Make your own free website on Tripod.com

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO HAÏNH PHUÙC

-----***-----

THÖ NHAÄN ÑÒNH VAØ KIEÁN NGHÒ

Kính gôûi : - OÂng Bí Thö Tænh UÛy Thöøa Thieân Hueá.

- OÂng Chuû Tòch UBND Tænh Thöøa Thieân Hueá

- OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo Chính Quyeàn Tænh Thöøa Thieân Hueá.

- OÂng Chuû Tòch UBMTTQ Vieät Nam Tænh Thöøa Thieân Hueá.

- OÂng Giaùm Ñoác Sôû Coâng An Thöøa Thieân Hueá.

- OÂng Giaùm Ñoác Ñaøi Truyeàn Hình Thöøa Thieân Hueá.

Kính thöa quyù vò.

Tröôùc heát chuùng toâi traân troïng kính chaøo quyù vò trong tinh thaàn Hieåu bieát Ñoaøn keát Thaúng thaén Thoâng caûm vaø Xaây döïng.

Chuùng toâi bieát raèng, quyù vò laø nhöõng ngöôøi con daân Vieät Nam yeâu nöôùc vaø laø nhöõng Ñaûng Vieân Ñaûng Coäng Saûn nhieät tình xaây döïng xaõ hoäi "Coâng baèng Daân chuû Vaên minh".

Vôùi lyù töôûng trong saùng, vôùi söù meänh lôùn lao aáy, chuùng toâi voâ cuøng traân troïng. Vaø cuõng chính vì söï traân troïng aáy maø chuùng toâi xin thay maët Taêng ñoaøn Thöøa Thieân Hueá gôûi Nhaän Ñònh Vaø Kieán Nghò Thö naøy ñeán quyù vò, trình baøy moät soá vaán ñeà coù lieân quan ñeán Phaät Giaùo nhö sau:

A. NHAÄN ÑÒNH.

1. Bôø keø chuøa Long Quang:

Nhaän ñònh raèng : Hoøa Thöôïng Thích Nhö Ñaït cuõng nhö Taêng chuùng vaø Phaät töû chuøa Long Quang keø bôø cuûa chuøa, nhaèm muïc ñích choáng luõ luït xoùi lôõ ñeå baûo veä chuøa, baûo veä taøi saûn vaø cô sôû Phaät giaùo, ñoàng thôøi laøm nôi di döôõng ñôøi soáng taâm linh Phaät töû ba huyeän phía Baéc, chöù khoâng phaûi vôùi muïc ñích : "Laán ñaát coâng, chieám maët nöôùc, xaây döïng traùi pheùp laøm thay ñoåi doøng chaûy, gaây xoùi lôõ aûnh höôùng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, gaây thieät haïi taøi saûn vaø ñe doïa tính maïng nhaân daân", nhö Vaên thö soá 224/TBUB ñeà ngaøy 20/05/2000, do oâng Nguyeãn Xuaân Ty, Chaùnh vaên phoøng UBND Huyeän Höông Traø kyù, gôûi cho oâng Leâ Nhö Ñaït (töùc Thích Nhö Ñaït, truù trì chuøa Long Quang, thò traán Töù Haï) vaø caùc Ban ngaønh chöùc naêng. Vaên thö naøy ñaõ taïo ra nhieàu böùc xuùc khoâng nhöõng cho chö Taêng, Phaät töû chuøa Long Quang maø coøn nhieàu Taêng Ni Phaät töû trong tænh vaø ngoaïi tænh nöõa.

Nhaän ñònh raèng : Ñaøi truyeàn hình Hueá, toái ngaøy 28 vaø tröa 29/05/2000 vaø nhöõng ngaøy lieân tieáp sau ñoù, ñaõ ñöa tin vieäc keø bôø chuøa Long Quang trong chuyeân muïc "Cuoäc soáng quanh ta", laø thieáu chín chaén vaø khaùch quan, xem thöôøng khaùn thính giaû vaø nhaân daân, laøm maát nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi cô quan coù chöùc naêng thoâng tin ñaïi chuùng.

