Make your own free website on Tripod.com

CHAÂN DUNG CAÙC TÖÔÙNG COÄNG SAÛN

Sau vuï baûn baùo caùo veà tuø binh Myõ coøn bò Haø-noäi giam giöõ vaøo thôøi ñieåm naêm 1972 do töôùng Traàn Vaên Quang, toång tham möu phoù coäng quaân Haø-noäi, kyù bò khui ra töø cuïc löu tröõ thuoäc trung öông ñaûng coäng saûn Nga-xoâ (cuõ), thì dö luaän ñoät nhieân quan taâm ñeán giôùi töôùng laõnh cuûa coäng saûn Haø-noäi, nhaát laø nhöõng vieân töôùng bò tình nghi ñaõ xöû duïng tuø binh Myõ trong ñôn vò mình phuï traùch maø khoâng chòu trao traû cho phía Myõ.

Caàn nhôù raèng cheá ñoä xaõ hoäi maø taäp ñoaøn Hoà Chí Minh aùp ñaët ôû Vieät nam laø moâ hình ANAX cuûa cheá ñoä noâ leä thôøi trung coå ôû phöông Taây. Döôùi cheá ñoä ñoù, vua laø chuû cuûa con ngöôøi laãn taøi saûn thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc. Vua cuõng laø laõnh tuï toái cao cuûa toân giaùo vaø thoáng laõnh quaân ñoäi. Vua toàn taïi nhôø döïa vaøo caùc thuû lónh quaân söï coù nhieàu ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi vaø taàng lôùp thö laïi (gioáng nhö caùn boä cuûa coäng saûn). Vieät Nam döôùi söï thoáng trò cuûa Hoà Chí Minh cuõng theá. Hoà vöøa laø chuû tòch nöôùc (bieán daïng cuûa vua), vöøa laø chuû tòch hoäi ñoàng quoác phoøng, vöøa laø chuû tòch ñaûng coäng - töùc giaùo chuû cuûa quaùi giaùo. Hoà ngang nhieân xöng laø "baùc" vôùi toaøn daân (bieán daïng cuûa chöõ Traãm); laø "cha giaø cuûa daân toäc". Hoà coâng khai thöøa nhaän naøo laø "ruoäng ñaát cuï Hoà", "côm gaïo cuï Hoà", "aùo cuï Hoà", "con chaùu cuï Hoà", "daân cuï Hoà", "caùn boä cuï Hoà", "boä ñoäi cuï Hoà" vaø v.v... Phaàn nghi leã bao giôø cuõng coù "quoác ca", "ñaûng ca" vaø "laõnh tuï ca" (töùc ca ngôïi Hoà) vaø keøm theo hoâ khaåu hieäu "Hoà chuû tòch muoân naêm" (töùc bieán daïng cuûa : hoaøng ñeá vaïn vaïn tueá).

Ñeå ñaït ñöôïc tham voïng ñoù, Hoà luoân caên daën caùc ñeä töû raèng :"Ñaûng (coäng saûn) phaûi ñoäc quyeàn naém löïc löôïng vuõ trang vaø khoâng ñöôïc chia xeû quyeàn laõnh ñaïo ñoù vôùi ai." Cho neân ngay töø cuoäc Nam tieán laàn thöù nhaát (1946), veà coâng khai laø giuùp ñoàng baøo mieàn Nam Vieät Nam choáng söï quay laïi cuûa thöïc daân Phaùp, nhöng muïc ñích chính laø duøng bieän phaùp quaân söï ñeå nhuoäm ñoû mieàn Nam, thanh toaùn caùc caù nhaân, caùc ñoaøn theå, ñaûng phaùi khaùc, tieâu dieät caùc löïc löôïng quaân söï giaùo phaùi; thu huùt thanh nieân vaøo caùc toå chöùc vuõ trang. Cuoäc Nam tieán laàn thöù nhaát ñaõ ñaøo taïo cho Hoà caùc vieân töôùng trung thaønh töø phía Baéc vaøo nhö Phan Troïng Tueä, Leâ Hieán Mai v.v... vaø ngay taïi mieàn Nam nhö Traàn Vaên Traø, Traàn Quyù Hai, Phaïm Huøng v.v...

Hoà quan taâm giao cho caùc töôùng laõnh nhieàu gheá trong chính phuû, nhö ñaïi taù Phaïm Huøng, phoù thuû töôùng phuï traùch taøi maäu (töùc taøi chính vaø maäu dòch); ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp : boä tröôûng quoác phoøng; thieáu töôùng Phan Troïng Tueä, phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän; thieáu töôùng Ngoâ Minh Loan : boä tröôûng coâng nghieäp nheï; thieáu töôùng Leâ Lieâm, thöù tröôûng kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä vaên hoùa; thieáu töôùng Ñoã Möôøi, phoù thuû töôùng; thieáu töôùng Nguyeãn Thanh Bình : boä tröôûng noäi thöông; thieáu töôùng Traàn Ñaïi Nghóa : chuû nhieäm uûy ban khoa hoïc vaø kyõ thuaät; ñaïi taù Haø Keá Taán : boä tröôûng thuûy lôïi; trung töôùng Hoaøng Vaên Thaùi vaø ñaïi taù Nguyeãn Vaên Quaën laø chuû nhieäm vaø phoù chuû nhieäm uûy ban theå duïc vaø theå thao; thieáu töôùng Leâ Hieán Mai nuùp döôùi caùi teân Döông Quoác Chính laøm boä tröôûng thöông binh vaø xaõ hoäi; thieáu töôùng Traàn Saâm : boä tröôûng boä vaät tö; thöôïng töôùng Chu Vaên Taán : phoù chuû tòch quoác hoäi; thieáu töôùng Baèng Giang : chuû tòch khu töï trò Vieät Baéc; thieáu töôùng Leâ Quaûng Ba : chuû nhieäm uûy ban daân toäc; trung töôùng Nguyeãn Vaên Vònh : chuû nhieäm uûy ban thoáng nhaát; ñaïi taù Caån : boä tröôûng y teá; trung töôùng Traàn Töû Bình : ñaïi söù taïi Taøu coäng; thieáu töôùng Thieát Huøng : ñaïi söù taïi Baéc Haøn; vaø ngay thö kyù rieâng cuûa hoï Hoà cuõng laø töôùng : thieáu töôùng Vuõ Kyø !

Thöïc chaát chính phuû Hoà Chí Minh laø moät chính phuû quaân söï vaø nhieäm vuï chính cuûa noù cuõng laø quaân söï : baønh tröôùng vaøo mieàn Nam vaø sang caùc laân bang, tröôùc heát laø Laøo vaø Caêm-Boát.

Hoà ñaõ nhieàu laàn khaúng ñònh :"Quaân ñoäi laø choã döïa vöõng chaéc cuûa ñaûng (coäng saûn) vaø chính phuû. Quaân ñoäi cuõng laø tröôøng hoïc vó ñaïi nhaèm khoâng ngöøng ñaøo taïo caùn boä, ñaûng vieân, ñoaøn vieân trung thaønh vôùi söï nghieäp cuûa ñaûng (coäng saûn)." Cho neân, coù theå noùi raèng, nhöõng vieân töôùng coäng saûn Haø-noäi ñeàu coù beà daày "thaønh tích" laøm ra nuùi xöông, bieån maùu cuûa nhaân daân Vieät Nam, nhaân daân Laøo vaø Caêm-Boát, vì söï nghieäp ñoäc taøi toaøn cheá cuûa Hoà Chí Minh.

CHO HAY QUAÛ BAÙO NHÔÕN TIEÀN

Keå töø ngaøy Hoà cheát, quyeàn löïc ñöôïc chuyeån qua tay hai anh chaøng hoï Leâ : Leâ Duaån, toång bí thö ñaûng coäng vaø Leâ Ñöùc Thoï, uûy vieân boä chính trò, bí thö trung öông phuï traùch tröôûng ban toå chöùc trung öông kieâm uûy vieân quaân uûy trung öông. Leâ Ñöùc Thoï tuy xeáp haøng thöù 6 trong boä chính trò coäng ñaûng, nhöng laïi laø nhaân vaät naém quyeàn löïc thöïc söï, laán aùt caû Leâ Duaån laø nhaân vaät soá 1 sau khi Hoà cheát. Bôûi vì, Leâ Ñöùc Thoï naém toaøn boä coâng taùc nhaân söï chuû choát : töø thaønh phaàn chính phuû, thaønh phaàn quoác hoäi, caáu taïo thaønh phaàn ban chaáp haønh trung öông, ñeà baït nhaân söï töø caáp giaùm ñoác veá chính quyeàn ñeán bí thö ñaûng boä caùc caáp. Leâ Ñöùc Thoï hoïc ñuùng ngoùn ngheà cuûa Hoà laø heát söùc naâng ñôõ caùc ñeä töû thaân caän, chaùu reå laø Nguyeãn Thanh Bình, ñeo lon thieáu töôùng giöõ gheá chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn coäng quaân (thay Traàn Ñaêng Ninh cheát), roài veà laøm boä tröôûng boä noäi thöông; laøm boä tröôûng thuûy lôïi; vaøo boä chính trò coäng ñaûng kieâm uûy vieân thöôøng tröïc ban bí thö trung öông. Moät chaùu reå khaùc laø Nguyeãn Vaên Cöø, uûy vieân döï khuyeát trung öông kieâm bí thö tænh uûy Hoaøng Lieân Sôn (ñaõ cheát). Chaùu ruoät laø thieáu töôùng, toång cuïc phoù toång cuïc an ninh. Hai em ruoät laø ñaïi töôùng coâng an ñaàu tieân cuûa coäng saûn, Mai Chí Thoï; vaø trung töôùng chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn kieâm phoù toång tham möu tröôûng, kieâm boä tröoûng daàu khí Ñinh Ñöùc Thieän.

Chính vieân töôùng Ñinh Ñöùc Thieän naøy (hoï trong khai sinh laø Phan, queâ ôû Nam Ñònh, xuaát thaân gia ñình quan laïi) coù dö luaän haønh lang laø ñaõ naém giöõ moät soá tuø binh Myõ ñeå phuïc vuï trong coâng taùc nghieân cöùu haäu caàn quaân ñoäi.

