Make your own free website on Tripod.com

Nghó gì veà hoài öùc "Ñöôøng tôùi Ñieän Bieân Phuû" cuûa Voõ Nguyeân Giaùp ?

VANG BOÙNG MOÄT THÔØI

*** Laâm Leã Trinh ***

 

"Coù Daân laø coù taát caû"

Trong baøi tröôùc "Chieán thaéng khoâng vinh quang" bình phaåm quyeån hoài öùc cuûa Voõ Nguyeân Giaùp, chuùng ta chæ nghe tieáng chuoâng cuûa Giaùp vaø nhaän xeùt cuûa caùc taùc giaû Peter MacDonald (Anh) vaø Cebil B. Currey (Hoa kyø). Baøi naøy seõ boå tuùc baèng nhöõng taøi lieäu cuï theå lieân heä ñeán hai vaán ñeà heä troïng : 1) Vai troø cuûa Nga, Taøu sau löng ñaûng CS Vieänam theo moät soá vaên kieän ñöôïc giaûi maät vaø 2) Thöû ñoái chieáu saùch löôïc cuûa Haønoäi tröôùc 1975 vôùi hình thöùc chieán tranh môùi do Hoa kyø aùp duïng taïi Kosovo.

Vai troø cuûa Nga, Taøu trong chieán tranh Vieätnam.

Môû ñaàu hoài öùc "Ñöôøng tôùi Ñieân Bieän Phuû" (ÑTÑBP), xuaát baûn thaùng 4 naêm nay taïi Haønoäi (nxb Quaân Ñoäi Nhaân Daân) , Voõ Nguyeân Giaùp cho bieát töø ñaàu 1948, Hoà ñaõ tieáp xuùc vôùi Ñaûng CS Trung Quoác ñeå phoái hôïp hoaït ñoäng. Hoà cuõng coù xin Lieân xoâ giuùp trang bò cho 10 ñaïi ñoaøn boä binh vaø moät trung ñoaøn phaùo cao xaï, Xtalin noùi:" Yeâu caàu cuûa VN khoâng lôùn. Neân coù söï phaân coâng giöõa Trung Quoác vaø Lieân Xoâ. Lieân Xoâ hieän ñang phaûi lo nhieàu cho caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Trung quoác seõ giuùp cho VN nhöõng thöù ñang caàn. Nhöõng thöù gì Trung quoác chöa coù, thì haõy laáy trong soá haøng Lieân Xoâ ñaõ vieän trôï cho Trung quoác chuyeån cho VN,vaø seõ döôïc Lieân Xoâ hoaøn traû".Xtalin noùi vui:" Trung quoác seõ khoâng thieät vì trao cho VN nhöõng thöù ñaõ duøng roài, seõ nhaän laïi ôû Lieân Xoâ nhöõng thöù môùi!" . Trong quan heä quoác teá phaûi coù ñi coù laïi. Lieân Xoâ vieän trôï cho Trung quoác moät xe taêng. Trung quoác traû laïi moät con gaø, moät khaåu phaùo, traû moät quaû tröùng. VN traû Trung quoác theá naøo thì tuøy..." (ÑÑÑBP, trang 14-)

