Make your own free website on Tripod.com

C AÙ I C H EÁ T C UÛ A C AÙ C

T Ö ÔÙ N G C OÄ N G S AÛ N V I EÄ T N A M

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Nhöõng ngaøy gaàn ñaây, dö luaän caû ôû trong vaø ngoaøi Vieät Nam cuøng oàn aøo veà nhöõng caùi cheát bí aån cuûa moät soá töôùng laõnh cuûa coäng saûn Vieät Nam. Ñoù laø caùc ñaïi töôùng Leâ troïng Taán, Hoaøng vaên Thaùi; trung töôùng Ñinh ñöùc Thieän vaø thieáu töôùng Phan Bình.

Trong nhöõng luoàng dö luaän khaùc nhau ñoù, coù luoàng maäp môø, chaúng bieát coù coá yù khoâng, taïo ra haøo quang giaû xung quanh maáy vieân töôùng xaáu soá ñoù; laøm nhö hoï laø yeâu nöôùc hoaëc caáp tieán; laøm nhö hoï laø nhöõng caùnh tay ñaéc löïc cuûa nhaân vaät Voõ nguyeân Giaùp - keû maø ñaõ coù taùc giaû vieát saùch coá boâi veõ nhö laø ngöôøi duy nhaát hieän nay coù theå laùi con taøu Vieät Nam vöôït qua ñöôïc "tam giaùc quyû" vaäy !

Boä maùy tuyeân truyeàn kieåu "ræ tai" cuûa coâng ty Ñoã Möôøi-Leâ ñöùc Anh-Voõ vaên Kieät cuõng nhanh nhaïy, voäi vaän haønh caû ôû trong vaø ngoaøi Vieät Nam ñeå höôùng söï chuù yù cuûa dö luaän vaøo maáy caùi cheát taøo lao aáy maø queân maát höôùng ñaáu tranh chính cuûa dö luaän hieän nay laø ñoøi hoûi taäp ñoaøn coäng saûn tieám quyeàn ôû Vieät Nam phaûi traû töï do cho caùc oâng Nguyeãn ñan Queá, Nguyeãn Moäng Giao, Nguyeãn Hoä vaø taát caû caùc tuø chính trò khaùc; phaûi traû laïi quyeàn laøm chuû ñaát nöôùc cho toaøn daân, nghóa laø huûy boû cheá ñoä ñoäc ñaûng trò cuûa coäng saûn, phaûi coù chính saùch roõ raøng nhaèm baûo veä taøi nguyeân vaø toaøn veïn laõnh thoå Vieät Nam v.v... Nhaát laø dö luaän caû ôû trong vaø ngoaøi Vieät Nam caøng caàn vaïch roõ boä maët gian manh, loøe bòp cuûa taäp ñoaøn coäng saûn tieám quyeàn ôû Vieät Nam trong luùc ra nghò quyeát "Veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc vaø taêng cöôøng maët traän daân toäc thoáng nhaát" thì ñaõ baét giam oâng Nguyeãn Hoä, moät cöïu ñaûng vieân coäng saûn laõo thaønh vì ñaõ "daùm" coù yù kieán veà vieäc chung cuûa ñaát nöôùc !!!

Vaäy söï thöïc veà caùi cheát cuûa maáy vieân töôùng aáy laø theá naøo ?

VAÃN LAØ TUOÀNG CHEØO COÄNG SAÛN

Cheá ñoä coäng saûn thì ôû nöôùc naøo cuõng vaäy, vieäc thanh toaùn nhau theo kieåu ma-phi-a laø chuyeän thoâng thöôøng. Töø Nga, Taøu, Cu-ba cho ñeán Baéc-haøn ñeàu laø nhö vaäy. Vieät Nam cuõng khoâng qua qui luaät ñoù. Taäp ñoaøn coäng saûn Hoà chí Minh ngay töø luùc chöa tieám ñöôïc quyeàn thoáng trò cho ñeán luùc laøm ñöôïc cuoäc ñaûo chính "nheï nhaøng" ñeå xoùa boû chính phuû Lieân hieäp choáng Phaùp ôû Vieät Nam, thöïc hieän ñoäc taøi ñaûng trò cuûa coäng saûn, bao giôø cuõng coi chaân lyù "chính quyeàn ñöôïc ñeû töø hoïng suùng" laø baát di baát dòch vaø "ñaûng coäng saûn phaûi ñoäc quyeàn laõnh ñaïo vaø quaûn lyù löïc löôïng vuõ trang". Ñaáy chính laø bi kòch cuûa caùc vieân töôùng coäng saûn ôû Vieät Nam.

Ngöôøi ñaàu tieân bò laøm vaät hy sinh laø Phuøng chí Kieân. Bôûi vì Phuøng chí Kieân nguyeân laø thieáu töôùng cuûa hoàng quaân Nga-xoâ, ñöôïc boå xung vaøo ban chaáp haønh trung öông ñaûng coäng saûn Ñoâng döông vaø ñaëc traùch löïc löôïng quaân söï. Keû naøo toá caùo ñeå lính cuûa thöïc daân Phaùp phuïc kích baén cheát Phuøng chí Kieân vaøo giöõa naêm 1944 ôû Vieät Baéc coù theå cuõng laø keû chæ ñieåm cho Phaùp baén cheát trung töôùng Nguyeãn Bình ôû mieàn Nam Vieät Nam sau naøy.

Vì Phuøng chí Kieân cheát neân löïc löôïng vuõ trang cuûa taäp ñoaøn Hoà chí Minh môùi ñöôïc trao cho Voõ nguyeân Giaùp vaø Chu vaên Taán phuï traùch. Ñeå sau naøy trung ñoäi tröôûng Voõ nguyeân Giaùp vaø chính trò vieân trung ñoäi Chu vaên Taán ñöôïc Hoà chí Minh phong cho keû laø ñaïi töôùng toång tö leänh, keû laø thöôïng töôùng. Nghieãm nhieân qua hai nhaân vaät naøy maø Hoà chí Minh ñaõ cuûng coá ñöôïc quyeàn löïc caù nhaân moät caùch troïn veïn. Cho neân duø Trung coäng coù cho Nguyeãn Sôn laø moät ñaïi töôùng cuûa hoàng quaân Trung hoa trôû veà thì Hoà chí Minh vaãn chæ gaén cho lon trung töôùng, ñöùng sau caû Chu vaên Taán laãn Voõ nguyeân Giaùp vaø cöû vaøo khu 4 (cuõ) cho caùch xa vôùi bieân giôùi Vieät Nam.

Böôùc vaøo chieán dòch Ñieän bieân phuû 1954, ñeå tranh thuû söï uûng hoä heát mình cuûa Trung coäng vaø cuõng ñeå ngaên ngöøa daàn uy tính vaø quyeàn löïc cuûa Voõ nguyeân Giaùp, Hoà chí Minh ñaõ loâi Nguyeãn chí Thanh töø khu Naêm ra, cho ñeo lon ñaïi töôùng, giöõ chöùc chuû nhieäm toång cuïc chính trò kieâm phoù bí thö quaân uûy trung öông, phuï traùch caû veà toå chöùc trong quaân ñoäi. Ñeå moät ñaïi töôùng ñi hoïc tröôøng Taây thuoäc ñòa (Albert Sarraut), coù cöû nhaân luaät ñöùng chung maâm coã vôùi moät ñaïi töôùng xuaát thaân coá noâng vaø thieáu hoïc laïi coøn gheùt nhau nhö choù vôùi meøo, cho neân Hoà chí Minh khoâng coøn sôï quaân ñoäi laøm phaûn.

Sau chieán thaéng Ñieän-bieân phuû 1954, uy tín cuûa ñaïi töôùng Voõ nguyeân Giaùp leân nhö coàn ôû caû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Bôûi vì luùc ñoù ít ai bieát raèng Ñieän-bieân phuû cuûa Voõ nguyeân Giaùp coù maët caùc coá vaán Trung coäng laø töôùng La quy Ba veà toå chöùc vaø ñaïi töôùng Traàn Canh cuøng nguyeân soaùi Vi quoác Thanh chæ ñaïo veà chieán dòch vaø taùc chieán. Vì theá, thoâng qua baøn tay cuûa cuûa ñaïi töôùng coá noâng Nguyeãn chí Thanh, Hoà chí Minh ñaõ tæa bôùt vaây caùnh cuûa Voõ nguyeân Giaùp. Ñoù laø vieäc caùc ñaïi taù Leâ Minh Nghóa, chaùnh vaên phoøng boä quoác phoøng; ñaïi taù Ñoã ñöùc Kieân, cuïc tröôûng taùc chieán; ñaïi taù Leâ troïng Nghóa, cuïc tröôûng quaân baùo... bò baét. Tröôùc ñoù laø vieäc ñeà cöû Vaên tieán Duõng vaøo gheá toång tham möu tröôûng thay choã cuûa Hoaøng vaên Thaùi, moät trung töôùng ñöôïc coi laø thaân caän nhaát cuûa Voõ nguyeân Giaùp, vaø gheá chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn thì vaøo tay thieáu töôùng Nguyeãn thanh Bình, chaùu reå cuûa Leâ ñöùc Thoï (sau naøy Nguyeãn thanh Bình, döôùi thôøi Nguyeãn vaên Linh, leo leân gheá uûy vieân boä chính trò, phuï traùch thöôøng tröïc ban bí thö).

