Make your own free website on Tripod.com

Baøi tham-luaän cuûa nhaø thô Nguyeãn Chí-Thieän, Ñaïi-Hoäi Paris 2.000

Kính thöa oâng Chuû-tòch,

Kính thöa Ban Toå-chöùc

Kính thöa caùc baïn,

 

Hoâm nay, toâi ñöôïc caùc baïn môøi tôùi tham-döï Ñaïi-Hoäi, duø toâi khoâng phaûi laø moät baùc-só. Do ñoù, toâi nghó sôû-dó toâi coù ñöôïc haân-haïnh naøy laø bôûi caùc baïn khoâng chæ quan taâm tôùi coâng vieäc chuyeân-moân cuûa mình, maø coøn quan-taâm raát nhieàu ñeán tình-hình ñaát nöôùc. Coù moät soá caâu hoûi taát caû nhöõng ai tha-thieát mong muoán daân-toäc Vieät-Nam sôùm ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn cô-baûn cuûa con ngöôøi ñeàu ñaët ra vaø muoán tìm nhöõng caâu traû lôøi xaùc-ñaùng, chaúng haïn nhö : taïi sao neàn-taûng cuûa chuû-nghóa xaõ-hoäi laø Lieân Xoâ vaø Ñoâng-AÂu ñaõ xuïp ñoå maø moät vaøi nöôùc trong heä-thoáng ñoù vaãn toàn-taïi? Tình hình cuûa Vieät-Nam ra sao? AÛnh-höôûng cuûa quoác-teá ñoái vôùi coâng-cuoäc daân-chuû-hoùa thuaän-lôïi hay khoâng thuaän-lôïi? Hoaït-ñoäng cuûa Coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi theá naøo? Ñaáu-tranh ra sao ñeå ñaït ñöôïc hieäu-naêng cao nhaát?

Baûn-thaân toâi ñaõ suy-nghó nhieàu, nay xin pheùp caùc baïn ñöôïc trình-baøy moät soá yù-nghó rieâng ñeå cuøng baøn baïc trao ñoåi, cho saùng toû vaán-ñeà. Taát caû khoâng ngoaøi muïc-tieâu toái-thöôïng vaø toái-khaån : phaù saäp neàn ñoäc-taøi taøn-haïi ñaõ vaø ñang gaây nhieàu thaûm-hoïa cho daân-toäc.

 

Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam bò baét buoäc "ñoåi môùi".

 

Baét ñaàu töø naêm 1985, Gorbatchov chuû-tröông coâng-khai-hoùa vaø caûi-toå. Tôùi naêm 1990, nghóa laø voûn veïn 5 naêm, taát caû caùc nöôùc ñoäc-taøi Ñoâng-AÂu ñua nhau suïp ñoå. Tôùi thaùng 8 naêm 1991, Lieân Xoâ, "queâ-höông caùch-maïng", "thaønh trì cuûa phe xaõ-hoäi chuû-nghóa", tan bieán. Sau 74 naêm ngöï-trò, Ñaûng Coäng-saûn Lieân Xoâ maát quyeàn laõnh-ñaïo. Theá-giôùi reõ sang moät böôùc ngoaët môùi ñaày trieån-voïng toát ñeïp. Rieâng Trung-Quoác, Baéc-Trieàu Tieân, Cuba, Vieät-Nam, vaãn ñöùng vöõng tôùi ngaøy nay, nghóa laø ñaõ soáng theâm ñöôïc treân 10 naêm. Taïi sao vaäy? Chuùng ta thaáy 4 nöôùc coäng-saûn soáng-soùt ñeàu coù chung moät ñaëc-ñieåm noåi baät : ngheøo ñoùi, laïc-haäu, yù-thöùc veà daân-chuû, töï-do, nhaân-quyeàn raát thaáp. ÔÛ ñaây, toâi chæ xin baøn veà Vieät-Nam. Tröôùc khi Gorbatchov ñeà ra vaø thi-haønh chính-saùch caûi toå, Laõnh-ñaïo Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam khoâng heà coù yù-ñònh ñoåi môùi, ngöôïc laïi, cöïc kyø baûo-thuû, giaùo-ñieàu. Keå töø khi Ñaëng Tieåu-Bình aùp-duïng ñöôøng loái "kinh-teá con meøo", meøo traéng, meøo ñen,meøo naøo baét ñöôïc chuoät laø meøo toát, treân baùo chí Vieät-Nam xuaát-hieän khoâng bieát bao baøi lyù-luaän keát toäi Trung-Quoác laø

phaûn-boäi chuû-nghóa Maùc-Leâ, laø ñi theo con ñöôøng tö-baûn chuû-nghóa, laø ñaàu haøng giai-caáp, vv...Theá roài ñoät-nhieân Lieân Xoâ caûi-toå vaø moät naêm sau, naêm 1986, taïi Ñaïi-Hoäi cuûa Ñaûng, Nguyeãn vaên Linh tuyeân-boá chính-saùch ñoåi môùi.

Töø xöa, Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam ñaõ coù truyeàn-thoáng laø raäp-khuoân theo moïi chuû-tröông, ñöôøng loái cuûa Nga-Hoa. Sau khi ñaõ thaønh keû thuø cuûa Trung-Quoác, Coäng-saûn Vieät-nam chæ coøn coù Lieân Xoâ laø ngoïn ñuoác soi ñöôøng. Caùi caûnh moät gaùi phaûi thôø hai choàng chaám döùt. Noùi vaäy ñeå xaùc-quyeát : "Ñoåi môùi" khoâng heà laø moät mong muoán, moät saùng-taïo cuûa Laõnh-ñaïo Ñaûng. Ñoù laø moät vieäc phaûi laøm, vì oâng thaày Lieân Xoâ ñaõ laøm. Ngay caû cuoäc taán-coâng Cam-pu-chia cuõng ñöôïc tieán-haønh döôùi aùp-löïc vaø söï che chôû cuûa Lieân Xoâ ( tröôùc khi ñoå quaân vaøo Cam-pu-chia, Vieät-Nam vaø Lieân Xoâ ñaõ kyù hieäp-öôùc höõu-nghò Vieät-Xoâ. Theo hieäp-öôùc naøy, Lieân Xoâ ñaûm-ñöông traùch-nhieäm baûo-veä an-ninh cho Vieät-Nam trong tröôøng-hôïp bò Trung-Quoác ñe doïa ).

 

 

Ñaûo-chính cung-ñình naêm 1986 : CSVN toâi tôù cuûa CS Lieân Xoâ.

 

Töø thaùng 5, naêm 1986, khi Leâ Duaån haáp-hoái, trong Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam, moät cuoäc ñaûo-chính cung-ñình ñaõ xaûy ra. Thôøi-kyø naøy, toâi ñöông bò giam ôû Xaõ Lim Boä, töùc B14 ôû ngoaïi-thaønh Haø-noäi. Ngay trong haøng-nguõ coâng-an cuõng xoân-xao vì söï ñoät-töû lieân-tieáp cuûa 4 töôùng : Hoaøng vaên Thaùi, Leâ Troïng Taán, Ñinh ñöùc Thieän, Traàn Bình. Ñaàu thaùng 8, naêm 1986, toâi chuyeån ñi Z10 ôû Ninh Bình, gaàn nuùi Tam-Ñieäp. Cuøng ngoài vôùi toâi trong chieác xe tuø do Nga vieän-trôï coù 3 thanh-nieân aên maëc raát moát. Hoï cöôøi noùi vui veû nhö ñang ñi du-lòch. Ñoät-nhieân, toâi chuù-yù. Hoï vöøa noùi vôùi nhau laø Nguyeãn vaên Linh seõ leân Toång bí-thö, Phaïm Huøng seõ laø Thuû-töôùng, nhöõng Tröôøng Chinh, Phaïm vaên Ñoàng, Leâ ñöùc Thoï, Toá Höõu, Vaên Tieán Duõng, Chu Huy Maân seõ veà vöôøn. Toâi heát söùc ngaïc-nhieân hoûi sao hoï bieát. Hoï traû lôøi laø boá hoï vaøo thaêm hoï, cho hoï bieát nhö vaäy. Hoï laø con cuûa maáy caùn-boä cao caáp ñöôïc du-hoïc taïi Ñöùc, Tieäp. Vì phaïm toäi beân ñoù, hoï bò ñöa veà nöôùc. Ñaùng leõ, hoï phaûi vaøo Hoûa Loø ôû vôùi löu-manh, nhöng ñöôïc öu-tieân cho nghæ ngôi ôû Xaõ Lim Boä, vaøi thaùng sau seõ veà. Toâi baùn tín, baùn nghi. Tôùi Z10, toâi ôû moät mình moät xaø lim trong moät daãy xaø lim giöõa ñoàng khoâng moâng quaïnh. Kieåu xaø lim ôû ñaây do Ñoâng-Ñöùc thieát-keá, raát ñaëc-bieät, hai xaø lim ôû caïnh nhau cuõng khoâng theå noùi chuyeän vôùi nhau, duø gaøo theùt cuõng khoâng nghe thaáy gì. Cuøng chuyeån traïi vôùi toâi coù con chaùu, veä-só cuûa Chu vaên Taán, thö-kyù cuûa Hoaøng vaên Hoan, toaøn caùnh thaân Trung-Quoác. Toâi coá ngoaïi-giao vôùi vieân quaûn-giaùo treû tuoåi phuï-traùch khu xaø lim naøy, neân thænh thoaûng möôïn ñöôïc tôø baùo Nhaân-Daân. Moät hoâm, cuoái thaùng 8, toâi ñoïc ñöôïc haøng chöõ treân trang nhaát tôø baùo : Ñoàng-chí Nguyeãn vaên Linh, Thöôøng-tröïc Ban Bí-thö. Toâi söïng laïi : Quaùi, ôû ñaâu töï nhieân moïc ra caùi chöùc môùi naøy? Tröôøng Chinh ñang laø Toång bí-thö, buø-nhìn chaêng? Coù leõ maáy caäu nhoû noùi ñuùng? Tôùi thaùng 12-1986, Ñaïi-Hoäi 6 hoïp, keát-quaû ñuùng nhö boïn nhoû ngoài cuøng xe vôùi toâi noùi ! Xem danh-saùch Boä Chính-trò môùi, toâi hieåu ngay laø caùnh tröïc-tieáp laõnh-ñaïo ñaùnh Myõ trong Nam nhö Nguyeãn vaên Linh, Phaïm Huøng, Voõ vaên Kieät, Mai chí Thoï, Ñoaøn Khueâ ñaõ laät caùnh ngoài ôû ngoaøi Baéc chæ-huy. Vieân quaûn-giaùo treû cuõng phaûi noùi nhoû vôùi toâi : ñuùng laø moät cuoäc ñaûo-chính !

Töø Ñaïi-Hoäi 6 trôû ñi, Nguyeãn vaên Linh cuõng laøm gaàn gioáng nhö Gorbatchov, cuõng ñoåi môùi veà kinh-teá, cuõng nôùi loûng ñoái vôùi giôùi vaên-ngheä-só, giôùi baùo chí.Trong giai-ñoaïn naøy, moät soá taùc-phaåm vaên-hoïc, moät soá baøi baùo ñaõ phaûn-aûnh ñöôïc phaàn naøo taâm-traïng cuûa nhaân-daân, hieän-tình cuûa ñaát nöôùc. Chính Nguyeãn vaên Linh ñaõ noùi thaúng vôùi nhöõng ngöôøi caàm buùt :"caùc baïn phaûi trung-thöïc, phaûi töï cöùu laáy mình, phaûi coù loøng duõng-caûm !"; Traàn Ñoä, tröôûng ban vaên-hoùa, vaên-ngheä trung-öông tuyeân-boá :"Nhaân-daân ñuû thoâng-minh ñeå töï choïn moùn aên tinh-thaàn cho mình, khoâng caàn Ñaûng phaûi choïn hoä". Moät soá nhoû vaên-ngheä-só, trí-thöùc leân tieáng keát aùn neàn vaên-hoïc hieän-thöïc xaõ-hoäi chuû-nghóa laø neàn vaên-hoïc cung-ñình, minh-hoïa chính-saùch cuûa Ñaûng, caàn deïp boû.Moät vaøi nhaø giaùo ñoøi soaïn laïi saùch giaùo-khoa, loaïi boû nhöõng xuyeân-taïc, nhöõng toâ hoàng, boâi ñen traéng trôïn. Treân baùo Vaên-Ngheä do nhaø vaên Nguyeân Ngoïc laøm toång bieân-taäp ñaêng nhieàu kyù-söï, nhieàu truyeän ngaén, phoùng-söï toá-caùo söï vi-phaïm nhaân-quyeàn, söï huyû-dieät vaên-hoùa, kinh-teá, söï sa-ñoïa, loäng quyeàn, coi nhaân-daân nhö hoøn phaân boùn cheá-ñoä cuûa Ñaûng. Töông-töï nhö tôø Vaên-Ngheä, ôû Hueá coù tôø Soâng Höông. Ñieàu ñaùng buoàn laø ñaïi-ña-soá vaên-ngheä-só, trí-thöùc, tuy ñoàng-tình, thích-thuù, nhöng laïi giöõ thaùi-ñoä caàu an, khoâng daùm daán thaân, ñöùng ngoaøi cuoäc chôø xem ...Cuï theå laø khi nhoùm Buøi Minh-Quoác, Tieâu dao Baûo-Cöï, nhaø thô Höõu-Loan ñi töø Nam ra Baéc thu-thaäp chöõ kyù cuûa giôùi vaên-ngheä-só ñoøi töï-do saùng-taùc, soá ngöôøi daùm kyù ñeám treân ñaàu ngoùn tay !Trong khi ñoù, soá vaên-noâ huøa nhau taán-coâng döõ doäi. Moät thí-duï : sau khi moät soá baøi pheâ-phaùn chuû-nghóa Maùc cuûa Haø Só-Phu xuaát-hieän qua caùc baûn photocopie, laäp töùc treân baùo Nhaân-Daân ñaêng nhieàu baøi quy-chuïp Haø Só-Phu laø phaûn-ñoäng, beânh-vöïc chuû-nghóa Maùc moät caùch baát caàn thöïc-teá, baát caàn lyù leõ cuûa caùc lyù-luaän-gia toâi tôù. Thaáy chöa ñuû naëng caân, Ñaûng tìm tôùi giaùo-sö trieát-hoïc Traàn Ñöùc-Thaûo, ngöôøi ñaõ "no ñoøn" nhöng "ñoùi buïng" suoát 30 naêm, ñeà-nghò oâng vieát baøi ñaäp laïi Haø Só-Phu. Thaät ñaùng traùch, oâng Thaûo ñaõ caàm buùt vieát baøi choáng Haø Só-Phu, baûo-veä chuû-nghóa Maùc. Theâ thaûm hôn nöõa, khi oâng xaùc-quyeát Hoà Chí-Minh laø tieâu-bieåu cho Trí-Tueä Vieät-Nam ! Trong luùc Hoà Chí-Minh, thaàn-töôïng tuy ñaõ nhem nhuoác, vaãn laø choã döïa tinh-thaàn ñoäc-nhaát cuûa Ñaûng, trong luùc ngay treân baùo Vaên-Ngheä, moät soá baøi vieát, moät soá tranh bieám-hoïa ñang boùng gioù ( nhöng quaù roõ reät ñeå ai cuõng hieåu ) ñaùnh thaúng vaøo "chính-danh thuû-phaïm teân Hoà Chí-Minh". Thí-duï trong truyeän ngaén Vaøng Löûa, Nguyeãn Huy-Thieäp keát-luaän : "Caàn löu yù caùc baïn raèng Trieàu Nguyeãn laø trieàu-ñaïi toài teä nhaát, nhöng ñeå laïi nhieàu laêng nhaát !" Cuõng treân baùo Vaên-Ngheä, moät böùc bieám-hoïa veõ moät ngöôøi côûi traàn, maëc quaàn ñuøi, gaày giô xöông, chaân bò xieàng vaøo moät caùi maû vôùi haøng chöõ : Tieán nhanh, Tieán maïnh ! Moät böùc bieám-hoïa khaùc veõ con coùc duøng B40 naõ ñaïn vaøo coång Thieân-ñöôøng nheän giaêng buïi baùm !