Leâ Ñöùc Thoï laø loaïi hoaït ñaàu chính trò coù haïng, vöøa taøn baïo vöøa tham quyeàn coá vò, khoâng töø moät thuû ñoaïn baån thæu naøo maø khoâng daùm laøm; tính tình ñieàm ñaïm. Hai con maét saéc laïnh luøng vaø cöôøi vôùi haøng raêng xin xít, nhöõng caùi raêng to nhö raêng ngöïa. Coù leõ Leâ Ñöùc Thoï chæ thöïc söï "sôï" coù hai ngöôøi laø Hoà Chí Minh vaø baø vôï hai xinh ñeïp cuûa Leâ Ñöùc Thoï. Khi baø vôï hai naøy ñeû, naèm ôû beänh vieän C (Haø-noäi), duø baän traêm coâng nghìn vieäc, Leâ Ñöùc Thoï vaãn ñeàu ñaën ngaøy hai buoåi vaøo beänh vieän thaêm vôï, saên soùc trong hai böõa aên chính.

Mai Chí Thoï laø em uùt trong gia ñình nhaø Leâ Ñöùc Thoï, ñöôïc loâi töø caùi gheá bí thö khu uûy khu 8 veà laõnh ñaïo ngaønh coâng an ôû khu vöïc mieàn Nam cuøng vôùi Laâm Vaên Theâ, sau naøy ôû phiaù Baéc boå xung theâm Nguyeãn Coâng Taøi. Mai Chí Thoï troâng toát töôùng hôn Leâ Ñöùc Thoï vaø cuoäc ñôøi tình aùi cuõng raát hoang ñaøng, baét boà phaàn lôùn trong giôùi ngheä só caû kim caû coå, tuy chính thöùc chæ moät vôï chöù khoâng ña theâ nhö Leâ Ñöùc Thoï.

Töôùng Ñinh Ñöùc Thieän khaùc caû anh laø Leâ Ñöùc Thoï vaø em laø Mai Chí Thoï. Ñaây laø vieân töôùng chöûi tuïc, noùi nhaûm nhaát trong binh lính cuûa Hoà Chí Minh. Neáu Leâ Ñöùc Thoï vaø Mai Chí Thoï coù taùc phong quan caùch nhö maãu Voõ Nguyeân Giaùp, aên noùi bay böôùm vaên veû bao nhieâu, thì ngöôïc laïi, Ñinh Ñöùc Thieän thoâ loã, cuïc caèn; veà aên maëc, ñi ñuùng thì laø maãu cuûa vieân ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh, nghóa laø giaûn dò xueà xoøa. Ñinh Ñöùc Thieän baét chöôùc töôùng Nguyeãn Chí Thanh caû thoùi quen giaûi quyeát coâng vieäc, tính xuïc xaïo xuoáng töøng ñôn vò. Nhö coù laàn töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñi kieåm tra ñoät ngoät moät soá binh traïm, kho taøng ôû vuøng Quaûng Trò, ñeán moät binh traïm thì vieân thöôïng uùy phuï traùch binh traïm ñi sang moät ñôn vò nöõ thanh nieân xung phong chôi, ôû nhaø chæ coù moät thöôïng só tröïc. Ñinh Ñöùc Thieän hoûi tình hình vaø vieân thöôïng só baùo caùo raønh maïch caùc soá lieäu cuûa binh traïm. Vöøa luùc ñoù vieân thöôïng uùy ñi chôi veà. Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ nhaân danh toång tham möu phoù loät lon cuûa vieân thöôïng uùy gaén cho vieân thöôïng só - nhaûy moät luùc boán caáp -, vaø laáy lon cuûa vieân thöôïng só gaén cho vieân thöôïng uùy - giaùng boán caáp. Caâu chuyeän naøy ñöôïc truyeàn nhanh nhö ñieän vaøo suoát caùc binh traïm haäu caàn töø Baéc ñeán Nam, ñaõ khieán caùc haï só quan coá gaéng naém vöõng tình hình binh traïm, hy voïng coù ngaøy gaëp Ñinh Ñöùc Thieän ñeå nhaûy caáp. Coøn caùc chæ huy binh traïm thì ít ai daùm rôøi binh traïm, taát caû ñeàu sôï vieân töôùng maét oác nhoài raâu quai noùn naøy.

Vaän duïng "tö töôûng Hoà Chí Minh" - ñöông nhieân ñöôïc Hoà cho pheùp - töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ coù "saùng kieán" caát daáu vuõ khí, xaêng daàu, quaân nhu v.v... vaøo ñeàn chuøa, nhaø thôø, beänh vieän, tröôøng hoïc, khu chung cö cuûa nhaân daân. Nhö theá, neáu Myõ tieán coâng vaøo ñoù thì daân seõ bò cheát theo vaø phiaù coäng saûn Haø-noäi tha hoà toá caùo Myõ neùm bom baén phaù gieát haïi daân laønh, treû em; phaù hoaïi beänh vieän, tröôøng hoïc, ñeàn chuøa, nhaø thôø v.v... Thí duï nhö vuï neùm bom vaøo beänh vieän Baïch Mai, vaøo tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi (Haø Noäi) v.v... vì thaät ra nhöõng choã ñoù ñaõ ñöôïc Ñinh Ñöùc Thieän ñeå laãn vuõ khí, quaân nhu. Beänh vieän Baïch Mai bò saäp moät boä phaän, nhieàu ngöôøi bò cheát, trong ñoù coù chò ruoät cuûa giaùo sö khoa söû tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp Haø-noäi, laø Traàn Quoác Vöôïng, moät boài buùt hoaït ñaàu cuûa coäng saûn, ñaõ bò Döông Thu Höông chöûi kheùo trong "Anh huøng tænh leû". Coøn ôû tröôøng maãu giaùo ôû Traïm Choâi thì caû caùc chaùu beù laãn coâ daïy treû, laãn meï caùc chaùu ñi thaêm con sô taùn bò cheát gaàn hai chuïc maïng trong ñoù coù em nhoû vaãn haùt treân ñaøi (ôû phiaù Baéc tröôùc 1975) baøi :

"Beù beù baèng boâng

Hai maù hoàng hoàng

Beù ñi sô taùn

Beá em ñi cuøng..."

Phoùng vieân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeán quay phim, chuïp aûnh nhöõng nôi ñoù vaø caû trong vaø ngoaøi nöôùc Vieät Nam ñeàu chöûi Myõ, nhöng ngöôøi ta ñaõ queân chöûi töôùng Ñinh Ñöùc Thieän vaø caùc caáp laõnh ñaïo cuûa haén.

Ñinh Ñöùc Thieän laø vieân töôùng ít veà thaêm vôï con. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát chuyeän thì khen töôùng Thieän maãn caùn, lo vieäc quaân queân vieäc nhaø. Söï thaät khoâng phaûi vaäy. Nguyeân nhaân laø do tính thoâ baïo, cuïc caèn neân coù laàn Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ ñaùnh ñöùa con trai duy nhaát cuûa mình ñeán möùc bò muø moät maét, ñieác moät beân tai vaø trôû thaønh ñieân ñieân, khuøng khuøng. Töø ñoù Ñinh Ñöùc Thieän raát haõn höõu môùi veà nhaø vì khoâng daùm nhìn ñöùa con taøn pheá do chính mình gaây ra.

Thoâ baïo, cuïc caèn nhöng Ñinh Ñöùc Thieän cuõng raát ma giaùo vaø bieát lôïi duïng ngöôøi khaùc khaù laø taøi tình. Thí duï, sau 30-4-75 chính Ñinh Ñöùc Thieän ñaõ bieát goïi tieán só Nguyeãn Vaên Haûo laøm coá vaán kinh teá cho mình. Trong ban coá vaán coøn coù caû Chung Ñöùc Mai. Vaø, töôùng Thieän ñaõ baøy troø môû lôùp nghieân cöùu chính trò cho trí thöùc mieàn Nam, coù khaû ñuû caùc khuoân maët saéc nöôùc cuûa mieàn Nam cuõ nhö phoù thuû töôùng Nguyeãn Vaên Haûo, thaåm phaùn toái cao phaùp vieän Traàn Thuùc Linh, chuaån töôùng Nguyeãn Höõu Haïnh, daân bieåu Ngoâ Coâng Ñöùc, Lyù Quyù Chung, Kieàu Moäng Thu (veà sau laø nhaân tình cuûa Xích Ñieåu - töùc Traàn Minh Töôùc, töøng laø toång thö kyù Hoäi nhaø baùo cuûa coäng saûn Haø-noäi), Chung Ñöùc Mai v.v..., laøm nhö trí thöùc mieàn Nam saép coù choã ñöùng "khaû aùi" trong xaõ hoäi coäng saûn ! Coù bieát ñaâu, ñoù laø baøi baûn ñaàu tieân maø Ñinh Ñöùc Thieän bieåu dieãn ñeå xem nhöõng trí thöùc ñoù "thöùc" hay "nguû", giöõa luùc coäng saûn coøn chöa hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc veà trò an. Caùi lôùp hoïc maø moät beân hoïc sinh laø caùc trí thöùc coù haïng vaø "giaùo sö" chính laø me-xöø Vuõ Khieâu môùi hoïc heát caáp hai phoå thoâng trung hoïc; nguyeân laø giaùo vieân tieåu hoïc cuûa tröôøng mieàn nuùi Laïng Sôn (tröôùc 1945). Sau 1945 vôù ñöôïc caùi gheá chuû nhieäm Vieät Minh cuûa thò xaõ Laïng Sôn, vaø ñeán phong traøo Nhaân Vaên - Giai Phaåm (sau 1954) nhôø vaøo laøm taø-loït naêng noå ôû cöûa Toá Höõu neân ñöôïc loâi coå leân caùi gheá Vieän tröôûng Vieän myõ hoïc Marx-Leùnine !!! Vaäy maø cuõng phaûi thaûo luaän, vieát thu hoaïch töï xæ vaû baûn thaân vaø xæ vaû laãn nhau. Moät soá baûn thu hoaïch ñaày aên naên hoái loãi (ñaõ chaäm chaáp nhaän thaân phaän noâ leä cho coäng saûn) ñöôïc trích ñaêng treân baùo Ñaïi Ñoaøn Keát (Saøi-goøn), nhö baøi cuûa thaåm phaùn Traàn Thuùc Linh, Kieàu Moäng Thu, Lyù Quyù Chung. Lôùp hoïc keát thuùc, Ñinh Ñöùc Thieän cho ra ñôøi caùi Hoäi trí thöùc yeâu nöôùc maø chuû tòch laø vò tieán só queâ ôû Sa-ñeùc, vieát baùo khoe thaønh phaàn lyù lòch raèng boá ñeû laøm ngheà queùt raùc ôû chôï thò xaõ Sa-ñeùc !!! OÂ hoâ ! Thöông haïi quaù thay cho oâng tieán só Leâ Vaên Thôùi !!!