Caàn nhôù raèng, töø luùc ñaûo chính laät ñoå chính phuû Lieân hieäp Hoà chí Minh ñaõ quaân phieät hoùa chính phuû cuûa oâng ta. Cuï theå laø : ñaïi töôùng Voõ nguyeân Giaùp laø phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng quoác phoøng; ñaïi taù Phaïm Huøng, phoù thuû töôùng phuï traùch taøi maäu; ñaïi taù Haø keá Taán, boä tröôûng boä thuûy lôïi; thieáu töôùng Phan troïng Tueä, boä tröôûng boä giao thoâng vaø böu ñieän; thieáu töôùng Ngoâ minh Loan, boä tröôûng boä coâng nghieäp nheï; thieáu töôùng Leâ Lieâm, thöù tröôûng thöù nhaát kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä vaên hoùa (boä tröôûng Hoaøng minh Giaùm chæ laø buø nhìn); thieáu töôùng Ñoã Möôøi, phoù thuû töôùng; caùc trung töôùng Phaïm Kieät vaø thieáu töôùng Vieãn Chi, ñaïi taù Nguyeãn coâng Taøi giöõ gheá thöù tröôûng boä coâng an; thieáu töôùng Döông quoác Chính, boä tröôûng boä noäi vuï (coøn coù teân laø thieáu töôùng Leâ hieán Mai, phoù chuû nhieäm toång cuïc chính trò); trung töôùng Hoaøng vaên Thaùi vaø ñaïi taù Nguyeãn vaên Quaïn giöõ caùc gheá chuû nhieäm vaø phoù chuû nhieäm uûy ban theå duïc theå thao trung öông; thieáu töôùng Traàn ñaïi Nghóa, phoù chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc nhaø nöôùc; thöôïng töôùng Chu vaên Taán, phoù chuû tòch quoác hoäi; trung töôùng Traàn töû Bình, ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn taïi Trung coäng; thieáu töôùng Thieát Huøng, ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn taïi Baéc Haøn; thieáu töôùng Traàn Saâm, boä tröôûng boä vaät tö v.v... Vaø, ngay caùi goïi laø hoäi ñoaøn quan troïng cuõng do quaân ñoäi naém giöõ nhö ñaïi taù Nguyeãn ñình Thi, toång thö kyù hoäi lieân hieäp vaên hoïc ngheä thuaät; ñaïi taù Ñoã Nhuaän, toång thö kyù hoäi aâm nhaïc; trung taù Haø minh Tuaân, giaùm ñoác Nhaø xuaát baûn vaên hoïc. Ngay caû Vuõ Kyø, thö kyù rieâng cuûa Hoà chí Minh cuõng laø thieáu töôùng. Söï thaät laø theá ñaáy, nhöng caû trong nöôùc laãn ngoaøi nöôùc ít ai quan taâm ñeán tính chaát quaân phieät cuûa chính quyeàn Hoà chí Minh töø ñoù cho ñeán taän baây giôø.

Lính vaø coâng an laø coâng cuï chuyeân chính cuûa taäp ñoaøn coäng saûn tieám quyeàn, laø choã döïa ñeå hoï coù theå toàn taïi. Cho neân caû Nga-xoâ vaø Trung-coäng ñeàu muoán vöôn tay naém laáy löïc löôïng vuõ trang cuûa chö haàu. Ñoù laø vieäc thieáu töôùng hoàng quaân Nga-xoâ Phuøng chí Kieân ñöôïc cho veà Vieät Nam cuõng nhö töôùng Trung coäng Nguyeãn Sôn vaäy. ÔÛ trong nöôùc thì töø Hoà chí Minh cho ñeán Leâ Duaån, roài Nguyeãn vaên Linh vaø nay laø Ñoã Möôøi, taát caû ñeàu coá naém laáy binh lính vaø coâng an, caøng ñoäc quyeàn bao nhieâu caøng toát baáy nhieâu. Ñaáy chính laø nguyeân nhaân khieán cho döôùi cheá ñoä coäng saûn moät soá nhaân vaät trong löïc löôïng vuõ trang ñöôïc nhaûy vöôït caáp nhanh nhö teân löûa, kieåu nhö Voõ nguyeân Giaùp, Nguyeãn chí Thanh, Leâ ñöùc Anh, Leâ khaû Phieâu v.v... vaø soá khaùc thì bò cheát khoâng keøn khoâng troáng nhö Ñaëng kim Giang, Chu vaên Taán, Nguyeãn vaên Vònh v.v... hoaëc cheát moät caùch môø aùm nhö Phuøng chí Kieân, Nguyeãn Bình, Nguyeãn chí Thanh, Hoaøng vaên Thaùi, Leâ troïng Taán v.v...

SÖÏ ÑOÄC TAØI CUÛA HAI CHAØNG HOÏ LEÂ

Coù moät soá ngöôøi ly khai ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaõ vieát saùch pheâ phaùn nhöõng sai laàm cuûa taäp ñoaøn caàm quyeàn choùp bu cuûa ñaûng coäng saûn nhöng vaãn traùnh neù keû phaïm toäi lôùn nhaát laø Hoà chí Minh. Thaäm chí qua caùch moâ taû cuûa nhöõng vò aáy thì Hoà chí Minh cuõng baát löïc tröôùc söï "taû khuynh" cuûa tay chaân nhö Leâ Duaån, Tröôøng Chinh, Leâ ñöùc Thoï v.v... Thaäm chí trong cuoäc hoïp cuûa trung öông ñaûng Hoà chí Minh coøn bò thieåu soá taùn thaønh nhö veà bieåu quyeát Nghò quyeát 9 (khoùa 3) chaúng haïn. Coù theå caùc vò ñoù ñaõ moâ taû ñuùng söï thaät cuûa hieän töôïng vaø qua hieän töôïng ñoù maø ñoàng nhaát vôùi baûn chaát cuûa söï vieäc. Maø cuõng coù theå vì coøn naèm trong söï quaûn lyù cuûa coäng saûn neân "taïm thôøi" nhaém maét laøm ngô moät soá söï vieäc cuï theå ñeå nuùp döôùi caùi thaây ma cuûa Hoà chí Minh maø "ñaáu tranh" vôùi ñeä töû cuûa oâng ta. Nhöng thaät laø khoù hieåu khi coù vò uùp môû ñeà nghò "khoâng nhaéc ñeán nhöõng ngöôøi ñaõ quaù coá vì hoï khoâng coù khaû naêng töï baûo veä neáu hoï bò leân aùn"(!) Kieåu lyù luaän naøy coù leõ neân ñoát heát caùc saùch noùi veà töø Taàn thuûy Hoaøng ñeán Hitler, Staline vaø ôû Vieät Nam thì ñöøng "nhaéc ñeán" Leâ chieâu Thoáng, Nguyeãn AÙnh vaø Hoà chí Minh v.v... Vaäy maø vò ñoù hay khoe kieán thöùc, "nhaéc ñeán" ñuû caû Marx, caû v.v..!!!

Chæ caàn moät söï thoâng minh bình thöôøng, moät söï can ñaûm vöøa ñuû vaø chòu khoù quan saùt thì seõ thaáy Hoà chí Minh chính laø moät thöù Staline ôû Vieät Nam. Caùi troø khoùc trong "sai laàm" cuûa caûi caùch ruoäng ñaát roài töï "giaùng chöùc" cuûa mình chaúng khaùc naøo kieåu Taøo Thaùo töï caét raâu ñeå tröøng phaït vieäc ñeå ngöïa daãm vaøo luùa cuûa daân. Caû caùi boä xaäu choùp bu cuûa coäng ñaûng khi ñöùng tröôùc Hoà chí Minh ñeàu ngoan nhö cöøu non tröôùc soùi döõ. Coù hai ngöôøi duy nhaát laø Hoà chí Minh khoâng goïi baèng chuù vaø xöng laø baùc, ñoù laø oâng giaø Toân ñöùc Thaéng, lôùn hôn Hoà chí Minh hai tuoåi vaø ngöôøi thöù hai laø Lyù Ban, uûy vieân döï khuyeát trung öông cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam nhöng laïi laø uûy vieân trung öông chính thöùc cuûa Trung coäng. Vì thöïc chaát Lyù Ban laø phaùi vieân cuûa Mao beân caïnh Hoà. Cho neân Hoà chí Minh goïi Lyù Ban laø tieân sinh. Coøn taát caû ñeàu bò goïi laø "chuù" vaø töï xöng laø "baùc" hoaëc "baùc Hoà". Vôùi nhaân daân thì duø töø ñöùa treû sô sinh cho tôùi cuï giaø baèng tuoåi anh caû cuûa mình, Hoà chí Minh ñeàu xöng laø baùc vaø ngang ngöôïc ñeán möùc caùc baøi vieát coâng khai ñeàu kyù teân laø "Baùc Hoà" (neáu ai ñoù coá queân thì haõy xem laïi baùo Nhaân daân luùc Hoà coøn soáng thöû xem, hay laø ñieàu naøy cuõng khoâng neân "nhaéc ñeán"?). Khaùi nieäm "Baùc" cuûa Hoà chí Minh chính laø ñoàng nghóa vôùi "Traãm" hoaëc "Coâ" cuûa caùc vua ngaøy xöa vaäy!

