Make your own free website on Tripod.com

CHAÂN DUNG CAÙC TÖÔÙNG COÄNG SAÛN

Sau vuï baûn baùo caùo veà tuø binh Myõ coøn bò Haø-noäi giam giöõ vaøo thôøi ñieåm naêm 1972 do töôùng Traàn Vaên Quang, toång tham möu phoù coäng quaân Haø-noäi, kyù bò khui ra töø cuïc löu tröõ thuoäc trung öông ñaûng coäng saûn Nga-xoâ (cuõ), thì dö luaän ñoät nhieân quan taâm ñeán giôùi töôùng laõnh cuûa coäng saûn Haø-noäi, nhaát laø nhöõng vieân töôùng bò tình nghi ñaõ xöû duïng tuø binh Myõ trong ñôn vò mình phuï traùch maø khoâng chòu trao traû cho phía Myõ.

Caàn nhôù raèng cheá ñoä xaõ hoäi maø taäp ñoaøn Hoà Chí Minh aùp ñaët ôû Vieät nam laø moâ hình ANAX cuûa cheá ñoä noâ leä thôøi trung coå ôû phöông Taây. Döôùi cheá ñoä ñoù, vua laø chuû cuûa con ngöôøi laãn taøi saûn thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc. Vua cuõng laø laõnh tuï toái cao cuûa toân giaùo vaø thoáng laõnh quaân ñoäi. Vua toàn taïi nhôø döïa vaøo caùc thuû lónh quaân söï coù nhieàu ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi vaø taàng lôùp thö laïi (gioáng nhö caùn boä cuûa coäng saûn). Vieät Nam döôùi söï thoáng trò cuûa Hoà Chí Minh cuõng theá. Hoà vöøa laø chuû tòch nöôùc (bieán daïng cuûa vua), vöøa laø chuû tòch hoäi ñoàng quoác phoøng, vöøa laø chuû tòch ñaûng coäng - töùc giaùo chuû cuûa quaùi giaùo. Hoà ngang nhieân xöng laø "baùc" vôùi toaøn daân (bieán daïng cuûa chöõ Traãm); laø "cha giaø cuûa daân toäc". Hoà coâng khai thöøa nhaän naøo laø "ruoäng ñaát cuï Hoà", "côm gaïo cuï Hoà", "aùo cuï Hoà", "con chaùu cuï Hoà", "daân cuï Hoà", "caùn boä cuï Hoà", "boä ñoäi cuï Hoà" vaø v.v... Phaàn nghi leã bao giôø cuõng coù "quoác ca", "ñaûng ca" vaø "laõnh tuï ca" (töùc ca ngôïi Hoà) vaø keøm theo hoâ khaåu hieäu "Hoà chuû tòch muoân naêm" (töùc bieán daïng cuûa : hoaøng ñeá vaïn vaïn tueá).

Ñeå ñaït ñöôïc tham voïng ñoù, Hoà luoân caên daën caùc ñeä töû raèng :"Ñaûng (coäng saûn) phaûi ñoäc quyeàn naém löïc löôïng vuõ trang vaø khoâng ñöôïc chia xeû quyeàn laõnh ñaïo ñoù vôùi ai." Cho neân ngay töø cuoäc Nam tieán laàn thöù nhaát (1946), veà coâng khai laø giuùp ñoàng baøo mieàn Nam Vieät Nam choáng söï quay laïi cuûa thöïc daân Phaùp, nhöng muïc ñích chính laø duøng bieän phaùp quaân söï ñeå nhuoäm ñoû mieàn Nam, thanh toaùn caùc caù nhaân, caùc ñoaøn theå, ñaûng phaùi khaùc, tieâu dieät caùc löïc löôïng quaân söï giaùo phaùi; thu huùt thanh nieân vaøo caùc toå chöùc vuõ trang. Cuoäc Nam tieán laàn thöù nhaát ñaõ ñaøo taïo cho Hoà caùc vieân töôùng trung thaønh töø phía Baéc vaøo nhö Phan Troïng Tueä, Leâ Hieán Mai v.v... vaø ngay taïi mieàn Nam nhö Traàn Vaên Traø, Traàn Quyù Hai, Phaïm Huøng v.v...

Hoà quan taâm giao cho caùc töôùng laõnh nhieàu gheá trong chính phuû, nhö ñaïi taù Phaïm Huøng, phoù thuû töôùng phuï traùch taøi maäu (töùc taøi chính vaø maäu dòch); ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp : boä tröôûng quoác phoøng; thieáu töôùng Phan Troïng Tueä, phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän; thieáu töôùng Ngoâ Minh Loan : boä tröôûng coâng nghieäp nheï; thieáu töôùng Leâ Lieâm, thöù tröôûng kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä vaên hoùa; thieáu töôùng Ñoã Möôøi, phoù thuû töôùng; thieáu töôùng Nguyeãn Thanh Bình : boä tröôûng noäi thöông; thieáu töôùng Traàn Ñaïi Nghóa : chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc vaø kyõ thuaät; ñaïi taù Haø Keá Taán : boä tröôûng thuûy lôïi; trung töôùng Hoaøng Vaên Thaùi vaø ñaïi taù Nguyeãn Vaên Quaën laø chuû nhieäm vaø phoù chuû nhieäm uûy ban theå duïc vaø theå thao; thieáu töôùng Leâ Hieán Mai nuùp döôùi caùi teân Döông Quoác Chính laøm boä tröôûng thöông binh vaø xaõ hoäi; thieáu töôùng Traàn Saâm : boä tröôûng boä vaät tö; thöôïng töôùng Chu Vaên Taán : phoù chuû tòch quoác hoäi; thieáu töôùng Baèng Giang : chuû tòch khu töï trò Vieät Baéc; thieáu töôùng Leâ Quaûng Ba : chuû nhieäm uûy ban daân toäc; trung töôùng Nguyeãn Vaên Vònh : chuû nhieäm uûy ban thoáng nhaát; ñaïi taù Caån : boä tröôûng y teá; trung töôùng Traàn Töû Bình : ñaïi söù taïi Taøu coäng; thieáu töôùng Thieát Huøng : ñaïi söù taïi Baéc Haøn; vaø ngay thö kyù rieâng cuûa hoï Hoà cuõng laø töôùng : thieáu töôùng Vuõ Kyø !