Cuõng vaøo dòp naøy, moät trí-thöùc noåi tieáng, oâng Nguyeãn Maïnh-Töôøng, khi sang Phaùp, coù moät nhaø baùo hoûi veà Ceausescu vaø Hoà Chí-Minh, ñaõ khoâng ngaàn ngaïi traû lôøi : "Khoâng theå so saùnh Hoà Chí-Minh vôùi Ceausescu . Hoà Chí-Minh moät ñôøi chæ coù moät boä kaki vôùi ñoâi deùp loáp ! Khoâng vôï, khoâng con !" Bò hoûi tieáp veà toäi aùc Coäng-saûn, oâng noùi chaày noùi coái : "Toâi laø luaät-sö, ngheà cuûa toâi laø baøo-chöõa chöù khoâng phaûi keát toäi !" Nhöõng caâu noùi treân laäp töùc ñöôïc baùo chí trong nöôùc ñaêng taûi.

Cuõng trong giai-ñoaïn naøy, cuõng trong moät boái-caûnh gaàn nhö töông-töï, giôùi vaên-ngheä-só, trí-thöùc, sinh-vieân Ñoâng-AÂu vaø Lieân Xoâ ñaõ haønh-ñoäng moät caùch khaùc haún, vöøa khoân kheùo saéc beùn, vöøa duõng-caûm khaån-tröông, lôïi-duïng moïi tình-huoáng coù theå lôïi-duïng. Ñieàu quan-troïng hôn caû laø ñaïi ña-soá ñaõ ñoàng-loaït xoâng leân, khoâng ngöøng nghæ, giaønh laïi baèng ñöôïc, töøng böôùc moät, nhöõng quyeàn daân-chuû töï-do thieâng-lieâng maø hoï ñaõ bò töôùc-ñoaït trong bao naêm ! Taïi sao ban laõnh-ñaïo Ñaûng Coäng-saûn Lieân Xoâ khoâng ñaøn-aùp thaúng tay? Coù phaûi vì ban laõnh-ñaïo ñaõ coù ñaàu oùc côûi môû daân-chuû? Chính Gorbatchov, trong moät baøi phoûng-vaán traû lôøi baùo Politique Internationale, thuù-nhaän laø taát caû hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo-taïo theo moät khuoân maãu, nhöõng ngöôøi chæ coù yù-ñònh caûi-tieán cheá-ñoä, phaùt-trieån noù, khoâng ai coù yù-ñònh xoùa boû noù, nhöõng ngöôøi vaãn vöõng tin vaøo chuû-nghóa Maùc-Leâ, keå caû baûn-thaân oâng. Tuy rieâng oâng laø ngöôøi taân-tieán, oân-hoaø hôn caû. Nhöng söï buøng noå cuûa phong-traøo ñoøi daân-chuû töï-do, nhaát laø ôû caùc ñoâ-thò, ñaëc-bieät trong giôùi trí-thöùc, sinh-vieân, vaên-ngheä-só quaù maïnh, quaù roäng khaép, bao goàm caû caùc ñaûng-vieân ly-khai, hôn nöõa noäi-boä Ñaûng laïi cöïc kyø phaân-hoùa, neân khoâng theå ñaøn aùp noåi. Raát nhieàu tôø baùo tö-nhaân ra ñôøi ôû taát caû caùc thaønh-phoá duø khoâng ñöôïc pheùp ; caùc nhaø xuaát-baûn cuõng vaäy. Quaàn-chuùng nhieät-lieät taùn-thöôûng tìm ñoïc. Raát nhieàu toå-chöùc, hoäi-ñoaøn töï-ñoäng thaønh-laäp. Nhöõng cuoäc bieåu-tình, ñình coâng, baõi thò, baõi khoaù lieân tieáp xaûy ra ñoøi ña-nguyeân ña-ñaûng, ñoøi traû töï-do cho caùc chieán-só nhaân-quyeàn bò caàm tuø hoaëc quaûn-thuùc, trong ñoù coù nhaø ly-khai noåi tieáng Sakharov. Vaên-ngheä-só ñoøi phaûi phuïc-hoài danh-döï, cho xuaát-baûn caùc taùc-phaåm cuûa nhöõng nhaø vaên ñoái-khaùng nhö Pasternak, Solyenitsine...Nhieàu truyeän daøi, truyeän ngaén, hoài-kyù keå toäi aùc cuûa cheá-ñoä ñöôïc in ra. Nhöõng cuoäc hoäi-thaûo ñöôïc toå-chöùc khaép nôi, moïi ngöôøi soâi noåi tham-gia. Chính nhôø caùi quyeàn töï-do ngoân-luaän, hoäi hoïp, töï giaønh laáy naøy, söï thöïc ñöôïc saùng toû, bao tuyeân-truyeàn böng bít, bòp bôïm trong 70 naêm tan bieán, nhö söông muø tan bieán tröôùc maët trôøi. Haàu nhö toaøn daân böøng tænh, keå caû caùc ñaûng-vieân, quaân-ñoäi, coâng-an. Trong cuoäc baàu-cöû toång-thoáng coäng-hoaø Lieân-bang Nga naêm 1990 Eltsine ñaõ thaéng. Rieâng trong quaân-ñoäi, oâng giaønh ñöôïc hôn 70% soá phieáu !

Ñieàu naøy giaøi-thích taïi sao cuoäc ñaûo-chính ngaøy 19-8-1991 cuûa phe baûo-thuû goàm caû phoù Toång-thoáng Lieân Xoâ, Thuû-töôùng Lieân Xoâ, chuû-tòch Quoác-hoäi, Boä-tröôûng quoác-phoøng, Truøm KGB cuøng nhieàu nguyeân-soaùi, töôùng-lónh ñaõ thaát-baïi thaûm-haïi trong vaøi ngaøy, vaø cheá-ñoä coâng-saûn hôn 70 naêm ñaõ cheát khoâng kòp ngaùp, môû ra moät trang söû môùi cuûa Lieân Xoâ vaø cuûa theá-giôùi : cuoäc chieán-tranh laïnh bao naêm ñe-doïa söï toàn-vong cuûa loaøi ngöôøi chaám döùt. Caû nhaân-loaïi thôû phaøo, nheï nhoõm ! Rieâng caùc nöôùc Ñoâng-AÂu ñaõ ñöôïc soáng trong neàn daân-chuû töø laâu, cheá-ñoä coäng-saûn ôû caùc nöôùc naøy laø do Lieân Xoâ aùp ñaët. Hoï ñaõ vuøng daäy nhieàu laàn. Caùc cheá-ñoä naøy ñöùng ñöôïc laø hoaøn toaøn döïa vaøo söùc maïnh quaân-söï cuûa Lieân Xoâ. Moät khi Lieân Xoâ do noäi-tình phöùc taïp, khoâng coøn can-thieäp, boû maëc, taát-nhieân nhöõng cheá-ñoä naøy phaûi ñoå.

 

 

Taïi sao Coäng-Saûn Vieät-Nam thoaùt hieåm ?

 

Thaùi-ñoä trí-thöùc, vaên-ngheä-só Vieät-Nam.

Taïi sao ôû Vieät-Nam, trong moät boái-caûnh chính-trò khôûi ñaàu cuõng gaàn gioáng nhö ôû Lieân Xoâ, quaàn-chuùng laïi phaûn-öùng yeáu ôùt nhö vaäy? Ñaïi ña-soá nhaân-daân, nhaát laø giôùi trí-thöùc vaên-ngheä-só, töø Nam chí Baéc ñeàu chaùn naûn, khinh-bæ cheá-ñoä toaøn-trò; caùc ñaûng-vieân caáp thaáp thôøi hoang mang, maát lyù-töôûng, caùc ñaûng-vieân caáp cao thôøi phaáp-phoûng, lo sôï. Heä-thoáng xaõ-hoäi chuû-nghóa tan, Ñaûng maát heát choã döïa treân quoác-teá, trôû thaønh bô vô, coâi cuùt. Taïi sao trong tình-theá choâng-cheânh nhö vaäy maø Ñaøng vaãn ñöùng ñöôïc, maø cheá-ñoä ñoäc-taøi vaãn coøn toàn-taïi? Xin traû lôøi moät caùch thaúng thaén : thöù nhaát, ñaïi ña-soá trí-thöùc Vieät-nam, giaø cuõng nhö treû, heøn ! Qua nhieàu naêm soáng döôùi söï khuûng-boá thöôøng-tröïc cuûa Ñaûng, hoï ñaõ maát heát só-khí, noãi lo sôï vaø taâm-lyù an-phaän thuû-thöôøng ñaõ chieám-lónh toaøn-boä taâm-hoàn hoï. Loái soáng ñaàu-haøng, khuaát-phuïc, nuoát nhuïc, nuoát khoå, nònh bôï, luoàn loït ñaõ thaám vaøo tôùi taän xöông tuyû. Tieáng noùi ñôn leû cuûa moät soá vaên-ngheä-só, trí-thöùc duõng-caûm chæ ñöôïc truyeàn-baù moät caùch bí-maät qua nhöõng baûn photocopie, quaàn-chuùng ñöôïc ñoïc quaù ít vaø chæ thích-thuù moät caùch aâm-thaàm. Nheõ ra phaûi laø nhöõng cuoäc bieåu-tình, xuoáng ñöôøng raàm roä, nhöõng cuoäc hoäi-thaûo soâi noåi roäng khaép toaøn-quoác. Trong tình-traïng im laëng baát-ñoäng ñoù, khoâng ít boïn boài buùt ñua nhau laäp coâng, vieát nhöõng baøi beânh-vöïc Ñaûng, Baùc, baûo-veä cheá-ñoä, huø doa caùc chieán-só daân chuû. Ñau buoàn nhaát laø caû caùc "kieän-töôùng" trong phong-traøo Nhaân-vaên Giai-phaåm suoát ba thaäp-nieân bò troùi chaët, ngaäm ñaéng nuoát cay trong cuõi saét, cuõng uøa ra ñeå ca-ngôïi Ñaûng, Baùc, cheá-ñoä. Leâ Ñaït vôùi taäp "Tröôøng-ca Baùc", Hoaøng-Caàm vôùi baøi thô daøi "Nhôù veà Laøng Sen", Traàn Daàn vôùi taäp thô "Coång tænh". Tình-traïng nhö vaäy laøm sao coù theå höôùng-daãn, thuùc ñaåy giôùi treû, nhaát laø caùc sinh-vieân, hoïc-sinh? Maø trong moïi cuoäc noåi daäy, khoâng theå thieáu hoï ; bao giôø hoï cuõng laø nhöõng ngöôøi xung-traän ñaàu tieân, vôùi tinh-thaàn voâ-uyù, traøn ñaày maùu noùng ! So vôùi nöôùc Nga, khi vaøi giaùo-sö tuyeân-boá phaûi vieát laïi saùch giaùo-khoa vaên-hoïc, söû-hoïc moät caùch trung-thöïc, laäp töùc ôû moïi tröôøng hoïc caùc giaùo-sö ngöøng giaûng-daïy, caùc sinh-vieân, hoïc-sinh ngöøng hoïc hai moân ñoù. Hoï coøn tieán xa hôn laø baõi boû luoân caû caùc moân hoïc veà chính-trò, veà chuû-nghóa Maùc-Leâ. Toùm laïi, do baïc-nhöôïc, giôùi trí-thöùc Vieät-Nam ñaõ khoâng laøm ñöôïc nhö trí-thöùc Ñoâng-AÂu vaø Lieân Xoâ. Ñoù laø lyù-do thöù nhaát.

Daân-trí.

Lyù-do thöù hai : phaûi coâng-taâm thöøa nhaän raèng daân-trí chuùng ta coøn thaáp. Baùo chí ngoaïi-quoác khoâng ñöôïc ñoïc, soá ngöôøi ñoïc ñöôïc Anh-vaên, Phaùp-vaên quaù ít, vaû laïi cuõng khoâng coù maø ñoïc ; neáu coù thì giaù quaù ñaét, moät tuaàn-leã löông môùi mua noåi moät tôø. Caùc ñaøi ngoaïi-quoác phaùt-thanh tieáng Vieät, ngay ôû caùc thaønh-phoá lôùn cuõng chæ coù moät soá quan-taâm tôùi thôøi-cuoäc theo roõi. Noùi gì ñeán 80% noâng-daân vaø ñoàng-baøo mieàn nuùi ! YÙ-thöùc veà Töï-do, Daân-chuû coøn mô-hoà neân chöa thaám thía saâu saéc noãi nhuïc phaûi soáng döôùi aùch ñoäc-taøi, maát heát quyeàn laøm ngöôøi, noãi sôï-haõi vaãn con ñeø naëng leân tim oùc, do ñoù khoâng baät daäy ñöôïc, phaûn-öùng quaù yeáu ôùt. Khi noùi tôùi daân-trí laø noùi bao goàm luoân caû ñaûng-vieân coäng-saûn, quaân-ñoäi vaø coâng-an. Hoï cuõng laø con em cuûa nhaân-daân. Vì trí-tueä thaáp keùm neân söï phaân-hoùa baát-phuïc cuûa hoï tuy coù, nhöng chöa ñuû cöïc maïnh ñeå phaù vôõ Ñaûng thaønh hai phe roõ reät : Daân-chuû vaø Baûo-thuû giaùo-ñieàu, maø chæ laøm trì-treä, reäu raõ guoàng maùy cuûa Ñaûng. Trong Ñaûng, cuõng nhö trong nhaân-daân, söï phaûn-khaùng mang tính-chaát thuï-ñoäng, trong luùc tình-theá ñaõ chín muøi, ñoøi hoûi söï naêng-ñoäng, söï quyeát-lieät, söï beàn bæ, söï khoân kheùo. Toùm laïi, cheá-ñoä toaøn-trò Vieät-Nam ñaõ thoaùt-hieåm vì hai yeáu-toá chuû choát : söï ñôùn heøn cuûa taàng lôùp trí-thöùc vaø tình-traïng thaáp keùm cuûa daân-trí.

Moät soá luaän-ñieåm cho raèng Ñaûng ñaõ khoân-ngoan ñoåi môùi kinh-teá kòp thôøi neân soáng soùt. Vaäy Cuba, Baéc-Trieàu-tieân khoâng heà thay ñoåi gì trong kinh-teá cuõng nhö chính-trò, sao vaãn toàn-taïi? Hôn nöõa, laõnh-ñaïo Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam khoâng heà coù yù-ñònh ñoåi môùi, hoï chæ bò baét buoäc phaûi laøm theo Lieân Xoâ. Chöùng-côù laø ngaøy 19-8-1991, khi cuoäc ñaûo-chính cuûa phe cöùng raén ôû Lieân Xoâ noå ra, hoï ñaõ hí-höûng cho laø beø luõ Eltsine, Gorbatchov seõ cheát, nhöõng ngöôøi coäng-saûn trung-kieân seõ quay laïi ñöôøng cuõ. Hoï keát toäi Gorbatchov caûi-toå laø "ñaøo maû toå", vaø töùc-thôøi ra leänh cho caùc hôïp-taùc-xaõ cô-khí ôû Haø-noäi phaûi saûn-xuaát theâm 50.000 khoaù tay ñeå chuaån-bò baét bôù taäp-trung haøng loaït. Khoâng ngôø, cuoäc ñaûo-chính ôû Lieân Xoâ thaát-baïi quaù nhanh, keá-hoaïch treân ñaønh huyû-boû, vaø nhöõng ngöôøi tuø nhö Voõ Ñaïi-Toân, Doaõn quoác-Syõ, Döông Thu-Höông, keå caû baûn-thaân toâi môùi ñöôïc phoùng-thích.