Nhaän ñònh raèng : Ñaøi truyeàn hình söû duïng Bôø Keø Chuøa Long Quang laøm duyeân côù ñeå bình phaåm xaùch meù nhöõng lôøi daïy cao quyù cuûa Ñöùc Phaät nhö : Voâ Ngaõ, Vò Tha, Töø Bi, Cöùu Khoå laøm xuùc phaïm ñeán nieàm tin cuûa hôn 90% ngöôøi daân coù tín ngöôõng vaø caûm tình vôùi Ñaïo Phaät. Gaây xaùo troän, maát ñoaøn keát giöõa nhaân daân vaø Toân giaùo, giöõa Toân giaùo vaø Chính quyeàn, giöõa Toân giaùo vaø Ñaûng.

Nhaän ñònh raèng : Vaøo caùc ngaøy 4,5-07-2000, oâng Phoù Bí Thö Tænh UÛy Hoà Xuaân Maõn vaø oâng Giaùm ñoác Sôû Giaùo Duïc Hoaøng Huy Laäp Ñaïi Bieåu HÑND laøm chuû toïa ñeå cho nhaân daân ñòa phöông mình toá caùo Ngaøi truù trì vaø Taêng chuùng chuøa Long Quang laø khoâng coù thuoäc tính cuûa Ñaûng, vì tính Ñaûng laø tính "Chí coâng voâ tö".

Nhaän ñònh raèng: Vieäc oâng Phoù Bí Thö ngoài gheá chuû toïa, laéng nghe daân cuûa mình toá caùo chuøa Long Quang, neáu cho vieäc laéng nghe naøy laø toát, ñeå phaùt huy tính daân chuû do Ñaûng chuû tröông, thì taïi sao anh Leâ Coâng Caàu coù thö gôûi caùc cô quan chöùc naêng ñeå goùp yù xaây döïng, neâu roõ moät soá söï thaät veà keø bôø chuøa Long Quang, thì laïi bò Coâng an Tænh môøi laøm vieäc taïi Ñoàn Coâng an Phöôøng Thuaän Hoøa, vaøo chieàu 27 vaø saùng 28 06 2000. Nhö vaäy, ñoù laø phaùt huy tính daân chuû, hay laø ñe doïa tính daân chuû cuûa ngöôøi naøy ñeå phaùt huy tính daân chuû cuûa ngöôøi kia theo yù mình?

Nhaän ñònh raèng : Ñaøi Truyeàn Hình tieáp tuïc ñöa tin 3 ngöôøi daân xaõ Phong An toá caùo Ngaøi truù trì vaø chö Taêng chuøa Long Quang döôùi söï chuû toïa cuûa oâng Phoù Bí thö Tænh Uûy vaø oâng Giaùm ñoác Sôû Giaùo Duïc laø khieâu khích söï böùc xuùc cuûa daân chuùng beân naøy vaø beân kia soâng. Höôùng daãn söï baát maõn vaø dö luaän cuûa daân chuùng töø bôø keø laøng Phoø Ninh cuûa oâng Phoù Bí Thö sang bôø keø chuøa Long Quang laøng Phuù OÁc laø cöïc kyø nguy hieåm.

2.Veà thoâng baùo soá 23/ TB / UBND cuûa xaõ Phong Myõ.

Trong thoâng baùo coù ñoaïn vieát " Coù moät boä phaän töø tröôùc ñeán nay, khoâng phaûi laø tín ñoà Toân giaùo, ñaõ môøi moät soá chöùc saéc Toân giaùo ñeán cuùng teá traùi vôùi thuaàn phong myõ tuïc"

Nhaän ñònh raèng : " Khoâng phaûi laø tín ñoà Toân giaùo", nhöng hoï vaãn coù Toân giaùo rieâng cuûa hoï, Toân giaùo veà ñaïo OÂng Baø. Hoï tin töôûng oâng baø, cha meï, toå tieân, noäi ngoaïi, anh huøng, lieät só, hoàn thieâng ñaát nöôùc ñaõ töøng hoä trì giuùp ñôõ cho hoï vöôït qua nhieàu maët trong ñôøi soáng haèng ngaøy veà vaät chaát cuõng nhö taâm linh. Hoï tin töôûng raèng moïi söï vinh nhuïc, thaønh baïi cuûa hoï treân tröôøng ñôøi, coù töông quan ít nhieàu ñeán caùc Ñaáng thieâng lieâng maø chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy baèng con maét vaø suy nghó phaøm tuïc. Ñoù cuõng laø moät loaïi Toân giaùo. Ai khoâng coù ñaïo Phaät, ñaïo Chuùa thì ít nhaát cuõng coù ñaïo OÂng Baø. Ngöôøi coù ñaïo, môøi Thaày veà nhaø rieâng cuùng kî ñeå ngöôõng moä veà coäi nguoàn taâm linh, veà coâng ôn sinh thaønh döôõng duïc neân mình laø thuoäc quyeàn töï do tín ngöôõng cuûa hoï, nhö Phaùp luaät Nhaø Nöôùc quy ñònh. Quyù Thaày ñaõ laøm gì traùi vôùi thuaàn phong myõ tuïc, khoâng thaáy neâu leân maø chæ chuïp muõ. Caùc caùn boä UB khoâng tin thì thoâi, taïi sao laïi chuïp muõ. Ñaây laø haønh ñoäng caûn trôû töï do tín ngöôõng cuûa ngöôøi khaùc.