Sau 5 naêm chieán ñaáu " trong voøng vaây", töø thaùng 9.1945 ñeán Muøa Heø 1950, Hoà quyeát ñònh cho môû chieán dòch taïi Cao Baèng – moät caên cöù chieán löôïc "tieán khaõ dó coâng, thoaùi khaõ dó thuû – saùt bieân giôùi Quaûng Taây vaø laø ñaàu moái cuûa nhöõng truïc döôøng cöïc kyø quan troïng. Luùc ñoù, veà quaân soá, CSVN thua keùm Quaân ñoäi Vieãn chinh Phaùp khaù nhieàu (166.000/ 180.000 ) vaø trang bò raát yeáu keùm. Thaùng 3.1950, Hoà qua Baéc kinh vaø Maïc Tö Khoa caàu vieän. Trung Quoác giöõ lôøi trang bò 5 trung doaøn Vieät coäng vaø – vôùí nhieàu nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa - coâng nhaän Chính phuû Haønoäi. Hoà xin Mao gôûi Coá Vaán. Thaùng 6.195où, Laõ Quyù Ba ñeán Vieät Baéc vôùi cöông vò Ñaïi söù Taøu ñaàu tieân vaø Tröôûng phaùi ñoaøn coá vaánï, goàm coù Vi Quoác Thanh (quaân söï), Mai Gia Sinh (coâng taùc tham möu) vaø Maõ Taây Phu (coâng taùc haäu caàn). Veà sau, coù theâm ñai töôùng Traàn Canh, baïn thaân cuûa Hoà töø 1920. Caùc coá vaán naøy ñeàu coù maët trong nhöõng traän ñaùnh heä troïng, thaéng hay thua. Khoâng thaáy Giaùp noùi tôùi söï hieän dieän cuûa moät ñôn vò taùc chieán Trung coäng naøo.

Trong ÑTÑBP, Giaùp nhieàu laàn nhaéc vaø deà cao vai troø cuûa haäu caàn. Ñaëc bieät nôi trang 108- 109, Giaùp ghi:" Trong toaøn chieán dòch Cao Baéc Laïng, caùc chieán só haäu caàn ñaõ cung caáp 1.886 taán gaïo, thöïc phaåm, 41 taán ñaïn, caáp cöùu 1.200 thöông binh, nuoâi döôûng 3.500 tuø binh. Söùc chòu ñöïng cuûa hoï thaät laø kyø laï. Ñaây laø coâng lôùn cuûa Traàn Ñaêng Ninh, Chuû nhieäm Toång cuïc cung caáp... Cho tôùi heát naêm 1950, ta ñaõ tieáp nhaän cuûa Trung quoác 1.020 taán vuõ khí ñaïn döôïc, 180 taán quaân trang, quaân duïng, 2.634 taán gaïo, 20 taán thuoác vaø duïng cuï quaân y, 2.634 taán gaïo, 30 oâ 6oâ, 120 taán xaêng daàu vaø phuï tuøng oâ toâ. Vieän trôï cuûa Trung quoác laø nguoàn cung caáp quan troïng vaø hieäu quaû cuûa chieán dòch".

Trong quyeån ñoái thoaïi "Maây Muø Theá Kyû", nxb Ña Nguyeân, CA,1998, nôi trang 115 vaø tieáp theo, Buøi Tín khaúng ñònh " hoaøn toaøn khoâng coù ñôn vò chieán ñaáu Lieân Xoâ vaø Trung quoác ôû chieán tröôøng VN" . Theo Tín, thaùng 8.1950,ñoaøn coá vaán quaân söï Taøu ñaàu tieân ñeán Vieät Baéc, ñoâng gaàn 100 ngöôøi, mang maät danh " Toå coâng taùc Trung Nam". Trong chieán dòch bieân giôùi baét ñaàu töø thaùng 9.1950, hôn 40 coá vaán Trung quoác coù maët ôû caùc sö ñoaøn, trung ñoaøn, "khoâng coù ai tham chieán tröïc tieáp", Traàn Canh ñoùng vai troø heä troïng . Tín xaùc nhaän theâm: taïi Ñieän Bieân Phuû , Vi Quoác Thanh döï chieán dòch, caùc sö ñoaøn ñeàu coù toå coá vaán, nhöng " hoï khoâng tham gia chieán ñaáu". Trong vuï taán coâng Lai Chaâu vaø Ñieän Bieân, coá vaán Taøu chuû tröông "khoaùi ñaû, khoaùi dieät" nhöng ngaøy 20.1.1954, Giaùp ñoåi phöông chaâm taùc chieán thaønh "ñaùnh chaéc, tieán chaéc" vì tình hình thay ñoåi, caùc coá vaán " cuõng ñoàng yù "ù. Buøi Tín vieát nôi trang 118- 119: " Trong cuoäc chieán ñaáu choáng khoâng quaân Myõ ôû Mieàn Baéc, töø cuoái naêm 1967 coù moät soá ñôn vò cao xaï Trung quoác tham gia nhöng khoâng nhieàu...Binh lính Lieân Xoâ khoâng coù maët ôû VN .