Ñinh Ñöùc Thieän noåi tieáng noùi tuïc vaø ngang böôùng (chaéc yû anh em, hoï haøng laøm lôùn) ñeán ñoä coù laàn cuøng ñi coâng taùc chung vôùi Toá Höõu, uûy vieân boä chính trò kieâm bí thö trung öông coäng ñaûng phuï traùch uûy ban tuyeân huaán trung öông, töôùng Thieän vaãn chöûi lính noùi tuïc, khieán Toá Höõu queâ vôùi thuoäc haï. Toá Höõu löïa lôøi noùi vôùi töôùng Thieän :"Bao giôø anh môùi bôùt noùi tuïc haû anh Thieän ?" Töôùng Thieän cöôøi vaøo maët Toá Höõu maø raèng :"Bao giôø anh thoâi laøm thô thì toâi bôùt noùi tuïc". Toá Höõu beû maët, ñaùnh baøi lôø. Vaø ñeå chöùng minh tính caùch ñoäc ñaùo cuûa mình, khi trôû veà qua Nam-Haø gaëp moät cuoäc hoïp baùo cuûa tænh, töôùng Thieän cöôøi khaø khaø :- Tuïi maøy chæ daùm ñaêng thô cuûa anh Toá Höõu, coøn thô cuûa tao coù baùo naøo daùm ñaêng khoâng ?

Roài Töôùng Thieän ñoïc luoân :

"Theá gian nhaát ñeïp laø l...

Nhaát ngon laø muoái, nhaát khoân laø tieàn."

Vaø thaáy caùi aûnh cuûa laõo ngheä só nhieáp aûnh Voõ An Ninh chuïp caùc nöõ xaõ vieân ñang haùi cheø treân ñoài cheø Ñaøo Giaõ (Phuù Thoï) töôùng Thieän ñeà nghò neân chuù thích vaøo taám aûnh ñoù nhö sau :

"Em ñi leân nuùi haùi cheø

Gaëp thaèng boû meï noù ñeø em ra

Noù boùp roài noù laïi xoa

Ngoaûnh ñi ngoaûnh laïi noù ñuùt caùi maû cha noù vaøo !"

Taát nhieân caû hoäi nghò cöôøi heà heà, keå caû Leâ Ñieàn, bí thö tænh uûy Nam-Haø, ngöôøi ñang chuû trì cuoäc hoïp baùo.

"Nhaát khoân laø tieàn", quaû thaät ñoù laø söï mô öôùc cuûa taát caû nhöõng tuïi coäng saûn choùp bu töø thôøi kyø ñoù, cho ñeán sau naøy laø caùc Nguyeãn Vaên Linh, Ñoã Möôøi, Voõ Vaên Kieät v.v... Ñöông nhieân trong ñoù coù ba anh em nhaø Leâ Ñöùc Thoï, Mai Chí Thoï vaø Ñinh Ñöùc Thieän !

Thôøi gian ôû Saøi-goøn sau 30-4-1975, töôùng Thieän ñaõ thöôøng xuyeân ñeán toøa bieät thöï cuûa oâng Ñöùc AÂm, ôû ñöôøng Gia Long ñeå "chieâm ngöôõng" kho taøng ñoà coå ôû ñoù. Vaø, cuoái cuøng thì gaàn nhö troïn veïn ñoà coå cuûa nhaø oâng Ñöùc AÂm, chuû Ñaïi-nam ngaân haøng, loït heát vaøo tay Ñinh Ñöùc Thieän !

Maëc thì xueà xoøa, nhöng töôùng Thieän aên vaø chôi laïi heát söùc xa hoa, ñuùng kieåu cuûa Hoà Chí Minh. Voán tính thích ñi saên, neân töôùng Thieän ra leänh cho Toång cuïc haäu caàn coäng quaân saûn xuaát nhöõng loaïi ñaïn ñaëc bieät cho khaåu suùng saên ñaëc bieät ñeå ñi saên ngoãng trôøi, vòt trôøi treân soâng Hoàng. Töôùng Thieän hay ñi saên vôùi töôùng Phan Troïng Tueä, boä tröôûng giao thoâng vaø böu ñieän. Nhaø rieâng traàn thieát nhö cung ñieän cuûa vua. AÊn thì ngoïc döông, yeán saøo, baøo ngö, gan gaø thieán; röôïu thì uoáng röôïu ngaâm nhung, saâm caéc keø, raén hoå v.v... hoaëc huyeát chim seû.

Sau caùi cheát cuûa ñaïi töôùng Leâ Troïng Taán ít thaùng thì töôùng Ñinh Ñöùc Thieän ñoät ngoät laên ra cheát. Tin chính thoáng thì noùi töôùng Thieän ngoä naïn khi ñi saên. Nghóa laø bò moät vieân ñaïn baén vaøo ñaàu. Caùch giaûi thích ñoù nghe coù veû hôïp lyù vì töôùng Thieän laø ngöôøi hay ñi saên. Nhöng noù khoâng ñaày ñuû ôû choã ai baén töôùng Thieän ? Hay töï töôùng Thieän baén vaøo ñaàu mình ? Vôùi caây suùng saên daøi gaàn hai meùt ñoù sao ?

Ngoùt ngheùt boán chuïc naêm laên loän ngoaøi chieán tröôøng maø khoâng bò thöông vì bom ñaïn, theá maø cuoái ñôøi, trung töôùng Ñinh Ñöùc Thieän, boä tröôûng boä daàu khí kieâm toång tham möu phoù coäng quaân; kieâm chuû nhieäm toång cuïc haäu caàn coäng quaân; laø uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng töø khoùa 3 vaø ñeán khoùa 4 laø uûy vieân trung öông chính thöùc trong soá 101 uûy vieân chính thöùc cuûa ban chaáp haønh trung öông coäng ñaûng, laïi cheát vì ñaïn baén... vòt trôøi.

Ñuùng laø quaû baùo nhaõn tieàn. Bôûi caùi söï thaät maø coäng ñaûng Vieät Nam coá tình che daáu veà caùi cheát cuûa Ñinh Ñöùc Thieän cuoái cuøng cuõng loä ra ngoaøi. Keû baén cheát töôùng Thieän chính laø ñöùa con trai duy nhaát cuûa töôùng Thieän. Ñöùa con bò töôùng Thieän ñaùnh muø maét, hoûng moät tai vaø trôû thaønh khuøng khuøng ñoù ñoät nhieân leân côn ñieân, xaùch khaåu suùng saên maø Ñinh Ñöùc Thieän ñang chuaån bò ñi saên vòt trôøi, baén vaøo ñaàu Ñinh Ñöùc Thieän, vieân töôùng thaân caän cuûa hoï Hoà, coù beà daøy toäi aùc vôùi nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. Thieän maø aùc neân phaûi cheát thaûm khoác nhö vaäy, leõ trôøi thaät laø coâng baèng.

 

 

 

T Ö ÔÙ N G C A O B OÀ I

Quy luaät ñoái xöùng döôøng nhö ñuùng trong moïi tröôøng hôïp, keå caû nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät. Tyû nhö, ôû mieàn Nam tröôùc 1975 coù töôùng cao boài thì ôû mieàn Baéc cuõng coù moät töôùng cao boài. Coù ngöôøi cho raèng ôû Vieät Nam töø coå chí kim, chöa bao giôø coù ngöôøi côõi ngöïa chaên boø ñaøn, neân chöõ "cao boài" ñaây khoâng phaûi laø anh chaøng chaên boø theo tieáng Myõ, maø laø theo tieáng Vieät hoaøn toaøn, nghóa laø "boài caáp cao" hoaëc "laøm boài cho caáp cao". Caû hai nghóa ñeàu xöû duïng ñöôïc tuøy hoaøn caûnh cuï theå.

Töôùng "cao boài" ôû mieàn Nam thì löøng danh treân baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc nhieàu roài. Cho neân baøi naøy chæ ñeà caäp ñeán töôùng "cao boài" cuûa mieàn Baéc coäng saûn. Ñoù laø thieáu töôùng Phuøng Theá Taøi, töøng giöõ cuøng moät luùc caùc chöùc vuï : tö leänh binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân, phoù toång tham möu tröôûng coäng quaân Vieät Nam kieâm toång cuïc tröôûng toång cuïc haøng khoâng daân duïng.

Töôùng Phuøng Theá Taøi nguyeân laø ngöôøi huyeän Thöôøng Tín (Haø-ñoâng cuõ), caùch trung taâm Haø-noäi khoaûng 25 km. Tröôùc naêm 1945, chôï huyeän Thöôøng Tín raát laø nhoän nhòp, saàm uaát, coù baùn caû traâu, ngöïa vaø caû voi, cuõng nhö moät soá thuù döõ khaùc. Ngay phoá huyeän cuõng coù moät soá nhaø thoå, coâ ñaàu. Cuoái tuaàn, caùc oâng tham oâng phaùn thöôøng troán vôï ruû nhau ñi chôi coâ ñaàu ôû chôï Thöôøng Tín, an toaøn hôn ñi coâ ñaàu ôû Khaâm Thieân, vì sôï caùc baø vôï ñeán ñaùnh ghen. Nhaø vaên Nguyeãn Tuaân, khi coøn treû, cuõng hay lui tôùi coâ ñaàu chôï Thöôøng Tín giaûi saàu, gôïi höùng.

