Make your own free website on Tripod.com

Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät

Thieáu Taù Nguyeãn-Phan-Töïu

Cöïu Chæ Huy Tröôûng Ñoaøn Coâng Taùc 72

(tieáp tay cöùu giuùp chieán höõu coøn keït taïi queâ nhaø)

Thö ngoû

Caùc baïn thaân meán,

Trong phaïm vi nhoû heïp cuûa ÑCT/72 toâi xin göûi ñeán anh em lôøi chaøo thaân aùi nhaát,

Nhö anh em ñaõ bieát , ñaát nöôùc loït vaøo tay Coäng Saûn chuùng ta coù theå noùi laø moät trong nhöõng ñôn vò may maén nhaát , thoaùt khoûi nanh vuoát cuûa CS haàu nhö toaøn theå ñôn vò, ngoaïi tröø moät soá anh em mình coøn keït laïi ñænh Ñoàng Ñen Ñaø Naúng, ñaøi Panama Sôn-Chaø, sau khi toaøn boä ñaõ keït laïi taïi Ñaø Naúng vaøo giôø phuùt choùt, nhöng chuùng ta nhôø söï may maén cuûõng ñaõ thoaùt ñöôïc toaøn boä, veà ñeán Saøi goøn sau khi chænh ñoán laïi ñôn vò Ñoaøn ñaõ laïi nhaän laõnh bieät phaùi cho BKTÑ vì lyù do naøy maø moät soá anh em Ñoaøn 72 ñaõ bò keït laïi taïi Laùi Thieâu, Bình Döông.

Thöa caùc anh em , môùi ñaây nhôø phöông tieän Internet anh em Ñoaøn ñaõ coù söï lieân laïc thöôøng xuyeân vaø gaén boù hôn, gaàn ñaây nhaát mình cuõng coù nhöõng thoâng tin thöôøng xuyeân veà nhöõng anh em coøn keït laïi taïi VN.

Caùc baïn thaân meán,

Môùi ñaây toâi coù noùi chuyeän vôùi Haûo (Houston) vaø toâi coù ñöa ra yù kieán chuùng ta coù theå thaønh laäp moät quyû töông trôï trong giai ñoaïn ñaàu cho nhöõng anh em trong phaïm vi nhoû heïp Ñoaøn 72 keùm may maén maø mình ñaõ lieân laïc ñöôïc, ñang gaëp khoù khaên taïi queâ nhaø söï ñoùng goùp vaø giuùp ñôû coù tính caùch thöôøng xuyeân haøng naêm moãi dòp Giaùng sinh hoaëc Teát AÂm Lòch, vì theo toâi nghó anh em Ñoaøn 72 cuõng khoâng keït laïi nhieàu neân khaû naêng mình coù theå laøm ñöôïc, mình chæ laø thaønh phaàn nhoû beù trong QLVNCH, trong thôøi chieán mình vaøo sanh ra töû coù nhau, trong thôøi bình anh em mình cuõng caàn chia seõ vôùi nhöõng anh em coøn keït laïi döôùi söï kìm keïp cuûa CS, theo toâi laø thieát thöïc nhaát, toâi mong ñôïi yù kieán ñoùng goùp cuûa anh em , Haûo cho toâi bieát Phong Ñaøm ñaõ chòu ñöùng ra laøm thuû quyû moät thaùng mình chæ nhòn ñi vaøi toâ phôû cuõng coù theå laøm neân chuyeän raát nhieàu ñoái vôùi anh em mình taïi VN.

Vaøi haøng göõi ñeán anh em, thaân chuùc anh em vaø gia ñình luoân Haïnh phuùc.

Chaøo Thaân aùi,

Töïu-Nguyeãn ÑCT/72 tuuson@aol.com

(thö naøy trích trong e-mail nktvn@egroups.com)

 

 

 NHA-KYÕ-THUAÄT/ BTTM/ QLVNCH

Nhoùm Thaân-Höõu vaø Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät

Traân-troïng kính-môøi :

Quyù Nieân-Tröôûng , quyù Chieán-höõu, quyù thaân-höõu vaø Gia-Ñình

ñeán duøng côm thaân maät taïi:

Ñòa-Ñieåm :

Nhaø haøng Seafood Palace

11752 Beach Blvd (goùc Beach vaø Chapman)

Stanton, CA 90680

Ph: (714) 891-1131

Thôøi-gian :

Luùc 05:30 giôø chieàu Thöù Saùu

Ngaøy 17 Thaùng 11 , 2000

Chaám döùt luùc 10:30 giôø toái

Chaân thaønh caùm ôn vaø mong gaëp laïi quyù Chieán-höõu , Quyù-vò vaø Gia-ñình trong böûa

côm thaân maät cuûa Ñaïi Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät.