Thöïc chaát chính phuû Hoà Chí Minh laø moät chính phuû quaân söï vaø nhieäm vuï chính cuûa noù cuõng laø quaân söï : baønh tröôùng vaøo mieàn Nam vaø sang caùc laân bang, tröôùc heát laø Laøo vaø Caêm-Boát.

Hoà ñaõ nhieàu laàn khaúng ñònh :"Quaân ñoäi laø choã döïa vöõng chaéc cuûa ñaûng (coäng saûn) vaø chính phuû. Quaân ñoäi cuõng laø tröôøng hoïc vó ñaïi nhaèm khoâng ngöøng ñaøo taïo caùn boä, ñaûng vieân, ñoaøn vieân trung thaønh vôùi söï nghieäp cuûa ñaûng (coäng saûn)." Cho neân, coù theå noùi raèng, nhöõng vieân töôùng coäng saûn Haø-noäi ñeàu coù beà daày "thaønh tích" laøm ra nuùi xöông, bieån maùu cuûa nhaân daân Vieät Nam, nhaân daân Laøo vaø Caêm-Boát, vì söï nghieäp ñoäc taøi toaøn cheá cuûa Hoà Chí Minh.

CHO HAY QUAÛ BAÙO NHÔÕN TIEÀN

Keå töø ngaøy Hoà cheát, quyeàn löïc ñöôïc chuyeån qua tay hai anh chaøng hoï Leâ : Leâ Duaån, toång bí thö ñaûng coäng vaø Leâ Ñöùc Thoï, uûy vieân boä chính trò, bí thö trung öông phuï traùch tröôûng ban toå chöùc trung öông kieâm uûy vieân quaân uûy trung öông. Leâ Ñöùc Thoï tuy xeáp haøng thöù 6 trong boä chính trò coäng ñaûng, nhöng laïi laø nhaân vaät naém quyeàn löïc thöïc söï, laán aùt caû Leâ Duaån laø nhaân vaät soá 1 sau khi Hoà cheát. Bôûi vì, Leâ Ñöùc Thoï naém toaøn boä coâng taùc nhaân söï chuû choát : töø thaønh phaàn chính phuû, thaønh phaàn quoác hoäi, caáu taïo thaønh phaàn ban chaáp haønh trung öông, ñeà baït nhaân söï töø caáp giaùm ñoác veá chính quyeàn ñeán bí thö ñaûng boä caùc caáp. Leâ Ñöùc Thoï hoïc ñuùng ngoùn ngheà cuûa Hoà laø heát söùc naâng ñôõ caùc ñeä töû thaân caän, chaùu reå laø Nguyeãn Thanh Bình, ñeo lon thieáu töôùng giöõ gheá chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn coäng quaân (thay Traàn Ñaêng Ninh cheát), roài veà laøm boä tröôûng boä noäi thöông; laøm boä tröôûng thuûy lôïi; vaøo boä chính trò coäng ñaûng kieâm uûy vieân thöôøng tröïc ban bí thö trung öông. Moät chaùu reå khaùc laø Nguyeãn Vaên Cöø, uûy vieân döï khuyeát trung öông kieâm bí thö tænh uûy Hoaøng Lieân Sôn (ñaõ cheát). Chaùu ruoät laø thieáu töôùng, toång cuïc phoù toång cuïc an ninh. Hai em ruoät laø ñaïi töôùng coâng an ñaàu tieân cuûa coäng saûn, Mai Chí Thoï; vaø trung töôùng chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn kieâm phoù toång tham möu tröôûng, kieâm boä tröoûng daàu khí Ñinh Ñöùc Thieän.

Chính vieân töôùng Ñinh Ñöùc Thieän naøy (hoï trong khai sinh laø Phan, queâ ôû Nam Ñònh, xuaát thaân gia ñình quan laïi) coù dö luaän haønh lang laø ñaõ naém giöõ moät soá tuø binh Myõ ñeå phuïc vuï trong coâng taùc nghieân cöùu haäu caàn quaân ñoäi.

Leâ Ñöùc Thoï laø loaïi hoaït ñaàu chính trò coù haïng, vöøa taøn baïo vöøa tham quyeàn coá vò, khoâng töø moät thuû ñoaïn baån thæu naøo maø khoâng daùm laøm; tính tình ñieàm ñaïm. Hai con maét saéc laïnh luøng vaø cöôøi vôùi haøng raêng xin xít, nhöõng caùi raêng to nhö raêng ngöïa. Coù leõ Leâ Ñöùc Thoï chæ thöïc söï "sôï" coù hai ngöôøi laø Hoà Chí Minh vaø baø vôï hai xinh ñeïp cuûa Leâ Ñöùc Thoï. Khi baø vôï hai naøy ñeû, naèm ôû beänh vieän C (Haø-noäi), duø baän traêm coâng nghìn vieäc, Leâ Ñöùc Thoï vaãn ñeàu ñaën ngaøy hai buoåi vaøo beänh vieän thaêm vôï, saên soùc trong hai böõa aên chính.

Mai Chí Thoï laø em uùt trong gia ñình nhaø Leâ Ñöùc Thoï, ñöôïc loâi töø caùi gheá bí thö khu uûy khu 8 veà laõnh ñaïo ngaønh coâng an ôû khu vöïc mieàn Nam cuøng vôùi Laâm Vaên Theâ, sau naøy ôû phiaù Baéc boå xung theâm Nguyeãn Coâng Taøi. Mai Chí Thoï troâng toát töôùng hôn Leâ Ñöùc Thoï vaø cuoäc ñôøi tình aùi cuõng raát hoang ñaøng, baét boà phaàn lôùn trong giôùi ngheä só caû kim caû coå, tuy chính thöùc chæ moät vôï chöù khoâng ña theâ nhö Leâ Ñöùc Thoï.