Xuaát thaân trong moät gia ñình ngheøo, khoâng noâng, khoâng coâng, laøm caùc ngheà khoâng roõ raøng ôû xoù chôï Thöôøng Tín, cha meï Phuøng Theá Taøi ñaõ sôùm boû caùc con lôùn leân lay laét quanh chôï. Vì theá, Phuøng Theá Taøi laø moät daïng treû buïi ñôøi ôû chôï huyeän. Hôn möôøi tuoåi ñaàu, Phuøng Theá Taøi boû nhaø ra Haø-noäi, ñeán OÂ quan chöôûng ngoài xeáp haøng chôø ngöôøi ñeán möôùn veà laøm thaèng nhoû. Ngöôøi ñeán möôùn Phuøng Theá Taøi laø moät baø vôï oâng kyù hoûa xa ôû tænh Yeân Baùi. Maùu buïi ñôøi du ñaõng neân Phuøng Theá Taøi khoâng ôû trong nhaø oâng kyù hoûa xa ôû Yeân Baùi ñöôïc bao laâu thì ñaõ boû troán leân taøu hoûa tìm ñöôøng sang Vaân Nam, beân Taøu, baùm vaøo moät gia ñình tieåu thöông ngöôøi Vieät Nam coù cöûa tieäm ôû thò traán Moâng Töï, thuoäc tænh Vaân Nam, beân Taøu. Nhöng roài, caùi tính ngoã ngöôïc naåy maàm töø xoù chôï huyeän Thöôøng Tín (Vieät Nam) cuûa Phuøng Theá Taøi khieán chæ ít laâu sau laø phaûi boû nhaø chuû ra chôï Moâng Töï aên xin. Chính ôû ñaây, Phuøng Theá Taøi ñaõ gaëp moät ngöôøi Vieät Nam laøm ngheà hôùt toùc daïo, teân laø Vuõ Anh cöu mang ñem veà nhaø nuoâi vaø nhaän laøm con nuoâi. Thôøi kyø ñoù nhaø Vuõ Anh ñaõ coù laàn laø choã maø Hoà Chí Minh taù tuùc, do Hoaøng Vaên Hoan giôùi thieäu ñeán. Hoà ñaõ daïy cho Vuõ Anh bieát chöõ quoác ngöõ vaø ñaõ coù nhaän xeùt raèng Vuõ Anh laø ngöôøi doát nhaát nöôùc Vieät Nam. Bôûi vì caùc baøi vôû Hoà vieát ñeå göûi veá Vieät nam, nhö lôøi Hoà nhaän xeùt, heã maø Vuõ Anh ñoïc maø hieåu thì caû nöôùc Vieät nam ñeàu hieåu. AÁy theá maø sau naøy khi Hoà cöôùp ñöôïc quyeàn cai trò ôû Vieät Nam, Hoà ñaõ traû ôn nhöõng böõa aên "Sieáu maãu" ôû nhaø Vuõ Anh baèng caùch cho Vuõ Anh giöõ chöùc thöù tröôûng thöù nhaát boä coâng nghieäp naëng kieâm bí thö ñaûng ñoaøn cuûa boä !!!

Vuõ Anh ngaøy ngaøy xaùch hoøm ñoà ngheà ñi khaép laøng xoùm ôû Moâng Töï hôùt toùc daïo kieám aên, coøn Phuøng Theá Taøi töø tin mô ñaõ ra chôï Moâng Töï xem coù ai möôùn laøm nhöõng vieäc vaët nhaát thôøi thì laøm, nhö quyeùt doïn choã baùn haøng, khieâng haøng. Ngaøy naøo khoâng coù vieäc thì cuøng luõ treû buïi ñôøi ñaùnh ñinh, ñaùnh ñaùo, aên caép vaët ôû caùc vöôøn hoaëc aên xin caùc khaùch quen. Naêm thaùng qua ñi, Phuøng Theá Taøi ñaõ trôû thaønh moät thanh nieân vaïm vôõ vaø noåi tieáng lieàu maïng, daùm ñaâm thueâ cheùm möôùn. Moät laàn Hoaøng Vaên Hoan veà Vaân Nam phuû ñeå tuyeân truyeàn "caùch maïng", caàn coù ngöôøi baûo veä ñeå ñoái phoù vôùi ñaøn em cuûa oâng Vuõ Hoàng Khanh (töùc oâng giaùo Giaûng) neân Vuõ Anh sai Phuøng Theá Taøi ñi baûo veä Hoaøng Vaên Hoan. Söï quen bieát môùi naøy ñaõ môû ra böôùc ngoaët môùi cho soá phaän cuûa Phuøng Theá Taøi. Ñöôïc Hoaøng Vaên Hoan giôùi thieäu, Phuøng Theá Taøi vaøo hoï tröôøng quaân söï Hoaøng Phoá cuûa Taøu. Khi ra tröôøng, Phuøng Theá Taøi ñöôïc ñeo lon trung uùy, laøm ñaëc vuï, vì Taøi baén suùng raát gioûi. Vôùi khaåu "poø-khooïc" trong tay, trong voøng 20 meùt, Taøi coù theå baén baùch phaùt baùch truùng.

Ñuùng thôøi kyø ñoù, Hoà veà bieân giôùi Vieät Nam ñeå hoaït ñoäng. Vaø, Hoà thöôøng xuyeân ñi töø Taøu veà Vieät Nam vaø ngöôïc laïi. Hoaøng Vaên Hoan ñaõ giôùi thieäu cho Taøi laøm baûo veä rieâng cho Hoà, nhöng khoâng cho Taøi bieát roõ Hoà laø ai, chæ goïi laø "laõo ñoàng chí". Vì laø trung uùy ñaëc vuï cuûa quaân Töôûng neân Taøi baûo veä Hoà ñi treân nöôùc Taøu raát thuaän lôïi. Khoâng nhöõng khoâng bò lyù dòch xeùt hoûi, maø Taøi coøn xaùch nhieãu caùc haøo lyù ñeå laáy röôïu thòt aên nhaäu vaø cöôùp caû ngöïa cho Hoà cöôõi. Voán maùu du ñaõng, laïi thaáy Hoà chaúng coù gì ñaùng kính phuïc, laïi hay bò Hoà baét beû, Taøi thöôøng vaëc laïi Hoà vaø cuoái cuøng Taøi nhaát ñònh khoâng chòu baûo veä Hoà nöõa.

Vaøo dòp naêm 1945, khi chính quyeàn Vieät Minh ôû thò xaõ Laøng Sôn hình thaønh, Vuõ Khieâu ñöôïc cöû laøm chuû nhieäm Vieät Minh cuûa Laïng Sôn, coøn Phuøng Theá Taøi ñöôïc cöû giöõ chöùc vuï uûy vieân quaân söï cuûa tænh. Vaø cuoái naêm 1946, Taøi ñöôïc bieân cheá vaøo quaân chính qui. Laàn phong quaân haøm ñaàu tieân, khi Voõ Nguyeân Giaùp laø ñaïi töôùng toång tö leänh thì Phuøng Theá Taøi ñöôïc phong caáp ñaïi taù. Maùu du ñaõng, cao boài vaãn vaäy, Taøi thöôøng xaùch ba-toong ñaùnh lính vaø chöûi lính. Taøi raát gheùt lôùp lính vaø só quan coù nguoàn goác hoïc troø hoaëc töø lôùp treân trong xaõ hoäi. Caùi maëc caûm ñoù laøm Taøi cöïc kyø hung haêng, thoâ baïo vôùi caáp döôùi. Trong hoäi nghò quaân söï naêm 1951 ôû Tuyeân Quang, Hoà ñaõ goïi Taøi ñeán tröôùc maët vaø hoûi :

- Chuù laø Phuøng Theá Taøi phaûi khoâng ?

- Thöa Baùc, vaâng.

Taøi vöøa döùt lôøi thì Hoà cho Taøi moät baït tai. Bò ñaùnh, Taøi noåi khuøng :

- Sao baùc daùm ñaùnh toâi ?

Hoà nghieâm gioïng :

- Chuù chæ môùi ñeo lon ñaïi taù maø daùm ñaùnh chöûi, haï nhuïc caùc ñoàng chí só quan keá caän vaø chieán só trong ñôn vò. Nay baùc laø chuû tòch nöôùc, taùt moät ñaïi taù nhö chuù thì coù gì laø laï. Phaûi khoâng ?

Taøi im laëng. Hoà tuûm tæm cöôøi hoûi tieáp :

- Chuù giaän baùc laém haû ? haõy noùi thöïc ñi.

Taøi gaät ñaàu. Hoà noùi :

- Chuù töï aùi vaø xaáu hoå neân töùc giaän. Theá thì nhöõng anh em bò chuù ñaùnh chöûi cuõng coù taâm traïng nhö chuù baây giôø. Coù ñuùng khoâng ?

Taøi laïi gaät ñaàu. Hoà laïi noùi :

- Vaäy töø nay chuù coù höùa vôùi baùc laø khoâng ñaùnh chöûi caùn boä, chieán só döôùi quyeàn khoâng ?

Taøi ñöùng nghieâm :

- Thöa baùc, toâi xin höùa.

Phuøng Theá Taøi chæ höùa leøo cho qua chuyeän. Maùu cao boài coøn trong huyeát quaûn neân Taøi vaãn tieáp tuïc ñaùnh vaø chöûi thuoäc caáp. Coøn Hoà, taùt tai Taøi cuõng chæ laø laøm troø aûo thuaät ñeå tuyeân truyeàn cho baûn thaân, ñaët ra caùc huyeàn thoaïi veà mình maø thoâi. Cho neân Taøi vaãn ñöôïc Hoà giao cho nhöõng nhieäm vuï quan troïng, tuy khoâng leân lon. Thí duï, Traàn Quyù Hai, laø thieáu töôùng, laïi laø uûy vieân döï khuyeät trung öông coäng ñaûng maø chæ giöõ chöùc phoù toång tham möu tröôûng maø thoâi. Coøn Phuøng Theá Taøi, tuy chæ laø ñaïi taù, khoâng naèm trong trung öông, nhöng laïi vöøa giöõ chöùc phoù toång tham möu tröôûng kieâm tö leänh vaø chính uûy binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân, moät binh chuûng cöïc kyø hieän ñaïi vaø quan troïng cuûa coäng quaân Vieät Nam. Thaät laø moät trôøi moät vöïc so vôùi loaïi ñaïi taù "ba sao" coø moài, ñi ñaâu cuõng khoe bieát nhieàu vaø quan troïng nhöng khoå noãi chæ laø ñeä töû kieâm laù baøi cuûa töôùng an ninh Döông Thoâng ! (töø sau 1976, quaân giai trong coäng quaân Haø-noäi boû caáp thöôïng taù "3 sao", töø trung taù "hai sao" leân thaúng ñaïi taù nhöng chæ coù 3 sao, vaãn bò leùp veá vôùi ñaïi taù "4 sao").