Thay maët ban Chaáp Haønh GÑ/NKT

Huyønh Vaên Ñöùc

(Xin quyù vò thoâng baùo soá ngöôøi tham döï ñeå ban toå chöùc ñaëc nhaø haøng caøng sôùm caøng toát)

Baûn sao kính göõi:

Inside This Issue

1

Thö ngoû Thieáu-Taù Nguyeãn-Phan-Töïu

1

Thö Môøi Hoïp-maët Thaân-Höõu NKT

2

Boùng Ma Bieân-Giôùi

3

Sænh-hoaït Nha-kyõ-Thuaät

5

Taâm-tình Loâi-Hoå/ Haéc-Long/Ñ.V.V.

 

Ñaïi-Hoäi 20 naêm Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät

-/-

DANH-DÖÏ TOÅ-QUOÁC HOÀN-MA BIEÂN-GIÔÙI

(HOØM 3 ÑEØN CAÀY)

Huy-hieäu do moät soá Bieät-kích Hoa-kyø söu taàm ñeo treân tuùi aùo cuûa Toaùn Coâng-Taùc Nha-Kyõ-Thuaät

25 naêm hoäi ngoä Bieät kích thuoäc gia-ñình Nha-kyõ-Thuaät veà tham döï trong buoåi hoïp maët, tröôùc moät tuaàn leã Thanksgiving, ñaây laø dòp ñeå töôûng nhôù vaø taï ôn nhöõng anh huøng Nha-Kyõ-Thuaät ñaõ naèm xuoáng.

Loâi Hoå cheát, ai laø ngöôøi xaây naám moä

Laù caây röøng phuû kín, naém xöông khoâ

Hoâm 20 naêm hoäi ngoä NKT Loâi hoå Nguyeãn vaên Son ñaõ vieát baøi 30-4 nhôù loâi hoå ñaõ ñöôïc raát nhieàu baùo chí ñaêng taûi, vaø gaàn ñaây chuùng toâi ñaõ ñaêng vaøo heä thoáng Internet vôùi ñòa chæ nhö sau: http://nktvn.tripod.com/nvs304aa.htm

sau khi nhaän ñöôïc thö môøi buoåi hoïp maët thaân höõu gia-ñình NKT, taát caû moïi nôi ñeàu goïi veà, Baïch-Hoå Nguyeãn Phan Töïu vaø Anh Ba Laâm raâu töø Denver Colorado seõ ïveà, Loâi Hoå Nguyeãn Baùc AÙi vaø nhoùm thaân höõu GÑ/NKT taïi Portland veà trong ñoù coù caû Trung UÙy Thoï , Anh Cöôøng SLL, toái hoâm qua Anh Ñöùc Hoäi Tröôûng thoâng baùo cho bieát Trung Taù Quang P2 NKT em cuûa Ñaïi Taù Y töø Portland, OREGON seõ veã vaø

chuùng toâi ñaõ göõi thö môøi, Chò Hoà-Ñaêng-Nhaät töø San Jose khoâng nhaän ñöôïc thieäp môøi vì chò ñaõ ñoåi ñòa chó , Anh chò Voõ-Bình 11 töø San-Jose veà vaø luoân caû taát caû toaùn tröôûng vaø toaùn vieân Baéc Cali, Oakland, San Francisco ñeàu veà coù caû Leâ-Hoaøng11, Phaïm Só Khanh 68, Nguyeãn vaên Thuaän 11, Nguyeãn Quoác Anh Tuaán caûm ñoäng hôn heát laø sau ngaøy chia tay ôû ñaûo Wake , ñaây laø laàn ñaàu tieân sau 25 naêm, Nguyeãn Duy Töïu Anh Huøng cuûa toaùn coâng taùc Toaùn 113 Ñoaøn Coâng Taùc 11 seõ gaëp laïi vaø nhaéc ñeán chuyeán haønh quaân laáy caû suùng coái va B40, Töïu seõ töø Portland veà. Rieâng veà phaàn Nam Cali Rinh 72 va Thoaïi 75 ñaõ goïi ñieän thoaïi cho NKT trong vuøng, Baùc Só Huynh LT , vaø BS Höng NKT seõ yeãm trôï veà Ban nhaïc, aâm thanh vaø luoân caû Ca Só , Hieän taïi chuùng toâi coù ca só Leä-Haèng BDQ, Ca Só Loâi hoå Ngoïc Minh, BS Huynh seõ taêng cöôøng caùc ca só thöôïng thaëng nhö Thanh Lan, caùc MC vaø xöôùng ngoân vieân cuûa Ñaøi Little Saigon Radio Thuïy Trinh, vaø vaân vaân ..