Vôùi nhöõng ngöôøi caùch maïng chaân chính, muoán coù söï coâng baèng ôû noâng thoân Vieät Nam thì "caûi caùch ruoäng ñaát" laø caàn thieát vaø caùch thöùc ñaõ tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát laø sai laàm. Nhöng, vôùi Hoà chí Minh thì "caûi caùch ruoäng ñaát" laø caùi baùnh veõ coøn caùch thöùc tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát laø thuû ñoaïn ñeå cuûng coá quyeàn löïc caù nhaân; haïn cheá uy tín vaø anh höôûng cuûa moät soá nhaân vaät coäng saûn nhö Tröôøng Chinh, Hoaøng quoác Vieät; vuøi daäp caùc ñaûng phaùi, caùc toân giaùo, caùc nhaân syõ trí thöùc yeâu nöôùc khaùc nhaèm voâ hieäu hoùa quoác hoäi khoùa 1, traán aùp caùc thaønh vieân chính phuû Lieân hieäp khoâng laø coäng saûn ñeå laøm ñaûo chính nheï nhaøng chuyeån giao quyeàn löïc cuûa moät chính quyeàn lieân hieäp ña ñaûng vaøo tay coäng saûn ñoäc ñaûng trò.. Vaø, Hoà chí Minh ñaõ naém trong tay quyeàn löïc tuyeät ñoái : chuû tòch ñaûng coäng, chuû tòch nöôùc, chuû tòch hoäi ñoàng quoác phoøng vaø thuû töôùng chính phuû !!! Ñoù laø moät söï thaät caàn phaûi "nhaéc ñeán". Cho neân neáu quaû thöïc Hoà chí Minh thöïc taâm nhaän thaâyù caùch thöùc tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát sai laàm thì chaúng caàn chaûy nöôùc maét caù saáu vaø töï caùch chöùc (maø vaãn cöù laø nhaân vaät soá 1 tuyeät ñoái, vì Hoà khoâng laøm chuû tòch ñaûng coäng, luøi xuoáng laøm toång bí thö ñaûng coäng, nhöng coù ai khaùc ngoài vaøo caùi gheá chuû tòch ñaûng coäng ñaâu; Hoà vaãn laø chuû tòch nöôùc, chuû tòch hoäi ñoàng quoác phoøng vaø thuû töôùng chính phuû). Maø, cuøng vôùi vieäc söûa sai ôû noâng thoân cuõng nhö haï chöùc moät soá nhaân vaät nhö Tröôøng Chinh (thoâi chöùc toång bí thö ñaûng coäng nhöng vaãn laø uûy vieân boä chính trò vaø chuû tòch quoác hoäi); Hoaøng quoác Vieät (töø döï khuyeát boä chính trò xuoáng uûy vieân trung öông ñaûng coäng); Hoà vieát Thaéng (thoâi laø uûy vieân trung öông ñaûng coäng); Nguyeãn ñöùc Taâm (thoâi laø uûy vieân döï khuyeát trung öông) v.v... thì phaûi chí ít cuõng giöõ nguyeân chöùc cho caùc vò ñaõ coù coâng phaùt hieän ra sai laàm trong tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát nhö boä tröôûng tö phaùp Vuõ ñình Hoøe; luaät sö Nguyeãn Maïnh Töôøng, chuû tòch hoäi luaät gia, uûy vieân trung öông Maët traän Lieân Vieät; thöù tröôûng boä Vaên hoùa Ñoã ñöùc Duïc vaø v.v... chöù coù ñaâu laïi thaûi hoài luaät sö Nguyeãn maïnh Töôøng, caát chöùc thöù tröôûng cuûa oâng Ñoã ñöùc Duïc, xoùa boû boä tö phaùp vaø huyeàn chöùc boä tröôûng cuûa oâng Vuõ ñình Hoøe, cuõng nhö ra leänh khoâng cho caùc ñaûng Daân chuû vaø Xaõ hoäi ñöôïc keát naïp ñaûng vieân môùi. Ñaõ theá laïi coøn thaønh laäp moät chi boä coäng saûn ngay trong loøng caùc ñaûng Daân chuû vaø Xaõ hoäi ñeå laõnh ñaïo... "ñaûng baïn"!!! Trong khi ñoù Hoaøng quoác Vieät giöõ chöùc chuû tòch Toång coâng ñoaøn kieâm chuû tòch Maët traän Lieân Vieät; Hoà vieát Thaéng sau ñoù giöõ chöùc boä tröôûng boä löông thöïc vaø thöïc phaåm (thay Ngoâ minh Loan) roài laïi sang laøm bí thö ñaûng ñoaøn cuûa uûy ban Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät; coøn Nguyeãn ñöùc Taâm töø chöùc toång cuïc tröôûng toång cuïc thoáng keâ chuyeån ra leân chöùc bí thö tænh uûy Quaûng Ninh ñeå ñeán khoùa 6 coäng ñaûng leo leân uûy vieân boä chính trò, uûy vieân ban bí thö, phuï traùch tröôûng ban toå chöùc trung öông (giöõ caùi gheá cuûa Leâ ñöùc Thoï) vaø nay giaø khoïm maø vaãn ñöôïc laø coá vaán cho ban chaáp haønh ñaûng coäng nöõa kia. Ñaây cuõng laø moät söï thaät raønh raønh duø muø maø khoâng ñieác thì cuõng nghe loa phaùt thanh oâng oång caû ngaøy hay ñieác maø khoâng muø thì saùch baùo naøo cuõng noùi ñeán, vieát ñeán nhöõng ñieàu ñoù. Vaäy coù neân "nhaéc ñeán" khoâng, hay vì Hoà cheát khoâng theå töï baøo chöõa thì neân queân ñi cho coù veû coâng baèng vaø quaân... töû ?(!)

Hoà chí Minh laø keû ñem maàm beänh AIDS coäng saûn vaøo Vieät Nam. Cuõng chính Hoà chí Minh laø keû nghó ra vaø toå chöùc cuoäc ñaûo chính cuûa coäng ñaûng laät ñoå chính phuû Lieân hieäp, voâ hieäu hoùa quoác hoäi khoùa 1, phaûn boäi laïi nguyeän voïng cuûa toaøn daân Vieät Nam, phaûn boäi caùc ñaûng phaùi quoác gia, caùc toå chöùc toân giaùo, caùc nhaân syõ trí thöùc yeâu nöôùc ñeå tieám quyeàn thoáng trò ôû Vieät Nam, döïng neân moät moâ hình chính quyeàn ñoäc taøi toaøn cheá, hieáu chieán, khaùt maùu maø lòch söû Vieät Nam chöa töøng coù.

Khi Hoà cheát, ñaõ ñeå laïi caåm nang cai trò ñoäc taøi cho hai anh chaøng hoï Leâ. Ñoù laø Leâ Duaån vaø Leâ ñöùc Thoï. Hai ngöôøi naøy ñeàu do Hoà chí Minh "giôùi thieäu", Leâ Duaån thì giöõ gheá bí thö thöù nhaát ñaûng coäng hoä Hoà vì Hoà "quaù baän" neân trôû laïi laøm chuû tòch ñaûng; coøn Leâ ñöùc Thoï thì töø caùi gheá phoù ban toå chöùc trung öông (döôùi Leâ vaên Löông, laø ngöôøi thaân caän cuûa nhoùm Tröông Chinh, Hoaøng quoác Vieät) nhaûy leân gheá tröôûng ban toå chöùc trung öông, laøm xeáp cuûa Leâ vaên Löông; chaúng qua baàu baùn gì. Ñaõ theá Leâ Duaån laïi coøn ñöôïc Hoà chæ ñònh giöõ theâm gheá bí thö quaân uûy trung öông vôùi hai phoù bí thö laø Voõ nguyeân Giaùp vaø Nguyeãn chí Thanh, nghóa laø Voõ nnguyeân Giaùp "töï döng" töø gheá bí thö quaân uûy tuït xuoáng phoù bí thö cho ngang vôùi Nguyeãn chí Thanh, tuy raèng vaãn coøn laø boä tröôûng quoác phoøng vaø ñaïi töôùng toång tö leänh. Cho neân ai ñoù khoâng muoán "nhaéc ñeán" söï thaät treân môùi ngoä nhaän cho raèng Hoà öu aùi ñònh ñöa Voõ nguyeân Giaùp leân gheá toång bí thö coäng ñaûng vì thaáy Voõ nguyeân Giaùp coù uy tín lôùn, ñaõ thay maët ñaûng traán an ñöôïc loøng daân sau "sai laàm" cuûa caûi caùch ruoäng ñaát. Söï thöïc laø vì thaáy Voõ nguyeân Giaùp coù uy tín cao neân Hoà chí Minh môùi ñeå Leâ Duaån vaøo gheá bí thö thöù nhaát vaø cho chieám luoân gheá bí thö quaân uûy cuûa Voõ nguyeân Giaùp. Ñöa Voõ nguyeân Giaùp ra thay maët ñaûng xin loãi veà "sai laàm" caûi caùch ruoäng ñaát laø Hoà chí Minh muoán kieåm tra laïi möùc ñoä uy tín cuûa Voõ nguyeân Giaùp vôùi nhaân daân nhö theá naøo ñeå quyeát ñònh coù lôïi nhaát cho söï ñoäc taøi cuûa baûn thaân. Leâ Duaån ñöôïc Hoà chí Minh löïa choïn vì : 1) baûn thaân Leâ Duaån khoâng coù uy tín lôùn trong ñaûng coäng nhö Tröôøng Chinh, Leâ vaên Löông, Hoaøng quoác Vieät, nhaát laø chaúng coù tí coâng lao naøo trong caùi goïi laø caùch maïng thaùng taùm (vì Leâ Duaån luùc ñoù vaãn coøn bò tuø ôû Coân ñaûo); 2) ngay töø döôùi thôøi Nguyeãn vaên Cöø laøm toång bí thö coäng ñaûng thì trong baùo noäi boä, Leâ Duaån laø ngöôøi ñaàu tieân ñaõ vieát baøi ca ngôïi Hoà chí Minh, tröôùc caû Tröôøng Chinh, Voõ nguyeân Giaùp vaø nhaø thô "oáng ñu ñuû" Toá Höõu.

Ñaët Leâ Duaån vaøo chöùc vuï quan troïng nhaát cuûa ñaûng vaø cuûa quaân uûy, Hoà chí Minh bieát raèng Leâ Duaån thieáu chaân reát laøm choã döïa, vì theá ñaõ ñöa Leâ ñöùc Thoï vaøo gheá tröôûng ban toå chöùc trung öông ñeå taïo döïng vaây caùnh cho Leâ Duaån. Bôûi vì Leâ ñöùc Thoï laø ngöôøi coù coâng "phaùt hieän" ra Leâ Duaån bò xeáp baát hôïp lyù ôû chöùc tröôûng phoøng daân quaân Nam boä, ñaõ giôùi thieäu vaø uûng hoä Leâ Duaån vaøo gheá bí thö trung öông cuïc mieàn Nam. Veà tình caûm thì coøn ñi xa hôn nöõa. Ñoù laø nöõ "thö kyù rieâng" cuûa Leâ ñöùc Thoï ñöôïc giôùi thieäu sang laøm thö kyù cho Leâ Duaån vaø sau ñoù thaønh baø vôï hai cuûa Leâ Duaån. Coøn coâ gaùi mieàn Nam xinh ñeïp ñöôïc toå chöùc giôùi thieäu laøm thö kyù cho Leâ Duaån thì Leâ ñöùc Thoï nhaän veà "ñaøo taïo laïi" vaø laáy laøm vôï hai cuûa mình. Caû hai ñeàu "ñaïo ñöùc caùch maïng saùng ngôøi", ñeàu noùi thì "giaûi phoùng phuï nöõ, moät vôï moät choàng" nhöng baûn thaân laïi theo cheá ñoä ña theâ, nghóa laø noùi moät ñaèng laøm moät neûo heät nhö Hoà chí Minh vaäy. Ñaây cuõng laø moät söï thaät raønh raønh, raát neân "nhaéc ñeán".

Vò vieát saùch "khuyeân" raèng khoâng neân "nhaéc ñeán" ngöôøi ñaõ cheát laïi coøn taøi ñeán möùc ñoaùn ñöôïc yù nghó cuûa Hoà trong thaâm cung caân nhaéc, naëng veà phía Leâ Duaån hôn Voõ nguyeân Giaùp vì tuy raát yeâu Voõ nguyeân Giaùp nhöng Leâ Duaån laïi coù "thaâm nieân" ôû tuø ! Neáu quaû laø coù söï löïa choïn maø tieâu chuaån phaûi ôõ tuø nhieàu naêm vaø ñöôïc Hoà yeâu thì taïi sao khoâng löïa Phaïm vaên Ñoàng ? Ai cuõng bieát Phaïm vaên Ñoàng ôû ñuû caùc nhaø tuø, keå caû Coân ñaûo, laâu khoâng keùm gì Leâ Duaån, laïi coøn bò lao teo moät beân phoåi (hôn Leâ Duaån roài ñaáy), laïi cuõng laø uûy vieân boä chính trò, laïi laø phoù cuûa Hoà trong caùi gheá phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng ngoaïi giao, laïi laø ngöôøi ñi theo Hoà suoát nhieàu naêm thaùng khi Hoà boân ba beân Taøu (hôn caû Leâ Duaån vaø Voõ nguyeân Giaùp) vaø ñöôïc Hoà yeâu "coâng khai" ñeán möùc ai ñaõ ôû Baéc Vieät Nam töø 1954-1969 ñeàu bieát.