Thaät quaû Taøi ñaõ khoâng uoång coâng Hoà vaø boä chính trò coäng ñaûng tín nhieäm. Thí duï trong vuï maáy thanh nieân mieàn Nam baát maõn vì bò ñoái xöû baát coâng, ñaõ cöôùp tænh Ninh Bình, giöõ bí thö vaø chuû tòch tænh cuøng tröôûng ty coâng an laøm con tin. Töôùng Toâ Kyù ñöôïc leänh ñem quaân "deïp loaïn", ñaõ thuyeát phuïc soá thanh nieân ñoù ñaàu haøng vaø höùa seõ khoan hoàng cuõng nhö seõ xem xeùt nhöõng khieáu naïi cuûa hoï. Treân ñöôøng veà gaëp Phuøng Theá Taøi. Taøi cho ñem taát caû soá thanh nieân ñoù ra bôø soâng Ñoan Vó (Phuû Lyù) baén cheát heát. Töôùng Toâ Kyù khieáu naïi leân caáp treân. Nhöng boä chính trò coäng ñaûng ra maët uûng hoä quyeát ñònh cöùng raén cuûa Phuøng Theá Taøi; vaø, cuõng töø ñoù ngoâi sao chieáu meänh cuûa töôùng Toâ Kyù, tö leänh quaân khu Taây Baéc bò lu môø; coù luùc ñaõ bò ngoài chôi xôi nöôùc ôû toøa bieät thöï loäng laãy ñöôïc xaây döïng môùi ôû thò xaõ Haø-ñoâng.

Sau ñoù laïi ñeán vuï taân binh goác Haø-noäi, naêm 1970, cöôùp ñoaøn taøu hoûa trong dòp Teát nguyeân ñaùn, baét nhaân vieân treân taøu laøm con tin, ñoøi coù coâng baèng trong thi haønh luaät nghóa vuï quaân söï. Vì khi ñoù con daân thì bò baét lính, coøn con em "laõnh ñaïo" thì khoâng. Vaø, neáu nhö coù bò baét lính thì khoâng phaûi ñi laøm bia ñôõ ñaïn, maø ñeå maëc aùo lính ñi hoïc ôû caùc tröôøng quaân söï cao caáp ôû Nga-xoâ hoaëc caùc nöôùc Ñoâng-aâu, hoaëc hoïc caùc tröôøng ñaïi hoïc khaùc ôû nöôùc ngoaøi theo hoïc boãng daønh cho quaân ñoäi. Moät laàn nöõa Phuøng Theá Taøi laïi ra tay. Taøi duøng tröïc thaêng ñoå quaân xuoáng phuïc kích ôû ga Vieät Trì (Vónh Phuù), duøng loa keâu goïi taân binh xuoáng saân ga ñaàu thuù seõ tha toäi. Gaàn hai traêm taân binh goác Haø-noäi xin ñaàu thuù. Phuøng Theá taøi khoan hoàng nhö "ñaõ höùa" baèng caùch cho baén cheát heát ôû bôø soâng Baïch haïc (Vieät Trì). Thuoäc caáp kinh hoaøng gôïi yù raèng :"Hoï ñaõ ra haøng ngay khi keâu goïi vaø lôøi höùa khoan hoàng thì sao ? Vaû chaêng hoï treû quaù, daïi doät maø thoâi vaø gieát nhö theá thì nhieàu quaù !" Phuøng Theá Taøi ñaõ ñaäp gaäy ba-toong xuoáng ñaát vaø quaùt thuoäc haï :- Ñaây laø yù trung öông. Khoan hoàng con cuû c... Ñ...meï, thieáu gì lính maø khoâng baén cha noù ñi caùi luõ nöùt maét ñaõ voâ kyû luaät naøy. Ñ... meï thaèng naøo coøn noùi nöõa tao cuõng cho baén luoân !

Coù ngöôøi nghe chuyeän ñaõ voã ñuøi khen Phuøng Theá Taøi laø "töôùng ra töôùng" vì ñaõ heát söùc nghieâm khaéc trong kyû luaät quaân söï. Nöïc cöôøi raèng söï thöïc khaùc hoaøn toaøn. Ñoù laø caâu chuyeän xaåy ra vaøo naêm 1971, vöøa ñuùng moät naêm sau ngaøy Phuøng Theá Taøi ra leänh baén cheát gaàn hai traêm taân binh "voâ kyû luaät" ôû beán soâng Baïch haïc (Vieät Trì). Chaúng laø con trai Phuøng Theá Taøi cuõng vöøa bò baét lính, ñeo lon binh nhì trong tieåu ñoaøn teân löûa ñaët ôû saân vaän ñoäng Haøng Ñaåy, ngay trung taâm Haø-noäi, thuoäc trung ñoaøn phoøng khoâng baûo veä thuû ñoâ Haø-noäi, ñang chôø leân ñöôøng sang Nga-xoâ hoïc veà quaân söï. Coù maùu löu manh, cao boài, laïi yû theá cha laø tö leänh binh chuûng, haén thöôøng boû ra ngoaøi ñôn vò la caø bia boït, choïc gheïo ñaøn baø con gaùi, ñaùnh loän. Moät hoâm giöõa tröa haén ñoøi ra traïi ñi "coâng chuyeän". Vieân ñaïi uùy tröïc ban khoâng cho pheùp. Theá laø haén veà phoøng laáy suùng ra baén cheát guïc vieân ñaïi uùy tröïc ban treân baøn laøm vieäc. Moïi ngöôøi giöõ haén laïi vaø ñieän thoaïi cho Phuøng Theá Taøi hay. Ngoài xe hôi ñeán saân vaän ñoäng Haøng Ñaåy, vöøa thaáy con, Phuøng Theá Taøi quaát cho thaèng con "voâ kyû luaät baén cheát caáp treân" vaøi ba-toong vaø loâi leân xe hôi boû ñi. Vieân ñaïi uùy cheát khoâng nhaém ñöôïc maét. Coøn thaèng con voâ kyû luaät cuûa vieân "töôùng ra töôùng" ñoù bò ñaåy qua Nga-xoâ baèng chuyeán maùy bay cuûa haõng Aeùroflot sôùm nhaát ñeå thaû boä treân bôø soâng Volga ngaém moâng vaø ngöïc caùc coâ gaùi Nga phoáp phaùp, chôø ngaøy vaøo hoïc moät tröôøng quaân söï cao caáp ñeå sau naøy noái nghieäp cha.

Coøn Phuøng Theá Taøi, vaãn cöù laø ñaïi taù phoù toång tham möu tröôûng kieâm tö leänh binh chuûng phoøng khoâng - khoâng quaân. Vaø, ñeán sau 1976 thì ñöôïc gaén lon thieáu töôùng kieâm theâm chöùc toång cuïc tröôûng toång cuïc haøng khoâng daân duïng.

*

* *

Qua chaân dung vaøi vieân töôùng coäng saûn Haø-noäi, coù theå hieåu theâm phaàn naøo veà toäi aùc cuûa taäp ñoaøn Hoà Chí Minh ñoái vôùi nhaân daân vaø toå quoác Vieät Nam. Vaø, giöõa caùi luùc coäng saûn Vieät Nam ñang tung hoûa muø chieâu thöùc "hoøa hôïp hoøa giaûi", chuùng ta caàn tænh taùo ghi nhaän yù kieán raèng :"ñöøng nghe coäng saûn noùi maø nhìn coäng saûn laøm" ñeán luùc naøy vaãn coøn coù giaù trò laø moät lôøi khuyeân saùng suoát ñeå nhaän dieän caùc loaïi coø moài thì thoït nhö caùc boùng ma ra haûi ngoaïi, laøm caùi vieäc na naù nhö Ñinh Ñöùc Thieän vaø Phuøng Theá Taøi - nghóa laø laøm lôïi cho coäng saûn ñoäc taøi baèng moïi giaù vaø laøm haïi taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ laø hoaëc may maén chöa laø naïn nhaân cuûa coäng saûn.

Thaùng 6-1993

 

 

 

 

L A O Ñ OÄ N G V I EÄ T N A M

D Ö ÔÙ I AÙ C H C OÄ N G S AÛ N

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ngay töø khi chöa coù chính quyeàn, oâng Hoà Chí Minh vaø caùc ñeä töû thaân caän cuûa oâng ta khoâng chæ tuyeân boá coâng khai, maø coøn ghi vaøo caùc vaên kieän cuûa ñaûng Coäng saûn Ñoâng döông, raèng giai caáp coâng nhaân Vieät Nam laø löïc löôïng noøng coát cuûa caùch maïng (voâ saûn) ôû Vieät Nam vaø chuû nghóa coäng saûn chính laø theá giôùi quan cuûa giai caáp coâng nhaân. Taát nhieân ñaáy khoâng phaûi laø "phaùt minh" cuûa oâng Hoà vaø ñeä töû maø ñoù chæ laø môù lyù luaän hoå loán ñöôïc sao cheùp cuûa ñaûng coäng saûn Nga-xoâ vaø sau naøy theâm tyù gia vò quan ñieåm cuûa oâng Mao Traïch Ñoâng, nghóa laø caùi khaùi nieäm veà söï lieân minh cuûa hai giai caáp coâng nhaân vaø noâng daân.

Cho neân, khi baèng söï löøa doái, oâng Hoà Chí Minh vaø ñeä töû cöôùp ñöôïc quyeàn laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam, thì, ñoàng thôøi keâu goïi giai caáp coâng nhaân phaùt huy tính tieân phong caùch maïng, cuøng chæ thò cho caùc caáp laõnh ñaïo cuûa ñaûng coäng saûn vaø chính quyeàn phaûi chaêm lo ñaëc bieät ñeán ñôøi soáng tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa giai caáp coâng nhaân. Ñaùng buoàn laø taát caû nhöõng lôøi noùi hoa myõ ñoù vaø caùc vaên kieän ñaày töø ngöõ noå roøn nhö baép rang ñoù, trong suoát nöûa theá kyû do coäng saûn ñoäc ñaûng caàm quyeàn ôû Vieät Nam, chöa bao giôø thaønh hieän thöïc troïn veïn. Bôûi chæ coù veá duy nhaát ñöôïc thöïc hieän laø "tính tieân phong caùch maïng". Nghóa laø, noùi cho deã hieåu, "thaét löng buoäc buïng trong höôûng thuï" vaø "laøm ngaøy khoâng ñuû, tranh thuû laøm ñeâm, laøm theâm ngaøy nghæ" vôùi tinh thaàn "moät ngöôøi laøm vieäc baèng hai; moät ngöôøi laøm vieäc baèng ba ñeå xaây döïng vaø hoaøn thieän chuû nghóa xaõ hoäi" - moät caùi baùnh veõ vó ñaïi, tröøu töôïng veà noäi dung vaø mô hoà veà thöïc hieän.