Töôùng Ñinh Ñöùc Thieän khaùc caû anh laø Leâ Ñöùc Thoï vaø em laø Mai Chí Thoï. Ñaây laø vieân töôùng chöûi tuïc, noùi nhaûm nhaát trong binh lính cuûa Hoà Chí Minh. Neáu Leâ Ñöùc Thoï vaø Mai Chí Thoï coù taùc phong quan caùch nhö maãu Voõ Nguyeân Giaùp, aên noùi bay böôùm vaên veû bao nhieâu, thì ngöôïc laïi, Ñinh Ñöùc Thieän thoâ loã, cuïc caèn; veà aên maëc, ñi ñuùng thì laø maãu cuûa vieân ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh, nghóa laø giaûn dò xueà xoøa. Ñinh Ñöùc Thieän baét chöôùc töôùng Nguyeãn Chí Thanh caû thoùi quen giaûi quyeát coâng vieäc, tính xuïc xaïo xuoáng töøng ñôn vò. Nhö coù laàn töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñi kieåm tra ñoät ngoät moät soá binh traïm, kho taøng ôû vuøng Quaûng Trò, ñeán moät binh traïm thì vieân thöôïng uùy phuï traùch binh traïm ñi sang moät ñôn vò nöõ thanh nieân xung phong chôi, ôû nhaø chæ coù moät thöôïng só tröïc. Ñinh Ñöùc Thieän hoûi tình hình vaø vieân thöôïng só baùo caùo raønh maïch caùc soá lieäu cuûa binh traïm. Vöøa luùc ñoù vieân thöôïng uùy ñi chôi veà. Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ nhaân danh toång tham möu phoù loät lon cuûa vieân thöôïng uùy gaén cho vieân thöôïng só - nhaûy moät luùc boán caáp -, vaø laáy lon cuûa vieân thöôïng só gaén cho vieân thöôïng uùy - giaùng boán caáp. Caâu chuyeän naøy ñöôïc truyeàn nhanh nhö ñieän vaøo suoát caùc binh traïm haäu caàn töø Baéc ñeán Nam, ñaõ khieán caùc haï só quan coá gaéng naém vöõng tình hình binh traïm, hy voïng coù ngaøy gaëp Ñinh Ñöùc Thieän ñeå nhaûy caáp. Coøn caùc chæ huy binh traïm thì ít ai daùm rôøi binh traïm, taát caû ñeàu sôï vieân töôùng maét oác nhoài raâu quai noùn naøy.

Vaän duïng "tö töôûng Hoà Chí Minh" - ñöông nhieân ñöôïc Hoà cho pheùp - töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ coù "saùng kieán" caát daáu vuõ khí, xaêng daàu, quaân nhu v.v... vaøo ñeàn chuøa, nhaø thôø, beänh vieän, tröôøng hoïc, khu chung cö cuûa nhaân daân. Nhö theá, neáu Myõ tieán coâng vaøo ñoù thì daân seõ bò cheát theo vaø phiaù coäng saûn Haø-noäi tha hoà toá caùo Myõ neùm bom baén phaù gieát haïi daân laønh, treû em; phaù hoaïi beänh vieän, tröôøng hoïc, ñeàn chuøa, nhaø thôø v.v... Thí duï nhö vuï neùm bom vaøo beänh vieän Baïch Mai, vaøo tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi (Haø Noäi) v.v... vì thaät ra nhöõng choã ñoù ñaõ ñöôïc Ñinh Ñöùc Thieän ñeå laãn vuõ khí, quaân nhu. Beänh vieän Baïch Mai bò saäp moät boä phaän, nhieàu ngöôøi bò cheát, trong ñoù coù chò ruoät cuûa giaùo sö khoa söû tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp Haø-noäi, laø Traàn Quoác Vöôïng, moät boài buùt hoaït ñaàu cuûa coäng saûn, ñaõ bò Döông Thu Höông chöûi kheùo trong "Anh huøng tænh leû". Coøn ôû tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi thì caû caùc chaùu beù laãn coâ daïy treû, laãn meï caùc chaùu ñi thaêm con sô taùn bò cheát gaàn hai chuïc maïng trong ñoù coù em nhoû vaãn haùt treân ñaøi (ôû phiaù Baéc tröôùc 1975) baøi :

"Beù beù baèng boâng

Hai maù hoàng hoàng

Beù ñi sô taùn

Beá em ñi cuøng..."

Phoùng vieân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeán quay phim, chuïp aûnh nhöõng nôi ñoù vaø caû trong vaø ngoaøi nöôùc Vieät Nam ñeàu chöûi Myõ, nhöng ngöôøi ta ñaõ queân chöûi töôùng Ñinh Ñöùc Thieän vaø caùc caáp laõnh ñaïo cuûa haén.

Ñinh Ñöùc Thieän laø vieân töôùng ít veà thaêm vôï con. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát chuyeän thì khen töôùng Thieän maãn caùn, lo vieäc quaân queân vieäc nhaø. Söï thaät khoâng phaûi vaäy. Nguyeân nhaân laø do tính thoâ baïo, cuïc caèn neân coù laàn Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ ñaùnh ñöùa con trai duy nhaát cuûa mình ñeán möùc bò muø moät maét, ñieác moät beân tai vaø trôû thaønh ñieân ñieân, khuøng khuøng. Töø ñoù Ñinh Ñöùc Thieän raát haõn höõu môùi veà nhaø vì khoâng daùm nhìn ñöùa con taøn pheá do chính mình gaây ra.