Daùm nhìn thaúng vaøo cuoäc ñôøi hoaït ñoäng cuûa Hoà chí Minh seõ thaáy raèng Hoà bao giôø cuõng nghó vaø laøm theá naøo ñeå ñöa lôïi ích cho baûn thaân tröôùc heát, hoaøn toaøn gaït chuyeän tình caûm ra ngoaøi. Moät thí duï roõ nhaát laø vieäc Hoà chæ ñieåm cho thöïc daân Phaùp baét cuï Phan boäi Chaâu. Hoà ñaõ taïo ra nhoùm Leâ Duaån, Leâ ñöùc Thoï chính laø ñeå quaân bình vôùi löïc löôïng Tröôøng Chinh, Leâ vaên Löông, Hoaøng quoác Vieät trong ñaûng vaø vôùi Voõ nguyeân Giaùp trong quaân ñoäi. Hai phe töï kieàm cheá nhau khieán Hoà xöû duïng caû hai phe luùc hôi "taû", luùc hôi "höõu" ñeå giöõ yeân caùi gheá ñoäc taøi cuûa Hoà, neù moïi toan tính cuûa caû Kremlin laãn Baéc-kinh laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn löïc cuûa Hoà.

Töø khi ñöôïc Hoà chí Minh caát nhaéc, hai anh chaøng hoï Leâ ra söùc cuûng coá löïc löôïng, caû trong Nam, caû ngoaøi Baéc. Quaân ñoäi, coâng an vaø cô quan tuyeân huaán ñöôïc quan taâm ñeán nhieàu vaø tröôùc nhaát. Mua chuoäc moät soá chaân tay cuûa Tröôøng Chinh nhö Toá Höõu, Hoaøng Tuøng. Hoaùn choã moät soá khaùc nhö chuyeån thieáu töôùng Ngoâ minh Loan, ñang laø thöù tröôûng boä coâng an, sang boä coâng nghieäp nheï; ñöa töôùng Traàn Ñoä (nguyeân laø baûo veä cuûa Tröôøng Chinh) vaøo Nam; ñöa trung töôùng Traàn töû Bình sang laøm ñaïi söù taïi Taøu coäng, thieáu töôùng Thieát Huøng sang laøm ñaïi söù Baéc Cao-ly. Caùc töôùng Vöông thöøa Vuõ, Traàn quyù Hai cho ngoài chôi xôi nöôùc; trung töôùng Ñaëng kim Giang cho vaøo tuø; quaûn thuùc trung töôùng Nguyeãn vaên Vònh trong toøa bieät thöï ôû ñöôøng Cao baù Quaùt (Haø-noäi) v.v... Caùc ñeä töû ruoät cuûa Voõ nguyeân Giaùp cuõng bò cho ñi Nam nhö trung töôùng Hoaøng vaên Thaùi, caùc thieáu töôùng Leâ troïng Taán, Vuõ Laêng v.v... Loâi keùo ñöôïc nhoùm nhö thöôïng töôùng toång tham möu tröôûng Vaên tieán Duõng; trung töôùng Song Haøo (chuû nhieäm toång cuïc chính trò sau Nguyeãn chí Thanh); thieáu töôùng Leâ hieán Mai, phoù chuû nhieäm toång cuïc chính trò; Phuøng theá Taøi, toång tham möu phoù kieâm tö leänh phoøng khoâng khoâng quaân vaø v.v... Duøng Traàn höõu Döïc, uûy vieân trung öông ñaûng laøm phoù thuû töôùng kieâm tröôûng ban noäi chính ñeå keøm Traàn quoác Hoaøn laø boä tröôûng coâng an, uûy vieân döï khuyeát boä chính trò. Ñoã Möôøi ñöôïc naâng leân gheá phoù thuû töôùng, coøn caùi gheá boä tröôûng noäi thöông ñöôïc trao cho chaùu reå Leâ ñöùc Thoï laø Nguyeãn thanh Bình (sau sang naém boä thuûy lôïi). Töôùng Ñinh ñöùc Thieän, em ruoät cuûa Leâ ñöùc Thoï, ñöôïc trao gheá chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn. Khu töï trò Vieät Baéc tuy trong tay caùc ñaøn em cuûa Tröôøng Chinh laø thöôïng töôùng Chu vaên Taán vaø thieáu töôùng Baèng Giang, nhöng traùi tim cuûa khu töï trò Vieät Baéc laø khu gang theùp Thaùi Nguyeân laïi do töôùng Ñinh ñöùc Thieän laøm bí thö ñaûng uûy ! Tuy chæ ñeo lon ñaïi taù, nhöng Phaïm Huøng ñöôïc ñöa vaøo boä chính trò vaø ngoài beân caû ñaïi töôùng Voõ nguyeân Giaùp, ñoàng thôøi giöõ gheá phoù thuû töôùng phuï traùch taøi maäu (taøi chính vaø maäu dòch). Quaûng Ninh laø moät tænh bieân giôùi vôùi Trung coäng, laïi laø vuøng than ñaù, maûnh ñaát taäp trung cuûa "giai caáp coâng nhaân" ñoät nhieân ñöôïc ñoùn nhaän moät caùn boä mieàn Nam taäp keát coøn naèm trong aån soá laø Nguyeãn thoï Chaân ra laøm bí thö tænh uûy, thay cho Hoaøng Chính, moät ñeä töû ruoät cuûa Tröôøng Chinh, bò keùo veà trung öông ngoài ñaùnh... côø töôùng caû ngaøy. Sau ñoù Nguyeãn thoï Chaân ñöôïc ñöa qua Nga-xoâ laøm ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn thì tay ñao phuû cuûa caûi caùch ruoäng ñaát, ñaõ boû Tröôøng Chinh thôø hai chaøng hoï Leâ, laø Nguyeãn ñöùc Taâm, ñöôïc cho giöõ chöùc bí thö tænh uûy !

Caùi maàm ñoäc taøi Hoà chí Minh beùn reã, naûy caønh; caùi maàm beänh Aids coäng saûn do Hoà chí Minh laây truyeàn, ñaõ laøm maát khaû naêng ñeà khaùng treân moïi bình dieän, nhöõng gì laø truyeàn thoáng Vieät Nam, ñöôïc baét ñaàu vaø phaùt trieån nhö sô löôïc toùm taét ôû treân. Ñaáy laø nhöõng söï thaät raønh raønh maø ai cuõng coù theå ñoïc ñöôïc trong caùc saùch baùo cuûa coäng saûn ôû Vieät Nam "saûn xuaát", chaéc chaén laø ñaõ coù toâ hoàng vaø boùp meùo roài ñaáy. Neáu nghe theo "nhaø caùch maïng cô hoäi" maø khoâng "nhaéc ñeán" thì chaúng cöù löùa tuoåi thanh nieân cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû haûi ngoaïi maø ngay caû ôû trong nöôùc cuõng seõ chaúng bieát ñeán nhöõng söï thaät ñaõ laø nguyeân nhaân khieán Vieät Nam ngheøo khoå nhö ngaøy nay vaø v.v... Khoâng "nhaéc ñeán" nhöõng söï thaät ñoù, coù lôïi cho ai, coù haïi cho ai ? Moïi ngöôøi coù theå thaáy roõ dieän maïo cuûa caùi vò töï phong ñuû moïi thöù cho mình.

Toå tieân chuùng ta ñaõ daïy phaûi "oân coá tri taân". Neáu boû queân nhöõng baøi hoïc lòch söû maø khoâng "nhaéc ñeán" thì chaéc chaén theá heä thöù ba cuûa ngöôøi Vieät Nam chuùng ta hieän nay vaø caû theá heä thöù tö nöõa, cuõng seõ laïi tieáp tuïc rôi vaøo tay caùc loaïi caïm baãy cuûa coäng saûn, chæ vì ñi theo taám baûng chæ ñöôøng cuûa caùc loaïi coø moài, cô hoäi, hoaït ñaàu chính trò ñang ra söùc vo ve nhö ruoài nhaëng, tröôùc boä xöông gaày coøm coõi cuûa Vieät Nam, ñang bò tuïi maïi baûn ñoû Ñoã Möôøi - Leâ ñöùc Anh - Voõ vaên Kieät caâu keát vôùi caùc ngoaïi bang xanh, ñoû ñeå boøn tæa vaø huùt maùu.

COÙ CHEÁT NHÖNG KHOÂNG BÍ AÅN

Ñaûng coäng saûn Vieät nam veõ ra cho mình maáy ngaøy thaønh laäp. Luùc thì ngaøy 6-1, luùc thì 3-2.

Hoà chí Minh veõ ra maáy di chuùc ñeå tieän duøng cho caùc ñeä töû, tuøy thôøi, tuøy luùc.

Boä chính trò coäng saûn veõ cho Hoà maáy ngaøy cheát. Luùc thì ngaøy 3-9, baây giôø laïi laø 2-9. Vaø v.v..., haøng vaïn thöù veõ !!!

Coäng saûn laø theá ñaáy. Caùi gì cuõng maäp môø vaø bí aån. Nhöng thöïc ra thì taát caû ñeàu taøo lao, cuõng nhö caùi cheát cuûa caùc töôùng Hoaøng vaên Thaùi, Leâ troïng Taán, Ñinh ñöùc Thieän vaø Phan Bình vaäy.