 

 

S ÖÏ T H AÄ T Ñ A U L OØ N G

Lyù luaän thì nhö treân, trong caùc vaên baûn giaáy traéng möïc ñen, daáu son ñoû choùi vôùi chöõ kyù cuûa ñuû moïi boä maët "ñaày tôù trung thaønh cuûa nhaân daân" nhö Hoà Chí Minh, Tröôøng Chinh, Leâ Duaån, Phaïm vaên Ñoàng, Leâ ñöùc Thoï, Leâ thanh Nghò vaø Hoaøng quoác Vieät. Nhöng thöïc teá hoaøn toaøn nguôïc 180 ñoä. Neáu ôû theá giôùi töï do, coâng ñoaøn laø toå chöùc cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng nhaèm baûo veä quyeàn lôïi tröôùc giôùi chuû vaø chính quyeàn, thì ôû Vieät Nam döôùi thôøi Hoà Chí Minh cho ñeán taän baây giôø, toå chöùc coâng ñoaøn laø caùi xieàng phaùp lyù vaø toå chöùc maø ñaûng coäng saûn (coù nghóa tuïi caàm quyeàn choùp bu) khoaùc vaøo coå ngöôøi coâng nhaân, cuõng gioáng kieåu quoác hoäi buø nhìn hieän nay ñoái vôùi toaøn daân.

Thí duï : ôû Ñoaïn baûo döôõng ñöôøng boä soá 2, ban chuû nhieäm (töùc chính quyeàn) qui ñònh möùc laøm vieäc cho coâng nhaân ñaøo ñaát baäc moät laø 3 meùt khoái ngaøy, nhöng coâng ñoaøn phaùt ñoäng thi ñua xin naâng leân laø 3 meùt khoái röôõi. ÔÛ nhaø maùy soá 2 böu ñieän - truyeàn thanh, giaùm ñoác ñònh möùc cho coâng nhaân baäc moät phaûi eùp ñöôïc 1.200 maøng loa/ngaøy coâng, nhöng coâng ñoaøn ñoäng vieân coâng nhaân ñeå naâng leân 1.500 roài laïi leân 1.800 maøng loa/ngaøy coâng. Hai thí duï cuï theå ôû treân cuõng laø hình aûnh chung ôû toaøn theå nhaø maùy, coâng tröôøng ôû Vieät Nam coäng saûn. Ñaõ theá, coâng nhaân coøn bò coâng ñoaøn lieân keát vôùi ñaûng vaø chính quyeàn toå chöùc "hoäi thaûo" (töùc ngaøy hoäi thao taùc kyõ thuaät) ñeå "phaùt hieän" ra naêng suaát cao nhaát coù theå ñöôïc, nhaèm ñem chæ tieâu naêng suaát cuûa ngaøy "hoäi thaûo" laøm ñònh möùc thoâng thöôøng trong saûn suaát haøng ngaøy. Nghóa laø nhöõng ngöôøi coâng nhaân duø ôû tuoåi taùc khaùc nhau, söùc khoûe khaùc nhau... ñeàu phaûi nhaän chung moät ñònh möùc laøm kieät söùc ñeán gioït moà hoâi cuoái cuøng. Coøn neáu ai khoâng ñaït ñònh möùc thì cöù ôû maõi baäc luông cuõ hoaëc bò sa thaûi (töùc ra khoûi bieân cheá) hoaëc bò chuyeån laøm vieäc khaùc, ñi nôi khaùc vaø bò haï löông cho phuø hôïp vôùi coâng vieäc môùi.

Ngoaøi caùi goïi laø "8 giôø vaøng ngoïc" baét buoäc trong saûn xuaát, ngöôøi coâng nhaân coøn bò caùc toå chöùc coâng ñoaøn, nöõ coâng, thanh nieân vaø ñaûng huy ñoäng laøm theâm döôùi hình thöùc : laøm ngoaøi ca vì chuû nghóa xaõ hoäi ñeå doïn veä sinh coâng nghieäp ôû nhaø maùy; laøm theâm saûn phaåm ngoaøi giôø ñeå "ñeàn ôn Baùc Hoà", ñeå uûng hoä ñoàng baøo mieàn Nam; gaùnh theâm chæ tieâu saûn xuaát cuûa nhau ñeå taùch moät soá lao ñoäng luaân phieân ñi lao ñoäng noâng nghieäp 3 thaùng/naêm. Chöa keå laø coøn phaûi chia nhau luaân phieân canh gaùc ban ñeâm ôû nhaø maùy, kho taøng vaø ñöôøng phoá. Thaäm chí, ngaøy Teát Nguyeân Ñaùn, ñöôïc nghæ coù hai ngaøy röôõi thì ñaõ maát caû ngaøy Muøng Moät ñi troàng caây gaây röøng, phaûi töï tuùc phöông tieän ñi laïi vaø nhieàu nôi, nhieàu choã coâng nhaân coøn phaûi goùp tieàn mua caây gioáng !

Ngay ñeán ngaøy 1-5, ngaøy hoäi cuûa ngöôøi lao ñoäng thì coâng nhaân töø tröôùc ñoù caû vaøi thaùng, "bò" thoâng qua toå chöùc coâng ñoaøn ñaõ laøm quyeát taâm thö göûi leân ñaûng vaø chính quyeàn xin taêng chæ tieâu naêng suaát cuï theå, xin laøm theâm giôø, xin hieán caùc ngaøy leã, caùc ngaøy nghæ pheùp, xin laøm buø cho ñoàng ñoäi bò oám ñau ñeå laáy thaønh tích chaøo möøng ngaøy 1-5 vaø keát hôïp ngaøy sinh (rôûm) cuûa Hoà Chí Minh 19-5. Vì khoâng phaûi chæ ngöôøi lao ñoäng ôû nhaø maùy, coâng tröôøng môùi bò troùi trong toå chöùc coâng ñoaøn, maø taát caû caùn boä, coâng nhaân vieân ôû caùc tröôøng, caùc vaên phoøng ñeàu phaûi ñeo caùi goâng kieåu môùi ñoù, nghóa laø taát caû ñeàu laø ñoaøn vieân coâng ñoaøn, bò coâng ñoaøn "caûi taïo" leøo laùi ñeán möùc thaønh phaûn xaï coù ñònh hình. Moät thí duï cuï theå, ngay nhö giaùo sö söû hoïc cuûa tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp Haø-noäi laø Traàn quoác Vöôïng (chaùu ruoät cuûa thaåm phaùn Traàn Thuùc Linh, coäng saûn naèm vuøng ôû mieàn Nam tröôùc thaùng 4-1975) duø ñaõ ñöôïc cho qua Myõ nghieân cöùu theâm ôû tröôøng ñaïi hoïc Cornell, nhöng theo thoùi quen neân baøn tay "boài buùt" vaãn phaûi ñoùng goùp thaønh tích chaøo möøng "boác thôm" hoï Hoà nhaân dòp 1-5-1991 (ñoïc baøi "Noãi aùm aûnh cuûa quaù khöù" treân baùo Ñaát Môùi, soá 5-6 naêm 1991).

Moät daïng coâng nhaân môùi cuûa cheá ñoä coäng saûn ôû Vieät Nam laø caùc ngheä syõ, dieãn vieân, cuõng bò söû duïng theo loái vaét chanh boû voû. Ñieån hình laø nhaø vaên Leâ Baøu bò ñieàu veà laøm nhaân vieân queùt doïn ñeàn Ngoïc Sôn (Haø-noäi); nhaø vaên Traàn Leâ Vaên, laøm nhaân vieân Ty vaên hoùa Haø Taây; nhaø vaên Quang Duõng (taùc giaû baøi thô Taây tieán vaø chuyeän ngaén Xieác khæ...) coù moät thôøi veà laøm nhaân vieân ôû Toång cuïc laâm nghieäp; nhaø ngoân ngöõ hoïc noåi tieáng Cao xuaân Haïo (con trai hoïc giaû Cao xuaân Huy) laøm nhaân vieân tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp Haø-noäi; soaïn giaû töï ñieån y-döôïc Phaùp-Vieät ñaàu tieân ôû Baéc Vieät Nam; Traàn Ñaïi Vaên, laøm ngheà ñaøo ñaát ñaët giaây ñieän thoaïi; ca só Thanh Hieáu (cuøng thôøi vôùi Khuaát duy Traùc) laø nhaân vieân sôû vaên hoùa y nhö nöõ ca só noåi danh moät thôøi Minh Ñoå; anh em caùc nhaïc syõ Hoaøng Giaùc - Hoaøng Kim laøm lao coâng laët vaët; dieãn vieân xieác noåi tieáng Myõ Kim nay laø nhaân vieân baùn gaïo ôû cöûa haøng löông thöïc Voõ vaên Taàn (Saøi-goøn); caùc caàu thuû ñaù boùng noåi tieáng moät thôøi nhö Thònh (coùc), Baåy, Quang Minh, Quøy v.v... töø khi khoâng coøn ôû ñoäi Hoaøng Dieäu, nay veà giaø vaãn chæ laø nhaân vieân baäc 2, baäc 3 hoaëc coâng nhaân baäc 2, baäc 3. Chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam ñaõ ma giaùo taùch löông cuûa loaïi "coâng nhaân ngheä syõ" laøm hai phaàn : löông cô baûn vaø phuï caáp boài döôõng. Thoâng thöôøng löông cô baûn ñeàu laø 45 ñoàng/thaùng (tieàn Haø-noäi), coøn phuï caáp boài döôõng tuøy möùc ñoä vaø soá ñeâm bieåu dieãn hoaëc soá traän thi ñaáu maø ñöôïc töø 60 ñoàng/thaùng ñeán 120 ñoàng/thaùng. Nhöng khi khoâng coøn söû duïng hoï trong bieåu dieãn, thi ñaáu ñöôïc nöõa thì hoï chæ coøn ñoàng löông cô baûn maø bò caét heát phaàn boài döôõng. Coù ngöôøi phaån uaát ñaõ phaùt ñieân hoaëc töï töû nhö ca syõ noåi tieáng Khaùnh Vaân hoaëc ngheä syõ xieác Hoa (voi).