"Chöùc saéc Toân giaùo", cuõng nhö noùi "chöùc saéc chính quyeàn" laø nhöõng vò coù chöùc vò vaø phaåm töôùc ( Foncitionet titre ) trong lónh vöïc Toân giaùo hay chính quyeàn. Loaïi caùn boä chaân ñaát, loaïi Tu Só aùo raùch vaø loaïi thöôøng daân ñoùng khoá thì khoâng theå goïi "chöùc saéc".

"Thuaàn phong myõ tuïc", laø phong tuïc thuaàn haäu, toát ñeïp (Bonnes moeurs) cuûa moät ñaát nöôùc, con ngöôøi.

ÔÛ nhaø thì sao cuõng ñöôïc, ra ñöôøng thì phaûi maëc aùo quaàn cho lòch söï. Vaøo chuøa phaûi ñeå noùn deùp ngoaøi, khoâng ñöôïc mang theo, Tu Só thì goïi baèng Thaày maø khoâng goïi baèng anh, xöng hoâ thì phaûi xöng ñaïo hieäu chöù khoâng keâu teân tuïc. Cuùng teá thì khoâng neân ñoát xe cuùp giaáy, nhaø laàu giaáy, xe con giaáy, vaøng baïc giaáy Nhö vaäy môùi laø thuaàn phong myõ tuïc.

"Sö saõi" laø cheá ñoä thöïc daân cuõ vaø boài buùt tay sai, söû duïng trong taäp truyeän ngaén "Saõi vaõi" ñeå mai mæa caùc vò tu só Phaät giaùo, nhaèm trieät haï Phaät giaùo, vôùi yù ñoà bieán ñaát nöôùc Vieät Nam thaønh nöôùc La Maõ. Nay ñöôïc caùn boä nhaø nöôùc ñem söû duïng laïi vôùi muïc ñích gì? Phaûi chaêng vò caùn boä naøy muoán quay laïi vôùi chính saùch cuûa thöïc daân cuõ?

"Thaày baø" laø töø keùp laùy mang tính tieâu cöïc, ñeå chæ moät thaày naøo ñoù maø caùn boä xaõ khoâng baèng loøng. Taïi sao khoâng goïi ñích danh vò ñoù, maø laïi aên noùi hoà ñoà xaác laùo nhö vaäy, ñuïng chaïm ñeán töï aùi taäp theå Taêng só Phaät giaùo. Tieáng Vieät cuõng phong phuù laém, sao caùc vò caùn boä khoâng kieám ra töø naøo khaùc maø duøng, ñi duøng chi danh töø "Thaày baø" nghe khoâng thuaàn phong myõ tuïc chuùt naøo! "Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua, löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau".

Ngöôøi Taây phöông hoï coøn baøy veõ nhau noùi naêng chöõng chaïc: "Il faut tourner la langue sept fois avant de parler", huoáng hoà daân AÙ Ñoâng mình voán giaøu nhaân aùi töø hoøa.

Caùn boä laõnh ñaïo nhaân daân, aên noùi, vieát laùch thì phaûi löïa lôøi. "Nhaát ngoân khaû dó höng quoác, nhaát ngoân khaû dó taùn bang". Chæ moät lôøi noùi khieâm cung, töø aùi cuûa caùn boä caàm quyeàn, cuõng ñuû laøm aám loøng daân. Laøm caùn boä khoâng nhöõng phaûi khieâm cung maø coøn phaûi bieát laéng nghe. Khoâng nhöõng laéng nghe trong nhaø maø coøn phaûi bieát laéng nghe tieáng keâu ngoaøi ñöôøng, nôi thoân queâ vaø heø phoá, ñeå cuøng daân noùi, cuøng daân laøm, cuøng daân baøn vaø cuøng daân kieåm tra, ñeå thaáy boån phaän mình lo cho daân ñeán ñaâu roài. Vaø chæ caàn caùn boä bieát laéng nghe thoâi, cuõng ñuû laøm vôi bôùt khoå ñau cho daân tình.