Ñaïi töôùng Hoaøng vaên Thaùi laø sui gia vôùi ñaïi töôùng Voõ nguyeân Giaùp. Quen bieát nhau töø khi Voõ nguyeân Giaùp ñöôïc Hoà chí Minh giôùi thieäu vaøo hoïc ôû tröôøng quaân söï Hoaøng Phoá (beân taøu) vaø cho ñeán ngaøy Voõ nguyeân Giaùp ñöôïc trao quyeàn tö leänh quaân ñoäi thì chính ñaïi töôùng Voõ nguyeân Giaùp ñaõ löïa choïn vaø giôùi thieäu vôùi Hoà chí Minh ñeå cho Hoaøng vaên Thaùi giöõ chöùc toång tham möu tröôûng. Luùc ñoù vì caàn coù söï thoáng nhaát vaø ñoaøn keát trong boä tö leänh vaø tham möu neân Hoà chí Minh chaáp nhaän ñeå hieäu quaû ñaùnh ñaám cuûa quaân lính ñöôïc cao nhaát. Xung quanh töôùng Giaùp luùc ñoù, ngoaøi Hoaøng vaên Thaùi, giöõ gheá toång tham möu tröôûng, coøn coù caùc caáp taù xuaát thaân hoïc sinh, sinh vieân nhö Ñoã ñöùc Kieân, Leâ minh Nghóa, Vuõ Laêng, Leâ troïng Nghóa v.v... caùc töôùng thao löôïc nhö Thieát Huøng, Vöông thöøa Vuõ v.v... vaø caû cuïc tröôûng cuïc taùc chieán Traàn vaên Quang raát caàn cuø, taän tuî (ngöôøi dính ñeán baùo caùo veà tuø nhaân Myõ ôû Vieät Nam sau 1975).

Sau chieàn thaéng quaân lính thöïc daân Phaùp 1954 ôû Ñieän-bieân phuû, tieáng taêm cuûa Voõ nguyeân Giaùp löøng laãy caû ôû trong vaø ngoaøi Vieät Nam. Cho neân Hoà chí Minh ñaõ nghó ñeán vieäc khoáng cheá vieân ñaïi töôùng toång tö leänh, coù taàm thöôùc cuûa Napoleùon vaø cuõng raát "meâ" Napoleùon naøy, baèng caùch tæa chaân tay. Vì theá, ngay 1957, chaúng coù loãi laàm gì maø Hoaøng vaên Thaùi (luùc ñoù laø trung töôùng) bò giaùng chöùc töø toång tham möu tröôûng xuoáng toång tham möu phoù vaø Vaên tieán Duõng ñang laø ñaïi ñoaøn tröôûng ñaïi ñoaøn ñoàng baèng ñöôïc ñaët leân gheá toång tham möu tröôûng, ñeo lon thöôïng töôùng. Vôï Vaên tieán Duõng laø Ñaëng thò Kyø ñöôïc ngoài ôû ban toå chöùc trung öông, döôùi tröôùng Leâ ñöùc Thoï.

Nhöõng vieäc coâng khai ñeàu ñöôïc ñaêng trong tieåu söû cuûa Hoaøng vaên Thaùi, ngaøy bò cheát, ôû haàu heát caùc baùo haøng ngaøy cuûa coäng saûn Vieät Nam. Coøn nhöõng ñieàu rieâng tö thì chæ soá ít coù dòp "quan saùt" môùi thaáy. Ñoù laø Hoaøng vaên Thaùi chaúng heà coù tinh thaàn côûi môû hoaëc vì daân, vì nöôùc chuùt naøo. Maø taát caû ñeàu vì caùi gheá ngoài cuûa baûn thaân. Töø söï ngaäm mieäng aên tieàn, luoân luoân ngoan ngoaõn theo caùi gaäy chæ huy cuûa caáp treân cho ñeán quan taâm caû ñeán nhöõng gì maø caáp treân thích thuù. Thí duï : thôøi gian vaøo Nam chæ huy quaân lính, Hoaøng vaên Thaùi ñöôïc nghe phoå bieán veà söï "thoáng nhaát ñaëc bieät" cuûa ba nöôùc Ñoâng döông caû chính trò, quaân söï laãn kinh teá v.v... Naøo laø traïi boø gioáng ôû Ba Vì (Haø-taây) coù nhieäm vuï cung caáp tinh truøng vieân ñeå caûi taïo toaøn theå ñaøn boø cuûa Vieät-Mieân-Laøo; naøo laø heát bí thö trung öông ñaûng coäng Hoaønh Anh roài laïi uûy vieân trung öông ñaûng coäng Voõ thuùc Ñoàng thay nhau laõnh ñaïo uûy ban noâng nghieäp trung öông cuøng vôùi boä tröôûng ñaëc traùch kyõ thuaät noâng nghieäp Nghieâm xuaân Yeâm vaø Vieän tröôûng khoa hoïc noâng nghieäp Buøi huy Ñaùp, coù nhieäm vuï xaây döïng keá hoaïch troâng ngoâ ôû cao nguyeân Boâ-loâ-ven (cöù laøm nhö ñaáy laø ñaát cuûa coäng saûn Vieät Nam) v.v... Caû boä xaäu trong boä chính trò coäng ñaûng cho ñeán caùc nhaân vaät noøng coát töø mieàn Nam ra hoïp ñeàu thi nhau ñi thaêm traïi boø gioáng. Hoaøng vaên Thaùi cuõng theá, coù theå cöôõi tröïc thaêng leân Ba-vì, caû ngaøy aâu yeám ngaém nhöõng con boø ñöïc naëng gaàn moät taán, ñöôïc aên ôû sung söôùng gaáp ngaøn laàn caùn boä coâng nhaân vieân cuûa traïi. Theá nhöng laïi khoâng theå coù moät phuùt naøo raûnh roãi ñeå thaêm hoûi nhöõng thöông beänh binh töø Nam chuyeån taûi ra, maëc duø xöông maùu cuûa nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ ñaùnh boùng nhöõng ngoâi sao caáp töôùng cuûa Hoaøng vaên Thaùi. Cuõng gioáng Voõ nguyeân Giaùp, luùc naøo cuõng boä ñoà caáp töôùng maøu coû uùa saãm, neáp laø thaúng taép, giaøy da ñen boùng ñeán coù theå soi göông, boä maët phì noän troâng hoaøn toaøn xa laï vôùi maët xanh buûng, gaày oám cuûa binh lính döôùi quyeàn. Hoaøng vaên Thaùi coù bieät taøi laø, khaùc vôùi töôùng laõnh khaùc, khoâng heà luùc höùng chí "laøm thô" hoaëc baøn veà "vaên hoïc ngheä thuaät" (nhö kieåu ñaïi taù Ñaëng Tính). Hoaøng vaên Thaùi chæ chuyeân taâm veà quaân söï maø neáu coù noùi vaø vieát thì cuõng laø nhöõng ñieàu caáp treân ñaõ baøn ñeán nhö theá, nhö theá v.v... Chöa bao giôø Hoaøng vaên Thaùi daùm thaéc maéc veà nhöõng "baõo taùùp" xaûy ra treân ñaát nöôùc, nhö töôùng Vöông thöøa Vuõ thaéc maéc veà caùch thöùc tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát; nhö töôùng Ñaëng kim Giang veà vaán ñeà daân chuû; nhö trung töôùng Nguyeãn vaên Vònh veà chính saùch ôû mieàn Nam hoaëc nhö töôùng Toâ Kyù veà vieäc haønh quyeát moät soá taân binh goïi laø "voâ kyû luaät" v.v... Luùc naøo cuõng aâm thaàm, khoâng chôi troäi. Ñoù laø ñaëc tính cuûa Hoaøng vaên Thaùi cuõng nhö moät ñaëc tính nöõa laø raát "caûnh giaùc caùch maïng" cuõng nhö tuy to beùo naëng neà maø laïi nhanh hôn chuoät laét. Nhö trong böõa tieäc chieâu ñaõi caàu thuû boùng ñaù cuûa caùc nöôùc Vieät Nam (phía Baéc), Baéc Cao-ly vaø Taøu coäng ôû cöûa haøng du lòch ôû Haø-noäi (nhaø haøng Ritz cuõ ôû goùc Haøng Khay - Baø Trieäu), Hoaøng vaên Thaùi chuû trì buoåi chieâu ñaõi vôùi tö caùch chuû nhieäm uûy ban theå duïc theå thao trung öông. Tieäc ñang roâm raû ñoät nhieân maát ñieän. Ñeøn chæ bò taét trong khoaûng... hai phuùt thì saùng trôû laïi. AÁy theá maø khi ñeøn saùng laïi, taát caû ñeàu ngoài yeân taïi choã, keå caû caùc ñaïi taù Nguyeãn vaên Quaën, phoù chuû nhieäm uûy ban theå duïc theå thao trung öông; ñaïi taù Leâ Hieàn, tö leänh ñôn vò baûo veä Haø-noäi kieâm giaùm ñoác Sôû theå duïc theå thao Haø-noäi vaø trung taù Ngoâ Luaân, toång thö kyù uûy ban theå duïc theå thao trung öông, coøn choã Hoaøng vaên Thaùi thì... boû troáng. Moïi ngöôøi ngaïc nhieân tröôùc söï bieán maát cuûa Hoaøng vaên Thaùi thì, boãng thaáy caùi thaân hình ñaãy ñaø ñoù, ñang nuùp töø xoù cöûa cuoái phoøng aên, ñi ra. Vaãn ñöôøng beä vaø maët khoâng heà... bieán saéc. Ñuùng laø töôùng coù khaùc !

Ngoan ngoaõn, an phaän, ngaäm mieäng aên tieàn, cuoái cuøng thì Hoaøng vaên Thaùi cuõng boø leân ñöôïc töôùc hieäu ñaïi töôùng. Nhöng ngoan maø chaúng khoân neân Hoaøng vaên Thaùi vaøo luùc coù theå ngoài vaøo caùi gheá boä tröôûng quoác phoøng cuûa coäng saûn thì laên quay ra cheát - maø theo thaân nhaân thì laø bò möu saùt. Chaúng coâng boá thì ai cuõng bieát coù baøn tay cuûa Leâ ñöùc Thoï vaø Vaên tieán Duõng. Thöïc ra Hoaøng vaên Thaùi chaúng phaûi laø caùi gai lôùn hoaëc ôû taàm voùc ñeå nhoùm Leâ ñöùc Thoï lo ngaïi. maø vì "caûnh giaùc caùch maïng", ñaõ gaït Voõ nguyeân Giaùp khoûi chöùc boä tröôûng quoác phoøng, leõ naøo laïi ñeå sui gia cuûa töôùng Giaùp naém ñöôïc chöùc vuï coát loõi cuûa quaân lính, caùi beä cuûa quyeàn löïc. Toát nhaát laø cho ñi theo hoï Hoà ñeå haàu haï Marx vaø Leùnine.