Söï suïp ñoå quaù nhanh choùng cuûa Ñoâng-AÂu vaø Lieân Xoâ coù hai maët : Lôïi vaø Baát-Lôïi ñoái vôùi Vieät-Nam. Nhö ñaõ trình baøy treân, Vieät-Nam voán trì-treä. Trong giôùi trí-thöùc, trong nhaân-daân cuõng nhö trong Ñaûng, tinh-thaàn phaûn-khaùng, söï thay ñoåi chính-saùch bao giôø cuõng ñi theo caùc nöôùc ñaøn anh, Lieân Xoâ hoaëc Trung-Quoác, vaø theo moät caùch e deø, chaäm chaïp. Caùch ñaây 34 naêm, neáu khoâng coù söï haï-beä thaàn-töôïng Xít Ta Lin ôû Lieân Xoâ, phôi baày söï xöû-lyù oan caùc ñoàng-chí trong Ñaûng, khoâng coù phong-traøo "Traêm hoa ñua nôû, traêm nhaø ñua tieáng" ôû Trung-Quoác thì khoâng coù vieäc söûa sai trong chieán-dòch chænh-ñoán toå-chöùc Ñaûng, khoâng coù phong-traøo "Nhaân vaên Giai-phaåm".

Toâi khoâng noùi söûa sai trong caûi-caùch ruoäng ñaát, vì trong thöïc-teá, vieäc söûa sai naøy khoâng coù. Nhöõng ngöôøi bò quy laø ñòa-chuû ñaõ bò haønh-quyeát, khoâng söûa cho hoï soáng laïi ñaõ ñaønh. Nhöng taøi-saûn cuûa hoï cuõng khoâng ñöôïc hoaøn-traû. Nhöõng ngöôøi ñi tuø vaãn tieáp tuïc naèm tuø cho tôùi cheát. Khoâng coù söûa sai gì ñoái vôùi hoï ! Rieâng caùc Ñaûng-vieân ôû caùc ñòa-phöông bò vu laø Quoác-daân-Ñaûng, Ñaïi-Vieät...., trong chieán-dòch chænh-ñoán toå-chöùc Ñaûng tieán-haønh cuøng luùc vôùi caûi-caùch röoäng ñaát, laø ñöôïc söûa sai, nghóa laø ñöôïc tha tuø, ñöôïc phuïc-chöùc. Trong phong-traøo Nhaân-vaên, tinh-thaàn cuûa giôùi vaên-ngheä-só, trí-thöùc cuõng raát ñaùng xaáu hoå. Nhöõng ngöôøi trong nhoùm, khi bò ñe doïa thôøi töï vieát kieåm-ñieåm maït-saùt mình chöa ñuû, hoï coøn ñaáu-toá, vu vaï laãn nhau, ai cuõng mong töï cöùu laáy thaân. Chöa keå tôùi nhöõng vaên-ngheä-só khaùc, trong buïng tuy taùn-thaønh vôùi tôø baùo, nhöng xuùm vaøo ñaùnh hoâi, laäp coâng moät caùch nhuïc-nhaõ.

 

Theá bí cuûa Coäng-saûn Vieät-Nam.

 

Khi phong-traøo ñoøi daân-chuû ôû Ñoâng-AÂu vaø Lieân Xoâ böøng böøng khí-theá thì ôû Vieät-Nam, trí-thöùc, vaên-ngheä-só, sinh-vieân, hoïc-sinh böôùc theo rôøi raïc, leû teû, ña-soá coøn nghe ngoùng, xem ñoäng-tónh ra sao. Töø khi Lieân Xoâ vaø Ñoâng-AÂu rung ñoäng roài suïp ñoå, Laõnh-ñaïo Ñaûng hoaûng-sôï, xieát chaët sôïi daây vöøa ñöôïc nôùi loûng. Toâi nghó neáu phe xaõ-hoäi chuû-nghóa toàn-taïi ñoä möôi naêm nöõa thì nhaân-daân Vieät-Nam seõ theo kòp cao-traøo phaûn-khaùng ôû caùc nöôùc ñoù, vaø coù theå cuõng vöùt boû ñöôïc aùch ñoäc-taøi nhö hoï. Söï suïp ñoå quaù nhanh ôû Ñoâng-AÂu vaø Lieân Xoâ ñaõ cho Ñaûng moät kinh-nghieäm nhôõn-tieàn : nôùi loûng ngoân-luaän seõ daãn tôùi töï-do ngoân-luaän vaø caùc thöù töï-do khaùc , nghóa laø daãn tôùi söï tieâu-vong taát-yeáu cuûa Ñaûng. Coøn nhaân-daân Vieät-Nam thì chöa coù ñuû thôøi-gian caàn-thieát ñeå nhaát-loaït vuøng leân. Ñoù laø moät baát-lôïi. Nhöng maët lôïi laø töø khi Lieân Xoâ tan raõ, toaøn-boä nhaân-daân, toaøn-boä Ñaûng-vieân keå caû Boä Chính-trò, khoâng coøn ai dôû hôi dôû hoàn tin vaøo chuû-nghóa Maùc-Leâ. Noù ñaõ hoaøn-toaøn taét thôû, cheát haún, khoâng moät haø hôi tieáp söùc, moät buøa pheùp chieâng troáng phuø-thuyû naøo coù theå laøm soáng laïi. Cuøng keá, Laõnh-ñaïo Ñaûng phaûi ñem tö-töôûng Hoà Chí-Minh öôùp vaøo caùi xaùc hoïc-thuyeát Maùc-Leâ, roài duøng caû guoàng maùy tuyeân-truyeàn toâi tôù goïi hoàn, queân haún raèng chính Hoà Chí-Minh ñaõ xaùc-nhaän raèng y khoâng coù tö-töôûng gì caû, ngoaøi tö-töôûng Mao Traïch Ñoâng ! Anh caû Lieân Xoâ lìa ñôøi, Anh Hai Trung-Quoác laø keû thuø truyeàn-kieáp, vaäy Vieät-Nam seõ daãn Nhaân-loaïi tôùi chaân trôøi coäng-saûn chaêng? Neáu khoâng phaûi vaäy thôøi caùi teân Ñaûng Coäng-saûn trôû thaønh voâ-nghóa, loá bòch. Nhöõng ngöôøi khuyeân Ñaûng ñoåi teân, vaát boû noát caùi xaùc chuû-nghóa Maùc-Leâ khoâng hoàn, lyù-luaän nhö vaäy.

 

Thöïc ra, khoâng phaûi maáy laõnh-ñaïo Ñaûng khoâng thaáy ñieàu ñoù, nhöng hoï ôû caùi theá tuyeân-boá rôøi boû chuû-nghóa Maùc-Leâ ñoàng nghóa vôùi tuyeân-boá raèng cuoäc chieán-tranh choáng Myõ toån-thaát hôn 3 trieäu sinh-maïng, laøm bao trieäu ngöôøi taøn-pheá, gaây tang-toùc ly-taùn cho haàu heát caùc gia-ñình laø moät cuoäc chieán-tranh haïi daân, haïi nöôùc. Noù khoâng phaûi laø moät cuoäc chieán-tranh choáng ngoaïi-xaâm nhaèm thoáng-nhaát ñaát nöôùc nhö moät soá ngöôøi ñeán taän giôø vaãn coá baøo-chöõa cho Ñaûng, hoaëc vaãn ngoä-nhaän, coi ñoù laø moät chieán-coâng hieån-haùch. Hoï queân, hoaëc coá-tình queân, laø chính Toång Bí-thö Leâ Duaån ñaõ tuyeân-boá moät caùch töï-haøo raèng Ñaûng ñaõ caém ñöôïc ngoïn côø Maùc-Leâ baùch-chieán baùch-thaéng leân toaøn-theå laõnh-thoå ñaát nöôùc. Hôn nöõa, trong nhieàu thaäp-nieân, Ñaûng coøn ñöa quaân-ñoäi sang giuùp Khôø-me ñoû, giuùp Coäng-saûn Laøo, göûi caùn-boä, suùng ñaïn, quaân-nhu sang giuùp du-kích coäng-saûn ôû vuøng Ñoâng-Baéc Thaùi Lan. Mieàn Baéc ñaõ coù 300.000 binh lính Trung-coäng traán giöõ.

Taát caû ñeàu ñöôïc tieán-haønh vôùi tham-voïng baønh-tröôùng chuû-nghóa Maùc-Leâ roäng khaép, laäp chieán-coâng ñoái vôùi phong-traøo Coäng-saûn quoác-teá.

Nay, neáu boû teân Ñaûng, boû chuû-nghóa Maùc-Leâ, coù khaùc gì thöøa-nhaän caùc chieán-coâng Ñaûng vaãn töï-haøo chæ laø nhöõng sai-laàm khuûng-khieáp, nhöõng toäi aùc taày trôøi gaây ra bôûi moät yù-thöùc-heä nay ñaõ bò lòch-söû quaêng vaøo soït raùc. Vaãn giöõ teân Ñaûng Coäng-saûn, nhöng lyù-töôûng, muïc-tieâu coäng-saûn ñaõ taän-dieät trong taâm-khaûm, nhoùm laõnh-ñaïo Ñaûng chæ coøn lo duy-trì quyeàn-löïc baèng moïi giaù, nhaèm vô veùt cuûa caûi cho baûn-thaân. Moät thöïc-traïng quaùi-gôû ñaõ xuaát-hieän töø 10 naêm nay : nhoùm laõnh-ñaïo töï nhaän laø vì daân, do daân ñaõ trôû thaønh nhöõng teân giaøu suï, vôï con hoï ngang-nhieân phoâ-tröông söï xa-hoa, söï ñoïa-laïc, khoâng coøn aâm-thaàm, daáu-dieám nhö thôøi Hoà Chí-Minh, Leâ Duaån. Hoï chieám-ñoaït taøi-saûn quoác-gia, khoâng töø moât thuû-ñoaïn ñoán-maït naøo ñeå vô tieàn. Toaøn daân, keå caû caùc ñaûng-vieân ñaõ nhaän roõ nguyeân-hình hoï : moät boïn mafia hung-hieåm, taùng-taän löông-taâm. Tình-traïng tranh-quyeàn, tranh tieàn trong haøng-nguõ laõnh-ñaïo Ñaûng ngaøy caøng quyeát-lieät. Trong Ñaûng töø xöa tôùi nay vaãn coù hai loaïi ñoàng-chí : moät soá nhoû thuoäc loaïi "ñoàng-chí AÊn", coøn laïi ña-soá laø loaïi "ñoàng-chí ñoå boâ". Loaïi "ñoàng-chí AÊn" tröôùc kia coøn ñoäi loát caùch-maïng, giaû daïng soáng giaûn-dò neân coøn huyeãn-hoaëc ñöôïc nhieàu ngöôøi ngaây-thô. Ngaøy nay, taán tuoàng ñoù ñaõ haï maøn. Caùc "ñoàng-chí ñoå boâ" khoâng coøn nhieät-tình baûo-veä, chaáp-haønh meänh-leänh caùc "ñoàng-chí AÊn" nöõa, keå caû quaân-ñoäi, coâng-an. Chæ coøn laïi coù söï khinh-bæ. Laõnh-ñaïo Ñaûng nhaän roõ tình-traïng naøy, neân hoï khoâng tin-töôûng gì ôû loøng trung-thaønh tuyeät-ñoái cuûa quaân-ñoäi khi coù bieán.. Caùch ñaây 6 naêm, hoï thaønh-laäp caùc ñoäi ñaëc-nhieäm choáng baïo-loaïn, nghóa laø choáng caùc cuoäc bieåu-tình hoaø-bình cuûa quaàn-chuùng. Hoï tuyeån-choïn vaøo caùc ñoäi ñaëc-nhieäm naøy nhöõng treû moà-coâi , giaùo-duïc caùc em thaønh nhöõng teân saün-saøng baén gieát, maát heát tính ngöôøi. Ñaây laø moät ñieàu caùc nhaø ñaáu-tranh daân-chuû ôû trong nöôùc caàn phaûi heát söùc quan-taâm. Theo yù toâi, caàn phaûi ñaåy maïnh coâng-taùc binh-vaän, ñeå khi tình-huoáng buøng noå, quaân-ñoäi seõ baûo-veä nhaân-daân, ñaäp tan nhöõng ñoäi ñaëc-nhieäm choáng baïo-loaïn

Laõnh-ñaïo Ñaûng ñang ra söùc cuûng-coá, phaùt-trieån, vaø söû-duïng khi caàn-thieát, nhaèm duy-trì aùch thoáng-trò cuûa hoï. Trong vuï noåi daäy cuûa noâng-daân Thaùi-Bình caùch ñaây vaøi naêm, hoï ñaõ duøng caùc ñoäi ñaëc-nhieäm naøy.. Laõnh-ñaïo Ñaûng ñaõ ruùt ñöôïc kinh-nghieäm tan raõ cuûa Lieân Xoâ laø do binh lính, coâng-an khoâng ñieàu-khieån ñöôïc nöõa. Vuï Thieân-An moân ôû Trung-Quoác cuõng cho hoï moät baøi hoïc. Khi sinh-vieân ôû Baéc-kinh vaø caùc nôi khaùc keùo veà hoäi-tuï ôû Thieân-An moân ñoøi daân-chuû, töï-do, Coâng-an ñaõ khoâng ngaên-chaën.. Khi haøng trieäu sinh-vieân vaø nhaân-daân, goàm caû coâng-nhaân, caùc ñaûng-vieân coäng-saûn thöùc-tænh raàm raäp xuoáng ñöôøng, quaân-ñoäi ôû quaân-khu Baéc-kinh khoâng theo leänh cuûa Ñaëng Tieåu-Bình, Lyù Baèng ñaøn aùp, aùn binh baát ñoäng. Laõnh-ñaïo coäng-saûn Trung-Quoác ñaõ phaûi ñieàu quaân töø nhöõng mieàn röøng nuùi thaûo-nguyeân veà, duøng röôïu vaø caùc chaát kích-thích khaùc ñeå hoï maát heát lyù-trí, ñöa xe taêng, chieán-xa vaøo ñeø beïp ñaùm bieåu-tình tay khoâng vuõ-khí, nhöõng ñoàng-baøo cuûa hoï. Ñoäi-nguõ cuûa nhöõng ngöôøi ñaáu-tranh cho daân-chuû ôû Vieät-Nam hieän nay, khoâng chæ rieâng moät soá ngöôøi noåi tieáng vì ñaõ coâng-khai leân tieáng, phaûi tính caû nhöõng ngöôøi ñaáu-tranh bí-maät, tuy coù ñoâng-ñaûo hôn tröôùc, nhöng chöa coù ñöôïc nhöõng toå-chöùc chaët-cheõ ñi vaøo vaän-ñoäng nhaân-daân, giuùp nhaân-daân hieåu roõ veà quyeàn laøm ngöôøi cuûa mình, veà toäi aùc cuûa Coäng-saûn ñaõ taøn-haïi ñaát-nöôùc suoát nöûa theá-kyû qua, ñaëc-bieät ñoái vôùi giôùi treû ít am-hieåu veà lòch-söû, nhöng laïi laø nhöng keû coù löûa soáng, coù duõng-khí caàn-thieát, bao giôø cuõng laø löïc-löôïng xung-kích trong moïi cuoäc caùch-maïng xoay-chuyeån thôøi-theá. Cuoäc soáng cuûa ñaïi ña-soá daân-chuùng vaãn laàm-than, cô-cöïc, sau 14 naêm "ñoåi môùi". Toâi xin neâu nhöõng chæ-soá veà möùc soáng do chính baùo-chí trong nöôùc coâng-boá :löông trung-bình cuûa nhöng ngöôøi lao-ñoäng trí oùc cuõng nhö chaân tay ôû caùc thaønh-phoá laø 30 Myõ-kim moät thaùng. ÔÛ noâng-thoân, goàm gaàn 60 trieäu daân laø 7 ñoâ-la Myõ moät thaùng. Chi-phí cho giaùo-duïc tính theo ñaàu ngöôøi laø 4 ñoâ-la Myõ moät naêm, chi-phí cho y-teá laø 3 ñoâ-la moät naêm. Troäm cöôùp, ñó ñieám, buoân laäu lan traøn khaép nôi, keå caû noâng-thoân, vuøng nuùi. Theo lôøi tröôûng-ban baøi-tröø teä-naïn xaõ-hoäi, 80% boïn aên chôi traùc-taùng laø caùc ñaûng-vieân coù tieàn. Caûnh chôï ngöôøi ngoài chôø baùn söùc lao-ñoäng vôùi giaù 1 ñoâ-la moät ngaøy dieãn ra ñaày raãy taïi caùc ñoâ-thò. Khoaûng 2 trieäu ngöôøi laâm vaøo caûnh ñoùi aên thöôøng-nhaät, trong khi Ñaûng xuaát-khaåu naêm vöøa qua 4 trieäu taán gaïo. Boä maët ñaát-nöôùc thay ñoåi ñöôïc ít nhieàu, mæa mai thay, laïi chuû-yeáu nhôø vaøo gaàn 3 trieäu ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi, maø tröôùc kia, Ñaûng goïi laø boïn raùc-röôûi, ung-nhoït cuûa xaõ-hoäi Vieät-Nam ; ngaøy nay, Ñaûng goïi moät caùch trìu meán laø "khuùc ruoät ngaøn daëm". Taïi sao coù söï thay ñoåi danh-töø xoay ngöôïc 180 ñoä nhö vaäy? Ñoù laø vì treân 3 tyû Myõ-kim, haøng naêm, ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi ñoå vaøo Vieät-Nam. Ñaây laø nhöõng con soá baùo-chí trong nöôùc coâng-boá : tieàn göûi veà giuùp gia-ñình naêm 1999 laø 1,24 tyû Myõ-kim; tieàn ñoàng-baøo du-lòch mang vaøo : 1 tyû Myõ-kim ; tieàn 400.000 ngööôøi lao-ñoäng nöôùc ngoaøi ñöa veà : 1 tyû Mk. Neáu khoâng coù soá tieàn khoâng-loà naøy thì nhöõng ti-vi, tuû laïnh, xe gaén maùy, coâca coâla...chæ coù theå baùn cho caùc gia-ñình caùn-boä, ñaûng-vieân coù ñieàu-kieän vô veùt taøi-saûn ñaát nöôùc, cho caùc tay tham-oâ, hoái loä, cho boïn buoân gian, baùn laän, cho moät soá raát nhoû nhöõng ngöôøi may maén laøm aên phaùt-ñaït. Nguoàn tieàn 3 tyû Myõ-kim naøy ngöng laïi, khuûng-hoaûng laäp-töùc noå ra ngay. Töø naêm 1991 tôùi nay, giaù caû sinh-hoaït ñaõ taêng gaáp 4 gaáp 5 laàn. Ñoàng löông coâng-nhaân vieân-chöùc chæ taêng 20% töø ñaàu naêm 2000. Cuoäc soáng cuûa ñaïi-ña-soá nhaân-daân caøng ngaøy caøng xuoáng doác.

