm laøm ñaûo chaùnh thaønh coâng. Anh em oâng Dieäm, Nhu theo ñöôøng haàm troán vaøo Chôï-lôùn ôû nhaø Maõ Tuyeân. Phaûi chaêng hai anh em oâng Dieäm, Nhu ñònh chôø ngöôøi cuûa Phaïm Huøng vaø Nguyeãn coâng Taøi ñeán ñoùn ra böng bieàn ?

Suoát nhöõng ngaøy vaøo Nam, nhaát laø sau khi Nguyeãn coâng Taøi bò tuø, gia ñình cuûa Nguyeãn coâng Taøi coù chuùt thay ñoåi. Baø hieäu tröôûng tröôøng Maàm Non, Nguyeãn thò Nghóa - vôï cuûa Nguyeãn coâng Taøi - ñaõ ngaû vaøo loøng cuûa ñaïi taù Hoàng Haø, chaùnh vaên phoøng kieâm vuï tröôûng vuï toång hôïp cuûa boä coâng an. Coù leõ ghen hoä con trai neân nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan laø ngöôøi ñi ñaàu trong vieäc "traán aùp" Nhaân vaên-Giai phaåm, cho ñeán taän taùc phaåm "Hoãn canh hoã cö" coøn ca ngôïi caùch maïng heát lôøi thì ñoät ngoät thay ñoåi trong tieåu thuyeát "Ñoáng raùc cuõ", vaïch maët nhöõng "caùn boä" caùch maïng chæ laø luõ löøa ñaûo, löu manh. Vì laø cuûa Nguyeãn coâng Hoan neân nhaø xuaát baûn Vaên hoïc phaûi in. Khi phaùt haønh ñöôïc khaù laâu, Toá Höõu môùi ñeå maét tôùi vaø phaùt hieän "coù vaán ñeà" vaø taäp I cuûa "Ñoáng raùc cuõ" bò thu hoài, taäp 2 bò ñình chæ phaùt haønh.

Giöõa naêm 1975, Nguyeãn coâng Taøi veà nhaø ngoài "chôi xôi nöôùc", bò tình nghi laø coù vaán ñeà trong thôøi gian bò giam ôû Baïch Ñaèng (Saøi-goøn). Phaûi cho ñeán luùc Phaïm Huøng leân naém chöùc chuû tòch hoäi ñoàng boä tröôûng, Nguyeãn coâng Taøi môùi ñöôïc ñeo lon thieáu töôùng coâng an, ñoåi teân thaønh Nguyeãn Taøi vaø giöõ chöùc toång cuïc tröôûng toång cuïc haûi quan. Vôï laø Nguyeãn Thò Nghóa cuõng vaøo ngaønh coâng an, ñeo lon trung taù, phuï traùch tröôûng phoøng quaûn lyù thieáu nhi phaïm phaùp thuoäc Cuïc quaûn lyù traïi giam. Coøn "keû ñòch" cuûa Nguyeãn coâng Taøi, ñaïi taù Hoàng Haø cuõng leân lon thieáu töôùng, giöõ chöùc giaùm ñoác Sôû coâng an Taây Nguyeân. Nguyeãn coâng Taøi chaéc cuõng töï an uûi qua baát haïnh cuûa ngöôøi khaùc vì caáp döôùi xöa kia cuûa oâng ta laø thieáu töôùng Quang Phoøng, cuïc phoù cuïc phaûn giaùn, cuõng baét ñöôïc quaû tang vôï ñang... aáy... vôùi trung taù Vuõ Quaân, ñeä töû ruoät cuûa Quang Phoøng, anh chaøng naøy laø con reå cuûa nguyeân chuû nhaân nhaø haøng Bodeùga ôû phoá Traøng Tieàn (Haø-noäi), ngöôøi ñaõ ñöôïc baùo chí Haø-noäi ca ngôïi veà thaønh tích "voà gaùi ñieám" vaøo nguû vôùi nhaân vieân caùc söù quaùn phöông Taây ôû Haø-noäi.

10-1992

 

 

LAÏI MOÄT TEÂN TRUØM MAFIA VIEÄT NAM

BÒ QUÛY SÖ Ù AÙP TAÛI VAØO HOÛA NGUÏC

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

Phaïm Vaên Ñoàng, moät truøm mafia Vieät Nam, moät caùnh tay ñaéc löïc thöïc hieän nhöõng toäi aùc cuûa Hoà Chí Minh ñoái vôùi nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam, vöøa cheát nhö moät con choù giaø. Trong caùc troïng toäi cuûa Ñoàng thì, toäi thay maët Hoà vaø taäp ñoaøn mafia coäng saûn tieám quyeàn, kyù giaáy daâng ñaát cho Trung-coäng, goàm caùc ñaûo Tröôøng-sa vaø Hoaøng-sa vaøo ngaøy 14-9-1958, laø gheâ tôûm nhaát. Bôûi trong lòch söû Vieät Nam, chöa moät taäp ñoaøn caàm quyeàn naøo laïi daùm laøm caùi vieäc daâng ñaát cho nöôùc ngoaøi ñeå ñoåi laáy söï uûng hoä vaø vuõ khí nhaèm gieát daân, phaù hoaïi moâi sinh nöôùc mình vì lôïi ích cuûa moät ngoaïi bang khaùc. Ñoù laø baùn ñaát cho Trung-coäng ñeå thöïc hieän chieán löôïc baù quyeàn cuûa Nga-soâ !

Phaïm Vaên Ñoàng queâ ôû Quaûng Ngaõi, sinh naêm 1905, xuaát thaân gia ñình quan laïi. Thuôû treû, Ñoàng theo hoïc taïi tröôøng Albert Sarraut ôû Haø-noäi vaø ñaäu tuù taøi phaàn thöù nhaát thì boû hoïc. Ñoàng hoïc ôû A. Sarraut cuøng thôøi vôùi maáy oâng hoaøng ngöôøi Laøo thuôû ñoù laø Su-va-na Phu-ma va Su-va-na Phu-voâng, vaø coù bieät hieäu laø "Ñoàng chaùy", vì da ñen.

Thoaït kyø thuûy Ñoàng chòu aûnh höôûng cuûa caùc phong traøo yeâu nöôùc cuûa Caàn Vöông, Vaên Thaân, Ñoâng Du v.v... cuøng luùc do hoïc ôû A. Sarraut neân Ñoàng cuõng nhieãm tö töôûng caáp tieán trong caùc taùc phaåm cuûa Voltaire, J.J. Rousseau; chuû nghóa nhaân ñaïo cuûa Owen v.v... Chæ ñaùng tieác cho nhieät tình yeâu nöôùc ñoù, khi ñaõ nhieãm HIV coäng saûn döông tính, thì Ñoàng trôû thaønh maát söùc ñeà khaùng cuûa ngöôøi thanh nieân yeâu nöôùc.

Toå tieân ta ñaõ daïy :"Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng". Quaû raèng töø luùc Ñoàng qua beân Hoa-luïc vaø gaëp Hoà Chí Minh thì caùi phaàn yeâu nöôùc chaân chính trong ngöôøi Ñoàng ñaõ bò tieâu dieät bôûi ma khí vaø taø thuyeát cuûa Hoà. Caùi baûn laõnh cuûa chaøng thanh nieân Taây-hoïc Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ bò Hoà Chí Minh vaø caùi goïi laø chuû-nghóa Marx-Leùnine huûy dieät, ñeå thay theá vaøo ñoù söï ngu xuaån, taøn baïo, voâ lieâm sæ, cuûa teân mafia cuoàng tín.

Hoà raát tin Ñoàng. Ngöôïc laïi, Ñoàng luoân kính caån vaø tuyeät ñoái trung thaønh vôùi Hoà nhö con choù berger tröôùc chuû vaäy.

Khi baèng löøa doái, tieám ñöôïc quyeàn cai trò thì Hoà giöõ gheá chuû-tòch nöôùc kieâm thuû-töôùng vaø trao cho Ñoàng caùi gheá phoù thuû-töôùng kieâm boä tröôûng ngoaïi giao. Ñeán 1956 thì Ñoàng ñöôïc Hoà ban cho caùi gheá thuû töôùng chính phuû.

Veà phöông dieän chính quyeàn, Ñoàng laø ngöôøi phaùt ngoân cuûa hoï Hoà. Veà maët ñaûng mafia, Ñoàng luoân luoân laø nhaân vaät thöù ba (khoâng keå Hoà) trong boä chính trò mafia; laø quaû caân phuï maø Hoà duøng khi caàn ñieàu chænh söï thaêng baèng giöõa beân taû vaø höõu cuûa boä chính trò. Noùi moät caùch khaùc, Ñoàng laø laù phieáu, laø ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoà trong nhöõng tröôøng hôïp Hoà khoâng muoán loä yù kieán coâng khai trong caùc cuoäc hoïp chính phuû hoaëc hoïp ñaûng mafia (nhaát laø hoïp boä chính trò).

Caùi cheát cuûa Ñoàng chaéc chaén ñöôïc boïn truøm mafia ñoû Vieät Nam hö caáu cho moät tieåu söû leâ theâ ñuû thöù thaønh tích naøy noï, heät nhö moãi laàn coù moät truøm trong boïn chuùng cheát. Vaø, luõ boài buùt, luõ söû noâ cuûa chuùng seõ döïa vaøo ñoù maø ra coâng sôn maï theo kieåu vaøng Myõ Kyù ! Nhöng vaûi thöa chaúng theå che maét thaùnh, neân döôùi ñaây laø nhöõng söï thaät maø boài buùt vaø söû noâ mafia ñoû neù traùnh.

Tröôøng hôïp cuûa Phaïm Vaên Ñoàng thì ñoù laø :

Naêm 1945 veà ñeán Haø-noäi, Ñoàng choïn vôï laø con gaùi chuû tieäm kem Long Vaân ôû Bôø Hoà, Haø-noäi, moät gia ñình giaøu coù ôû Haø-noäi luùc aáy, cuøng luùc Hoà aên naèm taïi nhaø ñaïi phuù Trònh Vaên Boâ ôû phoá Haøng Ngang ñeå soaïn... tuyeân ngoân ñoäc laäp, trong ñoù coù phaàn trích daãn töø tuyeân ngoân cuûa nöôùc Myõ. Vieát vaø laøm nhö vaäy neân teân baøi Taây Hoà Chí Minh vaø ñeä töû ñaõ löøa ñöôïc... gaàn caû nöôùc Vieät Nam khi aáy, laãn chaøng só quan tình baùo cuûa Myõ : Patti.

Khi chính phuû Lieân Hieäp khaùng chieán choáng Phaùp rôøi Haø-noäi leân Vieät Baéc, Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ phaïm moät toäi naëng : haén ñaõ cöôõng böùc moät coâ hoïc sinh trong ñoaøn hoïc sinh mieàn Nam ra thaêm mieàn Baéc naêm 1946, roài vì chieán tranh neân caû ñoaøn cuõng sô taùn leân Vieät Baéc. Vôï Ñoàng baét ñöôïc quaû tang, laøm aàm leân. Baûo veä cuûa Ñoàng ñaõ baét baø ta nhoát laïi neân baø ta bò ñieân. Moïi ngöôøi chæ bieát vôï Ñoàng bò ñieân, nhöng ít ngöôøi bieát nguyeân nhaân khieán baø ta bò ñieân.

Sôï tai tieáng cho ñeä töû ruoät neân truøm mafia ñoû Hoà Chí Minh tröïc tieáp can thieäp. Haén cho coâ beù hoïc sinh toäi nghieäp ñoù qua Nga-xoâ hoïc. Nhöng vöøa tôùi ñaát "Höaù" cuûa mafia ñoû quoác teá thì coâ beù hoïc sinh ñoù bò tai naïn xe hôi cheát khoâng kòp troái traêng ñieàu gì. Töø ñoù, moät Phaïm Vaên Ñoàng töôi tænh cuûa thuôû ôû hoäi nghò Fontainebleau (1946) nhöôøng choã cho moät Phaïm Vaên Ñoàng luùc naøo cuõng caùu kænh, laàm lì nhö "choù thieán bò nheùt maûnh chai vôõ". Ngöôøi thì noùi Ñoàng vì buoàn chuyeän vôï bò ñieân, keû thì thaàm thì raèng Ñoàng vaãn coøn ñau khoå vì caùi cheát cuûa coâ beù hoïc sinh mieàn Nam, ñöôïc ban "quoác tính" hoï Hoà, coù ñoâi maét nai tô, laøn da traéng mòn, caëp maøy laù lieãu vaø vaønh moâi khoâng thoa son maø luùc naøo cuõng ñaäm maøu hoa ñaøo Nhaät-taân.

Ngaøy 1-1-1955, taïi cuoäc mít-tinh ñaàu tieân do mafia ñoû toå chöùc tröôùc Nhaø Haùt Lôùn cuûa Haø-noäi, Phaïm Vaên Ñoàng hoaøn toaøn ñaùnh maát veû saéc xaûo khi coøn ôû tröôøng A. Sarraut, haøo höùng tranh luaän raát thoâng minh veà Bossuet, veà baøi thô "A une jeune morte" cuûa Ronsard v.v... ñeå ngaây ngoâ ñeán ñaàn ñoän cuûa moät nhaân vaät voõ coâng taø phaùi bò caáy "sinh töû phuø" trong chuyeän chöôûng, daùm phaùt bieåu, ñaïi yù :"Sau khi hoïp hoäi nghò ôû Geneøve, ñoaøn chuùng toâi veà qua Lieân-soâ, ñöôïc ñoàng chí Malenkov giao nhieäm vuï laø mieàn Baéc Vieät Nam chæ caàn troàng chuoái vaø saên hoå ñoåi cho Lieân-xoâ laø caû mieàn Baéc Vieät Nam no ñuû." Roài Ñoàng hæ haû cöôøi tröôùc vaø töï voã tay möøng rôõ moät caùch chaân thaät. Giôø ñaây, ñoá ai tìm thaáy baøi noùi chuyeän ñoù cuûa Ñoàng, cuõng nhö baøi noùi cuûa hoï Hoà lieàn naêm ñoù, khi haén ñeán thaêm tröôøng nöõ hoïc Tröng Vöông, raèng :"Boû caùi aùo daøi ñi. Trong noù vöøa eûo laû, vöøa yeáu ñuoái. Vaûi may moät aùo daøi naøy coù theå may ñöôïc hai aùo caùnh."