 

 

H EÄ T H OÁ N G B AÙ N H V EÕ

Neáu nghieân cöùu theo kieåu trí thöùc "thaùp ngaø" thì cheá ñoä do Hoà chí Minh thieát laäp ôû Vieät Nam, cho ñeán taän hieän nay, coù ñuû loaïi chæ thò, nghò quyeát, phaùp leänh, luaät v.v... ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi coâng nhaân. Nhöng thöïc teá ñoù laø môù giaáy loän goùp vaøo saûn phaåm tuyeân truyeàn, quaûng caùo cho cheá ñoä coäng saûn; laø caùi moài giun ôû löôõi caâu ñeå caâu nhöõng ngöôøi nheï daï.

- Luaät goác (töùc hieán phaùp) qui ñònh caùc quyeàn töï do baàu cöû, öùng cöû; quyeàn ngoân luaän; ñi laïi; laäp hoäi; quyeàn lôïi ñöôïc lao ñoäng (nghóa laø khoâng bò thaát nghieäp) v.v... Nhöng, trong thöïc teá ngöôøi coâng nhaân chaúng ñöôïc höôûng moät thöù quyeàn naøo. Ngay ñeán baàu cöû vaø öùng cöû trong noäi boä caùi goïi laø "toå chöùc cuûa giai caáp coâng nhaân" (töùc coâng ñoaøn) cuõng do ñaûng chæ ñònh. Thö kyù coâng ñoaøn, duø ôû caáp naøo, ñöông nhieân phaûi coù chaân trong caáp uûy ñaûng töông ñöông vaø do caáp boä ñaûng chæ ñònh ra giöõ caùi "gheá thö kyù". Thí duï ôû Saøi-goøn hieän nay, Thò Khaùnh laø chuû tòch coâng ñoaøn thaønh phoá vì coù chaân trong thaønh uûy vaø ñöôïc phaân coâng chòu traùch nhieäm laõnh ñaïo coâng taùc coâng ñoaøn, neân duø khoâng coù ai baàu thì Thò Khaùnh cuõng vaãn cöù laø chuû tòch coâng ñoaøn thaønh phoá. Cuõng nhö vaäy, quyeàn ngoân luaän ñöôïc bieåu hieän cuï theå qua tôø baùo Coâng nhaân giaûi phoùng hay tôø Lao ñoäng, nhöng boä bieân taäp cuûa caùc tôø baùo ñoù ñeàu do chuû tòch toång coâng ñoaøn hoaëc coâng ñoaøn tænh thaønh chæ ñònh; aên löông cuûa cô quan coâng ñoaøn vaø thöôøng laø toång bieân taäp cuõng chính laø moät uûy vieân ban thö kyù coâng ñoaøn vaø coù chaân trong caáp uûy ñaûng cuûa cô quan coâng ñoaøn. Cho neân, nhöõng tôø baùo ñoù thöïc chaát laø tieáng noùi cuûa keû quaûn cheá giai caáp coâng nhaân, chöa bao giôø laø tieáng noùi cuûa ngöôøi coâng nhaân. Vì theá, noù phaûn aûnh leäch laïc ñôøi soáng thöïc cuûa ngöôøi coâng nhaân theo kieåu toâ hoàng hieän thöïc. Ñoâi khi treân baùo cuõng coù vaøi baøi "choáng ñoái", nhöng ñoù chæ laø caùi baãy ñeå nhöõng ngöôøi coâng nhaân naøo coù taâm huyeát, giaùc ngoä quyeàn lôïi cuûa mình maø göûi baøi ñeán toøa soaïn laø seõ ñöôïc ghi teân vaøo soå ñen, chuyeån qua cô quan an ninh. Thí duï, ñoái vôùi Saøi-goøn hieän nay, tôø Coâng nhaân giaûi phoùng coøn ñöôïc coâng an caøi chính chaùu ruoät cuûa Mai chí Thoï vaøo caùi gheá Phoù toång bieân taäp, maëc duø y thò vaên hoùa chöa qua baäc phoå thoâng vaø khoâng vieát noåi moät caâu vaên cho ñaøng hoaøng !

Coøn quyeàn lôïi lao ñoäng ö ? Ñoù laø caùi quyeàn raát maäp môø, bôûi vì Hoà chí Minh vaø caùc ñeä töû coù ñuû 1001 caùch ma giaùo nhaèm ñoái phoù vôùi caùi quyeàn lôïi cô baûn ñoù cuûa ngöôøi coâng nhaân. Tröùôc heát, caàn phaûi noùi ñeán caùi ñieàu maø chính quyeàn coäng saûn thöôøng khoe khoang laø cheá ñoä chính trò cuûa hoï laø vì saûn xuaát vaø phuùc lôïi cuûa ngöôøi daân cho neân khoâng coù naïn thaát nghieäp trong xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa. Ñoù laø ñieàu bòa ñaët hoaøn toaøn. Bôûi, trong xaõ hoäi coäng saûn, giôùi caàm quyeàn choùp bu thöïc söï laø nhöõng chuû noâ, coøn nhaân daân ñeàu laø noâ leä. Cho neân xaõ hoäi noâ leä naøo trong lòch söû cuõng vaäy, khoâng bao giôø coù naïn thaát nghieäp. Tuøy thôøi vuï, tuøy nhu caàu, noâ leä ñöôïc chuû noâ söû duïng trong lao ñoäng, khoâng caàn tính ñeán khaû naêng ngaønh ngheà maø chæ duøng ñeán cô baép. Hoâm nay noâ leä ñöôïc duøng xaây laêng cho laõnh chuùa, neáu caàn hoâm sau laïi coù theå chuyeån ñi khai thaùc haàm moû, vaø hoâm sau nöõa maëc aùo lính ñi ñoå xöông maùu laøm nhieäm vuï môû roäng aûnh höôûng kinh teá hay chính trò cho chuû noâ. Thaân phaän ngöôøi coâng nhaân, noùi rieâng, vaø chung cho toaøn daân Vieät Nam döôùi cheá ñoä coäng saûn laø nhö vaäy. Xaõ hoäi Vieät Nam töø khi coù baøn tay cuûa hoï Hoà cho ñeán hoâm nay laø moät xaõ hoäi noâ leä veà noäi dung, coøn hình thöùc thì coù phöùc taïp vaø maøu meø hôn, vì aûnh höôûng cuûa thôøi ñaïi. Tính chaát noâ leä ñoù bieåu hieän khoâng chæ ôû vieäc söû duïng lao ñoäng tuøy tieän theo nhu caàu cuûa taäp ñoaøn laõnh ñaïo (töùc chuû noâ), theo öu aùi caù nhaân, maø coøn ôû choã thöïc thi chuû nghóa bình quaân trong höôûng thuï, phaân chia laøm nhieàu naác thang höôûng thuï trong xaõ hoäi töø luùc vöøa loït loøng meï cho ñeán khi cheát. Haõy xeùt moät soá thí duï cuï theå : anh coâng nhaân laép ñaët ñieän thoaïi Chaâu vaên Huy, thuoäc sôû böu ñieän Haø-noäi, chæ nhôø vaøo nhöõng ngaøy naèm ôû röøng nuùi khu Naêm, laáy goã mít trau chuoát thuû coâng thaønh moät oáng nghe ñieän thoaïi roài göûi ra Vieät Baéc taëng "chuû tòch Hoà chí Minh" (nay laø 1 hieän vaät trong baûo taøng caùch maïng ôû Haø-noäi), nhôø ñoù ñöôïc phong danh hieäu "anh huøng lao ñoäng", ñöôïc ñöa leân chöùc vuï phoù Giaùm ñoác Sôû Böu ñieän Haø-noäi, ñöôïc ñöa vaøo thaønh uûy Haø-noäi vaø laø ñaïi bieåu quoác hoäi. Trong luùc ñoù, chieán só thi ñua Nguyeãn thò Ñieàu, laø giao lieân tænh Höng yeân, ngöôøi ñöôïc chính Hoà chí Minh laøm thô taëng veà thaønh tích choáng Phaùp, ñaùng ra coøn xeáp treân anh huøng quaân ñoäi Nguyeãn thò Chieân (vì öu tieân cho löïc löông vuõ trang) thì vaãn cöù laø nhaân vieân lao coâng queùt raùc vaø nhaø caàu ôû caùi sôû böu ñieän do Chaâu vaên Huy laøm phoù giaùm ñoác. Thaät heät nhö tröôøng hôïp chaøng hoïa syõ coøn trong aån soá Dieäp minh Chaâu, nhôø laáy maùu veõ aûnh hoï Hoà vaø göûi ra Vieät Baéc maø ñaëc caùch ñöôïc chæ ñònh laø ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi coäng ñaûng laàn 2 ôû Vieät Baéc, ñöôïc ôû beân caïnh hoï Hoà caû gaàn naêm trôøi, ñöôïc cho qua Ba Lan hoïc ngheà naën töôïng ñeå veà chuyeân naën töôïng... hoï Hoà. Naêm 1991 vöøa xong, hoï Dieäp coøn laøm moät töôïng Hoà ñaët ôû vöôøn boâng tröùôc vuõ tröôøng Rex vaø vuõ tröôøng Queen Bee, ñöôøng Nguyeãn Hueä Saøi-goøn!!! Phaûi chaêng nhôø coù nhieàu naêm thaùng ôû lieàn beân hoï Hoà neân nhaø naën töôïng Dieäp minh Chaâu bieát tính "Baùc Hoà" thích oâm thaém thieát caùc chaùu gaùi, neân ñaõ choïn ñaët ñuùng choã cuûa chò em haønh ngheà mua vui cho khaùch quoác teá vaø Vieät kieàu "yeâu nöôùc" (giaûi khaùt nhö röôïu, bia...). Coøn hai thí duï nöõa cuõng khaù ñieån hình laø coâ thôï thuû coâng deät chieáu coùi ôû thò xaõ Thanh hoùa, Thò Haèng, ñöôïc Xuaân Thuûy bí thö trung öông ñaûng öu aùi; vaø coâ thôï deät ôû Nam-ñònh, Thò Haäu, ñöôïc nguyeân boä tröôûng coâng nghieäp nheï Ñaëng vuõ Chö quan taâm ñeán neân ñöôïc loâi leân nhö dieàu, vaø khoùa 7 coäng Ñaûng vöøa xong ñeàu thaønh uûy vieân trung öông chính thuùc cuûa ñaûng (chuû noâ) !