 

coù leõ hoâm aáy seõ naùo nhieät vaø caûm ñoäng, chuùng toâi coù gaëp Kyù giaû Ñaïi-UÙy STLC Nguyeân-Huy seõ tham döï vaø Ñaøi Tieáng Noùi Töï-Do OÂng Vuõ Quang Ninh Giaùm-Ñoác cuõng seõ coù maët. Rieâng veà nhöõng Ñôn vò nhö Bieät Caùch 81 Ñaïi Taù Phan Vaên Huaán vaø Gia-Ñình BCND ñaõ nhaän lôøi môøi ï, chuùng toâi laøm sao queân ñöôïc quyù Nieân Tröôûng cuûa Löïc Löôïng Ñaëc Bieät vaø Quyù Nieân Tröôûng thuoäc Sôû Baéc Nha Kyõ Thuaät ñaõ chuyeãn thö môøi taát caû, rieâng Trung UÙy Quyeàn Ñoaøn 75 seõ lo veà phaàn nghi thöùc leå Truy Ñieäu vaø seõ môøi quyù Anh Huøng Nha Kyõ Thuaät ñaõ daâng troïn ñôøi mình cho queâ höông Daân Toäc Hy Sinh Cho Chính Nghóa Quoác Gia veà tham döï, Quyù Quaû phuï vaø Coâ Nhi cuûa Ñaïi Gia Ñình Nha-Kyõ-Thuaät ñaõ nhaän lôøi môøi, hy voïng theá heä thöù hai seõ tieáp noái truyeàn thoáng haøo huøng, nuoâi döoãng vaø un ñuùc ñeå taïo veõ vang cho Daân Toäc mai sau. Hieän nay caùc ñôn vò baïn nhö Nhaûy Duø, TQLC, BÑQ seõ ñeán tham döï trong buoåi hoïp maët naày. Ñaây cuõng laø ñieàu khích leä cho Ban toå chöùc Chuùng toâi hieän nay ñaõ coù hôn traêm ngöôøi traû lôøi tham döï.

Chuùng toâi seõ thoâng baùo treân Little Saigon Radio, VOV, Saøigon Radio Haûi Ngoaïi vaø treân heä thoáng Internet vì moät soá ñoâng thay ñoåi ñòa chæ, hy voïng taát caû ñeàu nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy xin quyù vò chuyeãn lôøi môøi ñeán taát caû vaø chuùng ta seõ khoâng thieáu soùt moät ai.

Mong gaëp laïi taát caû trong ngaøy 25 naêm Sum-Hoïp Gia-Ñình Nha-Kyõ-Thuaät

Thay maët Hoäi-Tröôõng Gia-Ñình NKT

Tröôûng-Ban Toå-Chöùc

Phaïm-Hoøa Tröôûng-Toaùn 723 / ÑCT 72 / SCT / NKT

(Chuùng toâi xin göõi moät soá thö cuûa quyù chieán höõu ñònh cö taïi Hoa-Kyø trong thôøi gian gaàn ñaây)

Trong baûn tin tôùi laàn löôït chuùng toâi seõ ñaêng taûi tieáp tuïc

Thieáu-UÙy Ñoaøn-Vaên-Vöôïng Toaùn Tröôûng Toaùn Coâng-Taùc ÑCT71/SCT/NKT

Thaêm göõi caùc anh em Nha-Kyõ-Thuaät.

Toâi ñaõ ñeán Pheonix sau nhöõng naêm thaùng lao tuø vaø keàm keïp döôùi cheá ñoä CS vaø thöïc söï töø nay ñöôïc soáng trong töï do neân coù dòp baùo cho caùc anh em NKT roõ vaø xin göõi lôøi thaêm taát caû ôû Nha-Kyõ-Thuaät vaø SCT noùi rieâng.

Tuy sang ñaây tuy muoän maøng vì bò ñòch baét vaø ñaày aûi nhöng ñoù laø leõ thöôøng con nhaø binh vaø cuõng laø quy luaät cuõa chieán tranh, hai möôi maáy naêm roài qua ñi nhöng luùc naøo toâi cuõng töï haøo veà NKT nhöõng ngöôøi nhaûy toaùn nhö chuùng ta, tuy hoaøn caûnh ñaõ thay ñoåi nhieàu. Dó nhieân nhöõng ngöôøi qua sau nhö toâi phaûi chòu thieät thoøi nhieàu maët, rieâng toâi vaãn aùy naùy cho nhieàu anh em coøn thieät thoøi ñau khoå ôû Vieät Nam.

Chaân thaønh chuùc söùc khoûe anh em vaø gia-ñình.

Ñoaøn-Vaên-Vöôïng

Toaùn Tröôûng Coâng-Taùc Ñoaøn 71 SCT/NKT/BTTM/QLVNCH

Côø vaøng tung bay treân thaønh phoá Chicago