Troâng maët muõi coù veû "ngaàu" nhöng Ñoàng thöïc söï laø loaïi taàm göûi, khoâng daùm quyeát ñònh caùi gì lôùn maø chæ thöøa haønh yù kieán cuûa Hoà. Khi Hoà cheát thì Ñoàng laøm vöøa loøng caû Leâ Duaån, Tröôøng Chinh laãn Leâ Ñöùc Thoï.

Coù nhöõng chuyeän töôûng nhö ñuøa maø laø thöïc traêm phaàn traêm. Nhö chuyeän vôï cuûa bí thö tænh uûy Haø-taây, Baïch Thaønh Phong, laø hieäu tröôûng tröôøng trung hoïc thò xaõ Haø-ñoâng, yû theá choàng, ñaõ chöûi vaø taït tai moät giaùo vieân döôùi quyeàn. Caùc giaùo vieân döôùi quyeàn phaãn noä laøm ñôn taäp theå göûi leân Phaïm Vaên Ñoàng. Theá laø Ñoàng veà hoïp vôùi Ty giaùo-duïc Haø-taây, ra leänh caùch chöùc muï hieäu tröôûng. Chöa ñaày 3 thaùng sau, nhaân hoäi nghò tænh ñaûng boä mafia ñoû cuûa Haø-taây, Baïch Thaønh Phong cho tay sai ñeà cöû vôï haén vaøo chaáp haønh tænh ñaûng boä vaø haén chæ ñaïo ñeå vôï haén khoâng nhöõng truùng cöû maø coøn ñöôïc phaân coâng laø tröôûng ban tuyeân huaán tænh ñaûng boä. Nghóa laø maát chöùc hieäu tröôûng cuûa moät tröôøng trong thò xaõ Haø-ñoâng thì chöa ñaày 3 thaùng sau muï ta phuï traùch chæ ñaïo caû 3 ty : giaùo duïc, y teá vaø vaên-hoùa thoâng-tin cuûa toaøn tænh Haø-taây ! Phaïm Vaên Ñoàng ñöôïc cho bieát chuyeän ñoù, nhöng lôø ñi, vì... Baïch Thaønh Phong laø ñeä töû ruoät cuûa Tröôøng Chinh !

Laïi moät chuyeän khaùc, xaûy ra ôû phaân xaõ nhieáp aûnh, Vieät Nam thoâng taán xaõ ôû Haø-noäi. Ñöôïc tin Phaïm Vaên Ñoàng ñeán thaêm vaø noùi chuyeän vôùi phaân xaõ nhieáp aûnh, Hoaøng Tuaán, Toång giaùm ñoác Vieät Nam thoâng taán xaõ vaø Hoaøng Tö Trai, giaùm ñoác phaân xaõ nhieáp aûnh hoïp toaøn cô quan tröôùc, ra leänh raèng sau khi Ñoàng noùi, khoâng ai ñöôïc phaùt bieåu gì maø ñeå "laõnh ñaïo phaùt bieåu thay"(?). Khi Ñoàng ñeán, thao thao baát tuyeät naøo laø "kieân cöông"vôùi "tieân leân" (vì Ñoàng noùi nhö Taây noùi tieáng Vieät, khoâng coù daáu, vaø caùc baøi noùi cuûa Ñoàng ôû choã naøo cuõng hay ñoäng vieân kieân cöông vôùi tieân leân). Roài Ñoàng hoûi :"Co ñoâng chi nao co y kieân khoâng?" Moïi ngöôøi im laëng moät laùt. Boãng phoùng vieân aûnh Xuaân Baûo ñöùng daäy baùo caùo raèng :"Laõnh ñaïo daën khoâng ai ñöôïc noùi vôùi thuû töôùng." Ñoàng ñang cöôøi mæm, saàm maët laïi. Moät muï nhaân vieân môùi töø vuøng moû Hoàng-quaûng chuyeån veà, nhanh nhaåu ñöùng daäy :"Baùo caùo thuû töôùng, Xuaân Baûo laø phaàn töû laïc haäu cuûa cô quan ñaáy aï!" Ñoàng tröøng maét :"Chò laø ngöôøi xaáu, ñoàng chí Xuaân Baûo laø ngöôøi toát vì ñaõ daùm baùo caùo söï thaät cho thuû töôùng bieát!" Caû hoäi tröôøng im phaêng phaéc. Boãng Ñoàng ngöûa maët cöôøi "chua chaùt" roài haèm haèm ra veà. Ngay hoâm sau, phoùng vieân aûnh Xuaân Baûo bò cô quan Thoâng Taán Xaõ cho nghæ vieäc vôùi lyù do : Voâ Kyû Luaät. Phoùng vieân Xuaân Baûo chaïy leân phuû thuû töôùng caàu cöùu Phaïm Vaên Ñoàng nhöng... Ñoàng khoâng tieáp vaø cuõng khoâng... giaûi quyeát. Xuaân Baûo ñaønh chaïy veà Vaên phoøng Quoác hoäi, ñoùn xe oâ-toâ cuûa Tröôøng Chinh ñeå khieáu naïi. Tröôøng Chinh ñeà vaøo ñôn cuûa Xuaân Baûo "Chuyeån anh Toâ giaûi quyeát" (Toâ laø bí danh cuûa Ñoàng). Sau ñoù, aùn kyû luaät cuûa Xuaân Baûo ñöôïc ñoåi thaønh "Maát söùc cho höu non" vaø cho moät soá tieàn baèng 12 thaùng löông chính. Theá laø ngöôøi huøng naêm 1945, ñaõ caém côø ôû toøa ñoác lyù Haø-noäi, laø thöông binh trong chieán tranh choáng thöïc daân Phaùp, laø ñaûng vieân mafia ñoû (ñaûng vieân trôn), laø phoùng vieân aûnh baäc 5, laø ngöôøi ñaõ baùm truï ôû caàu Long Bieân ngaøy maùy bay Myõ neùm bom phaù xaäp caàu, laø ngöôøi ñöôïc Ñoàng "tuyeân döông" laø "ngöôøi toát" tröôùc hoäi nghò toaøn cô quan Thoâng Taán Xaõ bò ñaù moät caùi ñeå thaønh moät xaõ vieân hôïp taùc xaõ !!! Moät phaàn vì caû Hoaøng Tuaán laãn Hoaøng Tö Trai laø ñeä töû cuûa Tröôøng Chinh, nhöng caùi chính yeáu laø taäp ñoaøn laõnh ñaïo mafia ñoû khoâng muoán khuyeán khích caáp döôùi toá giaùc caáp treân. Theo Hoà vaø boïn tay chaân :Ñoù laø maàm loaïn. Caáp döôùi chæ ñöôïc khuyeán khích phuïc tuøng tuyeät ñoái duø laø muø quaùng.

Laïi moät chuyeän khaùc xaûy ra ôû caûng Haûi-phoøng. Ñoù laø tình traïng maát caép moät caùch traéng trôïn, vì keû laáy caép chính laø luõ quaûn lyù vaø baûo veä caûng. Caùc caù nhaân vaø ñôn vò coù haøng bò maát khieáu naïi khaép nôi vaø Phaïm Vaên Ñoàng, nhaân danh thuû töôùng chính phuû tröïc tieáp xuoáng caûng Haûi-phoøng kieåm tra. Heát laøm vieäc vôùi ñaûng uûy roài laïi ñeán ban giaùm ñoác, sau cuøng Ñoàng hoïp vôùi caùn boä coâng nhaân vieân, keâu goïi tinh thaàn baûo veä haøng hoùa ôû caûng. Theá laø ngöôøi toát laïi bò quaû löøa. Moät baùc coâng nhaân giaø, töøng laøm ôû caûng Haûi-phoøng töø thôøi thöïc daân Phaùp, buoàn baõ phaùt bieåu, ñaïi yù :"Thöa thuû töôùng, toâi laø coâng nhaân caûng töø khi troøn 18 tuoåi, ñeán nay ñaõ hôn 50 tuoåi. Chöa bao giôø toâi thaáy laøm aên taéc traùch nhö baây giôø. Vöøa aên caép, vöøa phaù hoaïi coâng khai, bôûi vì hoï haàu heát laø ngöôøi coù quyeàn lôùn caû veà ñaûng laãn chính quyeàn. Ai maø noùi ra laø bò truø eùm. Thôøi thöïc daân Taây cuõng khoâng bao giôø coù tình traïng nhö vaäy, theá maø nay nhôø Baùc vaø ñaûng, ta laøm chuû maø hoùa ra thaønh aên caép cuûa nhaân daân. Ai khoâng aên caép bò goïi laø ngu laâu, bò caùch ly vaø bò ñaët ñuû thöù teân ñeå cheâ bai. Theá laø theá naøo? Kính xin baùo caùo leân thuû töôùng ñeå giaûi quyeát." Nghe noùi vaäy, Ñoàng ñöùng traân traân nhö trôøi troàng, "öùa nöôùc maét" laéc ñaàu ra veà. Tröôùc khi ra khoûi hoäi tröôøng, Ñoàng goïi baùc coâng nhaân giaø baûo ra xe cuøng Ñoàng veà Haø-noäi, ñoàng thôøi cho leänh ñöa caû gia ñình baùc coâng nhaân ñoù veà Haø-noäi. Vì, nhö Ñoàng noùi :"Ñoàng chí aáy vaø gia ñình maø coøn ôû caûng chaéc seõ gaëp naïn"(?).

Caâu chuyeän treân ñöôïc moät soá buùt noâ mafia ñoû toâ veõ raèng "Ñoàng raát taâm lyù, raát tình ngöôøi". Thöïc ra khoâng phaûi vaäy. Maø vì Ñoàng töøng caëp keø vôùi Hoà nhöõng ngaøy Hoà coøn phaûi lang thang beân Taøu, hieåu roõ moïi ngoùn ngheà cuûa teân baøi taây chính trò, teân mafia ñoû quaïch Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng mafia do haén leøo laùi thöïc chaát laø moät taäp ñoaøn aên caép, aên cöôùp, löu manh löøa ñaûo tuï hoïp nhau, nuùp döôùi teân ñaûng chính trò, thoa son yeâu nöôùc ñeå aên caép vaø aên cöôùp cuûa toaøn daân, phaù hoaïi toaøn boä taøi nguyeân cuûa ñaát nöôùc. Cho neân chuyeän aên caép ôû caûng Haûi-phoøng laø caùi taát yeáu cuûa vieäc "troàng caây naøo haùi quaû ñoù" maø thoâi. Vì theá maø Ñoàng phaûi lôø ñi, cuõng nhö vieäc ñöa gia ñình baùc coâng nhaân ñoù veà Haø-noäi laø traùnh vieäc caáp döôùi toá giaùc caáp treân, y nhö chuyeän cuûa Xuaân Baûo ôû treân vaäy !

Vaøi thí duï neâu treân ñeå thaáy tuy laø thuû töôùng, laø nhaân vaät soá 3 trong taäp ñoaøn ñaàu laõnh mafia ñoû nhöng vieäc chính ñaùng cuûa daân thì Ñoàng toaøn giaûi quyeát theo kieåu "ñaùnh troáng boû duøi", coøn vieäc rieâng thì Ñoàng raát tích cöïc. Thí duï thöù nhaát : Giöõa nhöõng naêm 1960, taïi Haø-noäi coù caùi goïi laø "Vuï aùn nhaïc vaøng" (phoùng vieân AFP cuûa Phaùp, thöôøng truù taïi Haø-noäi, coù ñöa tin). OÂng Toaùn "xoàm" bò keâu aùn tuø 12 naêm vì toäi "haùt nhaïc vaøng cuûa mieàn Nam vaø coù tö töôûng thích cheá ñoä Ñoài Truî cuûa mieàn Nam". Moät vaøi ngöôøi khaùc hay tuï hoïp haùt nhaïc mieàn Nam Vieät Nam, nhôø nghe leùn ñaøi mieàn Nam maø hoïc ñöôïc, trong vuï oâng Toaùn ñeàu bò keâu aùn, ít nhaát cuõng 6 naêm. AÙn nhö vaäy, nhöng nhö oâng Toaùn, bò tuø quaù aùn maø vaãn khoâng ñöôïc tha. Coù ngöôøi voâ tình ñeán chôi vôùi oâng Toaùn ñuùng hoâm coâng an mafia ñoû tôùi luïc nhaø cuõng bò baét vaø keát aùn... 6 naêm tuø. Theá nhöng, coâ chaùu daâu cuûa Phaïm Vaên Ñoàng laø Traø Giang - vôï cuûa Phaïm Bích Ngoïc - laø dieãn vieân ñieän aûnh noåi tieáng, kieâm uûy vieân ban chaáp haønh hoäi lieân hieäp vaên-hoïc ngheä-thuaät (toå chöùc caùc loaïi buùt noâ cuûa mafia ñoû) laïi bình chaân nhö vaïi, maëc duø Traø Giang laø ngöôøi Ñeàu Ñaën coù maët taïi nhaø oâng Toaùn ñeå bieåu dieãn say söa nhaïc vaøng (töùc nhaïc cuûa mieàn Nam Vieät Nam). Traø Giang coøn coâng khai nhaän xeùt laø nhaïc mieàn Nam raát tình ngöôøi, khoâng gaân guoác, saét maùu nhö nhaïc mieàn Baéc. Bôûi vì, Phaïm Vaên Ñoàng tröïc tieáp can thieäp !