Thaùng 8.1993, söû gia goác Trung Hoa Chien Jiang, giaùo sö taïi Clark University, Hoa kyø, coù ñaêng moät baûn phuùc trình daøi " China and the First Indochina War 1950- 1954" trong taïp chí The China Quarterly. caên cöù vaøo caùc taøi lieäu ñöôïc Baêc kinh giaûi maät veà vai troø cuûa Trung quoác trong cuoäc chieán giöõa Phaùp vaø Vieät Minh. Vì nhu caàu ngaên chaän Hoa kyø treân ba maët traän: Ñoâng Döông, Trieàu Tieân vaø Ñaøi Loan, Mao chaáp nhaän uûng hoä heát loøng Hoà chieán thaéng Phaùp. Mao vaø Boä tham möu goàm coù Chua AÂn Lai, Chu Ñöùc, Löu Thieáu Kyø vaø Baønh Ñöùc Hoaøi ñaõ doác taâm trí vaø taøi nguyeân qua Baéc Vieät. Phaùi boä coá vaán, goàm coù Luo Guibo (Laõ Quyù Ba), Mei Jiaoshing ( Mai Gia Sinh), Den Yifan (Ñaëng Nhaát Phaán), Wei Guoqing (Vi Quoác Thanh) vaø Chen Gen (Traàn Canh), ñaët keá hoaïch vaø naém quyeàn chuû ñoäng trong caùc chieán dòch Bieân giôùi (1950), Taây Baéc (1952), Chaâu thoå Hoàng Haø (1952), Thöôïng Laøo (1953) vaø Ñieän Bieân Phuû ( 16.1.1954 ñeán 7.3.1954).

Naêm 1949, UÛy vieân Trung öông Hoaøng Vaên Hoan ñöôïc gôùi qua Baéc kinh ñeå phaùt trieån moái höõu nghò Hoa- Vieät. Ñaïi söù VN ñaàu tieân naøy ñaøo taåu qua luïc ñòa naêm 1970 vaø qua ñôøi taïi ñaây naêm 1991. Hoan ñaõ xaùc nhaän vai troø quyeát ñònh cuûa caùc coá vaán Taøu . Hoà ñaõ ít nöûa ba laàn qua trieàu yeát Mao nhaän leänh vaø caàu vieän : thaùng gieâng 1950, thaùng 9 1952 tröôùc chieán dòch Thöôïng Laøo vaø thaùng 7.1954 tröôùc Hieäp ñònh Geneøve. Theo Chien Jiang, ñaëïc bieät trong chieán dòch Thöôïng Laøo, veà vieäc chieám ñoùng Nghóa Loä, vaø chieán dòch Taây Baéc , veà quyeát ñònh chuyeån toaøn boä muïc tieâu veà chaâu thoå Hoàng Haø, Giaùp baát ñoàng yù kieán vôùi coá vaán Trung quoác nhöng cuoái cuøng bò leùp veá vì coù aùp löïc cuûa Hoà. Thaùng 7. 1950, phaùi boä 70 coá vaán Taøu nguïy trang döôùi danh hieäu " Nhoùm coâng taùc Nam Haûi" döôïc huy ñoäng ñeán caáp tieåu, trung vaø sö ñoaøn. Trong caùc traän noå löûa ôû Hoøa Bình,Taây Baéc vaø Ñieän Bieân Phuû,quaân leänh ñöôïc nhaän thaúng töø Baéc kinh. Taïi Ñieän Bieân Phuû, Baéc kinh vieän trôï cho Baéc Vieät 200 xe vaän taûi, 10.000 thuøng daàu, 3000 suùng ñuû loaïi, 2.400.000 ñaïn döôïc, 60.000 ñaïn ñaïi baùc, vaø khoaûng 1.700.000 taán thoùc. Moät sö ñoaøn phaùo Trung coäng tham chieán theo hoài kyù cuûa Ye Fei, trang 644- 645. Baéc kinh coøn khuyeán khích khoâng neân tieát kieäm ñaïn vaø ñoàng thôøi, thuùc aùp duïng chieán thuaäät bieån ngöôøi.