Ñaïi töôùng Leâ troïng Taán cuõng vaäy. Xuaát thaân töø thieáu sinh quaân (enfant de troupe) cuûa Phaùp vaø ñeo lon ñoäi cuûa lính thöïc daân Phaùp ôû Vieät Nam, Leâ troïng Taán ñaõ ñi theo quaân ñoäi cuûa chính phuû Lieân hieäp khaùng Phaùp. Khi Hoà chí Minh laøm ñaûo chính ñeå cöôùp quyeàn cuûa chính phuû Lieân hieäp thì quaân ñoäi caùch maïng Vieät Nam bò bieán thaønh coâng cuï chuyeân chính cuûa coäng saûn, trong ñoù Leâ troïng Taán cuõng nhö moïi ngöôøi lính khaùc, trôû thaønh coâng cuï cuûa Hoà chí Minh vaø caùc keû keá nghieäp. Coù gioøng maùu lính trong ngöôøi, Leâ troïng Taán chæ bieát tuaân theo thöù böïc quaân giai. Leâ troïng Taán laø moät ngöôøi lính chuyeân nghieäp, moät thöù thieân loâi, chæ ñaâu ñaùnh ñaáy. Nieàm vui lôùn lao laø ñöôïc cheùm gieát vaø ñöôïc caáp treân khen ngôïi. Taát nhieân cuõng laø ñaûng vieân coäng ñaûng, nhöng Leâ troïng Taán laø maãu "chuyeân" chöù khoâng "hoàng". Khaùc vôùi caû Voõ nguyeân Giaùp laãn Hoaøng vaên Thaùi, khoâng beùo toát, traéng treûo cuûa lính vaên phoøng, Leâ troïng taán troâng khaéc khoå, raén roûi, ñuùng laø maãu lính ñaùnh ñaám ngoaøi chieán tröôøng. Ñuùng laø moät maãu ngöôøi maùy... khoâng tim. Moät thí duï : sau khi theo tinh thaàn hieäp ñònh Geneøve 1954 veà Vieät Nam, taäp ñoaøn coäng saûn Hoà chí Minh ñöôïc taïm quyeàn quaûn lyù phía Baéc Vieät Nam cho ñeán vó tuyeán 17. Trong vuøng cuûa Hoà chí Minh kieåm soaùt, tai hoïa bi ñaùt giaùng xuoáng ñaàu ngöôøi daân Vieät Nam. Naøo soùng thaàn ôû Ñoà Sôn cuoán caû xaõ ra bieån. Naøo vôõ ñeâ Mai Laâm. Naøo dòch raày naâu, Naøo baõo. Naøo haïn haùn keùo daøi. Naøo dòch cuùm, dòch soát xuaát huyeát. naøo dòch traâu boø lôû moàm, long moùng v.v... Cuøng vôùi nhöõng tai hoïa ñoù laø nhöõng dòch "caùch maïng" ñuû kieåu cuûa taäp ñoaøn Hoà chí Minh naën ra. Thoân queâ, thaønh thò tieâu ñieàu. Nhaø tuø môùi moïc leân nhö naám. Nhieàu ngöôøi bò tuø maø chaúng ñöôïc bieát phaïm toäi gì vôùi daân, vôùi nöôùc. Trong soá ñoù coù anh ruoät cuûa Leâ troïng Taán . Khi chò daâu vaø caùc chaùu ñeán naên næ Leâ troïng Taán - luùc ñoù laø moät thieáu töôùng coäng saûn saùng giaù - ñeå can thieäp cho bieát anh cuûa Leâ troïng Taán ñi tuø vì toäi gì vaø phaûi tuø bao laâu thì ñöôïc Leâ troïng Taán thaûn nhieân traû lôøi, ñaïi yù :"Caùch maïng ñaõ baét thì chaéc chaén phaûi coù toäi. Coøn ñöôïc tuø bao laâu laø tuøy thaùi ñoä hoïc taäp caûi taïo ra sao, coù thaáy toäi loãi vôùi "Ñaûng", vôùi "Baùc" khoâng, coù aên naên goät boû toäi loãi khoâng, coù ñaàu haøng giai caáp coâng nhaân khoâng vaø coù chòu tieáp thu tö töôûng caùch maïng cuûa giai caáp coâng nhaân khoâng ?" Leâ troïng Taán laø nhö theá ñoù vaø ngöôøi anh ruoät cuûa Leâ troïng Taán ñaønh naèm ôû heát caùc traïi tuø Suoái Hai cho ñeán AÁm Thöôïng ñeå "aên naên, goät boû toäi loãi" maø chaúng bieát laø toäi gì, cho neân bò tuø "khoâng toäi" ngoùt 10 naêm trôøi. Vôùi anh ruoät coøn nhö vaäy neân taát nhieân xöông maùu lính döôùi quyeàn chæ laø ngöôøi döng, nöôùc laõ thì coøn coù nghóa lyù gì. Leâ troïng Taán chæ thích coù chieán tranh ñeå ñöôïc... ñaùnh nhau, duø laø loaïi chieán tranh gì ñi nöõa.

Ñöôïc thöïc daân Phaùp ñaøo taïo töø nhoû trong kyû luaät lính... thöïc daân; ñöôïc coäng saûn truyeàn cho maùu saùt nhaân; ñöôïc qua Nga-xoâ hoïc taäp theâm veà kieán thöùc chieán tranh hieän ñaïi, Leâ troïng Taán laø moät maãu lyù töôûng cuûa töôùng coäng saûn. Sau khi hoaøn thaønh cuoäc vuõ trang xaâm löôïc mieàn Nam Vieät Nam vaø aùp ñaët theå cheá chính trò coäng saûn leân caû nöôùc Vieät Nam, theo leänh cuûa Kremlin, Leâ troïng Taán ñöôïc cöû sang Nga-xoâ baùo caùo veà dieãn bieán vaø keát quaû cuûa caùi goïi laø "chieán dòch Hoà chí Minh". Baùo caùo cuûa Leâ troïng Taán ñöôïc caùc quan chöùc ôû Kremlin ñaùnh giaù raát cao cuõng nhö hoï nhìn nhaän taøi naêng quaân söï cuûa Leâ troïng Taán. Ñaáy chính laø caùi maàm cheát môø aùm cuûa Leâ troïng Taán sau naøy, maëc duø Leâ troïng Taán ñöôïc gaén lon ñaïi töôùng vaø chuùt xíu nöõa thì ngoài gheá boä tröôûng quoác phoøng cuûa coäng saûn Vieät Nam, neáu khoâng... cheát ngang xöông !!!

Sau khi Leâ troïng Taán cheát ñöôïc vaøi thaùng thì ñeán löôït trung töôùng Ñinh ñöùc Thieän, uûy vieân trung öông ñaûng coäng, chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn, phoù toång tham möu tröôûng kieâm boä tröôûng daàu khí cuõng laên quay ra cheát.

Ñinh ñöùc Thieän teân hoï thaät laø Phan ñình Dinh, em ruoät cuûa Leâ ñöùc Thoï (Phan ñình Khaûi) vaø laø anh ruoät cuûa Mai chí Thoï (Phan ñình Ñoáng). Dö luaän haønh lang ñoàn raèng chính Ñinh ñöùc Thieän ñaõ naém giöõ moät soá tuø binh Myõ ñeå phuïc vuï trong coâng taùc nghieân cöùu veà haäu caàn cho binh lính coäng saûn Vieät nam.

Anh em nhaø Leâ ñöùc Thoï, Ñinh ñöùc Thieän vaø Mai chí Thoï laø ñieån hình cuûa coäng saûn Vieät Nam veà gia ñình trò nhö kieåu anh em nhaø Fidel Castro ôû Cuba; cha con nhaø Kim nhaät Thaønh ôû Baéc Cao-ly hay vôï choàng, con caùi Laâm Böu cuûa Taøu coäng.

Leâ ñöùc Thoï naém trong tay caùc chöùc vuï : uûy vieân boä chính trò kieâm uûy vieân ban bí thö coäng ñaûng, uûy vieân quaân uûy trung öông, uûy vieân hoäi ñoàng quoác phoøng, tröôûng ban toå chöùc trung öông, phuï traùch luoân caû veà an ninh, tình baùo. Laø loaïi hoaït ñaàu chính trò vöøa taøn baïo vöøa tham quyeàn, khoâng thuû ñoaïn naøo maø khoâng daùm laøm; tính tình ñieàm ñaïm. Hai con maét saéc laïnh luøng vaø cöôøi vôùi haøm raêng xin xít, nhöõng caùi raêng to nhö raêng ngöïa. Coù leõ Leâ ñöùc Thoï chæ thöïc söï "sôï" coù hai ngöôøi laø Hoà chí Minh vaø baø vôï hai xinh ñeïp cuûa Leâ ñöùc Thoï. Khi baø vôï hai naøy ñeû naèm ôû beänh vieän C (Haø-noäi), duø baän traêm coâng nghìn vieäc, Leâ ñöùc Thoï vaãn ñeàu ñaën ngaøy hai buoåi vaøo beänh vieän thaêm vôï, saên soùc trong hai böõa aên chính.

Mai chí Thoï laø em uùt trong gia ñình Leâ ñöùc Thoï, ñöôïc loâi töø caùi gheá bí thö khu uûy khu 8 veà laõnh ñaïo ngaønh coâng an ôû khu vöïc mieàn Nam cuøng vôùi Laâm vaên Theâ, sau naøy ôû phía Baéc boå xung theâm Nguyeãn coâng Taøi. Mai chí Thoï troâng toát töôùng hôn Leâ ñöùc Thoï vaø cuoäc ñôøi tình aùi cuõng raát hoang ñaøng, baét boà phaàn lôùn trong giôùi ngheä syõ caû kim caû coå, tuy chính thöùc chæ moät vôï chöù khoâng ña theâ nhö Leâ ñöùc Thoï.