Söï thöïc laø ñieàu-kieän cho moät thay ñoåi ôû Vieät-Nam khoâng phaûi ñaõ chín muøi maø laø ñaõ chín naãu ra töø laâu, nhöng Thôøi-cô laïi chöa tôùi ! Noãi sôï-haõi cuûa nhaân-daân tuy giaûm nhieàu nhöng vaãn coøn ñeø naëng. Noäi-boä Ñaûng chöa tan-vôõ.

Ñôïi thôøi-cô?

Noùi vaäy khoâng coù nghóa laø chuùng ta bi-quan. Taâm-lyù quaàn-chuùng coù moät ñaëc-ñieåm maø maõi sau naøy toâi môùi hieåu. Hoài coøn thanh-nieân, toâi coù ñoïc ñöôïc moät caâu cuûa Maïnh Töû : "Daân khoâng sôï cheát, ñöøng ñem caùi cheát ra doïa daân". Nhìn thaáy caûnh ngöôøi daân mieàn Baéc ñoùi khoå cuøng-cöïc maø khoâng daùm than-van, maát heát quyeàn laøm ngöôøi maø vaãn ca-ngôïi cheá-ñoä, duø chæ ngoaøi mieäng, ñi tuø luõ-löôït moät caùch voâ-côù, oan-öùc maø vaãn phaûi aâm-thaàm khuaát-phuïc, haàu nhö khoâng coù phaûn-öùng gì, sôï töø teân coâng-an hoä-khaåu sôï ñi. Taïi sao Maïnh Töû laïi noùi daân khoâng sôï cheát? Toâi suy-nghó maõi vaø cho laø thaày Maïnh nhaän-xeùt sai. Toâi chæ thaáy daân quaù heøn. Maõi tôùi naêm 1978-79, chöùng-kieán caûnh nhöõng ngöôøi vöôït bieån treân nhöõng chieác thuyeàn ñôn-sô, thuyeàn tröôùc bò vôõ ñaém, thuyeàn sau vaãn ra ñi. Coù ngöôøi may-maén thoaùt cheát laïi chuaån-bò ñi chuyeán khaùc. Tin-töùc haûi-taëc hoaønh-haønh vaãn ñi. OÂng giaø, baø laõo, phuï-nöõ, treû con, khoâng ai toû ra veû gì sôï-haõi. Luùc baáy giôø, toâi môùi thaùn-phuïc söï duõng-caûm tuyeät-vôøi cuûa hoï, trong loøng coi hoï nhö nhöõng traùng-só Kinh Kha, thaäm chí coøn hôn Kinh Kha ôû choã hoï thaûn-nhieân, khoâng oàn-aøo, nghi-leã lænh-kænh nhö Kinh Kha ! Toâi cho hoï can-tröôøng hôn haún nhöõng Magellan, Christophe Colomb nhieàu ! Luùc baáy giôø, toâi môùi böøng tænh, hieåu caâu noùi cuûa Maïnh Töû. Ñuùng, daân khoâng sôï cheát ! Toâi tìm hieåu, ñi hoûi nhieàu ngöôøi vöôït bieån taïi sao hoï baùn heát taøi-saûn lieàu cheát nhö vaäy ; bình-thöôøng hoï laø nhöõng keû toâi cho laø heøn. Hoï laéc ñaøu ngao-ngaùn traû lôøi toâi : "Ñaønh phaûi lieàu, maø coù tieàn ñuùt loùt môùi lieàu ñöôïc ; moät laø may-maén thoaùt thì ñöôïc soáng cho ra con ngöôøi, hai laø ruûi-ro cheát thì cam vôùi soá-phaän. Khoâng theå boû lôõ thôøi-cô naøy !" Toâi löu-yù caùc baïn hai chöõ thôøi-cô. Ngöôøi daân trong nöôùc baây giôø nhìn chung laø im-lìm baát-ñoäng, haàu nhö cam-phaän chæ lo laøm aên, taâm-lyù sôï-seät vaãn coøn khaù naëng-neà, vì tuy ñieàu-kieän ñaõ chín, hoï chöa nhìn thaáy thôøi-cô ñeå vuøng daäy thay ñoåi vaän-maïng. Ñoùi khoå, cuøng-cöïc, bò aùp-cheá , laêng-nhuïc, chæ laø nguyeân-nhaân cô-baûn, tieàm-aån cho moïi cuoäc noåi daäy trong moät cheá-ñoä ñoäc-taøi baèng theùp, khoâng phaûi laø thôøi-cô. Ngöôøi daân Vieät-Nam, nhaát laø ôû mieàn Baéc, ñaõ neám ñuû cay, cöïc, khoå, nhuïc bao thaäp-nieân roài, vaãn khoâng nhuùc-nhích. Baéc Trieàu-tieân cheát ñoùi caû maáy trieäu, aên caû thòt ngöôøi, vaãn khoâng nhuùc-nhích. Naïn ñoùi ôû Trung-Quoác vaøo nhöõng naêm 58, 59, 60, cheát maáy chuïc trieäu, aên caû ñaát seùt, tieáp tôùi Ñaïi Caùch-maïng Vaên-hoaù, ngöôøi daân laïi bò saùt-haïi maáy chuïc trieäu, bò haï-nhuïc cöïc-ñoä, vaãn khoâng nhuùc-nhích ! Ñieàu ñoù cho ta thaáy moät söï thöïc hieån-nhieân laø ñeå cho ngöôøi daân ñöùng daäy xoay-vaàn lòch-söû, baét-buoäc phaûi coù thôøi-cô. Vaäy thôøi-cô ñeå cho ngöôøi daân Vieät-Nam quaät-khôûi, laät ñoå aùch ñoäc-taøi hung-hieåm hieän nay khi naøo seõ xaûy ra? Xin traû lôøi : khi noäi-boä Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam phaân-hoaù saâu roäng, tôùi nöôùc teâ-lieät. Thí-duï nhö Trung-Quoác naêm 89, cuoäc soáng ngöôøi daân khaù hôn hoài Mao Traïch Ñoâng coøn soáng, nhöng vì noäi-boä Ñaûng Coäng-saûn Trung-Quoác phaân-lieät naëng neà, thaäm chí Toång Bí-thö Trieäu Töû Döông cuõng ñöùng veà phe sinh-vieân, ñaûng-uyû caùc tröôøng ñaïi-hoïc phaùt-ñoäng sinh-vieân bieåu-tình. Sôõ-dó thaát-baïi laø vì coâng-taùc binh-vaän chöa chu-ñaùo. Giaû-thöû coù nhöõng löïc-löôïng quaân-ñoäi hoã-trôï, söï taøn-saùt ôû Thieân-An moân seõ khoâng xaûy ra, vaø daân-chuû ôû Trung-Quoác ñaõ thaéng-lôïi. Chuùng ta caàn ruùt kinh-nghieäm naøy.

 

 

Taïo thôøi-cô.

 

Ngaøy nay, thôøi-cô ñoù coù theå taïo ra ñöôïc, vì noäi-boä Ñaûng chia-reõ, maát lyù-töôûng, maát nieàm tin, noãi sôï kinh-nieân cuûa quaàn-chuùng ñaõ giaûm nhieàu ; so vôùi 10 naêm tröôùc, daân-trí ñaõ tieán moät böôùc khaù hôn. Chuùng ta thaáy nhöõng naêm gaàn ñaây, nhieàu ñaûng-vieân kyø-cöïu ñaõ leân tieáng ñoøi daân-chuû-hoaù, neâu roõ tình-traïng baát-löïc cuûa Ñaûng trong vieäc quaûn-lyù ñaát nöôùc, söï ñoïa-laïc, söï tham-nhuõng cuûa caùc ñaûng-vieân coù chöùc, coù quyeàn, söï ñau khoå, uaát-öùc cuûa nhaân-daân. Giôùi trí-thöùc cuõng gia-taêng soá ngöôøi coâng-khai hoaëc bí-maät leân tieáng pheâ-phaùn neàn ñoäc-taøi, ñoøi thöïc-thi nhaân-quyeàn, ñoøi ña-nguyeân, ña-ñaûng, töï-do ngoân-luaän, ñoøi toå-chöùc baàu-cöû nghieâm-tuùc. Caùc toân-giaùo cuõng ñaáu-tranh maïnh-meõ hôn, choáng laïi söï ñaøn-aùp, can-thieäp vaøo coâng-taùc haønh-ñaïo. Moät soá baùo-chí bí-maät cuûa sinh-vieân, cuûa caùc ñaûng-vieân phaûn-tænh ñöôïc löu-haønh töông-ñoái roäng-raõi. Moät soá cuoäc bieåu-tình ñaõ xaûy ra ôû caùc thaønh-phoá, noâng-daân nhieàu vuøng ñaõ coù nhöõng cuoäc noåi daäy, coâng-nhaân ñaõ coù moät soá cuoäc ñình-coâng, vv... Nhöng taát caû ñeàu chöa ñaït ñöôïc cöôøng-ñoä ñeå phaù saäp cheá-ñoä. Caàn phaûi coù nhieàu ngöôøi daùm hy-sinh, bieát lôïi-duïng khoân kheùo söï chia reõ trong noäi-boä Ñaûng, ñaåy maïnh cuoäc ñaõu-tranh daân-chuû phaùt-trieån khaép nôi, thu-huùt ñöôïc ñoâng daûo quaàn-chuùng tham-gia. Phong-traøo daân-chuû caøng maïnh-meõ, söï phaân-hoaù trong Ñaûng caøng saâu roäng. Hai yeáu-toá naøy aûnh-höôûng qua laïi nhau, caû hai cuøng phaùt-trieån tôùi moät ñoät-bieán daãn ñeán söï roái-loaïn cöïc lôùn trong haøng-nguõ Ñaûng. Ñoù chính laø thôøi-cô ñeå toaøn-theå nhaân-daân nhaát-teà ñöùng leân, phaù tan goâng-aùch ñoäc-taøi, ñöa ñaát nöôùc vaøo moät kyû-nguyeân môùi, kyû-nguyeân Daân-chuû, Töï-do maø taát caû ai coù gioøng maùu Vieät coøn chaûy trong huyeát-quaûn ñeàu mong ñôïi. Xu-theá toaøn-caàu hieän nay laø xu-theá daân-chuû. Löïc-löôïng naøo ñi ngöôïc laïi xu-theá ñoù sôùm muoän ñeàu bò ñaøo-thaûi. Ñoù laø moät taát-yeáu cuûa lòch-söû. Tuy-nhieân, chuùng ta khoâng theå troâng chôø vaøo söï giuùp-ñôõ cuûa caùc cöôøng-quoác AÂu-Myõ. Hoï coù quyeàn- lôïi cuûa hoï.

Chính-trò cuûa hoï laø "chính-trò ñoâ-la". Caàn phaûi minh-ñònh nhö vaäy.