Trong nhaät kyù, quyeån 2, trang 23- 31, coá vaán Traàn Canh (Chen Gen) cheâ Giaùp vaø moät soá töôùng laõnh Vieät "thieáu tinh thaàn töï giaùc Boân Seâ Vích vaø thöôøng baát maõn vôùi nhöõng chæ trích cuûa caùc coá vaán". Trong moät ñoaïn, Traàn Canh noùi Giaùp "löông leïo, khoâng thöïc löông thieän vôùi caùc ñoàng chí Trung quoác". Tình theá ñoâi khi caêng thaúng ñeán möùc trong thô gôûi cho Töôùng Vi Quoác Thanh ngaøy 29.1.1951, (Tuyeån Taäp Mao, Quyeån 2, trang 90), Mao nhaéc caùc coá vaán "khoâng neân aùp cheá yù kieán mình leân caùc ñoàng chí Vieät".

Taïi Hoäâi nghò Geneøve, vì lo ngaïi CS Vieätnam hoaøn toaøn kieåm soaùt Ñoâng Döông, Baéc kinh khoâng coøn laø "ñoàng minh moâi hôû raêng laïnh" vôùi Haønoäi nöõa. Ngaøy 18.5.1954, möôøi ngaøy sau khi Hoäi nghò khai maïc, moät phuï taù cuûa Ngoaïi tröôûng Chaâu AÂn Lai noùi thaúng vôùi moät thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn Phaùp: "Chuùng toâi tôùi Hoäi nghò ñeå taùi laäp hoøa bình chôù khoâng phaûi ñeå hoå trôï Vieât Minh" . Baéc kinh vaø Haønoäi soáng trong caûnh ñoàng saøn dò moäng cho ñeán ngaøy Ñaëng Tieåu Bình cho xua quaân naêm 1979 qua Laïng Sôn ñeå phaït ngöôøi em ñoàng minh phaûn boäi.

Duø sao Baéc Vieät chieán thaéng nhôø Trung coäng hoå trôï heát mình. Chieán thuaät du kích ñem thaéng lôïi cho Quaân Ñoäi Nhaân Daân phaàn lôùn nhôø Giaùp vaø Boä tham möu hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa chuyeân gia Baéc kinh , ñaëc bieät cuûa Mao ñaõ daøy coâng nghieân cöùu sau cuoäc Vaïn Lyù Tröôøng Chinh vaø vieát ra thaønh saùch taïi Dieân An. Boä saùch naøy ñöôïc dòch ra Anh Ngöõ goàm ba cuoán nhan ñeà On Guerrilla Warfare, On The Protracted War vaø Strategic Problems Of China’s Revolutionary War, caên cöù vaøo thaát baïi cuûa dó vaõng vaø ñuùc keát toång hôïp binh phaùp cuûa Toân Töûõ töùc Sun Tzu, Thuûy Höû töùc Shui Hu Chua vaø cuûa thôøi Tam Quoác Sunkuo .