Töôùng Ñinh ñöùc Thieän thì khaùc caû anh laø Leâ ñöùc Thoï vaø em laø Mai chí Thoï. Ñaây laø vieân töôùng chöûi tuïc, noùi nhaûm nhaát trong binh lính cuûa Hoà chí Minh. Neáu Leâ ñöùc Thoï vaø Mai chí Thoï coù taùc phong quan caùch nhö maãu Voõ nguyeân Giaùp, aên noùi bay böôùm vaên veû bao nhieâu, thì ngöôïc laïi, Ñinh ñöùc Thieän thoâ loã, cuïc caèn; veà aên maëc, ñi ñöùng thì ñuùng laø maãu cuûa vieân ñaïi töôùng Nguyeãn chí Thanh, nghóa laø giaûn dò xueà xoøa. Ñinh ñöùc Thieän baét chöôùc töôùng Nguyeãn chí Thanh caû thoùi quen giaûi quyeát coâng vieäc, tính xuïc xaïo xuoáng töøng ñôn vò. Nhö coù laàn töôùng Ñinh ñöùc Thieän ñi kieåm tra ñoät ngoät moät soá binh traïm, kho taøng ôû vuøng Quaûng Trò,ñeán moät binh traïm thì vieân thöông uùy phuï traùch binh traïm ñi sang moät ñôn vò nöõ thanh nieân xung phong chôi, ôû nhaø chæ coù moät thöôïng syõ tröïc. Ñinh ñöùc Thieän hoûi tình hình vaø vieân thöôïng syõ baùo caùo raønh maïch caùc soá lieäu cuûa binh traïm. Vöøa luùc ñoù vieân thöôïng uùy ñi chôi veà. Ñinh ñöùc Thieän ñaõ nhaân danh toång tham möu phoù loät lon cuûa vieân thöôïng uùy gaén cho vieân thöôïng syõ - nhaûy moät luùc boán caáp -, vaø laáy lon cuûa vieân thöôïng syõ gaén cho vieân thöôïng uùy - giaùng boán caáp. Caâu chuyeän naøy ñöôïc truyeàn nhanh nhö ñieän vaøo suoát caùc binh traïm haäu caàn töø Baéc ñeán Nam, ñaõ khieán caùc haï syõ quan coá gaéng naém vöõng tình hình binh traïm, hy voïng coù ngaøy gaëp Ñinh ñöùc Thieän ñeå nhaûy caáp. Coøn caùc chæ huy binh traïm thì ít ai daùm rôøi binh traïm, taát caû ñeàu sôï vieân töôùng maét oác nhoài raâu quai noùn naøy.

Vaän duïng "tö töôûng Hoà chí Minh" - ñöông nhieân ñöôïc Hoà cho pheùp - töôùng Ñinh ñöùc Thieän ñaõ coù "saùng kieán" caát daáu vuõ khí, xaêng daàu, quaân nhu v.v... vaøo ñeàn chuøa, nhaø thôø, beänh vieän, tröôøng hoïc, khu chung cö cuûa nhaân daân. Nhö theá, neáu Myõ tieán coâng vaøo ñoù thì daân seõ bò cheát theo vaø phía coäng saûn Haø-noäi tha hoà toá caùo Myõ neùm bom baén phaù gieát haïi daân laønh, treû em; phaù hoaïi beänh vieän, tröôøng hoïc ñeàn chuøa, nhaø thôø v.v... Thí duï nhö vuï neùm bom vaøo beänh vieän Baïch Mai, vaøo tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi (Haø-noäi) v.v... vì thaät ra nhöõng choã ñoù ñaõ ñöôïc Ñinh ñöùc Thieän ñeå laãn vuõ khí, quaân nhu. Beänh vieän Baïch Mai bò saäp moät boä phaän, nhieàu ngöôøi bò cheát, trong ñoù coù chò ruoät cuûa giaùo sö khoa söû tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp Haø-noäi, laø Traàn quoác Vöôïng, moät boài buùt hoaït ñaàu cuûa coäng saûn, ñaõ bò Döông thu Höông chöûi kheùo trong "Anh huøng tænh leû". Coøn ôû tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi thì caû caùc chaùu beù laãn coâ daïy treû, laãn meï caùc chaùu ñi thaêm con sô taùn bò cheát gaàn hai chuïc maïng, trong ñoù coù em nhoû vaãn haùt treân ñaøi (ôû phiaù Baéc tröôùc 1975) baøi :

"Beù beù baèng boâng

Hai maù hoàng hoàng

Beù ñi sô taùn

Beá em ñi cuøng..."

Phoùng vieân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeán quay phim, chuïp aûnh nhöõng nôi ñoù vaø caû trong vaø ngoaøi nöôùc Vieät Nam ñeàu chöûi Myõ, nhöng ngöôøi ta ñaõ queân chöûi töôùng Ñinh ñöùc Thieän vaø caùc caáp laõnh ñaïo cuûa haén.

Ñinh ñöùc Thieän laø vieân töôùng ít veà thaêm vôï con. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát chuyeän thì khen töôùng Thieän maãn caùn, lo vieäc quaân queân vieäc nhaø. Söï thaät khoâng phaûi vaäy. Nguyeân nhaân laø do tính thoâ baïo, cuïc caèn neân coù laàn Ñinh ñöùc Thieän ñaõ ñaùnh ñöùa con trai duy nhaát cuûa mình ñeán möùc bò muø moät maét, ñieác moät beân tai vaø trôû thaønh ñieân ñieân, khuøng khuøng. Töø ñoù Ñinh ñöùc Thieän raát haõn höõu môùi veà nhaø vì khoâng daùm nhìn ñöùa con taøn pheá do chính mình gaây ra.

Thoâ baïo, cuïc caèn nhöng Ñinh ñöùc Thieän cuõng raát ma giaùo vaø bieát lôïi duïng ngöôøi khaùc khaù taøi tình. Thí duï, sau 30-4-75, chính Ñinh ñöùc Thieän ñaõ bieát goïi tieán syõ Nguyeãn vaên Haûo laøm coá vaán kinh teá cho mình. Trong ban coá vaán coøn caû Chung ñöùc Mai. Vaø, töôùng Thieän ñaõ baøy troø môû lôùp nghieân cöùu chính trò cho trí thöùc mieàn Nam, coù khaû ñuû caùc khuoân maët saéc nöôùc cuûa mieàn Nam cuõ, nhö phoù thuû töôùng Nguyeãn vaên Haûo, thaåm phaùn toái cao phaùp vieän Traàn thuùc Linh, chuaån töôùng Nguyeãn höõu Haïnh, daân bieåu Ngoâ coâng Ñöùc, Lyù quyù Chung, Kieàu moäng Thu (veà sau laø nhaân tình cuûa Xích Ñieåu - töùc Traàn minh Töôùc, töøng laø toång thö kyù Hoäi nhaø baùo cuûa coäng saûn Haø-noäi), Chung ñöùc Mai v.v..., laøm nhö trí thöùc mieàn Nam saép coù choã ñöùng "khaû aùi" trong xaõ hoäi coäng saûn ! Coù bieát ñaâu, ñoù laø baøi baûn ñaàu tieân maø Ñinh ñöùc Thieän bieåu dieãn ñeå xem nhöõng trí thöùc ñoù "thöùc" hay "nguû", giöõa luùc coäng saûn coøn chöa hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc veà trò an. Caùi lôùp hoïc maø moät beân hoïc sinh laø caùc trí thöùc coù haïng vaø "giaùo sö" chính laø me-xöø Vuõ Khieâu, môùi hoïc heát caáp hai phoå thoâng trung hoïc; nguyeân laø giaùo vieân tieåu hoïc cuûa tröôøng mieàn nuùi Laïng Sôn (tröôùc 1945). Sau 1945 vôù ñöôïc caùi gheá chuû nhieäm Vieät Minh cuûa thò xaõ Laïng Sôn, vaø ñeán phong traøo Nhaân vaên - Giai phaåm (sau 1954) nhôø vaøo laøm taø-loït naêng noå ôû cöûa Toá Höõu neân ñöôïc loâi coå leân caùi gheá Vieän tröôûng Vieän myõ hoïc Marx-Leùnine !!! Vaäy maø cuõng phaûi thaûo luaän, vieát thu hoaïch töï xæ vaû baûn thaân vaø xæ vaû laãn nhau. Moät soá baûn thu hoaïch ñaày aên naên hoái loãi (ñaõ chaäm chaáp nhaän thaân phaän noâ leä cho coäng saûn) ñöôïc trích ñaêng treân baùo Ñaïi ñoaøn keát (Saøi-goøn), nhö baøi cuûa thaåm phaùn Traàn thuùc Linh, Kieàu moäng Thu, Lyù quyù Chung. Lôùp hoïc keát thuùc, Ñinh ñöùc Thieän cho ra ñôøi caùi Hoäi trí thöùc yeâu nöôùc maø chuû tòch laø vò tieán syõ queâ ôû Sa-ñeùc, vieát baùo khoe thaønh phaàn lyù lòch raèng boá ñeû laøm ngheà queùt raùc ôû chôï thò xaõ Sa-ñeùc !!! OÂ hoâ ! Thöông haïi quaù thay cho oâng tieán syõ Leâ vaên Thôùi !!!

Ñinh ñöùc Thieän noåi tieáng noùi tuïc vaø ngang böôùng (chaéc yû anh em, hoï haøng laøm lôùn) ñeán ñoä coù laàn cuøng ñi coâng taùc chung vôùi Toá Höõu, uûy vieân boä chính trò kieâm bí thö trung öông coäng ñaûng phuï traùch tröôûng ban tuyeân huaán trung öông, töôùng Thieän vaãn chöûi lính, noùi tuïc, khieán Toá Höõu queâ vôùi thuoäc haï. Toá Höõu löïa lôøi noùi vôùi töôùng Thieän :"Bao giôø anh môùi bôùt noùi tuïc haû anh Thieän ?". Töôùng Thieän cöôøi vaøo maët Toá Höõu maø raèng :"Bao giôø anh thoâi laøm thô thì toâi bôùt noùi tuïc." Toá Höõu beû maët, ñaùnh baøi lôø. Vaø ñeå chöùng minh tính caùch ñoäc ñaùo cuûa mình, khi trôû veà qua Nam Haø, gaëp moät cuoäc hoïp baùo cuûa tænh, töôùng Thieän cöôøi khaø khaø : - Tuïi maøy chæ daùm ñaêng thô cuûa anh Toá Höõu, coøn thô cuûa tao coù baùo naøo daùm ñaêng khoâng ?

Roài töôùng Thieän ñoïc luoân :

"Theá gian nhaát ñeïp laø l...

Nhaát ngon laø muoái, nhaát khoân laø tieàn."

Vaø thaáy caùi aûnh cuûa laõo ngheä syõ nhieáp aûnh Voõ an Ninh chuïp caùc nöõ xaõ vieân ñang haùi cheø treân ñoài cheø Ñaøo Giaõ (Phuù thoï), töôùng Thieän ñeà nghò neân chuù thích vaøo taám aûnh ñoù nhö sau :

"Em ñi leân nuùi haùi cheø

Gaëp thaèng boû meï noù ñeø em ra

Noù boùp roài noù laïi xoa

Ngoaûnh ñi ngoaûnh laïi noù ñuùt caùi maû cha noù vaøo !"

Taát nhieân caû hoäi nghò cöôøi heà heà, keå caû Leâ Ñieàn, bí thö tænh uûy Nam-haø, ngöôøi ñang chuû trì cuoäc hoïp baùo.