Tuy-nhieân, ñoái vôùi nhaân-daân, ñoái vôùi nhöõng toå-chöùc nhaân-quyeàn cuûa hoï, hoï khoâng theå hoaøn-toaøn xoay löng laïi vôùi nhaân-quyeàn trong chính-saùch ñoái-ngoaïi; Chuùng ta caàn phaûi taän-duïng yeáu-ñieåm beân ngoaøi naøy ñeå taêng theâm söùc maïnh ñaáu-tranh beân trong cuûa chuùng ta. Khoâng heà coù moät CIA naøo giuùp chuùng ta giaûi-theå cheá-ñoä toaøn-trò, khi chieán-tranh laïnh ñaõ chaám döùt. Thöïc-teá, chuùng ta khoâng caûn ñöôïc Myõ boû caám-vaän, bình-thöôøng quan-heä ngoaïi-giao, cho Vieät-Nam höôûng quy-cheá toái-hueä-quoác. Trong cuoäc soáng, moïi thöù ñeàu coù maët lôïi vaø baát-lôïi. Chuùng ta caàn khai-thaùc maët lôïi cuûa vaán-ñeà. Chính laõnh-ñaïo cuûa Ñaûng coäng-saûn Vieät-Nam cuõng nhaän-thöùc ñöôïc ñieàu ñoù, neân chuùng coøn e-deø, chöa daùm aên caùi baùnh toái-hueä-quoác, sôï caùi baùnh naøy seõ laøm hoûng luïc phuû nguõ taïng voán ñaõ raát suy-yeáu cuûa Ñaûng. Moät soá ngöôøi nghó raèng chöøng naøo coøn Trung-Quoác Coäng-saûn, chöøng ñoù cuoäc ñaáu-tranh cho daân-chuû cuûa Vieät-Nam chöa theå thaønh-coâng, vì Trung-Quoác baûo-veä Ñaûng coäng-saûn Vieät-Nam. Thöïc-teá khoâng ñuùng nhö vaäy. Töø khi Lieân Xoâ khoâng coøn, Laõnh-ñaïo Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam luoân haï mình nhuïc-nhaõ, coá caàu-hoaø vôùi keû thuø truyeàn-kieáp phöông Baéc, nhöng voâ-hieäu. Trung-Quoác raát thaâm-thuø, khoâng bao giôø queân söï phaûn-boäi cuûa Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam sau khi ñaõ nhaän 20 tyû Myõ-kim cuûa Trung-Quoác ñeå ñaùnh Phaùp, ñaùnh Myõ. Töø bao naêm nay, Trung-Quoác tung laäu vaøo Vieät-Nam caùc loaïi haøng tieâu-duøng, töø caùi kim, sôïi chæ, caùi taêm, boùp ngheït neàn coâng-nghieäp nheï yeáu cuûa Vieät-Nam. Ñoù laø moät söï phaù-hoaïi kinh-teá ñeå traû thuø. Hôn nöõa, noäi-tình Trung-Quoác naùt baáy, naïn söù-quaân ñang ñe-doïa quyeàn-löïc cuûa trung-öông, lo baûo-veä thaân mình coøn chöa xong, khoâng theå coõng oâng em noåi tieáng laät-loïng, löøa thaày, phaûn baïn ! Vaû laïi, cuoäc caùch-maïng cuûa nöôùc naøo, chuû-yeáu laø do daân-toäc cuûa nöôùc ñoù ñaûm-ñöông, yeáu-toá beân ngoaøi chæ moät phaàn. Thí-duï : Cuba ôû quaù xa, coù döïa-daãm ñöôïc chuùt naøo vaøo Trung-Quoác ñaâu, sao Cuba vaãn chöa bieán-ñoåi, keå caû Myõ ôû saùt naùch caám-vaän nghieät-ngaõ cuõng voâ-ích. Do ñoù, khoâng theå noùi Trung-Quoác laø moät trôû-löïc lôùn ñoái vôùi coâng-cuoäc daân-chuû-hoaù Vieät-Nam. Giaû-thöû Trung-Quoác coù suïp ñoå, nhöng neáu daân Vieät-Nam vaãn co ro, sôï-haõi, Ñaûng coäng-saûn Vieät-Nam vaãn chöa phaân-lieät, hoãn-loaïn, daân-chuû vaãn chöa tôùi ñöôïc vôùi Vieät-Nam. Coäng-hoaø Nam Trieàu-tieân huøng maïnh ñöùng beân caïnh Baéc Trieàu-tieân ñoùi reùt, cheá-ñoä Baéc Trieàu-tieân vaãn chöa ñoå. Lyù-do cuõng gioáng nhö Vieät-Nam : trí-thöùc heøn, daân-trí thaáp vaø noäi-boä Ñaûng chöa xaùo-loaïn tôùi möùc taïo ñieàu-kieän cho moät cuoäc toång noåi daäy cuûa toaøn-daân.

 

 

Ban kieàu-vaän coäng-saûn.

 

Veà phía coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi, tieàm-löïc kinh-teá, chaát xaùm doài-daøo, loøng caêm-gheùt cheá-ñoä ñoäc-taøi cuõng raát maïnh. Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam khoâng mong gì loâi keùo ñöôïc khoái ngöôøi naøy uûng-hoä hoï. Tuy-nhieân, Ban kieàu-vaän Ñaûng laäp ra khoâng phaûi ñeå ngoài chôi xôi nöôùc. Ban naøy coù ñuû ngöôøi, ñuû tieàn ñeå gaây hoang-mang, hoãn-loaïn trong coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi. Taát-nhieân, hoï mua chuoäc ñöôïc baèng tieàn, baèng nhieàu thuû-ñoaïn gian-xaûo tinh-vi, moät soá nhoû nhöõng keû taùng-taän löông-taâm laøm vieäc cho hoï nhöng luoân leân gioïng nhaân-töø, thöông daân, thöông nöôùc, ñaïi-löôïng saün-saøng tha thöù taát caû, hoaëc ñoäi loát choáng coäng hung haêng, trieät-ñeå, dieãn nhieàu troø nhoá nhaêng, chöûi bôùi taát caû, nhaèm loá-bòch-hoaù coâng-cuoäc choáng ñoäc-taøi, vì daân-chuû, töï-do cuûa nhöõng chieán-só daân-chuû nghieâm-tuùc, ñích-thöïc. Caû hai loaïi tay sai naøy, tuy raát nhoû, nhöng chuùng loâi theo ñöôïc moät soá ngöôøi thaønh-taâm, thaønh-yù, nhöng thieáu kinh-nghieäm ñaáu-tranh thöïc-teá, thieáu am-hieåu saâu saéc veà Vieät-Coäng, nhaát laø giai-ñoaïn naøy, chuùng ñöông bieán-hoaù muoân maøu muoân veû ñeå toàn-taïi.. Moät ñieàu chaéc-chaén laø Vieät-Coäng ñaõ thaâm-nhaäp ñöôïc phaàn naøo vaøo giôùi truyeàn-thoâng. Ñoù laø coâng-taùc haøng ñaàu cuûa Ban Kieàu-vaän ! Chính Gorbatchov cuõng thuù-nhaän laø Lieân Xoâ ñaõ ñoå nhieàu tieàn taøi-trôï, thaäm-chí taïo-döïng ra nhöõng tôø baùo beânh-vöïc ñöôøng loái chính-trò, kinh-teá cuûa Lieân Xoâ trong taát caû caùc nöôùc tö-baûn. Chuùng ta khoâng ngaïc-nhieân khi thaáy xuaát-hieän nhöõng luaän-ñieåm nhö Hoà Chí-Minh cuõng laø ngöôøi yeâu nöôùc, coù tinh-thaàn daân-toäc nhieàu hôn laø tinh-thaàn quoác-teá coäng-saûn, nhö Ñaûng Coäng-saûn cuõng coù coâng vôùi daân-toäc trong vieäc ñaùnh Phaùp, ñaùnh Myõ, thoáng-nhaát ñaát nöôùc !

Hoà Chí-Minh khoâng laø ngöôøi yeâu nöôùc.

Loøng yeâu nöôùc laø moät tình-caûm thieâng-lieâng, cao-quyù, nhöng thöôøng bò laïm-duïng, ai cuõng nhaän mình laø ngöôøi yeâu nöôùc !

Ñeå traùnh tình-traïng loän-soøng hoaëc ngoä-nhaän, toâi thaáy caàn phaûi phaân-tích, cuï-theå-hoaù, xaùc-ñònh roõ reät theá naøo laø moät ngöôøi yeâu nöôùc. Theo thieån-yù cuûa toâi, moät ngöôøi xöùng-ñaùng ñeå ñöôïc goïi laø moät ngöôøi yeâu nöôùc, ngöôøi ñoù phaûi

- Thöù nhaát : yeâu thöông daân-toäc mình, mong muoán vaø hoaït-ñoäng cho töï-do, haïnh-phuùc cuøng söï thaêng-tieán cuûa daân-toäc ;

- Thöù ba : gìn-giöõ nhöõng di-tích lòch-söû, nhöõng danh-lam, thaéng-caûnh cuûa ñaát nöôùc, xaây-döïng ñaát nöôùc ngaøy caøng töôi ñeïp, phoàn-thònh.

Xeùt theo tieâu-chuaån treân, ta thaáy Hoà Chí-Minh vaø ñoàng boïn khoâng ñaït moät tieâu-chuaån naøo, maø ngöôïc laïi, coøn laø toäi-phaïm cuûa daân-toäc, vì ñaõ taøn-phaù taát caû . Hoà Chí-Minh chæ bieát tuaân-phuïc, toân-thôø chuû-nghóa coäng-saûn, khoâng heà nghó tôùi toå-tieân, noøi-gioáng. Xin neâu vaøi thí-duï : sau 30 naêm soáng ôû nöôùc ngoaøi, khi veà Cao-baèng truù-nguï ôû hang Paéc-boù, Hoà Chí-Minh ñaët teân cho ngoïn nuùi ôû ñoù laø nuùi Maùc, con suoái chaûy qua laø suoái Leâ-nin :

Kia suoái Leâ-nin, ñaây nuùi Maùc,

Hai tay gaây-döïng moät cô-ñoà !

Khi haáp-hoái, vieát chuùc-thö, Hoà Chí-Minh chæ mô-öôùc veà chaàu caùc toå-sö cuûa y laø Caùc-Maùc vaø Leâ-Nin !

Giöõa theá-kyû 20 maø Hoà Chí-Minh coøn nuoâi moäng ñöôïc laøm hoaøng-ñeá. Y töï boäc-baïch taâm-söï naøy trong caâu thô " Mô thaáy cöôõi roàng leân thöôïng-giôùi"! Roàng, ai cuõng hieåu laø bieåu-töôïng cuûa thieân-töû. Chöa ñuû, y coøn coù cuoàng-voïng laø ngöôøi laõnh-ñaïo theá-giôùi tôùi Thieân-ñöôøng Coäng-saûn ! Chính y ñaõ töï voã ngöïc trong 2 caâu thô vònh Traàn Höng Ñaïo:

Baùc ñöa daân-toäc qua noâ-leä,

Toâi daãn naêm chaâu tôùi ñaïi-ñoàng !

Chính vì tham-voïng roà-daïi naøy, khi y coøn soáng, y ñaõ ñöa quaân xaâm-chieám mieàn Nam, ñöa quaân sang giuùp Cam-pu-chia, giuùp Laøo, ñöa caùn-boä, vuõ-khí sang giuùp Coäng-saûn Thaùi-lan, khieán hôn 3 trieäu ngöôøi thieät-maïng, soá taøn-pheá coøn nhieàu hôn !

Coù keû muoán beânh-vöïc y, vieän leõ y choáng ngoaïi-xaâm töùc laø y yeâu nöôùc ! Nhö ñaõ trình-baøy, cuoäc chieán-tranh ôû Vieät-Nam laø moät cuoäc chieán-tranh yù-thöùc-heä, khoâng phaûi moät cuoäc chieán-tranh choáng ngoaïi-xaâm. Duø cöù cho y laø ngöôøi choáng ngoaïi-xaâm ñi nöõa, cuõng khoâng theå goïi y laø ngöôøi yeâu nöôùc. Ñao-phuû Xít-Ta-Lin, ñao-phuû Pol Pot cuõng chaúng choáng ngoaïi-xaâm ñoù sao? Chaúng leõ Lòch-söû goïi chuùng laø nhöõng nhaø aùi-quoác?

Coøn luaän-ñieåm coi Ñaûng Coäng-saûn cuõng coù coâng vôùi Daân-toäc cuûa moät soá ngöôøi ôû haûi-ngoaïi ñöa ra thì vöøa mæa-mai, vöøa chua chaùt ! Mæa-mai, chua chaùt vì chính nhöõng ñaûng-vieân coäng-saûn kyø-cöïu, suoát ñôøi theo Ñaûng ñaùnh Phaùp, ñaùnh Myõ nhö Traàn Ñoä, Nguyeãn vaên Traán, Nguyeãn Hoä, Buøi Minh-Quoác, vv...tröôùc thöïc-taïi tai-aùc, man-rôï cuûa xaõ-hoäi baây giôø laïi mô trôû veà caùi ngaøy xöa xa xoâi khi Phaùp coøn cai-trò, laïi thaáy roõ raèng hoï ñaõ coáng-hieán taát caû phaàn toát ñeïp nhaát cuûa ñôøi hoï ñeå ñuùc ra moät coã maùy hieåm-aùc, quaùi-dò ñöông ñeø naëng leân daân-toäc, trong ñoù coù hoï, laïi nhaän-chaân ñöôïc nhöõng keû döông tuïng baøi kinh "xoaù boû haän-thuø, queân ñi quaù-khöù, höôùng tôùi töông-lai" chính laø nhöõng laõnh-tuï Ñaûng, nhöõng teân ñao-phuû maét lim-dim ñöông ngoài thieàn !

 

 

Chính-nghóa.

 