Trong quyeån saùch " After the war was over, Haønoäi and Saøigoøn" (nxb Random House Inc,NY), kyù giaû Myõ Neil Sheehan – ngöôøi ñöôïc giaûi Pulitzer vôùi taùc phaåm "A bright shining lie" veà chieán tranh VN – ñaõ trôû qua Haønoäi naêm 1992 ñeå phoûng vaán moät soá laõnh tuï CS trong ñoù coù Voõ Nguyeân Giaùp . Sheehan ghi laïi hai ñieåm ñaùng löu yù sau ñaây: 1) Khi ñöôïc hoûi nghó sao veà Hoa kyø, Giaùp traû lôøi:" OÂng hoûi toâi coøn aùc caûm ñoái vôùi ngöôøi Myõ khoâng? Laøm theá naøo toâi aùc caûm ñöôïc vôùi Thieáu taù Thomas (teân ñaày ñuû cuûa laø Allison Thomas , moät nhaân vieân tình baùo OSS töùc CIA cuû). OÂng aáy ñaõ ôû beân caïnh toâi taïi Thaùi Nguyeân khi chuùng toâi choáng Nhöït. Caùc ngöôøi Myõ ñeán VN khoâng phaûi chæ ñeå choáng chuùng toâi, You Americans didn’t always come here to fight us ". Vaø sau ñoù, Giaùp ñaõ ñích thaân chæ cho Neil Sheehan nôi nuùp aån cuûa Hoà vaø Giaùp taïi moät bieät thöï ôû trung taâm Haønoäi, beân kia ñöôøng laø choå troán cuûa nhoùm nhaân vieân OSS trong giai ñoaïn chieán tranh bí maät. 2) Ñeà caäp ñeán hieän traïng ngheøo ñoùi cuûa VN, Giaùp noùi:" Xöù chuùng toâi nhö moät con beänh ñau töø laâu. Caùc quoác gia ôû xung quanh ñaõ tieán tôùi raát nhieàu, chuùng toâi phaûi chòu giaëc giaû." Giaùp nhìn nhaän:" Ngöôøi VN caàn thay ñoåi suy tö vaø huaán luyeän lôùp ngöôøi treû veà khoa hoïc vaø kyõ thuaät". Vaø Giaùp keát thuùc cuoäc phoûng vaán baèng moät caâu thô cuûa thôøi nieân thieáu:" Moãi ngaøy ñoåi môùi, moät laàn nöõa moãi ngaøy ñoåi môùi, Each day anew, once more each day anew". Neil Sheehan nhaän xeùt veà Giaùp:" Giaùp khoân ngoan ñeå khoâng veà höu trong Quaân ñoäi vì oâng bieát mình laø ai, ñaõ laøm ñöôïc gì vaø khoâng ai coù theå töôùc ñoaït oâng ñöôïc ñieàu naøy".

Trong ba quyeån hoài kyù " Hoa Xuyeân Tuyeát" (nxb Nhaân Quyeàn, CA 1991) , "Maët thaät" (nxb Saigon Press, CA, 1993) vaø "Following Hoà Chí Minh" (nxb Hurst & Co, London, 1995), Buøi Tín trình baøy tröôøng hôïp CSVN haï beä Giaùp naêm 1982 trong Ñaïi hoäi 5 vaø sau ñoù, ræa heát tay chaân cuûa Giaùp trong Quaân ñoäi baèng caùch cho veà höu moät soá, giam caàm vaø ñieàu tra moät soá khaùc, trong vuï " Xeùt laïi, choáng Ñaûng" Vaøi töôùng laõnh thaân caän Giaùp bò ñoät töû. Töø 1945 , Leâ Duaãn – sau naøy laø Toång bí thö – baét tay vôùi Leâ Ñöùc Thoï , UÛy vieân trung öông kieâm Tröôûng ban Toå chöùc, ñeå chieáu töôùng Giaùp. Ñaëc bieät, Leâ Duaãn ñaõ coâng khai maï lî Giaùp trong vuï Vònh Baéc Vieät (1964), vaø chieán dòch Muøa Xuaân 1975, baèng nhöõng danh töø khieâu khích nhö " vöøa ñaùnh, vöøa run,..thöïc teá laø khoâng chæ huy,..nhaùt nhö thoû ñeá..v..v..". Ngoaøi ra, Leâ Duaãn coøn baét thang cho Vaên Tieán Duõng, Tham möu tröôûng, qua maët Boä tröôûng Quoác phoøng Giaùp baèng caùch vieát hoài kyù " Ñaïi Thaéng Muøa Xuaân" (nxb Quaân Ñoäi Nhaân Daân,Haønoäi 1976) toá Giaùp ñaõ giaønh coâng caáp döôùi. Trôù treâu thay, Duõng laïi bò Thöôïng töôùng Traàn Vaên Traø , trong Maët traän Giaûi phoùng Mieàn Nam, söûa löng trong hoài kyù " Keát thuùc cuoäc chieán tranh 30 naêm" (nxb Vaên Ngheä, TP Hoà Chí Minh, 1978) vôùi caâu môû ñaàu :" AÊn traùi phaûi nhôù keû troàng caây!". Traø xaùc nhaän chính y coù coâng haïng maõ.