Thí duï thöù hai : Moät thaèng chaùu ruoät khaùc cuûa Phaïm Vaên Ñoàng, ñöôïc ñöa qua Nga-xoâ hoïc töø nhoû vaø ñöôïc cöû laøm "bí thö thöù nhaát söù quaùn mafia ñoû Vieät Nam taïi Nga-xoâ". Haén muoán laáy vôï maø phaûi laø vôï ñeïp, nhöng baän ôû Nga-xoâ khoâng coù thì giôø veà Vieät Nam "tìm hieåu". Theá laø Phaïm Vaên Ñoàng ra tay tieáp chaùu. Ñoàng giao traùch nhieäm cho "ñoaøn thanh nieân lao ñoäng Hoà Chí Minh" (caùnh tay phaûi cuûa mafia ñoû) tìm vôï cho chaùu haén. Laïi moät dieãn vieân ñieän aûnh noåi tieáng ñöôïc choïn laøm chaùu daâu Phaïm Vaên Ñoàng. Cuoäc tình khoâng do yeâu, cuõng khoâng do cha meï saép ñaët, maø do toå chöùc mafia ñoû thöïc thi theo yù cuûa truøm Ñoàng. Ñaùm cöôùi xong, theo ñuùng luaät cuûa mafia ñoû Vieät Nam, chaùu Phaïm Vaên Ñoàng laïi qua Nga-xoâ laøm vieäc, coøn coâ chaùu daâu laïi "coâ ñôn phoøng laïnh ñôïi chôø" taïi Haø-noäi. Khoâng chòu noåi söï phi lyù ñoù, coâ dieãn vieân raát ñeïp ñoù ñöa ñôn xin ly hoân. Nghe tin, thaèng chaùu Phaïm Vaên Ñoàng voäi cöôõi maùy bay veà khoùc loùc xin vôï ruùt ñôn ly hoân nhöng coâ ta khoâng chòu. Nhö coâ ta noùi thì coâ aáy caûm thaáy ñaây laø moät söï cuôõng eùp cuûa toå chöùc (mafia ñoû) maø thoâi. Theá laø Ñoàng laïi can thieäp baèng caùch höùa laøm hoä chieáu cho coâ ta qua Nga-xoâ soáng vôùi choàng, muoán ñi hoïc hoaëc muoán laøm gì thì laøm. Nhöng coâ dieãn vieân quaû caûm khöôùc töø moïi aân hueä cuûa Ñoàng. Chaùu Ñoàng khoùc loùc trôû veà laïi Nga-xoâ. Coøn coâ dieãn vieân vì caùi toäi khoâng muoán laøm chaùu daâu hoï Phaïm nöõa neân bò coi laø khoâng ñuû tieâu chuaån laø dieãn vieân !

Chuyeän ñaïi loaïi nhö vaäy veà Ñoàng vaø ñoàng boïn cuûa haén trong taäp ñoaøn mafia ñoû coù theå keå daøi hôn ngaøn laàn caùc chuyeän chöôûng cuûa Kim Dung goäp laïi vôùi nhöõng Ñoâng Chu Lieät Quoác, Taây Du Kyù, Moät Ngaøn Leû Moät Ñeâm v.v... cuõng chöa heát.

Veà cuoái ñôøi, khi ñöôïc naâng leân laø "coá vaán" cuûa taäp ñoaøn mafia ñoû, Ñoàng vaãn coøn theøm ñöôïc nöôùng tieàn cuûa nhaân daân Vieät Nam vaøo caùc canh baïc chính trò. Trong moät chuyeán thaêm AÁn-ñoä (thôøi baø I. Gandhi), Ñoàng ñaõ töï yù kyù mua moät nhaø maùy saûn xuaát bao ñay ñaõ cuõ cuûa AÁn-ñoä vôùi giaù 10 trieäu USD, mang veà laép ñaët taïi Thuû-ñöùc (Saøi-goøn) ñeå laøm... caûnh, vì caøng saûn xuaát thì caøng loã, giaù thaønh cao gaáp nhieàu laàn giaù nhaäp ngoaïi. Thôøi kyø ñoù Phaùp cuõng chaøo baùn moät nhaø maùy nhö vaäy, toái taân, môùi nguyeân maø coù 1 trieäu USD thoâi. Theo Ñoàng thì "kinh teá cuõng laø chính trò; taåy chay haøng ñeá quoác maø uûng hoä haøng cuûa... theá giôùi thöù ba duø coù thua loã !" Ñuùng vaäy, vì Ñoàng cuõng nhö taäp ñoaøn ñaàu laõnh mafia ñoû chaúng heà haán gì. Chæ coù nhaân daân Vieät Nam laø ñaõ loã naëng, ñang loã naëng vaø coøn loã naëng daøi daøi, chöøng naøo chöa nhaän roõ dieän maïo cuûa hoï Hoà vaø taäp ñoaøn ñaàu laõnh mafia ñoû ñeå toáng tieãn boïn chuùng ñi theo Hoà.

Nhieàu ngöôøi, laø trí thöùc kia ñaáy, chæ bieát moãi ñieàu Phaïm Vaên Ñoàng laø thuû töôùng Vieät Coäng, cuõng nhö nhieàu ngöôøi laø naïn nhaân tröïc tieáp cuûa mafia ñoû vaäy maø bò loái tuyeân truyeàn ræ tai, ñaõ ca ngôïi raèng trong ñaùm ñaàu laõnh mafia ñoû thì Ñoàng laø ngöôøi Quùy Trí Thöùc Nhaát ! Khi xin cho daãn chöùng cuï theå thì... taát caû ñeàu... taéc tò !

Ñöôøng loái cuûa taäp ñoaøn mafia ñoû laø taän dieät boán taàng lôùp röôøng coät cuûa xaõ hoäi Vieät Nam ñeå doïn ñöôøng cho ñeá quoác Nga-xoâ thoáng trò ñöôïc deã daøng vaø laâu daøi. Ñoù laø Trí, Phuù, Ñòa, Haøo, nghóa laø Trí ñöùng haøng ñaàu. Xaõ hoäi maø thieáu 4 taàng lôùp ñoù thì coøn gì laø xaõ hoäi, khaùc naøo toøa nhaø bò gôõ boû boán coät truï, chæ coøn 4 böùc vaùch, gioù nheï cuõng saäp! Veà Ñaûng thì Ñoàng laø nhaân vaät ñaàu laõnh thöù ba, veà chính phuû thì Ñoàng laø ñaàu laõnh soá 1, coù traùch nhieäm chæ ñaïo thöïc hieän ñöôøng loái taän dieät 4 taàng lôùp noùi treân. Traéng ñen roõ raøng ñeán nhö vaäy maø vaãn u meâ raèng Ñoàng quyù trí thöùc thì quaû thöïc thaùnh cuõng hieåu khoâng noåi maáy OÂng Thaày Baøn Taøo Lao !!!

Coù moät chuyeän laø Phaïm Vaên Ñoàng laàn naøo cuõng coù maët döï hoïp nhöõng laàn ñaïi hoäi buùt noâ, ñöôïc goïi laø "ñaïi hoäi caùc nhaø vaên", ñeå nghe vaø phaùt bieåu. Neáu ñeå yù thì thaáy laàn naøo cuõng gioáng nhau vì noäi dung chuû yeáu vaãn laø khuyeân baûo, khuyeán khích luõ vaên noâ coøn chuùt nhaân phaåm naøo thì coá maø goät boû ñeå toaøn taâm toaøn yù töï nguyeän laøm toâi moïi cho taäp ñoaøn mafia ñoû treân ñòa baøn vaên hoïc, ngheä thuaät.

Vaø, moät chuyeän nöõa laø Ñoàng quan taâm ñeán "tieáng Vieät" cuõng nhö ra ñôøi toång taäp Nguyeãn Traõi. Laø thuû töôùng, chuyeän chính laø lo cho daân no aám, haïnh phuùc nhö ôû caùc theá giôùi Taây Phöông, thì Ñoàng laøm lô ma lô mô. Ñuùng laø mafia ñoû thöù thieät. Ñoàng ñích thaân chuû trì vieäc xuaát baûn toång taäp Nguyeãn Traõi vì Ñoàng töï ví nhö Nguyeãn Traõi vaø hoà Chí Minh laø... Ñöùc Leâ Lôïi ! Luõ buùt noâ, nhieãm ít nhieàu HIV coäng saûn döông tính, laø maát nhaân caùch cuûa ngöôøi caàm buùt, laêng xaêng xu nònh Ñoàng (maø cuõng laø Hoà) ra coâng vieát tham luaän veà Nguyeãn Traõi maø cuõng ngaàm nònh Ñoàng.

Laøm sao maø Hoà coù theå laø Ñöùc Leâ Lôïi vaø Ñoàng laø cuï Nguyeãn Traõi ñöôïc.

Ñöùc Leâ Lôïi ñaùnh quaân Minh xaâm löôïc, ñem laïi ñoäc laäp cho Vieät Nam, nhaân daân no aám, xaõ hoäi oån ñònh trong moät thôøi gian daøi haøng theá kyû. Coøn Hoà Chí Minh thì duøng suùng ñaïn Nga-Taøu ñeå laøm caùi vieäc ngöôøi Vieät gieát ngöôøi Vieät. Hoà ra leänh tieâu dieät 4 taàng lôùp röôøng coät cuûa Vieät Nam, maø chæ rieâng caùi goïi laø caûi caùch ruoäng ñaát töø vó tuyeán thöù 17 trôû ra Baéc, noâng daân bò gieát 5% theo chæ tieâu Hoà quy ñònh.

Coøn cuï Nguyeãn Traõi, baèng traùi tim vaø vaên taøi, duøng buùt vieát nhöõng böùc thö cho quaân Minh ñaày haøo khí daân toäc, cuõng nhö baøi "Bình Ngoâ Ñaïi Caùo" thaám nhuaàn loøng töï haøo daân toäc laãn chuû nghóa nhaân vaên cuûa Vieät Nam. Coù ñaâu nhö Phaïm Vaên Ñoàng, vieát thö daâng cho Trung-coäng hai quaàn ñaûo Tröôøng-sa vaø Hoaøng-sa ñeå uûng hoä vieäc Trung-coäng cöôùp ñaát cuûa Vieät Nam, trong luùc chính quyeàn cuûa toång thoáng Ngoâ Ñình Dieäm tuyeân boá choáng haønh ñoäng xaâm löôïc cuûa Trung-coäng.

Coù theå Ñoàng töôûng caâu chuyeän tình cuûa cuï Nguyeãn Traõi (vôùi Thò Loä) vaø cuûa Ñoàng gioáng nhau chaêng ? Neáu coù vaäy thì chæ laø Ñoàng hoang töôûng. Vì chuyeän tình cuûa cuï Nguyeãn Traõi laø cuûa "trai taøi, gaùi saéc" vaø hoaøn toaøn khoâng coù chuyeän cöôõng böùc baèng quyeàn löïc. Coøn cuûa Ñoàng thì sao ? Vaøo nhöõng ngaøy maùy bay Myõ ñaùnh bom Haø-noäi oà aït, maø hieäu quaû cuûa traän B52 xuoáng khu phoá Khaâm Thieân, troâng raát ruøng rôïn, raát coù lôïi cho nhöõng ngöôøi Myõ choáng chieán tranh ôû Vieät Nam v.v... chöù thöïc ra thì chæ coù daân, maø chuû yeáu laø naïn nhaân cuûa taäp ñoaøn mafia ñoû cheát, chöù löïc löôïng cuûa mafia ñoû chaúng suy xuyeån maûy may, thì coù moät chuyeän cöôøi ra nöôùc maét xaûy ra. Ñoù laø taùc giaû "con nai vaøng ngô ngaùc" bò du kích Quaûng Baù (Hoà-taây, Haø-noäi) baét ñöôïc ñang laøm chuyeän "con nai aâu yeám quaù möùc" vôùi moät dieãn vieân noåi tieáng cuûa ñoaøn tuoàng khu 5, töøng thuû vai chính trong vôû "Ngheâu, Soø, OÁc, Heán". Nghe chuyeän lieân quan ñeán khu 5, queâ höông cuûa mình, Ñoàng cho goïi nhaø thô "nai vaøng ngô ngaùc" leân hoûi chuyeän. Chaúng bieát ñoâi beân "maø caû" ra sao maø cuoái cuøng thì coâ dieãn vieân ñoù thaønh "vôï nhoû" cuûa Ñoàng. Nhöõng ngöôøi nhaïy tin cuûa Haø-noäi thì thaàm vôùi nhau raèng : töôûng vôû tuoàng laø do hö caáu, vaäy maø ñôøi thöôøng laïi coù ñuùng "vai tri huyeän laø Phaïm Vaên Ñoàng" vaø "vai thaày ñeà" laø nhaø thô noï !

Tham quyeàn coá vò thì roài cuõng cheát. Laø ñoà giaû thì duø maï vaøng, thôøi gian cuõng laøm long sôn. Toå tieân ta ñaõ daïy :Thaät Thaø Laø Cha Quûy Quaùi.

Choù cheát thì heát chuyeän. Nhöng Phaïm Vaên Ñoàng cheát thì chuyeän chöa heát. Ngöôøi Vieät Nam ôû trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc, nhaát laø giôùi treû, haõy nhìn con ñöôøng maø Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ ñi : töø ngöôøi thanh nieân yeâu nöôùc tha hoùa thaønh toäi ñoà baùn nöôùc. Ñoù laø vì ñaõ choïn laàm toå chöùc, choïn laàm taø thuyeát.

Giôø ñaây thaät, giaû laãn loän, moïi ngöôøi, nhaát laø tuoåi treû, caàn tænh taùo nhaän xeùt, tìm hieåu kyõ caøng, khoâng nghe phænh phôø, nhìn vaøo vieäc laøm vaø hieäu quaû cuûa noù ñoái vôùi quyeàn lôïi cô baûn cuûa ñaát nöôùc vaø daân toäc thì seõ phaân bieät ñöôïc traéng, ñen.