Thoâ baïo, cuïc caèn nhöng Ñinh Ñöùc Thieän cuõng raát ma giaùo vaø bieát lôïi duïng ngöôøi khaùc khaù laø taøi tình. Thí duï, sau 30-4-75 chính Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ bieát goïi tieán só Nguyeãn Vaên Haûo laøm coá vaán kinh teá cho mình. Trong ban coá vaán coøn coù caû Chung Ñöùc Mai. Vaø, töôùng Thieän ñaõ baøy troø môû lôùp nghieân cöùu chính trò cho trí thöùc mieàn Nam, coù khaû ñuû caùc khuoân maët saéc nöôùc cuûa mieàn Nam cuõ nhö phoù thuû töôùng Nguyeãn Vaên Haûo, thaåm phaùn toái cao phaùp vieän Traàn Thuùc Linh, chuaån töôùng Nguyeãn Höõu Haïnh, daân bieåu Ngoâ Coâng Ñöùc, Lyù Quyù Chung, Kieàu Moäng Thu (veà sau laø nhaân tình cuûa Xích Ñieåu - töùc Traàn Minh Töôùc, töøng laø toång thö kyù Hoäi nhaø baùo cuûa coäng saûn Haø-noäi), Chung Ñöùc Mai v.v..., laøm nhö trí thöùc mieàn Nam saép coù choã ñöùng "khaû aùi" trong xaõ hoäi coäng saûn ! Coù bieát ñaâu, ñoù laø baøi baûn ñaàu tieân maø Ñinh Ñöùc Thieän bieåu dieãn ñeå xem nhöõng trí thöùc ñoù "thöùc" hay "nguû", giöõa luùc coäng saûn coøn chöa hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc veà trò an. Caùi lôùp hoïc maø moät beân hoïc sinh laø caùc trí thöùc coù haïng vaø "giaùo sö" chính laø me-xöø Vuõ Khieâu môùi hoïc heát caáp hai phoå thoâng trung hoïc; nguyeân laø giaùo vieân tieåu hoïc cuûa tröôøng mieàn nuùi Laïng Sôn (tröôùc 1945). Sau 1945 vôù ñöôïc caùi gheá chuû nhieäm Vieät Minh cuûa thò xaõ Laïng Sôn, vaø ñeán phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm (sau 1954) nhôø vaøo laøm taø-loït naêng noå ôû cöûa Toá Höõu neân ñöôïc loâi coå leân caùi gheá Vieän tröôûng Vieän myõ hoïc Marx-Leùnine !!! Vaäy maø cuõng phaûi thaûo luaän, vieát thu hoaïch töï xæ vaû baûn thaân vaø xæ vaû laãn nhau. Moät soá baûn thu hoaïch ñaày aên naên hoái loãi (ñaõ chaäm chaáp nhaän thaân phaän noâ leä cho coäng saûn) ñöôïc trích ñaêng treân baùo Ñaïi Ñoaøn Keát (Saøi-goøn), nhö baøi cuûa thaåm phaùn Traàn Thuùc Linh, Kieàu Moäng Thu, Lyù Quyù Chung. Lôùp hoïc keát thuùc, Ñinh Ñöùc Thieän cho ra ñôøi caùi Hoäi trí thöùc yeâu nöôùc maø chuû tòch laø vò tieán só queâ ôû Sa-ñeùc, vieát baùo khoe thaønh phaàn lyù lòch raèng boá ñeû laøm ngheà queùt raùc ôû chôï thò xaõ Sa-ñeùc !!! OÂ hoâ ! Thöông haïi quaù thay cho oâng tieán só Leâ Vaên Thôùi !!!

Ñinh Ñöùc Thieän noåi tieáng noùi tuïc vaø ngang böôùng (chaéc yû anh em, hoï haøng laøm lôùn) ñeán ñoä coù laàn cuøng ñi coâng taùc chung vôùi Toá Höõu, uûy vieân boä chính trò kieâm bí thö trung öông coäng ñaûng phuï traùch uûy ban tuyeân huaán trung öông, töôùng Thieän vaãn chöûi lính noùi tuïc, khieán Toá Höõu queâ vôùi thuoäc haï. Toá Höõu löïa lôøi noùi vôùi töôùng Thieän :"Bao giôø anh môùi bôùt noùi tuïc haû anh Thieän ?" Töôùng Thieän cöôøi vaøo maët Toá Höõu maø raèng :"Bao giôø anh thoâi laøm thô thì toâi bôùt noùi tuïc". Toá Höõu beû maët, ñaùnh baøi lôø. Vaø ñeå chöùng minh tính caùch ñoäc ñaùo cuûa mình, khi trôû veà qua Nam-Haø gaëp moät cuoäc hoïp baùo cuûa tænh, töôùng Thieän cöôøi khaø khaø :- Tuïi maøy chæ daùm ñaêng thô cuûa anh Toá Höõu, coøn thô cuûa tao coù baùo naøo daùm ñaêng khoâng ?

Roài Töôùng Thieän ñoïc luoân :

"Theá gian nhaát ñeïp laø l...

Nhaát ngon laø muoái, nhaát khoân laø tieàn."

Vaø thaáy caùi aûnh cuûa laõo ngheä só nhieáp aûnh Voõ An Ninh chuïp caùc nöõ xaõ vieân ñang haùi cheø treân ñoài cheø Ñaøo Giaõ (Phuù Thoï) töôùng Thieän ñeà nghò neân chuù thích vaøo taám aûnh ñoù nhö sau :

"Em ñi leân nuùi haùi cheø

Gaëp thaèng boû meï noù ñeø em ra

Noù boùp roài noù laïi xoa

Ngoaûnh ñi ngoaûnh laïi noù ñuùt caùi maû cha noù vaøo !"

Taát nhieân caû hoäi nghò cöôøi heà heà, keå caû Leâ Ñieàn, bí thö tænh uûy Nam-Haø, ngöôøi ñang chuû trì cuoäc hoïp baùo.

"Nhaát khoân laø tieàn", quaû thaät ñoù laø söï mô öôùc cuûa taát caû nhöõng tuïi coäng saûn choùp bu töø thôøi kyø ñoù, cho ñeán sau naøy laø caùc Nguyeãn Vaên Linh, Ñoã Möôøi, Voõ Vaên Kieät v.v... Ñöông nhieân trong ñoù coù ba anh em nhaø Leâ Ñöùc Thoï, Mai Chí Thoï vaø Ñinh Ñöùc Thieän !

Thôøi gian ôû Saøi-goøn sau 30-4-1975, töôùng Thieän ñaõ thöôøng xuyeân ñeán toøa bieät thöï cuûa oâng Ñöùc AÂm, ôû ñöôøng Gia Long ñeå "chieâm ngöôõng" kho taøng ñoà coå ôû ñoù. Vaø, cuoái cuøng thì gaàn nhö troïn veïn ñoà coå cuûa nhaø oâng Ñöùc AÂm, chuû Ñaïi-nam ngaân haøng, loït heát vaøo tay Ñinh Ñöùc Thieän !