Chieán tranh du kích cuûa CSVN vaø Cyberwar cuûa Hoa kyø ngaøy nay

Hoà vaø caùc ñoàng chí khai thaùc taän cuøng loøng yeâu nöôùc vaø söï caâm phaån cuûa daân toäc Vieät ñoái vôùi Ñeá quoác ñeå ñöa cuoäc chieán ñeán thaønh coâng. Chieán tranh du kích laø hình thöùc ñaáu tranh cuûa moät daân toäc ngheøo, thieáu phöông tieän vaø voõ khí nhöng buø ñaáp baèng can ñaûm, yù chí, saùng kieán vaø hy sinh khoâng giôùi haïn. CS ñaõ khoân kheùo vaø quyõ quyeät vaän duïng loøng aùi quoác VN ñeå xích hoùa ñaát nöôùc . Veà taâm lyù, Hoà ñaùnh truùng ñích. Trong ÑTÑBP, trang 47, Voõ Nguyeân Giaùp ghi laïi nhö sau:" Sau traän Ñoâng Kheâ, nhöõng ngaøy chôø ñòch, Baùc noùi: Daân mình gheâ thaät! Chæ môùi naêm naêm sau 80 naêm maát nöôùc maø ñaõ nhö theá naøy! Ngöôøi ta tính sau 300 naêm bò ñoâ hoä thì moät daân toäc seõ bò ñoàng hoùa. Giao Chæ bò ñoâ hoä moät ngaøn naêm! Hai ngoùn chaân caùi thay ñoåi, nhöng daân Vieät vaãn toàn taïi. Beân treân thay ñoåi gì thì thay, döôùi thoân, laøng vaãn theá! Vaãn ñeàn mieáu thôø phuïng Hai Baø Tröng, Baø Trieäu..Laàn naøy seõ coù moät traän nhö Chi Laêng!". ÔÛ moät trang khaùc, Giaùp nhaéc lôøi cuûa Hoà "Coù daân laø coù taát caõ!".

Ngaøy nay, Baéc boä phuû ñang maát daân. Daân khoâng coøn laø thaønh trì baûo veä cheá ñoä. Quaân Ñoäi VN khoâng xöùng ñaùng ñöôïc goïi Quaân Ñoäi Nhaân daân vì ñang xa daân ñeå giöû gheá cho Ñaûng nhö moät toå chöùc caûnh saùt ñoàng loûa, moät caùnh tay sai bieåu cuûa mafia . CSVN ñaõ mò daân, ñang maát daân vaø seõ maát taát caû! Ñieàu naøy khoûi caàn ñöôïc Hoà xaùc nhaän ñeå trôû thaønh chaân lyù. Haøo khí chieán ñaáu luùc xöa nay chæ laø kyû nieäm xa xoâi, tan theo maây khoùi. Löûa thieâng ñaõ taét. Neáu moät cuoäc chieán xaõy ra, tìm ñaâu ra nhöõng chieán só saün loøng vaøo sanh, ra töû ?

Maët khaùc, veà quan nieäm vaø phöông thöùc chieán tranh, theá giôùi kyõ thuaät ngaøy ñang tieán vôùi ñoâi hia ngaøn daëm vaø seõ khoâng ngöøng taïi ñaây. . Cuoäc chieán cyberwar ôû Kosovo giöõa NATO vaø Chính phuû Milosevic laø moät thí nghieäm ñaàu tay ñieån hình. Chieán thuaät môùi döïa vaøo kyõ thuaät thoâng tin thaùm thính vaø kieåm soaùt khoa hoïc (teùleùsurveillance globale) , phaùo kích khoâng traät töø treân khoâng gian baèng tia saùng laser, xöû duïng söùc maïnh khoâng quaân toái ña vôùi moät quaân soá toái thieåu phaùt xuaát töø caùc caên cöù haûi quaân ngoaøi xöù ñòch, vôùi muïc tieâu chính laø laøm roái loaïn vaø teâ lieät (disruption) thay vì taøn phaù (destruction) ñoái phöông. Töôùng Hoa kyø Wesley Clark, Toång chæ huy löïc löôïng NATO, meänh danh chieán löôïc naøy laø "chieán löôïc zeùro mort , khoâng ngöôøi cheát, toân troïng sinh maïng"