Taát caû nhöõng ai ñöông chieán-ñaáu cho moät Vieät-Nam töï-do, daân-chuû haõy suy-nghó vaø haønh-ñoäng nhö anh-huøng daân-toäc Nguyeãn Traõi, saün-saøng khoan-dung ñoái vôùi keû thuø khi chuùng ñaõ "cuùi ñaàu, vaãy ñuoâi chòu toäi", nhöng khi chuùng coøn ñöông thoáng-trò taøn-haïi daân nöôùc, ñöông tieáp-tuïc phaïm toäi, töôùc-ñoaït quyeàn laøm ngöôøi, quyeàn laøm chuû, quyeàn töï-do cuûa daân-toäc, thôøi phaûi coù tinh-thaàn "Ngaém giang-sôn caêm noãi theá thuø, Theà soáng cheát cuøng quaân nghòch-taëc !". Toå-quoác Vieät-Nam ñöông caàn nhöõng duõng-só daùm hy-sinh vì Ñaïi-Nghóa, chieán-ñaõu choáng Hung-Taøn ! Ñoù laø caùi Taâm thöïc, caùi Thieän thöïc, Loøng Öu-Daân, AÙi-Quoác thöïc ! Mon-men, thì-thoït, môn trôùn, baøo-chöõa cho toäi-phaïm cuûa daân-toäc khi chuùng ñaõ vaø ñöông tieáp-tuïc phaïm toäi, laïi coi mình laø voâ-tö, khaùch-quan, coâng-baèng, laø chieán-ñaáu cho daân-chuû moät caùch höõu-hieäu,cao caáp, coù trí-tueä, khoâng thoâ-sô, cöïc-ñoan. Ñoù laø taâm-lyù cuûa nhöõng keû cao-ngaïo, chöa heà ñöông ñaàu thöïc-teá vôùi Coäng-saûn, nhöõng keû ñaõ voâ-tình theo ñuùng ñöôøng-loái löøa-mò hieän-taïi cuûa laõnh-ñaïo coäng-saûn maø khoâng bieát ! Toâi gaït ra ngoaøi nhöõng boïn naèm vuøng, nhöõng keû vì lyù-do naøo ñoù laøm vieäc cho Vieät-Coäng. ÔÛ haûi-ngoaïi naøy, vieäc ñaáu-tranh cho Daân-chuû tuy vaäy maø phöùc-taïp. Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn ñeàu coù nhöõng luoàng yù-kieán khaùc nhau. Khaùc nhau laø chuyeän thöôøng trong xaõ-hoäi töï-do. Ñieàu ñaùng traùch laø vì khaùc nhau maø chia-reõ, quy-chuïp, sæ-maï nhau, khoâng chòu ngoài laïi bình-tónh phaân-tích, baøn-luaän cho ra nheõ. Thí-duï nhö coù moät soá ngöôøi coi vieäc bieåu-tình phaûn-ñoái nhöõng ñoaøn vaên-ngheä, muùa roái trong nöôùc ra bieåu-dieãn laø vieäc laøm voâ-vaên-hoùa, ngu-xuaån. Hoï cho raèng nhöõng hoaït-ñoäng ñoù khoâng dính-daùng gì tôùi chính-trò. Toâi mong nhöõng ngöôøi coù quan-ñieåm treân traû lôøi moät caâu hoûi :"Nhaåy cao, nhaåy daøi, chaïy, bôi, cöû taï, vv...coøn phi-chính-trò tôùi ñaâu, taïi sao taát caû caùc nöôùc taåy-chay, khoâng cho cheá-ñoä Apartheid Nam-Phi tham-döï, thaäm-chí coøn khai-tröû caùc löïc-só naøo tôùi Nam-Phi thi ñaáu? Khi quyeát-ñònh nhö vaäy, toaøn theá-giôùi coù voâ-vaên-hoùa, ngu-xuaån khoâng"? Toâi nghó laøm vaäy coù maët lôïi laø khieán cho ngöôøi daân Nam-Phi, ngöôøi daân toaøn theá-giôùi thaám-hieåu laø caùi cheá-ñoä phi-nhaân, phaân-bieät maøu da laø ñaùng coâ-laäp, ñaùng tröøng-phaït. Ngöôïc laïi, soá ngöôøi ñi bieåu-tình choáng-ñoái laïi chuïp cho nhöõng ngöôøi ñi xem laø voâ-yù-thöùc, laø tieáp tay cho baïo-quyeàn, laø thaân coäng, roài hoø heùt, ñaû-ñaûo caùc dieãn-vieân, ngaên khoâng cho ngöôøi khaùc vaøo xem. Caû hai thaùi-ñoä toâi thaáy ñeàu khoâng oån. Tình-traïng Vieät-Nam coù khaùc vôùi Nam-Phi, vì Nam-Phi khoâng phaûi laø moät cheá-ñoä toaøn-trò, khoâng bò böng-bít moïi tin-töùc veà theá-giôùi beân ngoaøi. Chuùng ta caàn tìm phöông-phaùp höõu-hieäu nhaát ñeå aùp-duïng. YÙ-kieán cuûa toâi laø khi coù nhöõng ñoaøn vaên-ngheä trong nöôùc ra, chuùng ta vaãn bieåu-tình, nhöng laø bieåu-tình ñoøi töï-do tö-töôûng, töï-do saùng-taïo, ñoøi toân-troïng nhaân-quyeàn, phaûn-ñoái cheá-ñoä ñoäc-taøi trong nöôùc, laøm cho hoï hieåu raèng chuùng ta ñang leân tieáng ñoøi nhöõng quyeàn sô-ñaúng nhöng thieâng-lieâng ñoù cho caû chính hoï, chuùng ta ñang laøm moät vieäc chính-nghóa. Baûn-thaân hoï thaáu-hieåu hôn ai heát söï kìm-keïp cuûa Ñaûng, vì chính hoï ñang bò troùi chaët. Maët khaùc, chuùng ta cho ngöôøi vaøo xem, neáu thaáy trong chöông-trình coù tính-caùch tuyeân-truyeàn cho Ñaûng, chuùng ta ñoàng-loaït phaûn-ñoái. Maët khaùc, chuùng ta tìm caùch tieáp-caän vôùi hoï, môøi hoï ñi thaêm thaønh-phoá, giuùp hoï hieåu veà xaõ-hoäi töï-do maø bao naêm bò nhoài soï neân hoï deã coù nhöõng nhaän-ñònh leäch-laïc.Chuùng ta coù theå bieáu hoï nhöõng kyû-vaät, baày-toû söï quan-taâm, tình-nghóa ñoàng-baøo cuûa chuùng ta ñoái vôùi hoï. Hoï seõ xuùc-ñoäng vaø meán neå chuùng ta hôn, deã-daøng nghe theo yù-kieán cuûa chuùng ta. Tröôøng-hôïp coâng-an maät ñi theo caùc ñoaøn vaên-ngheä naøy khoâng cho pheùp hoï gaëp-gôõ, chuùng ta seõ noùi vôùi khaùn-giaû ngoaïi-quoác veà tình-traïng ngaên-caám phi-lyù ñoù. Nhö theá coù lôïi veà nhieàu maët. Toâi baûo-ñaûm vôùi caùc baïn taát caû hoï ñeàu khoâng öa gì Ñaûng vôùi cheá-ñoä nöõa. Khi rôøi khoûi nöôùc, caùc ngheä-só, caùc sinh-vieân du-hoïc ñeàu phaûi cam-keát giöõ kyû-luaät, khoâng tieáp-xuùc böøa-baõi. Neáu chuùng ta taåy-chay, coâ-laäp, ñaû-ñaûo hoï laø chuùng ta voâ-tình giuùp Ñaûng ñöôïc toaïi-nguyeän ! Ñaûng laø boùng ñeâm, raát sôï aùnh saùng roïi vaøo. Chuùng ta coù chính-nghóa, coù aùnh saùng, phaûi duøng aùnh saùng chính-nghóa ñoù soi roïi tim oùc ñoàng-baøo bò böng-bít. Ñöøng bao giôø che laáp caùi aùnh saùng ñaày söùc maïnh ñoù, thöù duy-nhaát coù theå ñaåy luøi vaø tieán tôùi xua tan ñeâm daày moâng-muoäi ñaõ bao-truøm toå-quoác trong bao thaäp-nieân nay ! Moät thí-duï trong nhieàu thí-duï : haøng bao naêm nay taïi Boston, vaøo thaùng 7, ngöôøi Myõ vaãn môøi moät soá vaên-só töø Vieät-Nam sang hoäi-thaûo ; suoát bao naêm, chuùng ta khoâng tham-gia ; maáy vaên-só cuûa Ñaûng tha-hoà xuyeân-taïc. Nhöng töø vaøi naêm nay, moät soá vaên-só haûi-ngoaïi ñaõ tham-gia, noùi leân tieáng noùi trung-thöïc veà tình-traïng chieán-tranh tröôùc kia, tình-traïng ñaát nöôùc hieän nay. Laäp töùc, ñoaøn vaên-só coäng-saûn khoâng daùm tham-döï buoåi leã khai-maïc, khoâng daùm tranh-luaän, duø ñöôïc môøi. Hoï phaûi laãn-traùnh, vì leõ phaûi khoâng ôû veà phía Ñaûng cuûa hoï. Chính oâng tröôûng-ban ngöôøi Myõ cuõng phaûi tuyeân-boá laø nhôø söï tham-döï cuûa ñoaøn vaên-só haûi-ngoaïi, hoï môùi hieåu ñuùng veà thöïc-traïng Vieät-Nam ! Chuùng ta tham-döï khoâng phaûi laø ñeå thaûo-luaän, aên uoáng vôùi maáy vaên-só boài buùt trong nöôùc, maø laø ñem aùnh saùng chaân-lyù vaøo xua tan boùng ñeâm löøa bòp. Rieâng ñoái con em sinh-vieân chuùng ta, vaø caû nhöõng sinh-vieân trong nöôùc sang du-hoïc, neáu moät soá hoï coù sai-laàm trong nhaän-thöùc, keå caû tôùi möùc ñeà-cao coäng-saûn, thôøi traùch-nhieäm thuoäc veà nhöõng ngöôøi ñaàu baïc chuùng ta ñaõ khoâng laøm troøn traùch-nhieäm cha chuù cuûa mình. Chuùng ta khoâng theå laáy thaùi-ñoä "boá giaø" sæ maéng, xua ñuoåi hoï. Chuùng ta phaûi gaàn-guõi hoï hôn nöõa, duøng söï töøng-traûi, lyù-leõ, chöùng-côù lòch-söû cuõng nhö thöïc-tieãn, vaø nhaát laø duøng söï thöông yeâu aân-caàn, côûi môû, ñeå giuùp hoï nhaän-ñònh ñuùng veà toäi aùc coäng-saûn, veà nhöõng tai-öông cuûa cheá-ñoä ñoäc-taøi toaøn-trò, veà söï caàn-thieát phaûi thay theá cheá-ñoä ñoù, veà trieån-voïng cuûa daân-chuû töï-do trong töông-lai cuûa ñaát nöôùc. Nhieäm-vuï ñoøi hoûi nhieàu kieân-nhaãn, kheùo leùo. Nhöng phaûi laøm baèng ñöôïc, vì caùc em laø töông-lai cuûa toå-quoác. Caùc em sinh-vieân du-hoïc ôû Taân-Taây-Lan ñaõ laøm ñöôôïc moät vieäc raát ñaùng khen-ngôïi : caùc em ñaõ bieåu-tình toá-giaùc söï tham-nhuõng cuûa Ban tuyeån-choïn, moãi em phaûi ñuùt loùt 3.000 Myõ-kim ñeå ñöôïc ñi du-hoïc !

 

Coäng-ñoàng haûi-ngoaïi.

 

Töø ngaøy ra haûi-ngoaïi, toâi ñaõ nghe moät soá ngöôøi, vaø ñoïc moät soá baøi baùo, mieät-thò raèng hôn 20 naêm qua, Coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi khoâng laøm neân troø troáng gì. Vieät-Coäng vaãn cöù coøn ñoù, caàn phaûi ñoåi phöông-thöùc ñaáu-tranh. Caûi-tieán phöông-phaùp ñaáu-tranh cho phuø-hôïp vôùi söï bieán-chuyeån cuûa tình-theá laø ñuùng vaø caàn-thieát. Nhöng noùi raèng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi khoâng laøm ñöôïc vieäc gì laø hoaøn-toaøn sai. Ñaønh raèng tình-traïng phaân-hoaù trong nhöõng ngöôøi ñaáu-tranh laø moät thöïc-teá. Chính toâi cuõng töï-nhuû laø coù ba ñaàu, saùu tay cuõng khoâng ñoaøn-keát caùc vò ñoù ñöôïc. Tuy-nhieân, ngay vôùi caûnh-töôïng khoâng vui ñoù, trong nhieàu naêm qua, ta coù theå khaúng-ñònh raèng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi ñaõ laøm ñöôïc nhieàu ñieàu höõu-ích, xöùng-ñaùng laø maët traän ñoái-ngoaïi cuûa daân-toäc. Khoâng coù nhöõng ngöôøi ñaày nhieät-tình laøm coâng-taùc quoác-teá-vaän, theá-giôùi seõ bieát raát ít veà Vieät-Nam, hoaëc bieát moät caùch sai-laïc; Coäng-saûn seõ tha-hoà taùc-yeâu taùc-quaùi, ñaøn-aùp thaúng tay trong im-lìm böng-bít ñoàng-baøo trong nuôùc, nhö chuùng ñaõ töøng laøm trong nhieàu thaäp-nieân. Nhieàu tuø-nhaân ñaáu-tranh cho daân-chuû ñöôïc thaû ra, nhöõng chieán-só choáng ñoäc-taøi phaûi chòu nhöõng baûn aùn töông-ñoái nheï, hoaëc bò quaûn-thuùc. Söï ñaøn-aùp phaûi chuøn laïi phaàn naøo chính laø nhôø söï ñaáu-tranh lieân-tuïc cuûa coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi. Noãi sôï cuûa nhaân-daân ñaõ giaûm nhieàu, nhieàu trí-thöùc, ñaûng-vieân, sinh-vieân ñaõ daùm coâng-khai leân tieáng, hoaëc bí-maät ñaáu-tranh, moät phaàn cuõng laø do hoï bieát hoï coù söï yeåm-trôï tích-cöïc, trieät-ñeå, höõu-hieäu cuûa khoái ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi, cuûa dö-luaän quoác-teá. Ngay caû ñaûng-vieân thöùc-tænh ñoøi daân-chuû-hoùa nhö Hoaøng Minh-Chính, Traàn Ñoä, Nguyeãn Hoä, Nguyeãn vaên Traán, Buøi Minh-Quoác, vv...cuõng raát vöõng tin vaøo söï uûng-hoä cuûa ñoàng-baøo haûi-ngoaïi. Moät thí-duï : khi Hoaøng Minh-Chính bò baét, laäp töùc gia-ñình ñieän-thoaïi ra nöôùc ngoaøi baùo tin. Duø xa nöôùc, chuùng ta ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû vaøo coâng-cuoäc ñaáu-tranh trong nöôùc. Ñoù laø moät thaønh-tích ñaùng töï-haøo vaø caàn phaùt-huy cao ñoä. Nhöõng ñoàng-baøo taän-tình ñaáu-tranh ôû haûi-ngoaïi ñaõ chaën ñöùng, gaàn nhö voâ-hieäu-hoùa chính-saùch kieàu-vaän cuûa Haø-noäi. Khoâng moät nôi naøo laù côø ñaày toäi-aùc, thaám khoâng bieát bao laø maùu, laø nöôùc maét cuûa daân-toäc, khoâng moät nôi naøo hình-aûnh Hoà Chí-Minh, toäi-phaïm soá moät cuûa daân-toäc, coù theå chöng ra ñöôïc, duø Haø-noäi quyeát-taâm laøm vieäc ñoù töø nhieàu naêm nay. Ngay caû boïn naèm vuøng, boïn tay sai coù thöøa tieàn, thöøa phöông-tieän, coù chæ-ñaïo töø trong nöôùc, muoán phaù-roái coäng-ñoàng ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi cuõng phaûi ñoäi loát "choáng Vieät-Coäng ñeå hoaït-ñoäng cho Vieät-Coäng", thænh-thoaûng leùn-luùt ñaùnh du-kích moät vaøi ñoøn, vì coâng-khai ca-ngôïi Vieät-Coäng seõ maát heát taùc-duïng. Ñieàu theâ-thaûm nhaát ñoái vôùi Haø-noäi laø ngay caû nhöõng sinh-vieân chuùng göûi ñi du-hoïc, nhöõng thanh-nieân chuùng göûi ñi lao-ñoäng nöôùc ngoaøi cuõng haàu nhö toaøn-boä choáng laïi chuùng. Toâi ñaõ gaëp-gôõ, noùi chuyeän raát nhieàu vôùi caùc baïn treû ôû Ñoâng-AÂu, vaø toâi raát vui möøng thaáy ôû hoï moät tinh-thaàn phuïc-thieän raát cao. Hoï coù thöïc-teá ñen toái cuûa neàn ñoäc-taøi, hoï coù thöïc-teá töôi-saùng cuûa neàn daân-chuû. Hai thöïc-teá ñoù hôïp laïi giuùp hoï coù moät nhaän-thöùc chính-trò khaù saùng-suoát, coù moät tinh-thaàn ñaáu-tranh vì daân-chuû raát maïnh. Baûn-thaân hoï ñaõ neám traûi quaù nhieàu döôùi goâng-aùch cuûa Ñaûng, neân hoï ñaõ ngaùn tôùi taän coå. Tôùi hoâm nay, cheá-ñoä mafia trong nöôùc chöa xuïp-ñoå khoâng heà coù nghóa laø nhöõng chieán-só daân-chuû trong vaø ngoaøi nöôùc khoâng laøm ñöôïc vieäc gì. Xoay-vaàn Lòch-söù laø moät coâng-cuoäc laâu daøi, phaûi beàn-bæ ñaáu-tranh cho ñeán luùc Thôøi-Cô tôùi.. Trong lòch-söû choáng thöïc-daân Phaùp cuûa Vieät-Nam, nhöõng Phan Ñình-Phuøng, Hoaøng-Hoa-Thaùm, Phaïm Hoàng-Thaùi, Phan Boäi-Chaâu, Phan Chu-Trinh, Nguyeãn Thaùi-Hoïc, vv...ñeàu lieân-tieáp thaát-baïi, thôøi-gian keùo daøi haøng nöûa theá-kyû, thöïc-daân Phaùp vaãn ngöï-trò. Ai daùm noùi nhöõng anh-huøng ñoù khoâng laøm neân troø-troáng gì? Hoï ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc raát lôùn, ñoù laø duy-trì tinh-thaàn baát-khuaát cuûa daân-toäc, hoàn thieâng cuûa soâng nuùi ñeå ñeán khi thôøi-cô tôùi, nhöõng lôùp keá-tieáp seõ laøm neân lòch-söû.

 

Nhöõng vieäc caàn laøm.