"Nhaát khoân laø tieàn", quaû thaät ñoù laø söï mô öôùc cuûa taát caû nhöõng tuïi coäng saûn choùp bu töø thôøi kyø ñoù, cho ñeán sau naøy laø caùc Nguyeãn Vaên Linh, Ñoã Möôøi, Voõ vaên Kieät v.v... Ñöông nhieân trong ñoù coù ba anh em nhaø Leâ ñöùc Thoï, Mai chí Thoï vaø Ñinh ñöùc Thieän.

Thôøi gian ôû Saøi-goøn sau 30-4-75, töôùng Thieän ñaõ thöôøng xuyeân ñeán toøa bieät thöï cuûa oâng Ñöùc AÂm, ôû ñöôøng Gia-long ñeå "chieâm ngöôõng" kho taøng ñoà coå ôû ñoù. Vaø, cuoái cuøng thì gaàn nhö troïn veïn ñoà coå cuûa nhaø Ñöùc AÂm, chuû Ñaïi Nam ngaân haøng, loït heát vaøo tay Ñinh ñöùc Thieän !

Maëc thì xueà xoøa, nhöng töôùng Thieän aên vaø chôi laïi heát söùc xa hoa, ñuùng kieåu cuûa Hoà chí Minh. Voán tính thích ñi saên, neân töôùng ra Thieän ra leänh cho toång cuïc haäu caàn coäng quaân saûn xuaát nhöõng loaïi ñaïn ñaëc bieät cho khaåu suùng saên ñaëc bieät ñeå ñi saên ngoãng trôøi, vòt trôøi treân soâng Hoàng. Töôùng Thieän hay ñi saên vôùi töôùng Phan troïng Tueä, boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän. Nhaø rieâng traàn thieát nhö cung ñieän cuûa vua. AÊn thì ngoïc döông, yeán saøo, baøo ngö, gan gaø thieán; röôïu thì uoáng röôïu ngaâm nhung, saâm, caéc keø, raén hoå v.v... hoaëc huyeát chim seû.

Sau caùi cheát cuûa ñaïi töôùng Leâ troïng Taán ít thaùng thì töôùng Ñinh ñöùc Thieän ñoät ngoät laên ra cheát. Tin chính thoáng thì noùi töôùng Thieän ngoä naïn khi ñi saên. Nghóa laø bò moät vieân ñaïn baén vaøo ñaàu. Caùch giaûi thích ñoù nghe coù veû hôïp lyù vì töôùng Thieän laø ngöôøi hay ñi saên. Nhöng noù khoâng ñaày ñuû ôû choã ai baén töôùng Thieän ? Hay töï töôùng Thieän baén vaøo ñaàu mình ? Vôùi caây suùng saên daøi gaàn hai meùt ñoù sao ?

Ngoùt ngheùt boán chuïc naêm laên loän ngoaøi chieán tröôøng maø khoâng bò thöông vì bom ñaïn, theá maø cuoái ñôøi, trung töôùng Ñinh ñöùc Thieän, boä tröôûng boä daàu khí kieâm toång tham möu phoù coäng quaân; kieâm chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn coâng quaân; laø uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng töø khoùa 3 vaø ñeán khoùa 4 laø uûy vieân trung öông chính thöùc trong soá 101 uûy vieân chính thöùc cuûa ban chaáp haønh trung öông coäng ñaûng, laïi cheát vì ñaïn baén... vòt trôøi.

Ñuùng laø quaû baùo nhaõn tieàn. Bôûi caùi söï thaät maø coäng ñaûng Vieät Nam coá tình che daáu veà caùi cheát cuûa Ñinh ñöùc Thieän cuoái cuøng cuõng loä ra ngoaøi. Keû baén cheát töôùng Thieän chính laø ñöùa con trai duy nhaát cuûa töôùng Thieän. Ñöùa con bò töôùng Thieän ñaùnh muø maét, hoûng moät tai vaø trôû thaønh khuøng khuøng ñoù ñoät nhieân leân côn ñieân, xaùch khaåu suùng saên maø Ñinh ñöùc Thieän ñang chuaån bò ñi saên vòt trôøi, baén vaøo ñaàu Ñinh ñöùc Thieän, vieân töôùng thaân caän cuûa hoï Hoà, coø beà daøy toäi aùc vôùi nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. Thieän maø aùc neân phaûi cheát thaûm khoác nhö vaäy, leõ trôøi thaät laø coâng baèng.

Trôøi coâng baèng ñeán möùc cha con thieáu töôùng Phan Bình cuõng bò ñaïn cuûa "ñoàng chí" mình haï saùt.

Phan Bình laø moät vieân töôùng naém veà tình baùo quaân ñoäi cuûa coäng saûn Vieät Nam. Noùi moät caùch khaùc thì Phan Bình döôùi söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Leâ ñöùc Thoï.

Töø sau 1975, Leâ ñöùc Thoï caøng quan taâm ñeán quaân ñoäi nhieàu hôn. Töø vieäc ñöa teân ñao phuû taøn saùt giaùo daân ôû Ba laøng an laø Ñoàng syõ Nguyeân vaøo boä chính trò giöõ gheá phoù thuû töôùng ñeán vieäc cho Leâ ñöùc Anh thoaùt ra aån soá ñeå nay leo leân ñeán chöùc chuû tòch nöôùc, Leâ ñöùc Thoï lo cuûng coá boä maùy tình baùo quaân ñoäi, duøng laøm coâng cuï giaùm saùt Mieân, Laøo cuõng nhö môû roäng söï hoaït ñoäng ra caùc nöôùc laùng gieàng, bôûi Leâ ñöùc Thoï khoâng hoaøn toaøn tin töôûng vaøo cô quan an ninh cuûa ngaønh coâng an laø nôi coøn naëng daáu aán Traàn quoác Hoaøn vaø phe caùnh Tröôøng Chinh. Chaúng theá maø vuï teân Taøu Hoàng-koâng in baïc giaû ôû Saøi-goøn boû troán maø an ninh cuûa ngaønh coâng an baát löïc. Sau phaûi nhôø ñeán tình baùo quaân ñoäi cuûa Phan Bình vaø Baïch Vaân môùi toùm ñöôïc coå teân in baïc giaû ñang treân ñöôøng laån troán ôû ñaát Mieân.

Cuõng sau 1975, caùc vuï aâm möu binh bieán cuûa ñaïi taù Huyønh vaên Ngheä cho ñeán caùc vuï lôùn nhoû khaùc, haàu heát do tình baùo quaân ñoäi phaùt hieän cho Leâ ñöùc Thoï. Vieäc Vaên tieán Duõng ngoài gheá boä tröôûng quoác phoøng ñeå baø vôï Ñaëng thò Kyø coâng khai khaùnh thaønh caùc dòch vuï buoân laäu trong quaân ñoäi ñaõ taïo ra moät loaït caùc nhaø tö saûn quaân söï ñoû, cho ñeán vieäc "caùi bí maät veà 16 taán vaøng" maø Nguyeãn vaên Haûo, phoù thuû töôùng chính quyeàn Nguyeãn vaên Thieäu, khoe laø ñaõ giöõ laïi ñöôïc cho ngaân khoá "quoác gia" (cuûa coäng saûn) cuõng nhö vieäc mua baùn maùy bay cuûa Toång cuïc haøng khoâng khieán cho vieân töôùng giöõ gheá Toång cuïc tröôûng bò baét giam khoâng thôøi haïn, cho ñeán nhöõng caùi cheát cuûa caùc ñaïi töôùng Hoaøng vaên Thaùi vaø Leâ troïng Taán, keå caû caùi cheát ñoät ngoät cuûa Phaïm Huøng luùc ñang giöõ chöùc thuû töôùng maø trong daân gian ñaõ thaéc maéc raèng :

"Nghe tin ñoàng chí Phaïm Huøng

Cheát ngaõ laên ñuøng, chöa roõ nguyeân nhaân".

Chaéc chaén ñeàu coù baøn tay cuûa Leâ ñöùc Thoï. Nhö theá coù nghóa laø baøn tay Leâ ñöùc Thoï ñaõ ra leänh cho boä haï thi haønh. Laø moät töôùng tình baùo quaân ñoäi, döôùi quyeàn tröïc tieáp cuûa Leâ ñöùc Thoï, töôùng Phan Bình coù theå thi haønh leänh cuûa Leâ ñöùc Thoï maø cuõng coù theå laø ngöôøi bieát veà nhöõng "bí aån" ñoù. Ñaáy laø nguyeân nhaân daãn ñeán caùi cheát cuûa cha con töôùng Phan Bình.

Nhöõng chuyeän neâu treân moät laàn nöõa thöùc tænh toaøn daân Vieät Nam (vaø theá giôùi) raèng moâ hình coäng saûn ôû Vieät Nam laø nhö theá naøo. Thaân phaän ngöôøi daân ñaõ ñaønh, ñeán nhö thaân phaän cuûa lính vaø coâng an, laø coâng cuï chuyeân chính cuûa taäp ñoaøn coäng saûn choùp bu tieám quyeàn, cuõng chæ laø nhöõng con toát ñen saün saøng bò thí boû vì moät nöôùc côø naøo ñoù cuûa tuïi tieám quyeàn.

Nhöõng keû ñaõ cheát, duø bò "ñoàng chí mình" laøm thòt hay bò con ñeû baén cheát, ñeàu chöa xöùng toäi aùc cuûa hoï ñoái vôùi nhaân daân Vieät Nam. Hoï laø nhöõng teân ñao phuû töï nguyeän, ñaõ gieát haïi bieát bao thanh nieân öu tuù cuûa caû hai mieàn cuûa Vieät Nam. Trong hoï, chöa moät ai laø vieân töôùng chaân chính, vì caû boïn ñeàu lôïi duïng tình nghóa ñoàng baøo ñeå ñaùnh löøa nhöõng ngöôøi ñoái laäp, ñaåy vaøo nguïc tuø moät caùch heøn haï. Nhöõng töôùng laõnh cuûa töø Traàn Höng Ñaïo, Leâ Lôïi ñeán Quang trung cuõng khoâng taøn baïo vôùi quaân xaâm löôïc phöông Baéc baïi traän maø ñeàu haønh xöû ñuùng tinh thaàn thöôïng voõ vaø nhaân ñaïo.

Keû cheát cuõng ñaõ cheát roài, nhöng keû soáng vaãn coøn ñang gaây toäi. "Nhaéc ñeán" keû ñaõ cheát ñeå cuøng nhau tænh taùo ñöøng ñeå "keû soáng" löøa phænh, chia reõ maø laøm suy yeáu löïc löôïng daân chuû, töï do ôû caû trong vaø ngoaøi Vieät nam.

1992