Maëc thì xueà xoøa, nhöng töôùng Thieän aên vaø chôi laïi heát söùc xa hoa, ñuùng kieåu cuûa Hoà Chí Minh. Voán tính thích ñi saên, neân töôùng Thieän ra leänh cho Toång cuïc haäu caàn coäng quaân saûn xuaát nhöõng loaïi ñaïn ñaëc bieät cho khaåu suùng saên ñaëc bieät ñeå ñi saên ngoãng trôøi, vòt trôøi treân soâng Hoàng. Töôùng Thieän hay ñi saên vôùi töôùng Phan Troïng Tueä, boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän. Nhaø rieâng traàn thieát nhö cung ñieän cuûa vua. AÊn thì ngoïc döông, yeán saøo, baøo ngö, gan gaø thieán; röôïu thì uoáng röôïu ngaâm nhung, saâm caéc keø, raén hoå v.v... hoaëc huyeát chim seû.

Sau caùi cheát cuûa ñaïi töôùng Leâ Troïng Taán ít thaùng thì töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñoät ngoät laên ra cheát. Tin chính thoáng thì noùi töôùng Thieän ngoä naïn khi ñi saên. Nghóa laø bò moät vieân ñaïn baén vaøo ñaàu. Caùch giaûi thích ñoù nghe coù veû hôïp lyù vì töôùng Thieän laø ngöôøi hay ñi saên. Nhöng noù khoâng ñaày ñuû ôû choã ai baén töôùng Thieän ? Hay töï töôùng Thieän baén vaøo ñaàu mình ? Vôùi caây suùng saên daøi gaàn hai meùt ñoù sao ?

Ngoùt ngheùt boán chuïc naêm laên loän ngoaøi chieán tröôøng maø khoâng bò thöông vì bom ñaïn, theá maø cuoái ñôøi, trung töôùng Ñinh Ñöùc Thieän, boä tröôûng boä daàu khí kieâm toång tham möu phoù coäng quaân; kieâm chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn coäng quaân; laø uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng töø khoùa 3 vaø ñeán khoùa 4 laø uûy vieân trung öông chính thöùc trong soá 101 uûy vieân chính thöùc cuûa ban chaáp haønh trung öông coäng ñaûng, laïi cheát vì ñaïn baén... vòt trôøi.

Ñuùng laø quaû baùo nhaõn tieàn. Bôûi caùi söï thaät maø coäng ñaûng Vieät Nam coá tình che daáu veà caùi cheát cuûa Ñinh Ñöùc Thieän cuoái cuøng cuõng loä ra ngoaøi. Keû baén cheát töôùng Thieän chính laø ñöùa con trai duy nhaát cuûa töôùng Thieän. Ñöùa con bò töôùng Thieän ñaùnh muø maét, hoûng moät tai vaø trôû thaønh khuøng khuøng ñoù ñoät nhieân leân côn ñieân, xaùch khaåu suùng saên maø Ñinh Ñöùc Thieän ñang chuaån bò ñi saên vòt trôøi, baén vaøo ñaàu Ñinh Ñöùc Thieän, vieân töôùng thaân caän cuûa hoï Hoà, coù beà daøy toäi aùc vôùi nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. Thieän maø aùc neân phaûi cheát thaûm khoác nhö vaäy, leõ trôøi thaät laø coâng baèng.

T Ö ÔÙ N G C A O B OÀ I

Quy luaät ñoái xöùng döôøng nhö ñuùng trong moïi tröôøng hôïp, keå caû nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät. Tyû nhö, ôû mieàn Nam tröôùc 1975 coù töôùng cao boài thì ôû mieàn Baéc cuõng coù moät töôùng cao boài. Coù ngöôøi cho raèng ôû Vieät Nam töø coå chí kim, chöa bao giôø coù ngöôøi côõi ngöïa chaên boø ñaøn, neân chöõ "cao boài" ñaây khoâng phaûi laø anh chaøng chaên boø theo tieáng Myõ, maø laø theo tieáng Vieät hoaøn toaøn, nghóa laø "boài caáp cao" hoaëc "laøm boài cho caáp cao". Caû hai nghóa ñeàu xöû duïng ñöôïc tuøy hoaøn caûnh cuï theå.

Töôùng "cao boài" ôû mieàn Nam thì löøng danh treân baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc nhieàu roài. Cho neân baøi naøy chæ ñeà caäp ñeán töôùng "cao boài" cuûa mieàn Baéc coäng saûn. Ñoù laø thieáu töôùng Phuøng Theá Taøi, töøng giöõ cuøng moät luùc caùc chöùc vuï : tö leänh binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân, phoù toång tham möu tröôûng coäng quaân Vieät Nam kieâm toång cuïc tröôûng toång cuïc haøng khoâng daân duïng.

Töôùng Phuøng Theá Taøi nguyeân laø ngöôøi huyeän Thöôøng Tín (Haø-ñoâng cuõ), caùch trung taâm Haø-noäi khoaûng 25 km. Tröôùc naêm 1945, chôï huyeän Thöôøng Tín raát laø nhoän nhòp, saàm uaát, coù baùn caû traâu, ngöïa vaø caû voi, cuõng nhö moät soá thuù döõ khaùc. Ngay phoá huyeän cuõng coù moät soá nhaø thoå, coâ ñaàu. Cuoái tuaàn, caùc oâng tham oâng phaùn thöôøng troán vôï ruû nhau ñi chôi coâ ñaàu ôû chôï Thöôøng Tín, an toaøn hôn ñi coâ ñaàu ôû Khaâm Thieân, vì sôï caùc baø vôï ñeán ñaùnh ghen. Nhaø vaên Nguyeãn Tuaân, khi coøn treû, cuõng hay lui tôùi coâ ñaàu chôï Thöôøng Tín giaûi saàu, gôïi höùng.