* * *

 

Chieán tranh VN laø moät baøi hoïc ñeå suy ngaãm. Ñaëc bieät veà Chính nghóa vaø Daân toäc. Daân toäc taïo ra Chính nghóa. Lyù thuyeát chính trò naøo, duø saâu saéc ñeán daâu, thieáu söï uûng hoä cuûa daân, cuõng khoâng theå duøng laøm neàn taûng cho Chính nghóa. Lyù thuyeát aáy chæ laø moät troø bòp bôïm, tröôùc sau gì cuõng loä boä maët thaät. Coù theå gaït ñöôïc moät soá ngöôøi, moät giai caáp, trong moät thôøi gian nhöng khoâng theå gaït taát caõ moät daân toäc daøi daøi vaø maõi maõi. Caùc cheá ñoä naém quyeàn lieân tieáp taïi Vieätnam- trong Nam laãn ngoaøi Baéc - ñeán nay vaãn chöa phaûi thaät söï laø cuûa daân, do daân choïn töï do, vì theá thaát baïi. Vaán ñeà soáng cheát cuûa ngaøy mai laø laøm sao thu phuïc vaø giöû vöõng loøng daân, thoáng nhöùt nhaân taâm veà moät moái.

Ñöøng quaù xa vôøi vieãn voâng. Moäng cuûa ngöôøi daân Vieät ñôn sô, khieâm nhöôøng vaø thöïc teá : coù ñuû aên ñuû maëc, yeân oån sanh soáng, thôø phöôïng oâng baø, ñöôïc töï do tín ngöôõng, töï do ñi laïi vaø töï do aên noùi, laøm chuû caên nhaø mình ôû,mieáng ñaát mình troàng troït, khoâng bò cöôøng haøo aùc baù hieáp ñaùp ñe doïa vaø nhöùt laø coù quyeàn baàu ngöôøi ñaïi dieän xöùng ñaùng. Thoûa maõn ñöôïc nhöõng ñieàu kieän toái thieåu ñoù laø taïo söùc maïnh voâ ñòch cho Chính phuû,, heát lo nôm nôùp "dieån bieán hoøa bình" vaø baát sôï ngoaïi xaâm . Laø coù hy voïng thu huùt lôùp chuyeân vieân treû trôû veà chung löng taùi thieát ñaát nöôùc xinh ñeïp hôn. Laø xoùa moái nhuïc chaäm tieán trieàn mieân 50 naêm nay! Laät ñoå CS khoâng phaûi laø chuyeän giaûn dò. Thay theá CS baèng moät cheá doä thaät söï cuûa daân, bôûi daân vaø vì daân, caøng phöùc taïp hôn.

Ngay caû bom nguyeân töû cuõng khoâng dieät noåi loøng daân. Khoâng chieán löôïc hay chieán thuaät naøo coù hy voïng thaønh coâng xoùa boû moät quoác gia xuaát phaùt 100% töø daân. Vì löông tri cuûa Theá giôùi vaø Nhaân loaïi khoâng bao giôø cho pheùp. Ñuùng vaäy, coù daân laø coù taát caû ! Nhöng,.. laøm theá naøo coù Daân? Moät caâu hoûi cho lôùp ngöôøi töï xöng laø só phu. Giaûi ñaùp ñöôïc thì khoâng coøn coäng saûn taïi Vieätnam. Giaûi phaùp naèm trong tay daân toäc.

Best View With VNI Font for Internet