Vieät Thöôøng. 1-11-1999

 

 

 

T R Í -T H ÖÙ C V I EÄ T- N A M

D Ö ÔÙ I C H EÁ- Ñ OÄ C OÄ N G- S AÛ N

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ngöôøi daân ôû khu Hoøa Bình - trung taâm thaønh phoá Ñaø-Laït - raát ñoãi quen thaân vôùi hình aûnh moät oâng giaø ngoaøi baûy möôi, voùc ngöôøi cao lôùn, maùi toùc baïc phô caét ngaén vaø caëp maét saùng ñaày öu tö, ngaøy ngaøy vaøo moät giôø nhaát ñònh thöôøng choáng can daïo böôùc treân heø phoá. OÂng böôùc caø nhaéc töøng böôùc khoù nhoïc, bôûi moät beân chaân bò beänh teâ lieät caùch ñaây hôn möôøi naêm..." Ñoù laø nhöõng gioøng môû ñaàu moät baøi baùo cuûa Buøi Minh Quoác, ngöôøi con reå cuûa cuï Döông Quaûng Haøm, ñaõ bò khai tröø khoûi ñaûng coäng saûn töø thaùng 6-1989 vì laø moät nhaø thô "daùm noùi thaät".

ng giaø böôùc caø nhaéc ñoù laø moät nhaø khoa hoïc lôùn cuûa mieàn Nam Vieät Nam tröôùc ñaây : nhaø ngoân ngöõ hoïc kieâm daân toäc hoïc Nguyeãn Baït Tuî. Ngay töø naêm 1949, oâng ñaõ noåi tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc khi cho in cuoán saùch ñaàu tay mang töïa ñeà "Chöõ vaø vaàn Vieät khoa hoïc" (naêm 1959 taêng boå thaønh cuoán "Ngoân ngöõ hoïc Vieät Nam" - NXB Ngoân ngöõ) vaø moät soá baøi baùo khaùc.

Sau khi coäng saûn Vieät Nam hoaøn thaønh vieäc tieám quyeàn thoáng trò caû nöôùc, toái ngaøy 4-7-1975, moät phaùi ñoaøn khoa hoïc xaõ hoäi goàm nhöõng nhaø ngoân ngöõ hoïc vaø khaûo coå hoïc cuûa Haø-noäi ñaõ ñeán thaêm oâng Nguyeãn Baït Tuî taïi Ñaø Laït, sô boä hoûi veà nhöõng coâng trình nghieân cöùu cuûa oâng. Vaø, möôøi hai ngaøy sau, 16-7-1975 oâng "hoà hôûi, phaán khôûi" vieát moät böùc thö göûi cho Toá Höõu, luùc baáy giôø laø uûy vieân cuûa boä chính trò kieâm bí thö trung öông coäng ñaûng, phuï traùch tröôûng ban tuyeân huaán trung öông, xin ñöôïc giuùp ñôõ veà haønh chính, taøi chính vaø phöông tieän ñeå ñi nghieân cöùu khaép nôi treân ñaát nöôùc, nhaát laø nhöõng nôi treân mieàn Baéc - keøm theo böùc thö oâng cuõng göûi cho Toà Höõu baûn keâ, caùc coâng trình ñaõ vaø ñang laøm, daøi gaàn kín 12 trang ñaùnh maùy doøng sít. ÔÛ ñaây chæ taïm keâ moät soá nhö :

1) Daân vaø ngöõ ôû ñaát Giao (hay Vieät Nam), daøi hôn 500 trang, coâng trình möôøi naêm cuûa taùc giaû vôùi nhöõng chi tieát vaên hoùa vaät chaát vaø tinh thaàn cuøng nhöõng ñaëc ñieåm veà ngoân ngöõ vôùi nhieàu baûn ñoà vaø hình aûnh;

2) Khaûo veà daân Vieät ôû Hoa Nam vaø Daân ta khoâng phaûi laø Vieät, hai quyeån ñaàu trong loaïi "tìm veà nguoàn", chöùa ñöïng nhöõng baèng chöùng veà söû hoïc, nhaân chuûng hoïc, coå coát hoïc, daân toäc hoïc, ngoân ngöõ hoïc, cho thaáy raèng daân Vieät thaät söï laø ai ? ôû ñaâu ?

3) Phonologie Vietnamienne (ngöõ aâm hoïc Vieät Nam vieát baèng tieáng Phaùp, daøy 500 trang); cuoán naøy coù baûn sao chuïp do oâng Nguyeãn Ñình Hoøa ñaõ laøm, coøn ñeå ôû Vieän Vieät Hoïc beân Myõ;

4) Les voyelles Vietnamiennes, eùtudes synchroniques et dichroniques, vieát baèng tieáng Phaùp, naêm 1960, vaø cuõng ñeå ôû beân Phaùp;

5) NOA recherches linguistiques en Giaolande (ou Vietnam), vieát baèng tieáng Phaùp, trình baøy nhöõng bieán chuyeån tö töôûng cuûa taùc giaû qua hôn hai möôi naêm suy tö veà ngoân ngöõ, trong moïi ngaønh ngöõ aâm, ngöõ nghóa, vaên phaïm, vaên phong, nhaát laø söï phaùt minh ra "thuyeát ñoä tieáp xuùc"(theùorie du degreù de contact) maø taùc giaû tin raèng seõ laøm ñaûo loän taát caû caùc thuyeát ngoân ngöõ treân theá giôùi vaø chöùng toû giaù trò baáp beânh cuûa moïi coâng trình nghieân cöùu tröôùc ñaây.

ng Nguyeãn Baït Tuî cuõng coøn ñònh vieát nhöõng taùc phaåm baèng tieáng Anh cho deã phoå bieán, chuû yeáu laø cuoán "New Principles of Phonology" (Nhöõng nguyeân lyù môùi cuûa ngöõ aâm hoïc) nhaèm choáng laïi Trubetzkoy, taùc giaû cuoán saùch noåi tieáng mang töïa ñeà laø "Principes de Phonologie".

Nhöõng coâng trình nghieân cöùu cuûa oâng Nguyeãn Baït Tuî vöøa lôùn vöøa phong phuù. Ñoù laø taøi saûn trí tueä quí baùu cuûa daân toäc Vieät Nam cuõng nhö cuûa theá giôùi. Theá nhöng laù thö cuûa oâng göûi cho Toá Höõu ñeán nay ñaõ möôøi baûy naêm maø vaãn khoâng coù hoài aâm. OÂng ñaõ goõ ñuùng cöûa, bôûi Toá Höõu laø giôùi chöùc choùp bu cuûa coäng saûn Vieät Nam ñöôïc coâng khai laø ngöôøi chòu traùch nhieäm laõnh ñaïo neàn khoa hoïc xaõ hoäi, vaên hoïc vaø ngheä thuaät. Trong boä maùy haønh phaùp, Toá Höõu coøn giöõ chöùc phoù thuû töôùng thöù nhaát, phuï traùch thöôøng tröïc Hoäi ñoàng chính phuû vaø ñeán nay coøn giöõ chöùc toång thö kyù uûy ban chieán löôïc cuûa ñaûng (coäng saûn).

ng Nguyeãn Baït Tuî khoâng phaûi laø ngöôøi ñaàu tieân bò giôùi chöùc coäng saûn caàm quyeàn ñoùng chaët caùnh cöûa ñöôøng vaøo khoa hoïc. Tröôùc oâng, ñaõ coù haèng haø sa soá trí thöùc bò ngöôïc ñaõi hoaëc bò thuû tieâu.

Ngay töø nhöõng naêm 1945-46, coäng saûn Vieät Nam ñaõ cho gieát haàu heát caùc sinh vieân ngaønh y, ngaønh luaät, taïm thôøi rôøi maùi tröôøng ñaïi hoïc ñeå hoïc lôùp quaân chính do Vieät Nam Quoác daân ñaûng toå chöùc ôû Yeân Baùi (Baéc Vieät Nam). Naêm 1949, ngöôøi trí thöùc ñaàu tieân bò coäng saûn thuû tieâu laø baùc syõ Thinh, giaùm ñoác quaân y vieän lieân khu X. Töø cuoái naêm 1951, taäp theå trí thöùc soáng döôùi söï cai trò cuûa chính phuû Hoà Chí Minh phaûi chòu nhöõng ñoøn taåy naõo ñaàu tieân trong caùc ñôït goïi laø "chænh huaán" maø noäi dung chính laø traán aùp veà tö töôûng, khieán trí thöùc phaûi thöøa nhaän laø "taàng lôùp coâng daân deã giao ñoäng, chòu ôn hueä cuûa thöïc daân, coù nhieàu gaén boù vôùi ñòa chuû, phong kieán hoaëc tö saûn (maïi baûn)" cho neân caàn thieát phaûi ñöôïc "caûi taïo laïi baèng lao ñoäng chaân tay veà haønh ñoäng vaø phaûi tuyeät ñoái ñaàu haøng giai caáp voâ saûn (töùc ñaûng), tuyeät ñoái phuïc vuï trung thaønh söï nghieäp cuûa giai caáp voâ saûn (töùc ñaûng)."

Haàu heát trí thöùc Vieät Nam ñeàu coù loøng yeâu nöôùc noàng naøn neân ñaõ boû cuoäc soáng ñaày tieân nghi vaät chaát ñi theo chính phuû Lieân hieäp khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, heät nhö nhaân daân Vieät Nam luùc ñoù, töï tay ñoát phaù nhaø mình thöïc hieän khaåu hieäu "tieâu thoå khaùng chieán". Toaøn daân Vieät Nam, trong ñoù coù taàng lôùp trí thöùc, chöa bao giôø coù thöïc teá lòch söû laøm kinh nghieäm neân khoâng löôøng ñöôïc söï phaûn boäi, trí traù cuûa giôùi chöùc coäng saûn.

Cho ñeán nay, khoâng ít ngöôøi, caû Vieät Nam laãn nöôùc ngoaøi, coøn coù nhaän thöùc raèng nhöõng sai laàm cuûa coäng saûn ôûVieät Nam, trong ñoù coù chính saùch ñoái vôùi trí thöùc, laø do sai phaïm cuûa caù nhaân laõnh ñaïo cuûa hoaëc Tröôøng Chinh hoaëc Leâ Duaån. Caùch nhìn maø nhöõng ngöôøi ñoù coi laø "khaùch quan" chính laø voán hieåu bieát ngheøo naøn veà cuoäc soáng thöïc teá cuûa thaân phaän ngöôøi daân (loaïi coù traên trôû) döôùi aùch thoáng trò cuûa chính quyeàn coäng saûn.

Döôùi cheá ñoä coäng saûn, trí thöùc laø muïc tieâu haøng ñaàu bò ñaøn aùp, thöôøng xuyeân bò khuûng boá vaø bò haï nhuïc. Moät soá trí thöùc naøo ñoù ñöôïc xöû duïng vaø ñaõ ñöôïc thuaàn hoùa nhöng vaãn bò nghi kî neân thöôøng xuyeân bò giaùm saùt tö töôûng vaø haàu heát bò "quaûn thuùc" cho ñeán cheát theo caùch "raát ñaëc thuø" cuûa theá giôùi coäng saûn. Caùch ñoái xöû vôùi trí thöùc laø ñöôøng loái coá höõu cuûa chính quyeàn coäng saûn töø Xoâ-vieát Ngheä Tónh (1930-31) vôùi khaåu hieäu :

"Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reà".

Sau naøy, Hoà Chí Minh laùu caù hôn nhoùm Nguyeãn Phong Saéc, laõnh ñaïo cuûa Xoâ-vieát Ngheä Tónh, khoâng noùi huîch toeït noâm na nhö vaäy maø duøng nhöõng uyeån ngöõ boïc ñöôøng laø : caùch maïng vaên hoùa vaø tö töôûng (trí) vôùi caùc phong traøo "chænh huaán muøa xuaân" vaø "traêm hoa ñua nôû"; caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh (phuù); caûi caùch ruoäng ñaát (ñòa) vaø chaán chænh toå chöùc (haøo). Vaø, quaû raèng vôùi söï laõnh ñaïo cuûa giôùi chöùc caàm quyeàn coäng saûn môû ñaàu baèng Hoà Chí Minh, cho ñeán nay ñaûng coäng saûn Vieät Nam vaãn thöïc thi ñöôøng loái nhaát quaùn ñoù vaø ñaõ thaønh coâng trong vieäc "ñaøo taän goác, troác taän reã" caùc giai taàng trí, phuù, ñòa, haøo cuûa xaõ hoäi Vieät Nam, ôû phiaù Baéc töø thaäp nieân 1950 trôû ñi vaø ôû mieàn Nam töø sau thaùng 4-1975 ñeán nay. Ngay trong ñaûng vieân, ngoaïi tröø moät soá raát ít ñöôïc cho moät choã ñöùng naøo ñoù, coøn phaàn lôùn khoâng coù quyeàn löïc thöïc söï. Hoï chæ laø nhöõng vieân chöùc ñöôïc tin caäy hôn trong phaàn chuyeân moân nhaèm giuùp laõnh ñaïo kieåm tra coâng vieäc chuyeân moân chöù khoâng phaûi ñeå vaïch ra ñöôøng loái, chính saùch. Trong nhieàu tröôøng hôïp hoï ñöôïc duøng theo kieåu ñoái phoù vôùi xu theá cuûa thôøi ñaïi nhaèm toâ ñieåm cho boä maët cheá ñoä coäng saûn caùi hình thöùc beân ngoaøi maø thoâi.