Xuaát thaân trong moät gia ñình ngheøo, khoâng noâng, khoâng coâng, laøm caùc ngheà khoâng roõ raøng ôû xoù chôï Thöôøng Tín, cha meï Phuøng Theá Taøi ñaõ sôùm boû caùc con lôùn leân lay laét quanh chôï. Vì theá, Phuøng Theá Taøi laø moät daïng treû buïi ñôøi ôû chôï huyeän. Hôn möôøi tuoåi ñaàu, Phuøng Theá Taøi boû nhaø ra Haø-noäi, ñeán OÂ quan chöôûng ngoài xeáp haøng chôø ngöôøi ñeán möôùn veà laøm thaèng nhoû. Ngöôøi ñeán möôùn Phuøng Theá Taøi laø moät baø vôï oâng kyù hoûa xa ôû tænh Yeân Baùi. Maùu buïi ñôøi du ñaõng neân Phuøng Theá Taøi khoâng ôû trong nhaø oâng kyù hoûa xa ôû Yeân Baùi ñöôïc bao laâu thì ñaõ boû troán leân taøu hoûa tìm ñöôøng sang Vaân Nam, beân Taøu, baùm vaøo moät gia ñình tieåu thöông ngöôøi Vieät Nam coù cöûa tieäm ôû thò traán Moâng Töï, thuoäc tænh Vaân Nam, beân Taøu. Nhöng roài, caùi tính ngoã ngöôïc naåy maàm töø xoù chôï huyeän Thöôøng Tín (Vieät Nam) cuûa Phuøng Theá Taøi khieán chæ ít laâu sau laø phaûi boû nhaø chuû ra chôï Moâng Töï aên xin. Chính ôû ñaây, Phuøng Theá Taøi ñaõ gaëp moät ngöôøi Vieät Nam laøm ngheà hôùt toùc daïo, teân laø Vuõ Anh cöu mang ñem veà nhaø nuoâi vaø nhaän laøm con nuoâi. Thôøi kyø ñoù nhaø Vuõ Anh ñaõ coù laàn laø choã maø Hoà Chí Minh taù tuùc, do Hoaøng Vaên Hoan giôùi thieäu ñeán. Hoà ñaõ daïy cho Vuõ Anh bieát chöõ quoác ngöõ vaø ñaõ coù nhaän xeùt raèng Vuõ Anh laø ngöôøi doát nhaát nöôùc Vieät Nam. Bôûi vì caùc baøi vôû Hoà vieát ñeå göûi veá Vieät nam, nhö lôøi Hoà nhaän xeùt, heã maø Vuõ Anh ñoïc maø hieåu thì caû nöôùc Vieät nam ñeàu hieåu. AÁy theá maø sau naøy khi Hoà cöôùp ñöôïc quyeàn cai trò ôû Vieät Nam, Hoà ñaõ traû ôn nhöõng böõa aên "Sieáu maãu" ôû nhaø Vuõ Anh baèng caùch cho Vuõ Anh giöõ chöùc thöù tröôûng thöù nhaát boä coâng nghieäp naëng kieâm bí thö ñaûng ñoaøn cuûa boä !!!

Vuõ Anh ngaøy ngaøy xaùch hoøm ñoà ngheà ñi khaép laøng xoùm ôû Moâng Töï hôùt toùc daïo kieám aên, coøn Phuøng Theá Taøi töø tin mô ñaõ ra chôï Moâng Töï xem coù ai möôùn laøm nhöõng vieäc vaët nhaát thôøi thì laøm, nhö quyeùt doïn choã baùn haøng, khieâng haøng. Ngaøy naøo khoâng coù vieäc thì cuøng luõ treû buïi ñôøi ñaùnh ñinh, ñaùnh ñaùo, aên caép vaët ôû caùc vöôøn hoaëc aên xin caùc khaùch quen. Naêm thaùng qua ñi, Phuøng Theá Taøi ñaõ trôû thaønh moät thanh nieân vaïm vôõ vaø noåi tieáng lieàu maïng, daùm ñaâm thueâ cheùm möôùn. Moät laàn Hoaøng Vaên Hoan veà Vaân Nam phuû ñeå tuyeân truyeàn "caùch maïng", caàn coù ngöôøi baûo veä ñeå ñoái phoù vôùi ñaøn em cuûa oâng Vuõ Hoàng Khanh (töùc oâng giaùo Giaûng) neân Vuõ Anh sai Phuøng Theá Taøi ñi baûo veä Hoaøng Vaên Hoan. Söï quen bieát môùi naøy ñaõ môû ra böôùc ngoaët môùi cho soá phaän cuûa Phuøng Theá Taøi. Ñöôïc Hoaøng Vaên Hoan giôùi thieäu, Phuøng Theá Taøi vaøo hoï tröôøng quaân söï Hoaøng Phoá cuûa Taøu. Khi ra tröôøng, Phuøng Theá Taøi ñöôïc ñeo lon trung uùy, laøm ñaëc vuï, vì Taøi baén suùng raát gioûi. Vôùi khaåu "poø-khooïc" trong tay, trong voøng 20 meùt, Taøi coù theå baén baùch phaùt baùch truùng.

Ñuùng thôøi kyø ñoù, Hoà veà bieân giôùi Vieät Nam ñeå hoaït ñoäng. Vaø, Hoà thöôøng xuyeân ñi töø Taøu veà Vieät Nam vaø ngöôïc laïi. Hoaøng Vaên Hoan ñaõ giôùi thieäu cho Taøi laøm baûo veä rieâng cho Hoà, nhöng khoâng cho Taøi bieát roõ Hoà laø ai, chæ goïi laø "laõo ñoàng chí". Vì laø trung uùy ñaëc vuï cuûa quaân Töôûng neân Taøi baûo veä Hoà ñi treân nöôùc Taøu raát thuaän lôïi. Khoâng nhöõng khoâng bò lyù dòch xeùt hoûi, maø Taøi coøn xaùch nhieãu caùc haøo lyù ñeå laáy röôïu thòt aên nhaäu vaø cöôùp caû ngöïa cho Hoà cöôõi. Voán maùu du ñaõng, laïi thaáy Hoà chaúng coù gì ñaùng kính phuïc, laïi hay bò Hoà baét beû, Taøi thöôøng vaëc laïi Hoà vaø cuoái cuøng Taøi nhaát ñònh khoâng chòu baûo veä Hoà nöõa.