Chuùng toâi nhaân ñònh raèng : Caùn boä haï taàng nhieät tình, nhöng hieåu vaø laøm sai chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc laø cöïc kyø nguy hieåm, neân caùc cô quan coù thaåm quyeàn caàn phaûi chaêm soùc vaø giaùo duïc kyõ löôõng tröôùc khi giao vieäc.

3. Chuøa Töø Hieáu chöa ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng. Chuùng toâi nhaän ñònh raèng: Naêm1998, Chuøa Töø Hieáu trình ñôn xin ñöôïc xaây moät nhaø ñeå kinh saùch vaø löu giöõ caùc baûn in Kinh-Luaät-Luaän ñöôïc khaéc treân goã. Caùc baûn goã naøy ñöôïc khaéc döôùi caùc trieàu ñaïi nhaø Nguyeãn, Chuøa Töø Hieáu muoán baûo toàn chuùng, nhö moät di saûn voâ cuøng quyù baùu cuûa Phaät giaùo.

Chuøa ñaõ noäp ñôn vaø hoà sô ñaày ñuû, chính quyeàn nhaän hoà sô vôùi lôøi höùa heïn "chôø ñôïi". Sau hôn ba thaùng, chuøa vaãn khoâng ñöôïc traû lôøi cho, hay khoâng cho. Chuøa doïn deïp maët baèng, ñaët ñaù ñeå chuaån bò xaây döïng, thì chính quyeàn cöû ngöôøi ñeán caûn vôùi lyù do: "Chöa coù giaáy pheùp xaây döïng". Ñôn noäp ba thaùng maø khoâng xeùt cho daân. Haønh chaùnh gì maø quan lieâu cöûa quyeàn ñeán theá! Nhaân daân laøm sao chòu ñöïng noåi?

Nhaän ñònh raèng : Ñaát chuøa, kinh phí chuøa, nhaân coâng chuøa, xaây döïng ñöôïc thì ñoùng goùp khoâng nhöõng chæ cho Phaät Giaùo maø coøn cho xaõ hoäi.

Vaäy, UBND Thaønh Phoá coù Vaên thö soá 447, kyù ngaøy 11/8/1998 baét cheït chuøa laøm gì!

4. Trung taâm Vaên Hoaù Lieãu Quaùn, toïa laïc 15 Leâ Lôïi Hueá.

Chuùng toâi thaáy raèng:

Trung taâm Vaên Hoùa Lieãu Quaùn, ñöôïc GHPGVNTN xaây döïng naêm 1970. Do Coá Hoøa Thöôïng Thích Ñöùc Taâm laøm Giaùm ñoác. Trong ñoù goàm coù moät thö vieän vaø moät nhaø maùy in saép chöõ.

- Maùy in ñeå in caùc kinh saùch vaø taïp chí Phaät Giaùo.

- Thö vieän, caát giöõ treân döôùi 10 ngaøn ñaàu saùch.

Sau 1975, maùy in Nhaø nöôùc buoäc hieán vaø ñaõ di chuyeån ñi nôi khaùc. Phoøng thö vieän, toaøn boä kinh saùch baùo chí Phaät giaùo vaø caùc vaên hoùa phaåm, tö lieäu söû, trieát, vaên hoïc ñaõ bò ñem ñoát, trong chieán dòch baøi tröø vaên hoùa.

Coøn laïi caùc ngoâi nhaø trong trung taâm vaø toaøn boä baøn gheá, tuû ñöùng, tuû naèm Nhaø Nöôùc buoäc hieán, nhöng sau phieân hoïp cuûa Ban ñaïi dieän Giaùo Hoäi, ñaõ quyeát ñònh khoâng theå hieán, bôûi leõ ñoù laø taøi saûn do TaêngNi Phaät töû ñoùng goùp. Khoâng ai coù quyeàn hieán. Sau ñoù, chính quyeàn thoâng qua Ban vaên hoïc ngheä thuaät TT- Hueá, ñeán Giaùo hoäi xin möôïn moät thôøi gian, khi naøo Giaùo Hoäi caàn thì xin traû laïi. Baáy giôø, Giaùo Hoäi coøn traêm beà khoù khaên chöa theå tieán haønh sinh hoaït bình thöôøng ñöôïc. Do ñoù, theá chaúng ñaëng ñöøng, Giaùo Hoäi phaûi thuaän tình cho Ban vaên hoïc ngheä thuaät möôïn, vôùi ñieàu kieän, luùc naøo Giaùo Hoäi caàn, thì phaûi hoaøn traû.