 

Coâng-cuoäc ñaáu-tranh cho daân-chuû cuûa toå-quoác raát naëng-neà. Ngoaøi vieäc hoã-trôï cho cuoäc ñaáu-tranh ñaày gian-nguy trong nöôùc, ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi coøn phaûi duy-trì baàu nhieät-huyeát cuûa gaàn 3 trieäu ngöôøi Vieät tî-naïn maø thôøi-gian ñaõ ít nhieàu laøm nguoäi daàn, ñoái-phoù vôùi caùc hoaït-ñoäng phaù-roái cuûa boïn naèm vuøng vaø tay sai, giaùo-duïc lôùp treû khoâng queân coäi-nguoàn, coù hieåu-bieát veà lòch-söû ñaát nöôùc, veà tai-öông coäng-saûn, nhaèm chuaån-bò cho töông-lai. Maët khaùc, caùc ñaûng-phaùi, toå-chöùc chính-trò caàn phaûi ñöa nhieàu thaønh-vieân cuûa hoï veà hoaït-ñoäng trong nöôùc. Toâi nghó, ñeå xöùng-ñaùng ñöôïc goïi laø moät ñaûng chính-trò, hoaït-ñoäng trong nöôùc phaûi chieám ñeán 8, 9 phaàn, hoaït-ñoäng ôû haûi-ngoaïi chæ 1, 2 phaàn. Ñieàu-kieän ñeå hoaït-ñoäng bí-maät trong nöôùc töø möôøi naêm nay ñaõ khaù thuaän-lôïi, khoâng coøn quaù khoù khaên nhö tröôùc. Taát-nhieân gian-khoå, tuø-ñaøy, hy-sinh vaãn coøn ñoù, nhöng nhöõng chieán-só phaûi chaáp-nhaän. Caùc ñaûng-phaùi, caùc toå-chöùc ñaáu-tranh nhaát-thieát phaûi coù baèng ñöôïc nhöõng tôø baùo bí-maät, nhöõng truyeàn-ñôn lan-traûi roäng khaép, töø thaønh-thò tôùi noâng-thoân nhaèm cho moïi ngöôøi, ñaëc-bieät giôùi treû, hieåu veà toäi aùc Coäng-saûn ñaõ phaïm ñoái vôùi daân-toäc, veà daân-chuû, veà nhaân-quyeàn, ñeå moïi ngöôøi thaám-nhuaàn saâu saéc raèng neáu khoâng coù Ñaûng coäng-saûn, daân-toäc Vieät-Nam ñaõ khoâng phaûi gaùnh chòu nhöõng toån-thaát khuûng-khieáp. Phaûi cho moïi ngöôøi daân Vieät nhìn roõ moät thöïc-teá luø luø laø nhöõng nöôùc thuoäc-ñòa khoâng coù Ñaûng coäng-saûn laõnh-ñaïo ñeàu ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc-laäp nhanh goïn, ñôøi soáng vaät-chaát, tinh-thaàn cuûa nhaân-daân hoï thaêng-tieán, khoâng chìm-ñaém laïc-haäu ngheøo naøn nhaát theá-giôùi nhö Vieät-Nam ngaøy nay. Phaûi cho moïi ngöôøi thaáy baát cöù nôi naøo Coäng-saûn tieám-quyeàn laø nôi ñoù luïn-baïi trong bao khoå-naïn, thí-duï ñeå so-saùnh : Nam Vieät-Nam vaø Baéc Vieät-Nam tröôùc kia, Nam Trieàu-tieân vaø Baéc Trieàu-tieân , Ñoâng-Ñöùc vaø Taây-Ñöùc tröôùc kia, Trung-hoa ñoû vaø Ñaøi-loan, Hoàng Koâng, Singapour. Phaûi cho moïi ngöôøi thaáy khoâng moät nöôùc naøo trong hoaøn-caûnh hoaø-bình maø nhaân-daân phaûi lieàu-maïng chaïy troán queâ-höông nhö Vieät-Nam, vaø neáu theá-giôùi cho ñònh-cö, ñaát nöôùc Tieân Roàng seõ thaønh ñaát nöôùc khæ ho coø gaùy ! Hieåu vaäy môùi thaáy neàn ñoäc-taøi Ñaûng-trò hieän nay laø khoâng theå chaáp-nhaän, vieäc xaây-döïng moät cheá-ñoä daân-chuû laønh maïnh laø khaån-thieát, moät ngaøy chaäm-treã laø moät ngaøy ñaát nöôùc chìm-ñaém saâu hôn, laïc-haäu veà kinh-teá hôn, baêng-hoaïi veà tinh-thaàn hôn. Toùm laïi, Toá-Quoác Vieät-Nam ñang ôû trong tình-traïng caáp-cöùu ! Ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù, cuõng nhö ñeå keát-naïp ñöôïc nhöõng thaønh-vieân trong nöôùc, lieân-laïc ñöôïc vôùi caùc chieán-só daân-chuû trong nöôùc, hôïp-löïc ñaåy maïnh phong-traøo trong nöôùc, ñoøi hoûi söï daán-thaân veà nöôùc hoaït-ñoäng cuûa nhöõng chieán-só daân-chuû haûi-ngoaïi. Töø löïc-löôïng hoã-trôï, löïc-löôïng ngoaïi-vaän, ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi phaûi tieán tôùi hoaït-ñoäng tröïc-tieáp ngay trong nöôùc. Phaûi coù nhöõng lôùp huaán-luyeän giôùi treû ñeå hoï coù ñuû kieán-thöùc chính-trò, kinh-nghieäm hoaït-ñoäng bí-maät tröôùc khi veà nöôùc. Thôøi-ñaïi ngaøy nay laø thôøi-ñaïi truyeàn-thoâng. Baèng moïi phöông-tieän, töø thoâ-sô nhö thö-tín qua böu-ñieän, tôùi hieän-ñaïi nhö maïng löôùi Internet, chuùng ta phaûi ñöa ñöôïc nhieàu baøi baùo, baøi thô, baøi vaên, baøi nghieân-cöùu veà cho ñoàng-baøo quoác-noäi ñoïc. Khoâng theå chæ boù heïp, noùi vaø vieát cho nhau nghe, cho nhau ñoïc ôû haûi-ngoaïi. Ngoaøi ra coøn phaûi dòch nhieàu saùch ñöùng-ñaén, trung-thöïc ra ngoaïi-ngöõ, ñöa vaøo caùc thö-vieän.

Tình-traïng thieáu saùch vôû cuûa chuùng ta, vaø söï dö-thöøa saùch baùo cuûa Vieät-coäng ôû caùc thö-vieän ngoaïi-quoác laø moät thieät-thoøi tai-haïi cho coâng-taùc ngoaïi-vaän vaø cho vieäc giaùo-duïc lôùp treû khoâng ñoïc ñöôïc tieáng Vieät..

Vieäc naøy ñoøi hoûi nhieät-taâm cuûa caùc dòch-giaû cuøng söï ñoùng goùp taøi-chính cuûa ñoàng-baøo. Troïng-traùch naøy neáu khoâng toå-chöùc laøm noåi thì thöïc ñaùng traùch, vì noù hoaøn-toaøn naèm trong khaû-naêng cuûa chuùng ta.

 

Ñaûng-vieân phaûn-tænh.

 

Moät ñieàu quan-troïng nöõa toâi muoán nhaán maïnh laø trong giai-ñoïan naøy, chuùng ta caàn phaûi tích-cöïc coå-voõ nhöõng ngöôøi coäng-saûn phaûn-tænh. Ñieàu naøy voâ-cuøng quan-troïng vì noù laø ñoøn ñaùnh ngay vaøo coát loõi cuûa cheá-ñoä, töùc Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam. Ñaïi-ña-soá trong 2 trieäu ñaûng-vieân ñeàu ñaõ chaùn Ñaûng vì lyù-töôûng ñaõ maát, ñôøi soáng vaät-chaát khoâng khaùc nhaân-daân laø maáy, chæ caàn coù ngöôøi laõnh-ñaïo hoï ñi theo con ñöôøng daân-chuû töï-do laø hoï ñi theo. Nhöõng ngöôøi laõnh-ñaïo ñeå hoï deã ñi theo nhaát laø nhöõng ñaûng-vieân cao caáp kyø-cöïu phaûn-tænh daùm ñaáu-tranh, nhöõng ngöôøi ñaøn anh, ñaøn chuù cuûa hoï maø hoï kính-phuïc.Soá-löôïng nhöõng ngöôøi naøy phaûi ñoâng-ñaûo hôn , phaûi laø moät khoái ñuû maïnh ñeå trôû thaønh moät löïc-löôïng ñöông ñaàu vôùi ñaùm laõnh-ñaïo ngoan-coá hieän nay cuøng phe luõ cuûa chuùng. Töø coå chí kim, töø Ñoâng sang Taây,caùc trieàu-ñaïi, caùc nhaø nöôùc chæ tan ñoå moät caùch nhanh choùng nhaát khi trong guoàng maùy cai-trò truïc-traëc roái-loïan tôùi möùc voâ-hieäu. Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam cuõng naèm trong quy-luaät ñoù. Chuùng ta nhaát-thieát phaûi khuyeán-khích , thuùc ñaåy taát caû caùc ñaûng-vieân muoán daân-chuû-hoùa ñaát nöôùc, daùm coâng-khai leân aùn neàn ñoäc-taøi haïi daân, haïi nöôùc, baát keå quaù-khöù cuûa hoï ra sao, baát keå hoï haønh-ñoäng nhö vaäy vì moät nguyeân-nhaân naøo, keå caû nhöõng nguyeân-nhaân nhoû-nhen nhaát nhö tranh-quyeàn, tranh tieàn, nhö baát-maõn vì bò haát caúng, bò töôùc boû ñaëc-quyeàn, ñaëc-lôïi; Ñaûng hoãn-loaïn lôùn chính laø Thôøi-Cô toaøn-daân mong ñôïi ñeå nhaát-teà vuøng leân giaønh laïi quyeàn laøm ngöôøi, quyeàn daân-chuû töï-do ñaõ bò Ñaûng cöôùp traéng trong bao naêm trôøi. Chuùng ta ñöøng bao giôø queân raèng, nhöõng ngöôøi trong nöôùc, ñaûng-vieân hay khoâng ñaûng-vieân, khi hoï vieát laø hoï tranh-ñaáu tröïc-dieän vôùi baïo-quyeàn, do ñoù coù tieán coù thoaùi, coù ñaùnh coù ñôõ, coù neù traùnh luoàn-laùch, coù ñoøn thaät, ñoøn gioù, coù caû taâm-lyù-chieán. Khi tình-theá chöa cho pheùp, hoï khoâng theå, maø cuõng khoâng neân vieát thaúng baêng quyeát-lieät, lyù-luaän trieät-ñeå nhö chuùng ta vieát ôû haûi-ngoaïi. Hoï coøn phaûi tính tôùi caû daân-trí, ñaûng-trí. Nhieàu khi chính baûn-thaân hoï cuõng chöa chaët ñöùt ñöôïc hoaøn-toaøn nhöõng raøng-buoäc ñoái vôùi quaù-khöù cuûa ñôøi hoï, chöa taåy traéng ñöôïc nieàm nuoái-tieác "nhöõng ngaøy xöa thaân-aùi, oanh-lieät", nhaän-thöùc chöa thöïc saùng toû, döùt-khoaùt 100% ! Nhöõng baøi vieát cuûa hoï, vì vaäy, khoâng laøm haøi loøng moät soá ngöôøi. Do ñoù, coù moät soá baøi baùo pheâ-phaùn, maït-saùt hoï ñuû ñieàu, töø choáng-ñoái cuoäi, coø moài, pheâ Ñaûng ñeå söûa chöõa Ñaûng, ñeå duy-trì Ñaûng toàn-taïi laâu daøi...Khi Phan vaên Khaûi ñi xin vieän-trôï maáy nöôùc Baéc-AÂu, bò oâng Nguyeãn Ngoïc-Bích, tröôûng-ban Vieät-ngöõ ñaøi AÙ-chaâu Töï-do chaát-vaán veà vieäc oâng Traàn Ñoä vaø hoaø-thöôïng Thích Quaûng-Ñoä xin ra baùo, y quay sang hoûi anh phieân-dòch treû tuoåi : "Chæ coù Traàn Ñoä noù xin ra baùo thoâi phaûi khoâng"? Trong nöôùc, laõnh-ñaïo coäng-saûn tích-cöïc boâi baån nhöõng ngöôøi ñoøi daân-chuû baèng moïi caùch. Chuùng goïi Traàn Ñoä laø noù, laø thaèng, Döông Thu-Höông laø con ñó, con nhaõi ranh, Toá Höõu goïi Haø Só-Phu laø teân voâ-laïi giaû-daïng trieát-nhaân. ÔÛ haûi-ngoaïi, moät soá ngöôøi goïi Traàn Ñoä laø Cuoäi, laø con ngöïa giaø cuûa cheá-ñoä, goïi Döông Thu-Höông laø con Vieät-coäng caùi, goïi Haø Só-Phu laø teân coø moài. Thöïc ñaùng buoàn, voâ-tình ñaõ goùp söùc vôùi boïn laõnh-ñaïo Haø-noäi ! Tuy nhieân, ta neân traùnh ñeà-cao quaù möùc nhöõng nhaân-vaät phaûn-tænh, vì raát coù theå, trong moät tình-huoáng naøo ñoù, hoï laïi quay veà vôùi caùnh ñoäc-taøi trong Ñaûng. Trong nuôùc cuõng nhö ôû haûi-ngoaïi, Laõnh-ñaïo Ñaûng raât caàn huy-ñoäng ngöôøi haï nhuïc nhöõng ngöôøi ñoøi daân-chuû. Hoài cuoái naêm 1991, khi saép ñöôïc thaû, toâi naèm ôû beänh-vieän 19-8, moät beänh-vieän cuûa Coâng-an. Toâi möôïn ñöôïc baûn dòch Truyeän Kieàu ra Phaùp-ngöõ cuûa Nguyeãn Khaéc-Vieän. Moät hoâm, Cuïc-tröôûng cuïc An-ninh Quoác-gia tôùi phoøng toâi , thaáy coù quyeån saùch ñoù, hoûi toâi : "Thaèng Vieän dòch coù ñöôïc khoâng"? Toâi traû lôøi : "Coù khoaûng 30 choã sai nghieâm-troïng, thí-duï nhö caâu Thaønh xaây khoùi bieác maø dòch laø Thaønh-phoá döïng leân nhöõng coät khoùi maàu xanh ; caâu Ñieác tai laân-tuaát maø dòch laø Haøng xoùm giaû ñieác, vv... Y noùi ngay vôùi toâi : "Anh vieát ngay moät baøi pheâ-bình ñi, toâi seõ cho baùo Nhaân-Daân ñaêng". Thöïc loøng, toâi raát khinh Nguyeãn Khaéc-Vieän, y ñaõ laøm caùi loa bæ-oåi tuyeân-truyeàn cho Ñaûng bao naêm. Nhöng giai-ñoaïn ñoù, y ñang pheâ-phaùn ñoäc-taøi, ñoøi daân-chuû. Toâi thaáy khoâng neân tham-gia vaøo vieäc haï-nhuïc y, traùi laïi, coøn phaûi khuyeán-khích. Toâi töø-choái khoâng vieát.

 

Cuoäc chieán khoù khaên trong nöôùc.