Vaøo dòp naêm 1945, khi chính quyeàn Vieät Minh ôû thò xaõ Laøng Sôn hình thaønh, Vuõ Khieâu ñöôïc cöû laøm chuû nhieäm Vieät Minh cuûa Laïng Sôn, coøn Phuøng Theá Taøi ñöôïc cöû giöõ chöùc vuï uûy vieân quaân söï cuûa tænh. Vaø cuoái naêm 1946, Taøi ñöôïc bieân cheá vaøo quaân chính qui. Laàn phong quaân haøm ñaàu tieân, khi Voõ Nguyeân Giaùp laø ñaïi töôùng toång tö leänh thì Phuøng Theá Taøi ñöôïc phong caáp ñaïi taù. Maùu du ñaõng, cao boài vaãn vaäy, Taøi thöôøng xaùch ba-toong ñaùnh lính vaø chöûi lính. Taøi raát gheùt lôùp lính vaø só quan coù nguoàn goác hoïc troø hoaëc töø lôùp treân trong xaõ hoäi. Caùi maëc caûm ñoù laøm Taøi cöïc kyø hung haêng, thoâ baïo vôùi caáp döôùi. Trong hoäi nghò quaân söï naêm 1951 ôû Tuyeân Quang, Hoà ñaõ goïi Taøi ñeán tröôùc maët vaø hoûi :

- Chuù laø Phuøng Theá Taøi phaûi khoâng ?

- Thöa Baùc, vaâng.

Taøi vöøa döùt lôøi thì Hoà cho Taøi moät baït tai. Bò ñaùnh, Taøi noåi khuøng :

- Sao baùc daùm ñaùnh toâi ?

Hoà nghieâm gioïng :

- Chuù chæ môùi ñeo lon ñaïi taù maø daùm ñaùnh chöûi, haï nhuïc caùc ñoàng chí só quan keá caän vaø chieán só trong ñôn vò. Nay baùc laø chuû tòch nöôùc, taùt moät ñaïi taù nhö chuù thì coù gì laø laï. Phaûi khoâng ?

Taøi im laëng. Hoà tuûm tæm cöôøi hoûi tieáp :

- Chuù giaän baùc laém haû ? haõy noùi thöïc ñi.

Taøi gaät ñaàu. Hoà noùi :

- Chuù töï aùi vaø xaáu hoå neân töùc giaän. Theá thì nhöõng anh em bò chuù ñaùnh chöûi cuõng coù taâm traïng nhö chuù baây giôø. Coù ñuùng khoâng ?

Taøi laïi gaät ñaàu. Hoà laïi noùi :

- Vaäy töø nay chuù coù höùa vôùi baùc laø khoâng ñaùnh chöûi caùn boä, chieán só döôùi quyeàn khoâng ?

Taøi ñöùng nghieâm :

- Thöa baùc, toâi xin höùa.

Phuøng Theá Taøi chæ höùa leøo cho qua chuyeän. Maùu cao boài coøn trong huyeát quaûn neân Taøi vaãn tieáp tuïc ñaùnh vaø chöûi thuoäc caáp. Coøn Hoà, taùt tai Taøi cuõng chæ laø laøm troø aûo thuaät ñeå tuyeân truyeàn cho baûn thaân, ñaët ra caùc huyeàn thoaïi veà mình maø thoâi. Cho neân Taøi vaãn ñöôïc Hoà giao cho nhöõng nhieäm vuï quan troïng, tuy khoâng leân lon. Thí duï, Traàn Quyù Hai, laø thieáu töôùng, laïi laø uûy vieân döï khuyeät trung öông coäng ñaûng maø chæ giöõ chöùc phoù toång tham möu tröôûng maø thoâi. Coøn Phuøng Theá Taøi, tuy chæ laø ñaïi taù, khoâng naèm trong trung öông, nhöng laïi vöøa giöõ chöùc phoù toång tham möu tröôûng kieâm tö leänh vaø chính uûy binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân, moät binh chuûng cöïc kyø hieän ñaïi vaø quan troïng cuûa coäng quaân Vieät Nam. Thaät laø moät trôøi moät vöïc so vôùi loaïi ñaïi taù "ba sao" coø moài, ñi ñaâu cuõng khoe bieát nhieàu vaø quan troïng nhöng khoå noãi chæ laø ñeä töû kieâm laù baøi cuûa töôùng an ninh Döông Thoâng ! (töø sau 1976, quaân giai trong coäng quaân Haø-noäi boû caáp thöôïng taù "3 sao", töø trung taù "hai sao" leân thaúng ñaïi taù nhöng chæ coù 3 sao, vaãn bò leùp veá vôùi ñaïi taù "4 sao").

Thaät quaû Taøi ñaõ khoâng uoång coâng Hoà vaø boä chính trò coäng ñaûng tín nhieäm. Thí duï trong vuï maáy thanh nieân mieàn Nam baát maõn vì bò ñoái xöû baát coâng, ñaõ cöôùp tænh Ninh Bình, giöõ bí thö vaø chuû tòch tænh cuøng tröôûng ty coâng an laøm con tin. Töôùng Toâ Kyù ñöôïc leänh ñem quaân "deïp loaïn", ñaõ thuyeát phuïc soá thanh nieân ñoù ñaàu haøng vaø höùa seõ khoan hoàng cuõng nhö seõ xem xeùt nhöõng khieáu naïi cuûa hoï. Treân ñöôøng veà gaëp Phuøng Theá Taøi. Taøi cho ñem taát caû soá thanh nieân ñoù ra bôø soâng Ñoan Vó (Phuû Lyù) baén cheát heát. Töôùng Toâ Kyù khieáu naïi leân caáp treân. Nhöng boä chính trò coäng ñaûng ra maët uûng hoä quyeát ñònh cöùng raén cuûa Phuøng Theá Taøi; vaø, cuõng töø ñoù ngoâi sao chieáu meänh cuûa töôùng Toâ Kyù, tö leänh quaân khu Taây Baéc bò lu môø; coù luùc ñaõ bò ngoài chôi xôi nöôùc ôû toøa bieät thöï loäng laãy ñöôïc xaây döïng môùi ôû thò xaõ Haø-ñoâng.