Giaùo Hoäi ñaõ nhieàu laàn coù ñôn ñeà nghò hoaøn traû, nhöng chính quyeàn quanh co khoâng chòu hoaøn traû, laïi cho Coâng ty Traàn Laâm thueâ laáy tieàn. Noùi möôïn nhöng ñoøi thì khoâng traû laø nghóa laøm sao. Daân nôï Nhaø Nöôùc, ñaùo haïn chöa traû kòp thì nieâm nhaø, ñi tuø Coøn Cô Quan Nhaø Nöôùc möôïn cuûa chuøa cuûa daân ñoøi maõi khoâng traû laø nghóa theá naøo? Chuùng toâi thaáy eâm ñeïp hôn heát laø caùc Ban ngaønh chöùc naêng cuûa Ñaûng vaø Chính quyeàn baây giôø, neân nghieân cöùu caùi gì cuûa Phaät giaùo thì haõy traû laïi cho Phaät Giaùo. Ñoù laø caùch ñeå chuùng ta xaây döïng xaõ hoäi coâng baèng - daân chuû - vaên minh.

5. Chuøa Phöôùc Thaønh ôû ñöôøng Phan Chu Trinh TP Hueá.

Chuùng toâi nhaän ñònh raèng:

Chuøa Phöôùc Thaønh do heä 7, phoøng 12 hoï Nguyeãn Phöôùc Toäc hieán cuùng cho Ban ñaïi dieän GHPGVNTN Thöøa Thieân naêm 1979. Thöôïng Toïa Thích Chí Thaéng ñöôïc Giaùo Hoäi uûy nhieäm veà truù trì naêm 1981. Truøng tu laïi chuøa naêm 1987.

Naêm 1998, khôûi coâng xaây döïng caùc nhaø phuï vaø ñaõ coù giaáy pheùp xaây döïng. Boãng nhieân UBND Thaønh Phoá buoäc ñình chæ, vì leõ coù ngöôøi kieän caùo. Trong côn luõ vöøa qua, chuøa Phöôùc Thaønh ngaäp luït quaù ñaàu ngöôøi. Thaày troø duøng toân che raïp treân gaùc chuøa ñeå caát giöõ löông thöïc vaø phoøng khi coù luõ xaûy ñeán, UBND Thaønh Phoá ra quyeát ñònh cöôõng cheá, buoäc thaùo gôõ gaáp. Chôø ñieàu tra. Sôï luït loäi che chaén baûo quaûn löông thöïc vaø nhaân maïng maø baûo thaùo dôû gaáp! Ñöôïc bieát sau khi ñieàu tra, beân nguyeân caùo khoâng coù hoà sô hôïp leä, beân bò caùo thì giaáy tôø ñaày ñuû. Theá maø ñaõ 2 naêm, chuøa Phöôùc Thaønh vaãn chöa coù giaáy pheùp tieáp tuïc xaây döïng caùc coâng trình phuï, nhaø beáp, nhaø caàu ñeå giaûi quyeát vieäc nhaân sinh xuaát nhaäp, haàu baûo veä cho moâi tröôøng ñöôïc trong saïch. Taïi sao caùc cô quan chöùc naêng khoâng taïo ñieàu kieän maø toû ra khinh thöôøng chuøa vaø chuû tröông coâng baèng daân chuû vaên minh cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñeán theá?

6. Chuøa Phöôùc Haûi ôû Laøng Vaên Xaù Huyeän Höông Traø.

Chuùng toâi thaáy:

Chuøa Phöôùc Haûi do Coá Hoaø Thöôïng Thích Ñaûnh Leã xaây döïng vaøo thaäp nieân 60, cho chö Taêng vaø Phaät töû tu hoïc. Nhöng sau khi ñaát nöôùc ñöôïc giaûi phoùng, chính quyeàn chieám duïng laøm cô quan, sau ñoù laøm cö xaù cho coâng nhaân vieân löu truù.