 

Toâi nghó chuùng ta boû nöôùc ra ñi, -toâi chæ muoán noùi khía-caïnh toát ñeïp nhaát-, laø ñeå tieáp-tuïc chieán-ñaáu. Vì sao? Vì chuùng ta ôû trong nöôùc caûm thaáy khoù chieán-ñaáu quaù, hoaëc khoâng theå chieán-ñaáu ñöôïc ! Cho neân, khi coøn ôû trong nöôùc, chuùng ta im-laëng, ngay caû leân tieáng ñoøi nhaân-quyeàn moät caùch nheï-nhaøng cuõng khoâng. Vaäy thì toâi xin caùc baïn haõy thoâng-caûm vôùi ngöôøi ôû trong nöôùc. ÔÛ xöù töï-do, caùc baïn neân vieát hoä nhöõng ñieàu maø vì moät lyù-do naøo ñoù, ngöôøi trong nöôùc chöa vieát ñöôïc, goùp yù, boå-xung cho hoï moät caùch thaønh-taâm lòch-söï. Caùc baïn coù bieát nhöõng baøi baùo thoaù-maï hoï ñöôïc Coâng-an laøm photocopie göûi tôùi taän nhaø nhöõng ngöôøi ñoøi daân-chuû khoâng? Ñeå laøm gì? Ñeå laøm hoï naûn loøng, ñöøng troâng ñôïi gì vaøo söï yeåm-trôï cuûa haûi-ngoaïi ! Toâi khoâng bieát khi baûn hieán-chöông 77 cuûa oâng Vaclav Havel cuøng hôn 200 trí-thöùc Tieäp tung ra, trong ñoù coù caâu "Chuùng toâi khoâng choáng laïi chính-quyeàn", nhöõng ngöôøi Tieäp haûi-ngoaïi coù cöông-quyeát, nghieâm-khaéc leân aùn baûn hieán-chöông noåi tieáng ñoù khoâng? Thöa caùc baïn, ñoù laø nöôùc côø luùc ñoù phaûi ñi. Khi thaéng-lôïi roài thì nöôùc côø choùt coù ghi vaøo baûn hieán-phaùp Tieäp :"Caám ngaët moïi tuyeân-truyeàn coäng-saûn"! ÔÛ Nga cuõng vaäy, chieán-só nhaân-quyeàn Sakharov, ngöôøi hai laàn ñöôïc huaân-chöông Anh-huøng Lao-ñoäng Xoâ-vieát, cuõng nhö nhieàu chieán-só daân-chuû khaùc, trong hoaøn-caûnh khaéc-nghieät, cuõng chæ leân tieáng ñoøi daân-chuû nhaân-quyeàn moät caùch oân-hoøa. Vaäy maø taát caû, ôû Tieäp, ôû Nga, ñeàu bò ñaøn-aùp ngay töùc-thôøi. Vì sao? Vì Coäng-saûn nöôùc naøo cuõng vaäy, hieåu raát roõ raèng ñoøi daân-chuû, nhaân-quyeàn ñoàng-nghóa laø ñoøi giaûi-theå cheá-ñoä ñoäc-taøi Ñaûng-trò, khoâng hôn, khoâng keùm.. Ai cuõng bieát Coäng-saûn laø ñoäc-taøi toaøn-trò, khaùc vôùi daân-chuû, töï-do, nhö ñeâm vôùi ngaøy. Hai thöù khoâng theå coù chung cuøng moät nôi, moät luùc, thöù noï phaûi trieät-tieâu thöù kia. Duø muoán duø khoâng, nhöõng ngöôøi coäng-saûn phaûn-tænh ñoøi daân-chuû-hoùa, leân aùn ñoäc-taøi cuõng laø ñoøi huyû-boû cheá-ñoä ñoäc-taøi hieän-höõu; duø hoï khoâng noùi choáng Coäng, thöïc-teá laø hoï ñang choáng Coäng. Hôn nöõa, haønh-xöû nhö vaäy, hoï deã loâi keùo theâm ñöôïc nhieàu ñaûng-vieân theo hoï, xeùt theo tình-hình hieän-taïi. Chuùng ta ôû haûi-ngoaïi, khoâng neân yeâu-saùch hoï phaûi tuyeân-boá roõ-reät laø choáng Coäng, thaäm-chí phaûi quy-thuaän chính-nghóa quoác-gia, trong khi voâ soá ngöôøi quoác-gia tî-naïn Vieät-coäng vaãn veà du-lòch Vieät-Nam ! Ñoái vôùi töø quoác-gia, khoâng neân hieåu theo nghóa heïp laø chæ coù nhöõng ngöôøi trong chính-quyeàn, trong quaân-ñoäi mieàn Nam tröôùc ñaây, hoaëc nhöõng ngöôøi ôû caùc ñaûng-phaùi, toå-chöùc chính-trò choáng coäng môùi laø nhöõng ngöôøi quoác-gia. Chuùng ta caàn quan-nieäm laø toaøn-daân-toäc Vieät-Nam töø Nam chí Baéc laø ngöôøi quoác-gia, ñoái-laäp vôùi moät thieåu-soá coäng-saûn.

Cuoäc chieán-ñaáu daân-chuø-hoùa ñaát nöôùc coøn khoù-khaên. Ngay caû khi thaéng-lôïi roài cuõng coûn khoù-khaên, nhieàu ít tuøy theo hoaøn-caûnh töøng nöôùc. ÔÛ Nga, laêng Leâ-nin vaãn thuø-luø moät ñoáng giöõa thuû-ñoâ Maïc Tö Khoa, duø Elsine vaø nhieàu ngöôøi ñaõ nhieàu laàn ñeà-nghò huyû-boû. Ñaønh raèng sôùm muoän, xaùc Leâ-nin cuõng phaûi ñem choân. Nhöng hieän-giôø coøn laém trôû-löïc chöa laøm noåi. Elsine muoán hoøa-giaûi hoøa-hôïp, ñeà-nghò laáy ngaøy caùch-maïng thaùng 10 laøm ngaøy ñoaøn-keát thaân-aùi, xoùa boû haän-thuø, xeáp laïi quaù-khöù. Nhieàu ngöôøi coäng-saûn Nga khoâng chòu ! Tan-taùc roài maø coøn ngoan-coá nhö vaäy, noùi gì Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam ñöông ñoäc-quyeàn cai-trò ! ÔÛ Bun-ga-ri laïi khaùc, laêng Dimitrov bò deïp ngay duø toäi Dimitrov khoâng thaám gì vôùi toäi Leâ-nin. Veà phaàn chuùng ta, chuùng ta vaãn phaûi laøm cho toaøn-daân saùng toû raèng ngay caû khi bò ngoaïi-quoác ñoâ-hoä, noãi ñau khoå nhuïc-nhaõ cuõng chöa ñaùng 1% so vôùi khi bò soáng döôùi goâng-aùch cuûa Ñaûng ñöùng ñaàu laø Hoà Chí-Minh.

 

Ñaáu-tranh chính-trò.

 

Ñaáu-tranh chính-trò laø muoân maët, phaûi bieát quyeàn-bieán, khoâng theå sô-cöùng. Hoaøn-caûnh cuûa nhöõng ngöôøi chieán-só daân-chuû hieän nay chuû-yeáu laø duøng "taâm-coâng", nghóa laø ñaùnh vaøo loøng ngöôøi. Moät khi loøng ngöôøi ñaõ thöùc-tænh, thaám noãi nhuïc bò ñeø ñaàu cöôõi coå bôûi moät boïn voâ-laïi, seõ coù ñuû duõng-khí ñeå vuøng daäy giaønh laïi quyeàn soáng khi thôøi-cô tôùi. ÔÛ haûi-ngoaïi, moät soá ngöôøi thöôøng tuyeân-boá khoâng söû-duïng baïo-löïc, khoâng muoán ñoå maùu, khoâng muoán coù chieán-tranh, chæ muoán moät cuoäc daân-chuû-hoùa trong hoaø-bình. Nhöõng lôøi tuyeân-boá naøy coù veû thöøa vaø voâ-nghóa. Daân ñen, aên coøn chaúng ñuû, laøm gì coù suùng ñaïn, taêng, phaùo maø baøn ñeán chuyeän baïo-löïc ! Daân laïi caøng klhoâng muoán xöông maùu cuûa hoï phaûi ñoå, chaúng ai thích chieán-tranh. Nhöng neáu sau naøy, khi nhaân-daân oà-aït xuoáng ñöôøng ñoøi daân-chuû, töï-do, coù moät boä-phaän quaân-ñoäi uûng-hoä, neáu laõnh-ñaïo Ñaûng ñieàu-ñoäng löïc-löôïng tôùi ñaøn-aùp, baïo-löïc taát-nhieân luùc ñoù phaûi duøng ñeå choáng laïi baïo-löïc. Chaúng nheõ coù khaû-naêng ñaùnh traû maø laïi khoâng ñaùnh traû, ñeå maëc cho chieán-xa, suùng ñaïn cuûa baïo-quyeàn nghieàn naùt nhö trong vuï Thieân-An-Moân?

Ngaøy nay, heä-thoáng chuû-nghóa xaõ-hoäi ñaõ tan ñoå, con Raén ñoû ñaõ bò raäp ñaàu cheát ngaéc, chæ coøn caùi ñuoâi laø raãy-ruïa theo quaùn-tính. Thaûm-kòch Coäng-saûn ñaõ tôùi maøn choùt. Ngaøy xöa,trong tình-traïng mòt-muø trôøi ñaát toái-taêm, laøn soùng ñoû ñang daâng-traøo ñe-doaï toaøn theá-giôùi, bao ngöôøi vaãn chieán-ñaáu cho töï-do, cho AÙnh saùng. Thaät laø voâ-lyù, khi ngaøy nay, trong tình-theá saùng suûa hôn nhieàu, laïi coù keû naûn loøng thoaùi-chí muoán buoâng xuoâi, maëc cho con Taïo xoay-vaàn vaän nöôùc. Taát caû chuùng ta caàn xaùc-quyeát moät ñieàu : tình-hình raát laïc-quan, trong moät töông-lai khoâng xa, Daân-chuû, Töï-do, Nhaân-quyeàn vaø Nhaân-phaåm seõ toaøn-thaéng Ñoäc-taøi, Ñoäc-ñaûng, phi-nhaân, phi-nghóa. Ñoù laø chieàu-höôùng taát-yeáu cuûa Lòch-Söû Vieät-Nam, khoâng moät theá-löïc haéc-aùm naøo, moät möu ma chöôùc quyû naøo xoay-chuyeån ñöôïc !

 

Thaùi-ñoä y-giôùi haûi-ngoaïi.

 

Thöa caùc baïn, töø laâu trong y-giôùi Vieät-Nam, nhieàu ngöôøi muoán goùp phaàn vaøo vieäc chöõa beänh, caûi-thieän söùc klhoeû cho ñoàng-baøo trong nöôùc. Tinh-thaàn "nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông" naøy raát ñaùng coå-voõ. Thöïc ra, ngöôøi Vieät haûi-ngoaïi ña-phaàn ñeàu muoán giuùp-ñôõ ñaát nöôùc ngheøo-khoå, cô-cöïc.

Trôû-löïc duy-nhaát laø Ñaûng Coäng-saûn Vieät-Nam ñöông-quyeàn.

Bieát bao nhieät-tình khi vaáp phaûi trôû-löïc ñen toái naøy ñeàu chaùn-chöôøng, caûm thaáy voâ-phöông. Toâi bieát moät soá baùc-só veà nöôùc vôùi ñaày thieän-chí, cuoái cuøng cuõng phaûi rôøi boû, hoaëc bò truïc-xuaát. Theo chính baùo chí trong nöôùc thì naïn tham-nhuõng ñaõ trôû thaønh quoác-naïn. Toâi xin keå moät vaøi caâu chuyeän maét thaáy tai nghe : - Naêm 1991, toâi naèm ôû beänh-vieän coâng-an 19-8. Ñöôøng, söõa, thuoác men ñeàu laø ñoà quoác-teá vieän-trôï. Quoác-teá naøo vieän-trôï cho Coâng-an? Ngay boïn quaûn-giaùo caùc traïi giam cuõng ñöôïc phaân-phoái thöïc-phaåm quoác-teá vieän-trôï. Chaúng leõ quoác-teá laïi vieän-trôï cho caû cai nguïc? Trong khi daân ngheøo khoâng thaáy ñoà vieän-trôï ñaâu caû ! - Toâi coù moät ngöôøi trong hoï nguyeân laø boä-ñoäi, bò muø caû hai maét töø laâu, loãi do beänh-vieän quaân-y Thaùi Nguyeân gaây ra. Anh ñöôïc boài-thöôøng moät maûnh ñaát khaù roäng. Vaøo naêm 1994, nghe tin phaùi-ñoaøn Myõ sang chöõa maét, anh baùn maûnh ñaát do côn soát xaây-döïng khaùch-saïn, nhaø cöûa luùc ñoù trôû thaønh cao giaù, ñöôïc 20 caây vaøng. Anh phaûi ñuùt 15 caây môùi ñöôïc giôùi-thieäu cho caùc baùc-só Myõ khaùm. Cuoái cuøng, maét anh khoâng chöõa ñöôïc vì quaù khoâ, khoâng coù nöôùc maét. Tieàn maát; taät mang. - Caùch ñaây hôn moät naêm, toâi gaëp moät baùc-só ngöôøi Vieät ôû Phaùp, chuyeân lo vieän-trôï kính caän, kính laõo veà giuùp ñoàng-baøo. Toâi vaø nhaø vaên Vuõ Thö-Hieân coù ngoài noùi chuyeän vôùi oâng baùc-só naøy. OÂng than-phieàn veà söï tham-nhuõng voâ-ñoä cuûa caùc caùn-boä y-teá trong nöôùc. Toâi hoûi :"Lieäu 10 caùi kính coù tôùi tay ñoàng-baøo ñöôïc 1 caùi khoâng"? OÂng trôïn maét :"100 caùi tôùi tay 1 caùi laø phuùc !" Giaù caû thuoác men trong nöôùc raát laø ñaét. Thí-duï : moät giaùo-vieân caáp 3, löông 400.000 ñoàng moät thaùng ; neáu bò tieåu ñöôøng, tieàn thuoác ñieàu-trò maát 300.000 ñoàng moãi thaùng. Tröôùc thöïc-traïng ñoù, toâi nghó neáu muoán cöùu-trôï trong nöôùc, caàn phaûi coù moät ñieàu-kieän : phaûi töï mình phaân-phoái, kieåm-soaùt, tuyeät-ñoái khoâng giao cho chính-quyeàn, ñeå vieän-trôï tôùi ñöôïc tay nhaân-daân. Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy, caùc baïn neân laøm, vaø caàn phaûi laøm. Vöøa giuùp ñôõ thöïc-teá ñöôïc ñoàng-baøo, vöøa ñeå ñoàng-baøo hieåu ñöôïc taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi xa nöôùc nhöng khoâng queân nöôùc. Neáu chính-quyeàn gaây khoù deã, caùc baïn noùi roõ cho nhaân-daân bieát. Kinh-nghieäm vieäc cöùu ñoùi cöùu luït vöøa qua cho thaáy Coäng-saûn coù luùc phaûi nhöôïng-boä, khoâng daùm quaù ngang-ngöôïc voâ-lyù. Hôn nöõa, cöùu-trôï ñoàng-baøo cuõng laø moät cô-hoäi ñeå caùc baïn naâng cao söï hieåu-bieát cuûa ngöôøi daân veà nhöõng giaù-trò cuûa daân-chuû, töï-do, nhaân-quyeàn. Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy, söï ñoùng goùp cuûa caùc baïn cho coâng-cuoäc daân-chuû-hoùa ñaát nöôùc seõ khoâng nhoû. Ngöôïc laïi, neáu caùc baïn veà nöôùc laøm vieäc döôùi söï ñieàu-khieån cuûa Ñaûng, ñeå vieän-trôï do Ñaûng phaân-phoái, laø caùc baïn ñaõ voâ-tình cuûng-coá Ñaûng. Maø cuûng-coá Ñaûng ñoàng nghóa vôùi haïi daân haïi nöôùc. Caùc baïn caàn löu-yù, ôû Vieät-Nam, caùc caáp chính-quyeàn cuõng laø Ñaûng, vì Vieät-Nam laø moät xaõ-hoäi ñoäc-taøi ñaûng-trò. Töø hôn nöûa theá-kyû nay, maáy theá-heä trí-thöùc ñaõ bò Ñaûng löøa, soáng dôû cheát dôû. Baûn-thaân toâi, gia-ñình toâi, baïn beø toâi cuõng ñaõ bò löøa. Caùch ñaây 23 theá-kyû, trieát-gia Hy-laïp Deùmocrite coù noùi :"Vôùi keû ngoác, lôøi noùi khoâng giaùo-duïc ñöôïc, chæ coù nhöõng baát-haïnh môùi giaùo-duïc noåi". Toâi ñaõ laø moät keû ngoác, neân caû ñôøi chìm ñaém.

Caàu cho caùc baïn, nhaát laø caùc baïn treû, ñöøng bao giôø gioáng toâi !

Caûm ôn söï chuù-yù cuûa caùc baïn! Chuùc Ñaïi-hoäi thaønh-coâng myõ-maõn !

Nguyeãn Chí-Thieän