Trong chính phuû Hoà Chí Minh, coù moät soá trí thöùc tham chính nhö tieán syõ vaên chöông Nguyeãn Vaên Huyeân, boä tröôûng boä giaùo duïc; kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa, boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän; luaät sö Phan Anh, boä tröôûng boä ngoaïi thöông; giaùo sö Hoaøng Minh Giaùm, boä tröôûng boä vaên hoùa; baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch, boä tröôûng y teá; giaùo sö Taï Quang Böûu, chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc vaø kyõ thuaät, sau chuyeån sang laøm boä tröôûng ñaïi hoïc vaø trung hoïc chuyeân nghieäp; oâng Phaïm Ngoïc Thuaàn, chuû nhieäm uûy ban vaên hoùa ñoái ngoaïi; kyõ sö Nghieâm Xuaân Yeâm, boä tröôûng boä noâng nghieäp; kyõ sö Kha Vaïng Caân, boä tröôûng boä coâng nghieäp nheï; luaät sö Vuõ Ñình Hoøe, boä tröôûng boä tö phaùp; luaät gia Phaïm Vaên Baïch. chaùnh aùn toøa aùn toái cao; giaùo sö thaïc syõ Hoà Ñaéc Dzi, giaùm ñoác tröôøng ñaïi hoïc y khoa Haø-noäi; luaät sö Nguyeãn Maïnh Töôøng, chuû tòch hoäi luaät gia Vieät Nam; giaùo sö baùc syõ Traàn Höõu Töôùc, giaùm ñoác beänh vieän Baïch Mai (beänh vieän ñaàu ngaønh y cuûa Baéc Vieät Nam).

Roõ raøng danh chính ngoân thuaän laø coù chöùc vuï ñaáy, nhöng soá phaän cuûa nhöõng trí thöùc tham chính vôùi coäng saûn ra sao ?

- Tieán syõ boä tröôûng Nguyeãn Vaên Huyeân vieát baùo caùo, ñoïc dieãn vaên hoaëc tham luaän ôû baát cöù nôi naøo cuõng ñeàu do ngöôøi töø ban toå chöùc trung öông coäng saûn ñöa veà "laøm thö kyù rieâng" cho boä tröôûng soaïn hoä. Ñaõ theá, taát caû coøn phaûi ñöôïc moät trong caùc phoù cuûa oâng ta duyeät tröôùc, ñoù laø Haø Huy Giaùp, uûy vieân trung öông ñaûng coäng, bí thö ñaûng ñoaøn coäng saûn boä giaùo duïc (sau Leâ Lieâm thay theá); Voõ Thuaàn Nho, thöù tröôûng, uûy vieân ñaûng ñoaøn (em ruoät töôùng Voõ Nguyeân Giaùp) vaø Hoà Truùc, thöù tröôûng, uûy vieân ñaûng ñoaøn. OÂng tieán syõ Nguyeãn Vaên Huyeân chaáp nhaän thaân phaän buø nhìn ngoài treân gheá boä tröôûng giaùo duïc. OÂng Leâ Lieâm, laø uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng saûn, vöôùng vaøo vuï "xeùt laïi" neân bò thuyeân chuyeån töø boä vaên hoùa veà giaùo duïc vaø tuy laø bí thö ñaûng ñoaøn nhöng quyeàn löïc laïi thuoäc veà Voõ Thuaàn Nho, xuaát thaân töø moät giaùo vieân tieåu hoïc, ñaõ beâ boái trong vuï söûa laïi hoïc baï cho con trai ñeå ñi hoïc nöôùc ngoaøi. Hoà Truùc, hoïc vaán leøm nheøm, nguyeân laø uûy vieân ban bí thö ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (töùc coäng saûn) ñöôïc ñöa sang boå sung vaøo ñaûng ñoaøn (coäng saûn). Ngöôøi ta bieát ñeán Hoà Truùc nhôø caâu chuyeän tieáp phaùi ñoaøn vaên hoùa giaùo duïc cuûa Phaùp, trong böõa tieäc tieáp taân, Hoà Truùc ñaõ gaép moùn aên noäm söùa (moùn aên ñoäc ñaùo cuûa Baéc Vieät Nam) cho leân moàm caén moät mieáng roài thaûn nhieân boû choã thöøa vaøo ñóa thöùc aên chung vaø hæ haû noùi vôùi khaùch "ngon laém, ngon laém!" Cho neân daân Haø-noäi ñaõ coù caâu veà boä giaùo duïc nhö sau :

"Buoàn thay Huyeân coãi, Nho giaø

Phaát phô khoùm Truùc, la ñaø caønh Leâ !" (töùc Leâ Lieâm)

- Kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa tuy laø boä tröôûng giao thoâng böu ñieän nhöng moïi quyeàn quyeát ñònh do caùc thöù tröôûng cuûa oâng ta laø Nguyeãn Höõu Mai, uûy vieân döï khuyeát trung öông kieâm bí thö ñaûng ñoaøn vaø thöù tröôûng Hoàng Xích Taâm, uûy vieân ñaûng ñoaøn, xuaát thaân töø moät phu xe keùo (pousse-pousse). Caùi oâng thöù tröôûng Hoàng Xích Taâm naøy ñaõ can toäi cöôõng daâm coâ y taù treû ôû beänh vieän Vieät-soâ khi ñi naèm döôõng beänh. Khi thöù tröôûng Nguyeãn Höõu Mai ñi vaéng, boä tröôûng Traàn Ñaêng Khoa vaãn phaûi vaøo taän giöôøng beänh cuûa Hoàng Xích Taâm ñeå "xin chæ thò". Trong boä giao thoâng vaø böu ñieän cuûa kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa cuõng coøn moät tröôøng hôïp nöõa, ñoù laø kyõ sö Ngoâ Huy Vaên, uûy vieân döï khuyeát trung öông ñaûng xaõ hoäi Vieät Nam, toång cuïc phoù kieâm cuïc tröôûng cuïc ñieän chính cuûa toång cuïc böu ñieän, khi hoïc chính trò ôû cô quan, bò xeáp hoïc chung lôùp vôùi lao coâng (queùt raùc vaø laøm veä sinh nhaø caàu) vaø laùi xe (taøi xeá oâ-toâ). Tuy khoâng ñöôïc quyeát ñònh caùi gì duø nhoû hay lôùn, nhöng trong vuï vôõ ñeâ Mai Laâm (ñöôøng coáng), kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa vaãn phaûi giô ñaàu (duø laø buø nhìn) chòu baùng vaø bò huyeàn chöùc. Do chòu im laëng nhaän caùi toäi khoâng phaûi cuûa mình neân sau ít laâu, kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa ñöôïc cho laøm phoù toång thö kyù ñaûng daân chuû Vieät Nam kieâm giöõ chöùc phoù chuû tòch quoác hoäi. Tuy giöõ nhöõng chöùc vuï nghe thì coù tieáng ñaáy, nhöng nhaát cöû nhaát ñoäng ñeàu phaûi xin chæ thò cuûa ñaïi dieän cuûa ñaûng coäng saûn naèm trong trung öông cuûa ñaûng daân chuû, luùc ñaàu laø Phaïm Hoàng. Khi Phaïm Hoàng sang giöõ chöùc phoù chuû nhieäm uûy ban vaên hoùa ñoái ngoaïi thì coù Nguyeãn Vieät Nam thay theá. Sau thaùng 4-1975, Nguyeãn Vieät Nam vaøo Nam giöõ chöùc chuû tòch hoäi ñoàng nhaân daân Saøi-goøn thì laïi phaûi baåm baùo vôùi Phaïm Tuaán Khaùnh, toång cuïc phoù toång cuïc thoâng tin.

- Kyõ sö Nghieâm Xuaân Yeâm, boä tröôûng boä noâng nghieäp, ñoàng thôøi sau khi nhoùm laõnh ñaïo "baát kham" cuûa ñaûng daân chuû laø toång thö kyù Döông Ñöùc Hieàn, caùc uûy vieân trung öông Hoaøng Vaên Ñöùc vaø Ñoã Ñöùc Duïc (coøn laø thöù tröôûng boä vaên hoùa) bò thanh tröøng, ñaõ ñöôïc cho giöõ chöùc toång thö kyù ñaûng daân chuû thay Döông Ñöùc Hieàn. Veà coâng taùc cuûa ñaûng daân chuû, kyõ sö Nghieâm Xuaân Yeâm cuõng phaûi xin chæ thò cuûa Phaïm Hoàng, Nguyeãn Vieät Nam, Phaïm Tuaán Khaùnh nhö kyõ sö Traàn Ñaêng Khoa. Coøn veà chuyeân moân noâng nghieäp thì duø laø kyõ sö noâng nghieäp nhöng vaãn phaûi xin yù kieán veà moïi maët cuûa Hoaøng Anh, bí thö trung öông coäng ñaûng kieâm phoù thuû töôùng chính phuû. Nhaân vaät naøy xuaát thaân laø daân ngheøo thaønh thò, nghóa laø chaúng bieát ngheà noâng cuõng chaúng bieát gì veà coâng, thöông hay thuû coâng nghieäp. Cho neân môùi coù chuyeän bí thö trung öông coäng ñaûng kieâm phoù thuû töôùng Hoaøng Anh ñaõ trieäu taäp moät cuoäc hoïp toaøn quoác (töùc mieàn Baéc Vieät Nam) veà noâng vaø laâm nghieäp, coù ñuû maët chöùc saéc caùc tænh, thaønh, khu, caùc nhaø khoa hoïc veà noâng laâm hoïc vaø ñöông nhieân coù maët caû kyõ sö noâng nghieäp Boä tröôûng ngoâng nghieäp Nghieâm Xuaân Yeâm. Hoaøng Anh phoå bieán "saùng kieán vó ñaïi" cuûa oâng ta laø phuû kín caùc ñoài nuùi hoang hoùa vuøng Taây- Baéc vaø Vieät- Baéc baèng caùch troàng chuoái. Böïc mình vì söï ngu xuaån veà kieán thöùc ñoù cuûa Hoaøng Anh maø hoïc sinh caáp 2 phoå thoâng cuõng hieåu ñöôïc, tieán syõ laâm hoïc Thaùi Vaên Tröøng (taùc giaû cuoán saùch noåi tieáng : "Veà heä thaûm thöïc vaät ôû Vieät Nam") ñaõ phaùt bieåu yù kieán raèng caáu taïo boä reã cuûa caây chuoái khoâng cho noù soáng ñöôïc treân ñoài troïc ôû Taây Baéc vaø Vieät Baéc. Taát nhieân laø kyõ sö noâng nghieäp Nghieâm Xuaân Yeâm, giöõ thaùi ñoä im laëng, coù nghóa laø tuaân leänh cuûa Hoaøng Anh. Vì theá, Hoaøng Anh ñaõ noåi giaän chæ tay vaøo maët tieán syõ Thaùi Vaên Tröøng maéng ôû giöõa hoäi nghò, ñaïi yù :"Anh töôûng anh laø ai maø laøm nguoäi nhieät huyeát caùch maïng daùm laøm, daùm nghó cuûa ñaûng cuûa giai caáp voâ saûn. Chæ caàn coù ñaûng laõnh ñaïo thì caùi gì cuõng coù theà laøm ñöôïc. Trí thöùc caùc anh chæ laø luõ hoang mang, giao ñoäng tröôùc caùc traøo löu caùch maïng..." Vaø, sau hoäi nghò (phaûn khoa hoïc) ñoù, caùc tænh, caùc ngaønh, caùc giôùi ñöôïc leänh huy ñoäng tieàn, daân coâng ñi troàng chuoái ôû caùc ñoài troïc vuøng Taây Baéc vaø Vieät Baéc. Khoâng keå tieàn quyeân goùp baèng caùch cöôõng böùc, khoâng keå bieát bao daân coâng ñöôïc huy ñoäng ñi söu, laøm khoâng coâng, cuõng nhö caùn boä, coâng nhaân vieân vaø boä ñoäi, ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi chi haøng traêm trieäu vaøo caùi "saùng kieán quaùi gôõ" ñoù cuûa Hoaøng Anh. Keát quaû laø chæ sau 3 ngaøy ñeâm, toaøn boä chuoái ñöôïc troàng cheát heát. (Caàn löu yù : löông moät baùc syõ y khoa môùi ra tröôøng laø 48 ñoàng moät thaùng, sau 2 naêm thaâm nieân môùi ñöôïc 60 ñoàng/thaùng). Tieán syõ Thaùi Vaên Tröøng chaúng ñöôïc moät lôøi xin loãi. Coøn Hoaøng Anh, vaãn cöù laø bí thö trung öông ñaûng kieâm phoù thuû töôùng, thoâi laøm coâng taùc noâng nghieäp maø sang kieâm nhieäm boä tröôûng boä taøi chính ! Vaø, kyõ sö Nghieâm Xuaân Yeâm, do ñaõ ñöôïc thuaàn hoùa, bieát toân troïng "yù kieán ngu xuaån" cuûa ñaûng neân ñöôïc thaêng leân chöùc boä tröôûng phuï traùch khoa hoïc vaø kyõ thuaät noâng nghieäp !!!

- Luaät sö Phan Anh tuy laø boä tröôûng ngoaïi thöông, nhöng moïi vieäc ñeàu phaûi xin yù kieán cuûa hai thöù tröôûng cuûa mình laø Lyù Ban, uûy vieân döï khuyeát trung öông, bí thö ñaûng ñoaøn boä ngoaïi thöông, vaø Nguyeãn Vaên Ñaøo, uûy vieàn ñaûng ñoaøn boä ngoaïi thöông.

- ÔÛ uûy ban vaên hoùa ñoái ngoaïi tuy chuû nhieäm laø hoïc giaû Phaïm Ngoïc Thuaàn (anh cuûa nhaân vaät coäng saûn naèm vuøng ôû mieàn Nam laø ñaïi taù Phaïm Ngoïc Thaûo), laïi coù baùc syõ Nguyeãn Khaéc Vieän phuï traùch taäp san EÙtudes Vietnamiennes vaø tuaàn baùo Courriers du Vietnam, nhöng caû hai trí thöùc naøy ñeàu phaûi baåm baùo vôùi Phaïm Hoàng laø bí thö ñaûng ñoaøn uûy ban. Nhaân vaät naøy khoù khaên laém môùi hoïc xong lôùp 4 boå tuùc vaên hoùa, khoâng theøm bieát moät thöù ngoaïi ngöõ naøo, neáu coù töï vieát baùo caùo, chæ thò thì theo kieåu :"run tay thì phaåy, moûi tay thì chaám vaø phaûi suy nghó thì xuoáng haøng."