Thöôïng Toïa Thích Löông Phöông truù trì chuøa Phöôùc Duyeân laø ngöôøi keá thöøa, ñaõ nhieàu laàn gôûi ñôn ñeán cô quan chöùc naêng, yeâu caàu traû laïi chuøa Phöôùc Haûi ñeå baûo toàn di tích Thaày Toå, vaø duy trì tín ngöôõng cho daân laøng, laøm nôi tu taäp cho Taêng Tín ñoà, nhöng cô quan chöùc naêng noùi quanh co khoâng chòu hoaøn traû. Taïi sao?

7. Chuøa Quan AÂm - ñöôøng Traàn Quang Khaûi - TP Hueá

Chuùng toâi nhaän ñònh raèng,

Chuøa Quan AÂm, ñaõ ñöôïc Nhaø Nöôùc chieám duïng sau naêm 1975 vaø muoán phaù saïch daáu tích cuûa Chuøa, neân baáy giôø ñaõ ñaøo ñaát choân töôïng Phaät, choân chuoâng, kinh saùch vaø thuû tieâu, sôn pheát caùc bieåu töôïng Phaät giaùo ñöôïc söû duïng trong loái kieán truùc, ñeå khoâng ai bieát ñaây laø moät ngoâi chuøa. Sau ñoù chính quyeàn giao cho hôïp taùc xaõ theâu ren söû duïng, Ñoâng AÂu suïp ñoå, phong traøo theâu ren ngöøng laïi. Ñeán nay laø thôøi thöôïng cuûa caùc coâng ty ngoaïi quoác ñeán laøm aên taïi Vieät Nam. Chính quyeàn tænh nhaø ñaõ cho sang baèng chuøa Quan AÂm, laáy maët baèng cho moät coâng ty Nhaät Baûn thueâ ñeå xaây döïng leân ñaây moät trung taâm daïy ngheà du lòch. Neáu quaû thaät nhö vaäy, chuùng toâi laáy laøm vui möøng, vì tænh nhaø coù theâm moät trung taâm, daân tình seõ bôùt phaàn thaát nghieäp. Nhöng lieäu coù oån khoâng? Ñaát ñai mình thieáu gì. Caû moät ñoàng ruoäng luùa de, luùa vua ngöï, ôû An Cöïu, ñaõ ñöôïc laáp baèng, phaân cho caùn boä, cho caùc cô quan ban ngaønh xaây nhaø cao taàng Caûnh quang ôû ñoàng An Cöïu cuõng thoâng thoaùng maùt meõ laém, sao khoâng daønh moät loâ ñaát ôû ñaây ñeå cho Nhaät thueâ. Laïi ñi sang baèng, trieät haï moät ngoâi chuøa, cho duø ñoù laø chuøa cuûa ai, ñeå coù maët baèng cho thueâ! Neáu coù ngöôøi khôûi kieän vaø Toøa laõnh söï Nhaät bieát nôi ñoù laø moät ngoâi chuøa ñöôïc sang baèng, thì lieäu Nhaät coù daùm thueâ nöõa khoâng? Chuùng ta aên noùi laøm sao veà quoác theå "caøy chuøa cho thueâ ñaát"! Nhaät laø moät nöôùc coù 60% daân soá theo Phaät giaùo Ñaïi thöøa. Hôn nöõa chuùng toâi thaáy vieäc laøm choân töôïng Phaät, caøy chuøa, ñoát kinh seõ coù aûnh höôûng khoâng maáy toát ñeïp cho ñôøi soáng taâm linh cuûa daân toäc, cho vaän meänh ñaát nöôùc.

Ñeå caùc vò ngaãm nghó.

Caùi gì cuûa daân, haõy traû laïi cho daân, nhaát laø chuøa chieàn, nôi nhaân daân tín ngöôõng. Ñoù laø caùch theá xaây döïng ñaát nöôùc vöõng chaéc nhaát, deã thuyeát phuïc vaø ñaây cuõng chính laø vieäc thi haønh ñuùng ñaén veà chuû tröông Nhaø Nöôùc nhaát.

Neáu Chính quyeàn laøm ñöôïc nhö vaäy, thì seõ ñöôïc daân thöông, daân baûo veä. Ngöôøi caàm quyeàn ñöøng bao giôø nghó raèng: "Toâi coù quyeàn laøm nhö vaäy, toâi coù quyeàn khoâng laøm nhö kia". Ngöôøi coù quyeàn löïc, ñöøng bao giôø nghó raèng, mình coù quyeàn löïc, thì ngöôøi ñoù seõ toàn taïi laâu daøi trong quyeàn löïc.