Sau ñoù laïi ñeán vuï taân binh goác Haø-noäi, naêm 1970, cöôùp ñoaøn taøu hoûa trong dòp Teát nguyeân ñaùn, baét nhaân vieân treân taøu laøm con tin, ñoøi coù coâng baèng trong thi haønh luaät nghóa vuï quaân söï. Vì khi ñoù con daân thì bò baét lính, coøn con em "laõnh ñaïo" thì khoâng. Vaø, neáu nhö coù bò baét lính thì khoâng phaûi ñi laøm bia ñôõ ñaïn, maø ñeå maëc aùo lính ñi hoïc ôû caùc tröôøng quaân söï cao caáp ôû Nga-xoâ hoaëc caùc nöôùc Ñoâng-aâu, hoaëc hoïc caùc tröôøng ñaïi hoïc khaùc ôû nöôùc ngoaøi theo hoïc boãng daønh cho quaân ñoäi. Moät laàn nöõa Phuøng Theá Taøi laïi ra tay. Taøi duøng tröïc thaêng ñoå quaân xuoáng phuïc kích ôû ga Vieät Trì (Vónh Phuù), duøng loa keâu goïi taân binh xuoáng saân ga ñaàu thuù seõ tha toäi. Gaàn hai traêm taân binh goác Haø-noäi xin ñaàu thuù. Phuøng Theá taøi khoan hoàng nhö "ñaõ höùa" baèng caùch cho baén cheát heát ôû bôø soâng Baïch haïc (Vieät Trì). Thuoäc caáp kinh hoaøng gôïi yù raèng :"Hoï ñaõ ra haøng ngay khi keâu goïi vaø lôøi höùa khoan hoàng thì sao ? Vaû chaêng hoï treû quaù, daïi doät maø thoâi vaø gieát nhö theá thì nhieàu quaù !" Phuøng Theá Taøi ñaõ ñaäp gaäy ba-toong xuoáng ñaát vaø quaùt thuoäc haï :- Ñaây laø yù trung öông. Khoan hoàng con cuû c... Ñ...meï, thieáu gì lính maø khoâng baén cha noù ñi caùi luõ nöùt maét ñaõ voâ kyû luaät naøy. Ñ... meï thaèng naøo coøn noùi nöõa tao cuõng cho baén luoân !

Coù ngöôøi nghe chuyeän ñaõ voã ñuøi khen Phuøng Theá Taøi laø "töôùng ra töôùng" vì ñaõ heát söùc nghieâm khaéc trong kyû luaät quaân söï. Nöïc cöôøi raèng söï thöïc khaùc hoaøn toaøn. Ñoù laø caâu chuyeän xaåy ra vaøo naêm 1971, vöøa ñuùng moät naêm sau ngaøy Phuøng Theá Taøi ra leänh baén cheát gaàn hai traêm taân binh "voâ kyû luaät" ôû beán soâng Baïch haïc (Vieät Trì). Chaúng laø con trai Phuøng Theá Taøi cuõng vöøa bò baét lính, ñeo lon binh nhì trong tieåu ñoaøn teân löûa ñaët ôû saân vaän ñoäng Haøng Ñaåy, ngay trung taâm Haø-noäi, thuoäc trung ñoaøn phoøng khoâng baûo veä thuû ñoâ Haø-noäi, ñang chôø leân ñöôøng sang Nga-xoâ hoïc veà quaân söï. Coù maùu löu manh, cao boài, laïi yû theá cha laø tö leänh binh chuûng, haén thöôøng boû ra ngoaøi ñôn vò la caø bia boït, choïc gheïo ñaøn baø con gaùi, ñaùnh loän. Moät hoâm giöõa tröa haén ñoøi ra traïi ñi "coâng chuyeän". Vieân ñaïi uùy tröïc ban khoâng cho pheùp. Theá laø haén veà phoøng laáy suùng ra baén cheát guïc vieân ñaïi uùy tröïc ban treân baøn laøm vieäc. Moïi ngöôøi giöõ haén laïi vaø ñieän thoaïi cho Phuøng Theá Taøi hay. Ngoài xe hôi ñeán saân vaän ñoäng Haøng Ñaåy, vöøa thaáy con, Phuøng Theá Taøi quaát cho thaèng con "voâ kyû luaät baén cheát caáp treân" vaøi ba-toong vaø loâi leân xe hôi boû ñi. Vieân ñaïi uùy cheát khoâng nhaém ñöôïc maét. Coøn thaèng con voâ kyû luaät cuûa vieân "töôùng ra töôùng" ñoù bò ñaåy qua Nga-xoâ baèng chuyeán maùy bay cuûa haõng Aeùroflot sôùm nhaát ñeå thaû boä treân bôø soâng Volga ngaém moâng vaø ngöïc caùc coâ gaùi Nga phoáp phaùp, chôø ngaøy vaøo hoïc moät tröôøng quaân söï cao caáp ñeå sau naøy noái nghieäp cha.

Coøn Phuøng Theá Taøi, vaãn cöù laø ñaïi taù phoù toång tham möu tröôûng kieâm tö leänh binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân. Vaø, ñeán sau 1976 thì ñöôïc gaén lon thieáu töôùng kieâm theâm chöùc toång cuïc tröôûng toång cuïc haøng khoâng daân duïng.

*

* *

Qua chaân dung vaøi vieân töôùng coäng saûn Haø-noäi, coù theå hieåu theâm phaàn naøo veà toäi aùc cuûa taäp ñoaøn Hoà Chí Minh ñoái vôùi nhaân daân vaø toå quoác Vieät Nam. Vaø, giöõa caùi luùc coäng saûn Vieät Nam ñang tung hoûa muø chieâu thöùc "hoøa hôïp hoøa giaûi", chuùng ta caàn tænh taùo ghi nhaän yù kieán raèng :"ñöøng nghe coäng saûn noùi maø nhìn coäng saûn laøm" ñeán luùc naøy vaãn coøn coù giaù trò laø moät lôøi khuyeân saùng suoát ñeå nhaän dieän caùc loaïi coø moài thì thoït nhö caùc boùng ma ra haûi ngoaïi, laøm caùi vieäc na naù nhö Ñinh Ñöùc Thieän vaø Phuøng Theá Taøi - nghóa laø laøm lôïi cho coäng saûn ñoäc taøi baèng moïi giaù vaø laøm haïi taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ laø hoaëc may maén chöa laø naïn nhaân cuûa coäng saûn.

Thaùng 6-1993