- Giaùo sö Hoaøng Minh Giaùm, maø trong saùch cuûa Jean Sainteny cuõng nhö cuûa caùc ngöôøi nöôùc ngoaøi, ñaùnh giaù laø nhaân vaät cöùng raén, naêng noå, moân ñoà thaân caän cuûa Hoà Chí Minh, laø phoù toång thö kyù ñaûng xaõ hoäi Vieät Nam. Trong chính phuû Lieân-hieäp cuûa nhöõng naêm 1945-46, ñuùng laø giaùo sö Hoaøng Minh Giaùm ñöôïc Hoà Chí Minh taän löïc lôïi duïng. Nhöng khi ñaõ naém ñöôïc troïn veïn binh quyeàn baèng löøa ñaûo, laät loïng, giôùi laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam cho giaùo sö Hoaøng Minh Giaùm giöõ gheá boä tröôûng vaên hoùa chæ ñeå laøm caùi moài caâu. Moïi quyeàn löïc thöïc söï naèm trong tay boä ba thöù tröôûng vaên hoùa laø : thieáu töôùng Leâ Lieâm (töøng laø chuû nhieäm toång cuïc chính trò beân quaân ñoäi tröôùc ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh) uûy vieân döï khuyeát trung öông, bí thö ñaûng ñoaøn (sau chuyeån qua boä giaùo duïc vaø Haø Huy Giaùp ôû boä giaùo duïc veà thay vaøo chöùc vuï naøy); Nguyeãn Ñöùc Quyø, thöôøng tröïc ñaûng ñoaøn, vaø Mai Vi, uûy vieân ñaûng ñoaøn, xuaát thaân laø tröôûng ty coâng an tænh Yeân Baùi. Sau thaùng 4-1975, giaùo sö Nguyeãn Vaên Hieáu giöõ chuùc boä tröôûng vaên hoùa nhöng thöïc quyeàn trong tay trung töôùng Traàn Ñoä, uûy vieân trung öông Ñaûng, thöù tröôûng vaên hoùa, tröôûng ban caùn söï ñaûng (moät daïng thöùc cuûa ñaûng ñoaøn coâng saûn ôû caáp uûy ban, boä vaø cô quan ngang boä).

- Kyõ sö Kha Vaïng Caân tuy ñöôïc laø boä tröôûng boä coâng nghieäp nheï, nhöng quyeàn haønh hoaøn toaøn trong tay vieân thöù tröôûng Ngoâ Minh Loan, uûy vieân trung öông döï khuyeát, bí thö ñaûng ñoaøn, xuaát thaân töø beân quaân ñoäi vôùi caáp baäc thieáu töôùng, coù moät thôøi kyø laø thöù tröôûng boä coâng an vaø laø ngöôøi trong nhöõng naêm 1945-46 ñaõ chæ ñaïo cho quaân Vieät Minh (coäng saûn) ñaùnh tænh lî Yeân Baùi do Vieät Nam Quoác-daân-ñaûng quaûn lyù, ñaõ löøa ñaûo trong vuï goïi laø lieân hieäp ôû Yeân Baùi vôùi Vieät Nam Quoác-daân-ñaûng, hoïp maët vôùi tö leänh quaân söï cuûa Vieât Nam QDÑ ôû Yeân Baùi laø oâng Nguyeãn Vaên Vónh, ñaäp coác aên theà ôû bungalow tænh lî luùc chieàu thì ñeán ñeâm leùn ñaùnh uùp khieán oâng Vónh phaûi töï töû khoâng chòu ñaàu haøng. Haàu heát löïc löôïng quaân söï cuûa Vieät Nam QDÑ ôû Yeân Baùi bò Ngoâ Minh Loan cho gieát heát keå caû tröôøng só quan luïc quaân, moät soá ít chaïy thoaùt leân Lao Cai nhaäp vôùi tö leänh Trieäu Vieät Höng (cuûa VNQDÑ).

- Trong boä y teá, baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch, moät ñaûng vieân laâu naêm, tuy giöõ gheá boä tröôûng nhöng bò keøm caëp bôûi uûy vieân döï khuyeát trung öông Ñinh Thò Caån, bí thö ñaûng ñoaøn kieâm thöù tröôûng thöù nhaát boä y teá. Baø naøy trình ñoä vaên hoùa môùi ñeán lôùp 4, nhöng vì ñaõ töøng laø caáp döôõng (ñaàu beáp rieâng) cuûa Hoà Chí Minh neân vaên hoùa keùm nhö vaäy nhöng vaãn ñöôïc ngoài treân ñaàu taát caû caùc giaùo sö, baùc syõ v.v... cuûa ngaønh y. Cuøng chia quyeàn vôùi Ñinh Thò Caån ñeå o eùp baùc syõ boä tröôûng y teá coøn coù thöù tröôûng Hoaøng Ñình Caàu, uûy vieân ñaûng ñoaøn, xuaát thaân töø y taù beân quaân ñoäi, ñöôïc ñi hoïc ñaïi hoïc y khoa veà ngaønh "phong traøo"! (nghóa laø toå chöùc heä thoáng y teá). Nhuïc nhaõ vì bò "keû ít hoïc" khoáng cheá neân baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch xin pheùp Hoà Chí Minh ñi Nam coâng taùc (töùc ñi B). Truyeän haäu ñaøi loä raèng khi chia tay töø bieät baùc syõ Thaïch, oâng Hoà Chí Minh ñaõ khoùc (?). Vaø, ít laâu sau thì coù tin baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch bò cheát vì bom B52 cuûa Myõ. Coøn tin lan truyeàn trong soá mieàn Nam (khoâng coù khu 5) taäp keát thì baùc syõ Thaïch bò baén töø sau oùt coù leõ vì "hoï" (giôùi laõnh ñaïo coäng saûn) sôï baùc syõ Thaïch "dinh teâ" vaøo Saøi-goøn. Leã truy ñieäu baùc syõ Thaïch ñöôïc phe mieàn Nam toå chöùc raàm roä. Töôïng baùn thaân cuûa baùc syõ Thaïch ñöôïc ñaép to nhö töôïng Hoà Chí Minh. Caùnh mieàn Nam phaån uaát cho raèng "loãi" laø do Ñinh Thò Caån. Cuoái cuøng moät nhaân nhöôïng vôùi phe mieàn Nam taäp keát raát laø "Ñaëc thuø coäng saûn" : boä y teá ñöôïc chia thaønh hai (caû nhaân söï laãn cô sôû vaät chaát). Moät nöûa vaãn laø boä y teá, nöûa coøn laïi naâng leân caáp uûy ban (cao hôn boä) goïi laø uûy ban baûo veä baø meï vaø treû em, ñích thaân Phaïm Vaên Ñoàng, thuû töôùng kieâm nhieäm chöùc chuû nhieäm uûy ban vaø Ñinh Thò Caån laø phoù chuû nhieäm uûy ban phuï traùch thöôøng tröïc !

Cuõng trong caùi ngaønh y naøy, giaùo sö thaïc syõ y khoa Hoà Ñaéc Dzi ñöôïc giöõ chöùc giaùm ñoác tröôøng ñaïi hoïc Haø-noäi, nhöng trong moät cuoäc hoïp, oâng ñaõ uaát öùc noùi leân moät caâu noåi tieáng ñeå toùm taét thaân phaän trí thöùc döôùi cheá ñoä coâng saûn :"Toâi laø chính quyeàn (giaùm ñoác) nhöng quyeàn chính ôû trong tay anh Chöõ !" (Nguyeãn Xuaân Chöõ, khoâng coù baèng caáp gì, giöõ chöùc bí thö ñaûng uûy tröôøng ñaïi hoïc y khoa Haø-noäi).

ÔÛ beänh vieän Baïch Mai, beänh vieän ñaàu ngaønh y cuûa caû mieàn Baéc Vieät Nam, giaùo sö baùc syõ Traàn Höõu Töôùc, laø moät chuyeân gia noåi tieáng veà khoa tai, muõi, hoïng ôû Phaùp, khi theo veà vôùi chính phuû Hoà Chí Minh, ñaõ ñöôïc phong danh hieäu "anh huøng lao ñoäng xaõ hoäi chuû nghóa", laø ñaïi bieåu quoác hoäi, giöõ chöùc giaùm ñoác beänh vieän. Ngoaøi ra coøn nhieàu giaùo sö, baùc syõ noåi tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc nhö giaùo sö Ñaëng Vaên Chung, giaùo sö Ñaëng Vuõ Hyû v.v... Nhöng taát caû ñeàu theo leänh cuûa phoù giaùm ñoác phuï traùch toå chöùc, haønh chính kieâm bí thö ñaûng uûy, teân laø Quyeát, moät ngöôøi khoâng theøm hoïc ñeå coù moät loaïi baèng caáp gì. Ñieàu traùi khoaùy laø trong baát keå moät ca phaåu thuaät thaønh coâng naøo khi baùo, ñaøi ñöa tin phaûi theo coâng thöùc :"Do quyeát taâm cuûa ñaûng uûy vaø ñöôïc söï ñoäng vieân aân caàn, xít xao neân taäp theå baùc syõ, y taù ñaõ thaønh coâng trong ca moå..." Nhö theá coù nghóa laø ñaûng laø quyeát ñònh coøn taøi naêng kieán thöùc caù nhaân cuûa ngöôøi trí thöùc ñaõ bò phuû nhaän trong caùi khaùi nieäm "taäp theå" vöøa mô hoà vöøa bao la.

Ngay ôû Saøi-goøn môùi ñaây, trong vuï moå ca song sinh dính nhau Vieät-Ñöùc, baùc syõ Traàn Ñoâng A (baùc syõ cuõ cuûa cheá ñoä Saøi-goøn) ñaõ thöïc hieän xuaát saéc vieäc phaãu thuaät, nhöng vaãn bò coi laø khoâng ñuû tieâu chuaån nhaän danh hieäu "thaày thuoác nhaân daân"!

Nhöõng trí thöùc daùm noùi duø chæ moät phaàn söï thaät ñeàu bò daøn aùp thaúng tay nhö chuû tòch hoäi luaät gia Nguyeãn Maïnh Töôøng, boä tröôûng tö phaùp Vuõ Ñình Hoøe, thöù tröôûng vaên hoùa Ñoã Ñöùc Duïc bò huyeàn chöùc. Giaùo sö Tröông Töûu phaûi ñi laøm ngheà chaâm cöùu; giaùo sö thaïc syõ trieát hoïc Traàn Ñöùc Thaûo bò ñöa ñi chaên boø ôû noâng tröôøng Ba Vì ñeå caûi taïo tö töôûng; giaùo sö tieán syõ toaùn lyù Vuõ Nhö Canh khoâng ñöôïc duøng; caùc hoïc giaû Ñaøo Duy Anh, Cao Xuaân Huy khoâng ñöôïc moät söï giuùp ñôõ naøo. Soá vaên ngheä syõ, sinh vieân... trong phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm bò caûi taïo lao ñoäng, bò haï nhuïc nhö nhaø thô Leâ Ñaït phaûi laøm ngheà daùn bao bì, buoân giaáy baùo cuõ ôû phoá Laõn OÂng; Hoaøng Caàm bò tuø ñi tuø laïi; Höõu Loan phaûi laøm ngheà xe thoà ôû Thanh Hoùa; Traàn Daàn ngoài baùn maáy cuoán saùch cuõ ôû tuùp leàu ñaàu phoá Khaâm Thieân (Haø-noäi); Nguyeãn Bính cheát heùo hon ôû nôi bò quaûn thuùc (Nam Ñònh); nhaïc syõ Vaên Cao phaûi veõ nhaõn haøng hoaëc kyù hoïa cho caùc baùo; Nguyeãn Daäu laøm ngheà hôùt toùc ôû vóa heø phoá Haøng Daøu (Haø-noäi); nhaïc syõ Töû Phaùc cheát trong caûnh ngheøo naøn ôû phoá Haøng Giaáy (Haø-noäi); caùc nhaïc syõ Hoaøng Giaùc vaø anh ruoät laø Hoaøng Kim cuõng theá v.v... keå khoâng theå heát ñöôïc.