8. Chuøa Chaâu Hoaèng Lieân Xaõ ôû Huyeän Höông Traø.

Chuøa naøy do Coá Hoaø Thöôïng Thích Ñöùc Taâm khai saùng vaø chuû tröông xaây döïng vaøo thaäp nieân 70.

Nay, thaày Taâm Thoï muoán chieám duïng ñeå laøm truï trì.

Ngaøy nhaän chöùc truù trì cuûa thaày Taâm Thoï taïi chuøa Chaâu Hoaèng Lieân Xaõ caùch ñaây hôn 2 thaùng coù caùc chöùc saéc Ban ngaønh cuûa Chính quyeàn tham döï vaø coù coâng an laøm voøng ñai soaùt xeùt giaáy tôø nhöõng ngöôøi vaøo chuøa luùc ñoù.

Nhaän ñònh raèng : Nhaän chöùc truù trì chæ laø vieäc noäi boä Phaät Giaùo. Ñeå caùc chöùc saéc Ban ngaønh Chính quyeàn tham döï vaø Coâng an laøm voøng ñai soaùt xeùt giaáy tôø laøm gì cho mang tieáng, nhuùng tay quaù saâu vaøo noäi boä Phaät Giaùo.

9. Chuøa Töø Vaân ñöôøng Phan Boäi Chaâu TP Hueá.

Thaày truù trì chuøa Töø Vaân gôûi ñôn xin cô quan chöùc naêng söûa nhaø, vaøo ngaøy 15-03-2000, ñeán ngaøy 17-05-2000, UBND Phöôøng Tröôøng An pheâ ñôn vôùi yù kieán nhö sau:

"UBND Phöôøng Tröôøng An nhaát trí theo noäi dung ñôn (sau khi coù söï ñoàng yù cuûa Ban Trò Söï Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Tænh). Kính chuyeån cô quan chöùc naêng xem xeùt giaûi quyeát".

Nhaän ñònh raèng : Vôùi lôøi pheâ vaø ñieàu kieän nhö vaäy, laø Chính quyeàn ñaõ ñaùnh maát chöùc naêng khaùch quan, laøm cho caùn caân luaät phaùp bò leäch höôùng.

10. Giaáy trieäu taäp cuûa Coâng an Huyeän Phuù Vang.

Giaáy trieäu taäp cuûa Coâng an Huyeän Phuù Vang Soá 1, Soá 2, ñeà ngaøy 07/01/2000 gôûi cho caùc oâng Tröông Coâng Ñoáng vaø Nguyeãn Vaên Loan taïi thoân Khaùnh Myõ, xaõ Vinh Xuaân, vaøo luùc 1 giôø 30 vaø 2 giôø 30, vôùi noäi dung laø ñeå laøm vieäc coù lieân quan.

Nhaän ñònh raèng : Coâng an trieäu taäp daân vôùi giôø giaác noùi treân laø khoâng phuø hôïp vôùi giôø haønh chaùnh, vì giôø haønh chaùnh laø töø 7 giôø saùng ñeán 11 giôø tröa vaø töø 14 giôø tröa ñeán 17 giôø chieàu, coøn 1 giôø 30 vaø 2 giôø 30 laø giôø thuoäc ban ñeâm khuya khoaéc.

Nhaän ñònh raèng : Giaáy trieäu taäp ghi noäi dung laø ñeå "Laøm vieäc coù lieân quan", laø khoâng roõ raøng, vaø nhaát laø vaøo ban ñeâm, khieán daân hoang mang lo sôï. Laøm vieäc taïo ra söï hoang mang lo sôï cho daân chuùng laø khuûng boá, laø phaûn laïi lyù töôûng cuûa Coâng an nhaân daân, cuõng nhö chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc.

B. KIEÁN NGHÒ.

Töø nhöõng nhaän ñònh treân, vôùi muïc ñích goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc, taïo tieàn ñeà söùc maïnh ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi "Coâng baèng, Daân chuû, Vaên minh". Chuùng toâi coù nhöõng kieán nghò nhö sau:

Thöù 1. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND xeùt vaø traû laïi caùc cô sôû cuûa Phaät Giaùo nhö:

- Trung taâm Vaên Hoaù Lieãu Quaùn 15 Leâ Lôïi Hueá.

- Chuøa Phöôùc Haûi thuoäc xaõ Höông Vaên, huyeän Höông Traø TT Hueá.

- Phuïc hoài laïi chuøa Quan Aâm, ñöôøng Traàn Quang Khaûi TP Hueá.

Thöù 2. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND xeùt vaø caáp giaáy pheùp cho chuøa Töø Hieáu ñöôïc xaây döïng nhaø caát giöõ Kinh saùch vaø taïng baûn, cuõng nhö chuøa Phöôùc Thaønh taïi ñöôøng Phan Chu Trinh, chuøa Töø Vaân ôû ñöôøng Phan Boäi Chaâu, ñöôïc xaây döïng ñuùng phaùp luaät.

Thöù 3. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND xeùt vaø giaûn löôïc moïi thuû tuïc haønh chính röôøm raø ñoái vôùi Toân Giaùo, veà vieäc xaây döïng cô sôû Toân Giaùo cuõ cuõng nhö môùi, vaø nhöõng ngöôøi xuaát gia ñöôïc nhaäp hoä khaåu, di chuyeån hoä khaåu deã daøng töø nôi naøy ñeán nôi khaùc nhö moïi ngöôøi coâng daân.

Thöù 4. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND xeùt vaø taïo ñieàu kieän cho nhöõng tu só coù quoác tòch nöôùc ngoaøi, goác Vieät Nam, khi veà thaêm queâ höông ñöôïc pheùp ôû laïi chuøa ñeå thuaän lôïi cho söï sinh hoaït Toân giaùo cuûa hoï.

Thöù 5. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND Tænh laøm saùng toû ai ñaõ xuùi giuïc Ñaøi truyeàn hình Hueá, lôïi duïng vieäc bôø keø chuøa Long Quang ñeå boâi nhoï Phaät Giaùo treân thoâng tin ñaïi chuùng.

Thöù 6. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND laøm saùng toû, ai ñaõ xuùi giuïc moät soá daân laøng Boà Ñieàn, Phuù Leã phaùt bieåu coù tính caùch boâi nhoï söï thaät veà bôø keø nôi chuøa Long Quang.

Thöù 7. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND laøm traán an daân laøng Boà Ñieàn vaø Phuù OÁc cuõng nhö toaøn daân veà vieäc Ñaøi truyeàn hình ñöa tin thieáu khaùch quan veà bôø keø chuøa Long Quang taïo hoang mang vaø chia reõ trong daân chuùng.

Thöù 8. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND buoäc Giaùm ñoác ñaøi truyeàn hình phaûi boài hoaøn danh döï cho Phaät Giaùo, vì ñaõ ñeå cho nhaân vieân nhuïc maï Phaät Giaùo treân thoâng tin ñaïi chuùng vaø boài hoaøn danh döï cho Hoaø Thöôïng Thích Nhö Ñaït cuõng nhö Taêng chuùng vaø tín ñoà chuøa Long Quang.

Thöù 9. Yeâu caàu Tænh UÛy vaø UBND chæ thò cho caùc cô quan chöùc naêng, chaám döùt moïi söï khuûng boá vaø khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû Taêng Ni vaø Phaät töû beân naøy hoaëc beân kia.

Thöa quyù vò,

Nhöõng gì chuùng toâi ñaõ trình baøy trong Nhaän ñònh vaø Kieán nghò thö naøy, laø ñeå goùp yù vaø xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc.

Vaø, nhöõng Kieán nghò cuûa chuùng toâi, raát mong ñöôïc quyù vò nghieân cöùu vaø giaûi quyeát thaáu tình ñaït lyù trong thôøi gian ngaén nhaát laø 3 tuaàn, ñeå chuùng toâi luoân tin töôûng vaøo söï caàm quyeàn cuûa quyù vò, maø yeân taâm tu taäp vaø haønh ñaïo ñuùng luaät phaùp quy ñònh.

Neáu Kieán nghò naøy cuûa chuùng toâi khoâng ñöôïc Tænh UÛy, UBND Tænh nghieân cöùu giaûi quyeát, chuùng toâi seõ tieáp tuïc coù nhöõng Kieán nghò khaùc gôûi ñeán caáp treân.

Traân troïng kính chaøo quyù vò trong tinh thaàn Hieåu bieát, Ñoaøn keát, Thoâng caûm vaø xaây döïng.

Hueá, ngaøy 11 thaùng 07 naêm 2000.

TM Taêng Ñoaøn Thöøa Thieân - Hueá.

Thích Thieän Haïnh

Nôi nhaän :

(Ñeå kính töôøng)