Moät ñieàu maø moïi ngöôøi caàn thaáy ñöôïc laø taát caû nhöõng söï vieäc treân ñeàu xaûy ra vaøo luùc maø oâng Hoà Chí Minh coøn soáng khoûe maïnh, coøn naém caùc chöùc vuï choùp bu cuûa ñaûng vaø chính quyeàn : chuû tòch nöôùc kieâm thuû töôùng chính phuû, chuû tòch ñaûng kieâm toång bí thö ñaûng. Sau khi oâng Hoà Chí Minh cheát, cuõng nhö ngay luùc oâng ta coøn soáng, nhöõng ngöôøi bò coi laø "tröïc tieáp" chæ ñaïo 4 cuoäc caùch maïng vaên hoùa tö töôûng, caûi caùch ruoäng ñaát, caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh vaø chaán chænh toå chöùc, nghóa laø 4 muïc tieâu ñoàng daïng vôùi khaåu hieäu cuûa Xoâ Vieát Ngheä Tónh laø :

"Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reã"

vaãn thaêng tieán trong caùi toân ti traät töï cuûa heä thoáng "vua quan xaõ hoäi chuû nghóa", ñoù laø :

- Tröôøng Chinh : keû vöøa bò coi laø tröïc tieáp chòu traùch nhieäm veà caùch maïng vaên hoùa tö töôûng laãn caûi caùch ruoäng ñaát, nghóa laø laøm caùi vieäc "ñaøo taän goác, troác taän reã" giai taàng trí thöùc vaø ñòa chuû (töùc ngöôøi coù voán, coù kinh nghieäm toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp) ôû nöôùc ta, vaãn cöù laø nhaân vaät soá hai trong ñaûng (sau Leâ Duaån), laø chuû tòch quoác hoäi, laø chuû tòch nöôùc, quay laïi laøm toång bí thö ñaûng (trôû laïi nhaân vaät soá moät cuûa ñaûng) vaø laø coá vaán toái cao cuûa ñaûng cho ñeán cheát.. Caùc trôï lyù khaùc cuûa Tröôøng Chinh nhö Toá Höõu trong caùch maïng vaên hoùa vaø tö töôûng thì töø uûy vieân döï khuyeát trung öông, phoù ban tuyeân huaán trung öông nhaûy leân uûy vieân boä chính trò kieâm bí thö trung öông, tröôûng ban tuyeân huaán trung öông, phoù thuû töôùng thöù nhaát phuï traùch thöôøng tröïc thöôøng vuï hoäi ñoàng chính phuû, roài laøm toång thö kyù uûy ban chieán löôïc cuûa ñaûng. Nhöõng ñeä töû ruoät cuûa Toá Höõu trong vieäc deïp phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm ñeàu thaêng quan tieán chöùc cho ñeán nay nhö Cuø Huy Caän, chuû tòch uûy ban lieân hôïp vaên hoïc ngheä thuaät; Xuaân Dieäu, vieän só thoâng taán vieän haøn laâm vaên hoïc (cuûa Ñoâng Ñöùc); Vuõ Ñöùc Phuùc, töø anh giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng ôû Gia Laâm nhaûy leân gheá vieän phoù Vieän vaên hoïc; Vuõ Khieâu, töø moät giaùo vieân tieåu hoïc ôû thò xaõ Laïng Sôn leân vuï tröôûng Vuï myõ hoïc Marx-Leùnine; Löu Troïng Lö giöõ vuï tröôûng Vuï saân khaáu (tröôùc Mai Vi); Phaïm Ñình Saùu, vuï tröôûng vuï ca muùa (thay Löu Höõu Phöôùc ñi Nam); toång thö kyù Hoäi nhaø vaên Nguyeãn Ñình Thi vaø phoù toång thö kyù Nguyeãn Khaûi (ngöôøi ñaõ ñem chuyeän cuûa boá ñeû vaø hoï haøng leân saân khaáu ñeå chöûi giai caáp xuaát thaân cuûa mình - thaät laø cô hoäi bæ oåi !); Traàn Hoaøn, töø ôû Sôû vaên hoùa Haûi-phoøng nay laø boä tröôûng vaên hoùa; Phan Quang, ngöôøi luoân xaùch caëp theo haàu Toá Höõu, nay laø toång thö kyù Hoäi nhaø baùo; Huy Thaønh, moät ñaïo dieãn ñieän aûnh trung caáp khoâng coù gì xuaát saéc, nay thaønh phoù toång thö kyù hoäi ñieän aûnh, ngheä syõ öu tuù; Nguyeãn Thuï Thaønh cuïc tröôûng cuïc ñieän aûnh. Caùc moân ñeä khaùc cuõng leân nhö dieàu nhö Hoàng Haø, nay laø bí thö trung öông, tröôûng ban ñoái ngoaïi trung öông (xeáp cuûa boä tröôûng ngoaïi giao Nguyeãn Maïnh Caàm); Xuaân Tröôøng laøm Toång bieân taäp Taïp chí lyù luaän coäng saûn; Phaïm Nhö Cöông, chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc xaõ hoäi; ñaëc bieät Ñaøo Duy Tuøng vaø Nguyeãn Ñöùc Bình coøn laø uûy vieân boä chính trò. Trôï lyù cuûa Tröôøng Chinh trong caûi caùch ruoäng ñaát laø Hoaøng Quoác Vieät, Hoà Vieát Thaéng vaø Nguyeãn Ñöùc Taâm thì Hoaøng Quoác Vieät, ngay khi tuyeân boá veà sai laàm cuûa caûi caùch ruoäng ñaát, tuy khoâng coøn laø uûy vieân döï khuyeát boä chính trò nhöng vaãn laø uûy vieân Trung öông, Tröôûng ban daân vaän trung öông kieâm chuû tòch Toång coâng ñoaøn, vieän tröôûng vieän kieåm saùt toái cao, bí thö ñaûng ñoaøn maët traän toå quoác, bí thö ñaûng ñoaøn cuûa 3 cô quan tö phaùp laø Toøa aùn toái cao, vieän kieåm saùt toái cao vaø hoäi luaät gia ! Hoà Vieát Thaéng thoâi laø uûy vieân trung öông ñaûng, nhöng chæ ít laâu sau laïi ra naém gheá boä tröôûng kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä löông thöïc vaø thöïc phaåm. Coøn Nguyeãn Ñöùc Taâm, phoù cuûa Hoà Vieát Thaéng, lui veà laøm Toång cuïc tröôûng toång cuïc vaät tö roài chuyeån ra laøm bí thö tænh uûy Quaûng Ninh, ñeán ñaïi hoäi 6 coäng ñaûng leo leân gheá uûy vieân boä chính trò, tröôûng ban toå chöùc trung öông - moät chöùc vuï ñaày quyeàn löïc.

- Leâ Vaên Löông : uûy vieân döï khuyeát boä chính trò, tröôûng ban toå chöùc trung öông (khi ñoù Leâ Ñöùc Thoï laø phoù cuûa Leâ Vaên Löông) ñöôïc Hoà Chí Minh uûy nhieäm laõnh ñaïo cuoäc "chaán chænh toå chöùc", nghóa laø "ñaøo taän goác, troác taän reã" giai taàng "haøo" trong xaõ hoäi Vieät Nam, töùc laø nhöõng ngöôøi laøm nhieäm vuï quaûn lyù vaø coù kinh nghieäm quaûn lyù xaõ hoäi veà maët haønh chính. Ñaây laø cuoäc thanh loïc laïi sau meû löôùi cuûa "caûi caùch ruoäng ñaát" nhaèm thanh toaùn baèng heát theo phöông phaùp "sai coøn hôn soùt" taát caû nhöõng nhaân syõ, toå chöùc toân giaùo vaø ñaûng phaùi khoâng phaûi laø coäng saûn ñaõ coäng taùc "hoøa hôïp, hoøa giaûi" vôùi Hoà Chí Minh ñeå tieán haønh thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, trong ñoù cuõng keát hôïp thanh toaùn nhöõng ñaûng vieân coäng saûn "löông thieän" nghóa laø nhöõng ngöôøi gia nhaäp ñaûng coäng saûn vì töôûng nhaàm ñaûng coäng saûn thöïc loøng xaây döïng moät nöôùc "Vieät Nam hoøa bình, trung laäp, ñoäc laäp, töï do, haïnh phuùc vaø phuù cöôøng", nhaát laø nhöõng ngöôøi coù uy tín vôùi daân chuùng ôû ñòa phöông trong quaù trình khaùng chieán choáng Phaùp. Cuoäc "chaán chænh toå chöùc" ñaõ gieát vaø boû tuø gaàn hai chuïc vaïn ñaûng vieân, caùn boä coù coâng trong cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp, trong ñoù coù caû syõ quan quaân ñoäi, caùc caáp chuû tòch tænh, tænh uûy vieân vaø khu uûy vieân nhö anh huøng quaân ñoäi trong traän Ñieän Bieân Phuû, trung taù Nguyeãn Quoác Trò; thieáu töôùng Vöông Thöøa Vuõ, chuû tòch uûy ban quaân quaûn Haø-noäi sau 7-1954; thieáu töôùng Thieát Huøng bò cho ñi laøm ñaïi söù ôû Baéc Trieàu Tieân; trung taù Loäc Giang, trung ñoaøn tröôûng trung ñoaøn Lao-Haø-Yeân (töùc Lao-cai, Haø-giang, Yeân-baùi) veà vöôøn; trung töôùng Nguyeãn Sôn, tö leänh khu 4, bò quaûn thuùc ôû beänh vieän 308, sau sang beänh vieän Vieät-Xoâ cho ñeán cheát; chuû tòch Phuù-thoï Nguyeãn Höõu Chænh cho veà daïy hoïc ôû tröôøng Kinh teá- Taøi chính; xöû töû bí thö tænh uûy Phuù-Thoï Nguyeãn Vaên Nguyeân, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp gieát haàu heát hoïc vieân khoùa syõ quan luïc quaân cuûa Vieät Nam quoác daân ñaûng coøn soùt laïi ôû Lao-cai, chæ vì tröôùc ñoù Nguyeãn Vaên Nguyeân ñaõ gia nhaäp Vieät Nam quoác daân ñaûng tröùôc khi gia nhaäp coäng saûn. Nguyeãn vaên Nguyeân bò baén cheát ít laâu thì Hoà Chí Minh kyù leänh cho phuïc hoài ñaûng tòch vaø "truy ñieäu laø lieät syõ" v.v... (Nhaân daân Phuù-thoï cho Nguyeãn Vaên Nguyeân bò Hoà Chí Minh cho baén cheát laø quaû baùo vaø ngöôøi ta kinh tôûm thuû ñoaïn cuûa Hoà Chí Minh). Trong chaán chænh toå chöùc, caùc ñaûng vieân Daân chuû vaø Xaõ hoäi bò trieät haï, caùc hoä daân xöa kia coù xu höôùng hoaëc coù lieân quan xa gaàn vôùi Vieät Nam quoác daân ñaûng, Ñaïi-vieät v.v... hoaëc hoaït ñoäng hoäi ñoaøn toân giaùo, nhaát laø coâng giaùo ñeàu bò baét gieát, boû tuø. Keát thuùc baèng leänh cuûa Hoà Chí Minh khoâng cho caùc ñaûng daân chuû vaø xaõ hoäi ñöôïc keát naïp ñaûng vieân môùi, khoâng coù coâng taùc kinh taøi rieâng vaø caû hai ñaûng ñeàu coù moät chi boä coäng saûn naèm ngay trong trung öông laõnh ñaïo moïi maët, keå caû hai tôø tuaàn baùo Ñoäc-laäp vaø Toå-quoác. Sau ñaïi hoäi 6 coäng ñaûng thì hai ñaûng Daân chuû vaø Xaõ hoäi cuõng nhö hai tôø baùo bò giaûi taùn.

Sau "thaønh coâng " cuûa chaán chænh toå chöùc nhôø tieâu dieät gaàn hai chuïc vaïn caùn boä, ñaûng vieân v.v... Leâ Vaên Löông "bò kyû luaät" vaø thoâi laø uûy vieân döï khuyeát boä chính trò, chæ coøn laø uûy vieân döï khuyeát trung öông, phoù ban toå chöùc trung öông (döôùi Leâ Ñöùc Thoï). Nhöng chæ ñeán ñaïi hoäi 3 coäng ñaûng (1960), Leâ Vaên Löông ñöôïc ñöa vaøo uûy vieân thöôøng tröïc ban bí thö trung öông kieâm phoù ban thöôøng tröïc ban toå chöùc trung öông. Hai nhaân vaät coù coâng giuùp Leâ Vaên Löông caøy naùt nhaân söï ôû khu 4 laø Ngoâ Thuyeàn vaø Voõ Thuùc Ñoàng cuõng ñöôïc vaøo trung öông chính thöùc, giöõ caùc chöùc bí thö tænh uûy Thanh Hoùa vaø Ngheä An, vì coù coâng boû tuø vaø gieát gaàn 5 vaïn ngöôøi ôû khu 4. Trong vieäc naøy, trung taù Ñoàng Só Nguyeân (töùc Nguyeãn Vaên Ñoång) coù coâng ñem lính taøn saùt ñoàng baøo coâng giaùo ôû Ba Laøng caû giaø, treû, phuï nöõ coù thai neân ñaõ leân quan nhö dieàu tôùi caáp trung töôùng, uûy vieân boä chính trò, phoù thuû töôùng. Ñaïi hoäi 4 coäng ñaûng thì Leâ Vaên Löông vaøo uûy vieân chính thöùc cuûa boä chính trò.

- Ñoã Möôøi : sau naêm 1954, vôí chöùc vuï bí thö thaønh uûy Haûi-phoøng vaø khu Hoàng-Quaûng (Hoàng-gai vaø Quaûng-yeân) ñaõ coù saùng kieán döïng ra vuï giaùn ñieäp cuûa Phaùp ôû moû than Caåm-phaû maø khoâng caàn tang chöùng, töû hình ngay toäi nhaân ñeå "khuûng boá" tinh thaàn "giai caáp coâng nhaân" ôû moû, cuõng nhö thaønh tích traán aùp giaùo daân vaø nhaân daân trong caùi goïi laø khaùm phaù ra "caùc toå chöùc phaûn ñoäng cöôõng böùc di cö" ôû Haûi-phoøng - Kieán-an. Vì theá Ñoã Möôøi, cuõng töøng ñeo lon thieáu töôùng, ñöôïc Hoà Chí Minh chæ ñònh laø tröôûng ban caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh cuûa trung öông ñeå laøm noát caùi phaàn "ñaøo taän goác, troác taän reã" giai taàng phuù cuûa xaõ hoäi Vieät Nam, töùc laø nhöõng ngöôøi coù voán vaø kinh nghieäm toå chöùc saûn xuaát coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp cuõng nhö laøm nhieäm vuï löu thoâng phaân phoái. Sau caùi "long trôøi, lôû ñaát" cuûa caûi caùch ruoäng ñaát vaø "söûa sai" ôû noâng thoân, ngaøy nay ñeán löôït taát caû thaønh phoá, thò xaõ, thò traán, duø ôû nhöõng mieàn thöôïng du heo huùt cuûa Baéc Vieät Nam, taát caû thò daân ñöôïc neám muøi "ñaäp naùt vaø cöùa coå" cuûa thöù taø giaùo laáy "buùa, lieàm" laøm toâ-tem, laáy maøu maùu ngöôøi laøm "neàn taûng". Haøng trieäu ngöôøi bò gieát, bò tuø, bò ñöa ñi caùc vuøng "kinh teá môùi" maø khoâng caàn xeùt xöû, cuõng nhö haøng vaïn ngöôøi, keå caû tieåu thöông, tieåu chuû buoân thuùng baùn meït ôû caùc chôï, caùc ñaàu moái giao thoâng treân chính loä phaûi töï töû vì bò "truy thu thueá lôïi töùc" maø Ñoã Möôøi cho tính töø hoài coäng saûn coøn chöa coù chính quyeàn, ñeán noãi nhö ôû Haø-noäi, moät ngöôøi baùn thòt boø khoâ ôû tröôùc quaùn "Muï Beùo" bôø hoà Hoaøn Kieám hoaëc moät ngöôøi nuoâi moät con choù berger ñeû baùn choù gioáng phaûi lao ñaàu vaøo ñöôøng taøu ñieän töï töû; coù gia ñình uoáng thuoác ñoäc caû nhaø cheát 12 ngöôøi lôùn nhoû (ôû phoá Cao baù Quaùt) v.v... Taát caû ñeàu bò caûi taïo, ngöôøi ñaïp xích loâ, ngöôøi thôï hôùt toùc caù theå ôû ñaàu heø, ngöôøi mua ñoà naùt (ve chai) v.v... cuõng phaûi caûi taïo vaøo toå hoaëc hôïp taùc xaõ. Ñaûng coäng saûn ñaõ coù theå kieåm soaùt ngöôøi daân ñeán moïi nhu caàu töø caùi kim, sôïi chæ. Vieäc caûi taïo tö saûn nhaø cöûa laøm song song vôí chính saùch quaûn lyù hoä khaåu, caûnh saùt ñöôøng phoá, thanh nieân côø ñoû, ñoäi phoøng hoûa nhaân daân, toå hoøa giaûi ñöôøng phoá, ñoäi veä sinh, thanh nieân cöùu quoác, thieáu nhi khaên quaøng ñoû, nhi ñoàng thaùng taùm, meï chieán syõ, giaùo vieân xoùa naïn muø chöõ, höôùng daãn vieân taäp theå duïc theo ñaøi buoåi saùng v.v... khieán moïi hoä daân ñeàu bò coäng saûn kieåm soaùt ñeán caû gaàm giöôøng, xoù tuû, böõa aên, thuøng raùc, giôø giaác sinh hoaït, quan heä hoï haøng, beø baïn cho ñeán caû nhöõng caâu thì thaàm rieâng tö cuûa vôï choàng, anh em. Khoâng ai daùm aên ngon tyù chuùt vì sôï haøng xoùm toá caùo, con treû ñi keå cho caûnh saùt ñöôøng phoá, cho ñoäi phuï traùch thieáu nhi, nhi ñoàng v.v... vaø laäp töùc seõ bò ñöa ra "toå daân phoá" ñeå "moå xeû" xem vì coù tieàn ôû ñaâu ra (sau caûi taïo) maø aên ngon vaø mua ôû ñaâu nhöõng thöù maø ngöôøi daân khoâng ñöôïc tieâu chuaån do nhaø nöôùc qui ñònh v.v... Baùo Nhaân Daân daãn ñaàu caùc loaïi baùo, tuaàn baùo, taïp chí, saùch thieáu nhi, saùch hoïc ôû nhaø tröôøng vaø ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn thanh cuõng nhö caùc cuoäc hoïp daân phoá, thanh nieân, thieáu nhi ñöôïc tuyeân döông vì ñaõ "toá giaùc boá meï", ñieån hình laø con cuûa nhaø thuoác H.K (Haø-noäi) ñaõ toá giaùc choã boá meï giaáu vaøng, sæ nhuïc meï laø "coù baïn trai" xin ñöôïc ñoaïn tuyeät vôùi gia ñình. Coâ naøy ñöôïc keát naïp ngay töùc khaéc vaøo ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn), ñöôïc baùo, ñaøi ca ngôïi neâu göông, ñöôïc chuû tòch Hoà Chí Minh khen ngôïi laø "thanh nieân môùi, xaõ hoäi chuû nghóa". Chæ coù ñieàu caàn löu yù laø sau ñoù vaøi naêm, coâ ta laáy choàng ñeû con, vaát vaû trong cuoäc soáng nhöng khoâng heà thaáy "Baùc Hoà" vaø caùc ñoàng chí trong ñoaøn thanh nieân cuõng nhö "ñoàng chí coâng an ñöôøng phoá"giuùp ñôõ maø phaûi quay laïi ñeå cho cha meï buø trì chaêm soùc. Haøng xoùm vôùi nhau hoaëc trong gia ñình maø vôï choàng, cha meï, anh em coù chuùt to tieáng vôùi nhau laø laäp töùc "toå hoøa giaûi" ñeán laøm nhieäm vuï "kheâu gôïi", vaø theá laø trong luùc noùng giaän thieáu suy nghó, vôï choàng, anh em, cha con v.v... "toá khoå" nhau maø thoùi thöôøng laø hay ñôm ñaët theâm "cho boõ gheùt". Cho neân chaúng coøn ai daùm taâm söï vôùi ai, keå caû vôï choàng, moïi moái quan heä laø "ñoái phoù". Hoä hoä ñeàu phaûi gia nhaäp höõu thöùc "theo kieåu ñoái phoù cho an toaøn baûn thaân" caùi taø giaùo ñoù môû ñaàu baèng laäp baøn thôø toå quoác ñeå "thôø soáng" aûnh cuûa "Baùc Hoà" vaø caùc laõnh tuï coäng saûn trong vaø ngoaøi nöôùc nhö Marx, AÊng-ghen, Leùnine, Staline, Mao traïch Ñoâng... Tröôøng Chinh, Leâ Duaån, Phaïm vaên Ñoàng, Voõ nguyeân Giaùp vaø Hoaøng quoác Vieät.

Sau vieäc "ñaøo taän goác, troác taän reã" thò daân ôû mieàn Baéc Vieät Nam, Ñoã Möôøi vaø phoù laø Khuaát duy Tieán ñeàu leân côn ñieân, phaûi ñöa qua Trung coäng chöõa beänh. Khuaát duy Tieán bò ñieân cho ñeán cheát. Coøn Ñoã Möôøi, hôn hai naêm sau ñöôïc Hoà Chí Minh goïi veà cho laøm boä tröôûng noäi thöông roài leân phoù thuû töôùng vaø leo tôùi uûy vieân döï khuyeát boä chính trò cuøng löôït vôùi Toá Höõu.

Sau thaùng 4-1975, Ñoã Möôøi laïi chæ ñaïo cuoäc "ñaøo taän goác, troác taän reã" thò daân ôû mieàn Nam Vieät Nam, qui moâ coøn lôùn hôn vaø taøn khoác khoâng khaùc gì ôû mieàn Baéc nhöõng naêm sau 1954. Coù ñieàu söùc maïnh tieàm taøng cuûa thò daân mieàn Nam ñaõ laøm ñöôïc caùi vieäc nhö David ñaùnh ngaõ teân khoång loà.

Vôùi thaønh tích vó ñaïi ñoù, Ñoã Möôøi ñaõ leo leân gheá chuû tòch hoäi ñoàng chính phuû sau ñaïi hoäi 6 coäng ñaûng vaø toång bí thö sau ñaïi hoäi 7 coäng ñaûng !

Hieän nay tröôùc söï suïp ñoå aøo aït cuûa heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam buoäc loøng phaûi noùi ñeán "môû cöûa", ñeán "kinh teá thò tröôøng coù "höôùng daãn" vaø nhaéc laïi baøi baûn voïng coå muøi maãn "hoøa hôïp, hoøa giaûi", nhöng hoï vaãn naém ñaèng chuoâi baèng caùch ghi roõ treân giaáy traéng möïc ñen vaøo luaät goác (töùc hieán phaùp 1992) raèng ñaûng coäng saûn ñoäc quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam, vaãn xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi theo lyù thuyeát Marx-Leùnine; vaãn theo tö töôûng Hoà Chí Minh. Nhö theá phaûi hieåu laø chæ coù nhöõng ngöôøi trong taàng lôùp laõnh ñaïo cuûa coäng saûn hieän haønh hoaëc nhöõng ngöôøi do hoï tuyeån choïn ñeå thöøa keá, taát nhieân laø hoï döïa vaøo tieâu chuaån ñoàng nhaát tö töôûng chính trò, môùi laø keû "hôïp phaùp" ñeå laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam, cuõng nhö noäi dung chuû nghóa xaõ hoäi theo lyù thuyeát Marx-Leønine laø thuû tieâu moïi quyeàn tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát (duø lôùn hay nhoû) cuûa tö nhaân ñeå taäp trung trong tay ñaûng coäng saûn troïn veïn laø chuû cuûa moïi hoaït ñoäng chính trò, kinh teá, vaên hoùa v.v... cuûa ñaát nöôùc thì ñeán moät luùc naøo ñoù, khi hoaøn caûnh cho pheùp, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam theo tö töôûng Hoà Chí Minh laïi coù quyeàn "hôïp phaùp" laøm laïi 4 cuoäc caùch maïng maø thöïc chaát noäi dung vaãn laø : "Trí, phuù, ñòa, haøo

Ñaøo taän goác, troác taän reã."

Ngay chính caùi luùc maø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam tuyeân boá long troïng raèng "ñoåi môùi", "môû cöûa" vaø moïi vieäc ñeàu do "daân bieát, daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra", nghóa laø "môû roäng daân chuû" thì trí thöùc vaãn laø ñoái töôïng bò "ñaøo taän goác, troác taän reã". Cuï theå laø bieát bao trí thöùc nhö caùc nhaø vaên, ngheä syõ, kyõ sö, baùc syõ, giaùo sö, sinh vieân... ñeàu phaûi soáng ñoùi khoå, thieáu thoán, thua xa nhöõng caûnh saùt giao thoâng, coâng an kinh teá, thuûy thuû taøu vieãn döông, nhaân vieân haûi quan, chieâu ñaõi vieân haøng khoâng vaø moät loâ caùc loaïi maùnh mung khoâng caàn "chöõ nghóa, khoa hoïc". Vaø, cuõng trí thöùc bò tuø ñaøy nhieàu nhaát nhö baùc syõ Nguyeãn Ñan Queá, tieán syõ Nguyeãng Moäng Giao, Thaùi Thuûy v.v..., hoaëc bò quaûn cheá nhö giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Lan, linh muïc Chaân Tín v.v... Ngay nhöõng ngöôøi bò ñaøn aùp töø phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm, tuy ñöôïc goïi laø "côûi muõ" (töùc tha toäi) maø vaãn soáng khoù khaên, coøn bò laøm khoù deã nhö caùc thi syõ Leâ Ñaït, Traàn Daàn, Hoaøng Caàm , Höõu Loan v.v... hay nhö Vaên Cao môùi ñaây trong vuï kieän taùc quyeàn taùc giaû baøi "Tieán quaân ca" (töùc quoác ca cuûa coäng saûn Vieät Nam). Ngay caû nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vaãn chöa ñöôïc traû laïi "choã ñöùng khieâm toán", nhö nhaø vaên Vuõ Troïng Phuïng, caùc taùc phaåm bò caám löu haønh töø 1954, hay cuï Phan Khoâi v.v... tuy ñaõ cheát maø con gaùi coøn bò "laøm nhuïc", keû phaïm toäi ñoù laø Noâng quoác Chaán, vaãn cöù laø thöù tröôûng boä vaên hoùa töø ñoù cho ñeán nay.

Giôùi chöùc laõnh ñaïo coäng saûn Vieät Nam coù theå boû qua chuyeän haø laïm coâng quõy cuûa chaân tay, nhoû thì nhö vuï Ñöôøng Sôn Quaùn, laáy tieàn chôi ñieám haøng nhieàu trieäu, hay nhö toång cuïc tröôûng du lòch Nguyeãn quyeàn Sinh, coâng quõy phaûi chi moãi chieàu ñoä hai chæ vaøng cho giaûi khaùt sau khi luyeän quaàn vôït, lôùn thì nhö vuï thöù tröôûng Thaân trung Hieáu, laøm thaát thoaùt haøng nhieàu trieäu ñoâ-la Myõ v.v... nhöng khoâng bao giôø coù chuyeän hoï quan taâm ñeán moät trí thöùc daân toäc nhö oâng Nguyeãn Baït Tuî ñeå buø loã, cho xuaát baûn moät taùc phaåm nghieân cöùu khoa hoïc, maø hoï cuõng khoâng cho pheùp oâng baùn baûn quyeàn cho nhaø xuaát baûn ôû nöôùc ngoaøi ! Giôø ñaây oâng Nguyeãn Baït Tuî chæ coøn chôø mong ôû haûo taâm cuûa ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi giuùp ñôõ oâng chuùt voán ñeå töï xuaát baûn taùc phaåm cuûa mình.

Chuøng naøo cheá ñoä xaõ hoäi Vieät Nam coøn trong tay nhöõng ngöôøi coäng saûn thì soá phaän trí thöùc bò coi thöôøng noùi chung, cöù laáy thí duï trong caâu thô noåi tieáng cuûa Toá Höõu ñeå chöùng minh, trong khi nhaø thô cung ñình coäng saûn naøy laøm thô khoùc Staline, ví nhö oâng noäi, hay coi Hoà Chí Minh nhö cha, thì ñaõ goïi nhaø thô, nhaø trí thöùc vó ñaïi Nguyeãn Du laø ANH !

"Anh laøm thô, toâi cuõng laøm thô"...

Ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy nay ngheøo khoå, gioáng heät con giun ñaát cuûa Traïng Quyønh, beân caïnh caùc con roàng lôùn, roàng nhoû ôû chaâu AÙ coù nguyeân nhaân töø caùc taàng lôùp trí, phuù, ñòa, haøo cuûa xaõ hoäi Vieät Nam ñaõ bò ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaøo taän goác, troác taän reã vaø nhöõng ngöôøi thöïc hieän caùi vieäc haïi daân, haïi nöôùc ñoù vaãn ñang naém quyeàn löïc lôùn nhaát ôû guoàng maùy cai trò hieän nay ôû Vieät Nam.

Thaùng 9-1992