Khi keá hoaïch saûn xuaát coù truïc traëc thì ngöôøi coâng nhaân bò cho veà "höu non" - moät daïng sa thaûi; bò chuyeån ngaønh ngheà nhö ñöa vaøo quaân ñoäi, ñi laäp noâng tröôøng quoác doanh; bò giaûm löông, nôï löông vì khoâng ñuû vieäc; bò traû baèng saûn phaåm. Ñaây laø moät thí duï veà caùi neàn kinh teá quaùi thai vôùi danh xöng xaõ hoäi chuû nghóa maø noäi dung laø cheá ñoä noâ leä. Ñieàu naøy ñöôïc phaûn aûnh saâu saéc trong vôû haøi kòch döïng thaønh phim "ÖÙng cöû vieân thöù saùu" : vì saûn phaåm khoâng baùn ñöôïc neân nhaø maùy laáy saûn phaåm laøm löông, coâng nhaân saûn xuaát nöôùc hoa thì mang xoâ ñeán lónh nöôùc hoa thay löông; coâng nhaân saûn xuaát quan taøi thì laáy quan taøi thay löông v.v...!!!

Coøn phaûi noùi ñeán cheá ñoä löông boãng vaø nghæ höu. Ngöôøi coâng nhaân khoâng ñöôïc traû löông theo thaâm nieân tay ngheà, maø vì phaûi luoân luoân bò ñieàu ñoäng laøm caùc vieäc khaùc nhau neân nhieàu khi bò xuoáng löông chöù khoâng phaûi laø leân löông. Neáu ai ñoù coù may maén ñöôïc laøm chuyeân moät vieäc thì laïi bò "quyõ löông" khoáng cheá. Nghóa laø khoâng phaûi coù tay ngheà moãi naêm môùi thaønh thaïo maø ñöôïc naâng löông. Vieäc naâng löông do bình baàu ñuû moïi loaïi tieâu chuaån, maø tieâu chuaån tay ngheà laïi laø thöù yeáu nhaát. Taïi sao vaäy ? Bôûi ñeå tieát kieäm chi ra neân quyõ löông bò khoáng cheá, thí duï trong nhaø maùy coù ñoä 20 ngöôøi coù tay ngheà tieán boä, xöùng ñaùng phaûi ñöôïc naâng löông, nhöng quyõ löông cuûa nhaø maùy chæ ñöôïc pheùp naâng löông cho hai ngöôøi. Nhö vaäy 20 ngöôøi phaûi bôùi moùc, noùi xaáu nhau ñuû ñieàu laøm sao coá cho baûn thaân ñöôïc loït vaøo choã naâng löông. Ñaây cuõng laø bieän phaùp cuûa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam nhaèm phaù hoaïi söï ñoaøn keát cuûa coâng nhaân, khai thaùc ñöôïc taøi lieäu veà tö töôûng cuûa coâng nhaân ñeå coù caùch khoáng cheá cuï theå vôùi töøng ñoái töôïng. Cho neân, keû ñöôïc naâng löông haàu nhö khoâng phaûi nhôø coù tay ngheà tieán boä maø nhôø vaøo söï "goïi daï baûo vaâng" vaø tích cöïc toá giaùc, vu caùo cho ñoàng nghieäp. Cho neân, ngöôøi coâng nhaân naøo cuõng thuoäc loøng caâu :

"Hay laøm thì cheát ñoùi

Hay noùi thì vaøo tuø

Gaät guø thì leân löông !"

 

 

T ÖÙ C N Ö ÔÙ C V Ô Õ B ÔØ

Tuïi coäng saûn caàm quyeàn, trong moïi thôøi kyø, ñeàu coù moät ñieåm gioáng nhau laø coi thöôøng quaàn chuùng, vöøa nghi kî vaø sôï quaàn chuùng nhaân daân. Chuùng noùi laùo khoâng ngöôïng moàm bôûi chuùng cöù nghó nhaân daân muø quaùng. Chuùng sôï nhaân daân noåi daäy neân moïi chính saùch, moïi toå chöùc ñöôïc naën ra ñeàu coù muïc ñích raøng buoäc ngöôøi daân trong thaân phaän noâ leä. Soá caùn boä trung gian toaøn laø nònh thaàn, ñeán noãi chính Phaïm vaên Ñoàng coù luùc cao höùng thoát leân :"Caùn boä trung gian phaàn lôùn gian maø khoâng trung".

Thôøi ñaïi ngaøy nay ñaõ khaùc xa thôøi trung coå. Cho neân ngöôøi coâng nhaân Vieät Nam mau choùng giaùc ngoä thaân phaän noâ leä cuûa mình. Neáu tuïi coâng saûn choùp bu caàm quyeàn ñeû ra 1001 caùch ñeå ñaøn aùp vaø boùc loät taøn khoác ngöôøi coâng nhaân, thì, giai caáp coâng nhaân cuõng coù 1001 caùch choáng traû. Môû ñaàu laø nhöõng thô ca hoø veø nhö :

"Coâng nhaân giai caáp tieân phong

AÊn ñoùi, vaùc naëng, löng coøng maét hoa

Moät ngöôøi laøm vieäc baèng ba

Ñeå cho laõnh ñaïo xaây nhaø xaây laêng

Moïi ngöôøi thi ñua laøm haêng

Ñeå cho laõnh ñaïo aên naèm thaûnh thôi

Coâng nhaân, vôï oám con coâi

Laõnh ñaïo nhaø gaùc, xe hôi boän beà

Bao giôø cho heát troø heà ? (!!!)"

Saùch, baùo vaø loa phoùng thanh cuûa chính quyeàn coäng saûn ôû Vieät Nam thöôøng laëp laïi caùi kieåu ñoäc thoaïi cuûa taäp ñoaøn caàm quyeàn choùp bu raèng : tính öu vieät cuûa xaõ hoäi chuû nghóa laø khoâng coù naïn thaát nghieäp vaø naïn ñình coâng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Ñoù laø söï töï huyeån hoaëc, töï löøa phænh. Söï thaät veà caùi goïi laø khoâng coù naïn thaát nghieäp ñaõ ñöôïc chöùng minh ôû phaàn treân. Coøn naïn ñình coâng thì sao ? Tröôùc khi noùi ñeán nhöõng cuoäc ñình coâng cuï theå, caàn noùi ñeán moät ñieàu raát cô baûn ñaõ laø nguyeân nhaân quan troïng laøm cho neàn kinh teá cuûa coäng saûn Vieät Nam bò suïp ñoå : ñoù laø naïn laõng coâng ôû moïi ngaønh moïi nôi vaø naïn laáy cuûa coâng vaø laõng phí.

Laõng coâng nghóa laø laøm khoâng ñuùng vôùi naêng xuaát thaät, khoâng ñaûm baûo hieäu quaû cuûa giôø coâng, ngaøy coâng. Thí duï cuï theå : caû 4 nhaø maùy böu ñieän - truyeàn thanh vôùi soá löôïng coâng nhaân gaáp hôn 10 laàn xöôûng böu ñieän thôøi Phaùp, laïi laøm thi ñua theâm ca, theâm giôø ngaøy nghæ maø hieäu quaû coâng taùc khoâng hôn bao nhieâu, coøn chaát löôïng coâng taùc thua raát xa. Hay nhö ôû nhaø maùy vaên phoøng phaåm Hoàng Haø (Haø-noäi), naêng suaát cuûa caû toå eùp buùt maùy Tröôøng sôn gaàn 20 ngöôøi maø khoâng baèng hai tö thöông saûn xuaát laäu buùt maùy Tröôøng sôn (giaû). Nhaø maùy vaên phoøng phaåm naøy cuõng cuõng coù coâng nhaân tieän vaø nguoäi cao tay ngheà nhöng vì chæ ñöôïc xeáp löông ôû baäc 3 neân hoï bò coi laø khoâng ñuû khaû naêng laøm khuoân maãu. Nhaø maùy phaûi chi khaù nhieàu tieàn cho nhaø maùy cô khí trung qui moâ laøm giuøm. Trong khi ñoù, nhöõng coâng nhaân tieän vaø nguoäi cuûa hoï duøng ngay maët baèng cuûa nhaø maùy, duïng cuï vaø giôø coâng ñeå laøm khuoân ñuùc caùc loaïi buùt maùy cuûa Nhaø maùy cho tö nhaân saûn xuaát laäu. Söï laõng coâng khoâng chæ trong thaønh phaàn lao ñoäng chaân tay maø lan caû sang nhöõng lao ñoäng trí oùc. Thí duï : ôû uûy ban khoa hoïc nhaø nöôùc (Haø-noäi) - neàn taûng cuûa Vieän haøn laâm trong töông lai - döôùi thôøi Tröôøng Chinh laøm chuû nhieäm, caùc tieán syõ vaø phoù tieán syõ chæ leø pheø ñaùnh côø töôùng hoaëc ra caø pheâ Tuyeân (ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Haø Noäi) taùn doùc ngay trong giôø lao ñoäng. Keá hoaïch coâng taùc laø nhöõng nghieân cöùu ñöôïc coùp nhaët töø caùc coâng trình nghieân cöùu cuûa nöôùc ngoaøi khi hoï du hoïc, mang veà haøng va ly, nay cöù nöûa naêm hoaëc moät naêm thoø ra moät caùi. Laøm vieäc leø pheø ñeán möùc taïi hoäi nghò khoa hoïc vaø trieån laõm phaùt minh, saùng kieán kyõ thuaät laàn thöù nhaát, hoï ñaõ giaønh caû hôn 15 trang baùo caùo toång keát do phoù chuû nhieäm Leâ Khaéc ñoïc veà caùi goïi laø "phaùt minh ra maùy xeû raõnh oác vít" cuûa coâng nhaân löu dung (thôøi Phaùp ñeå laïi) Hoàng vaên OÁn ôû sôû böu ñieän Haø-noäi. Khoå thay, caùi maùy ñoù chæ laø söï sao cheùp nguyeân maãu cuûa tôø taïp chí "Systeøme D"! Kieåu laøm vieäc ñoù cuõng ñang laëp laïi hieän nay ôû caû Haø- noäi laãn Saøi-goøn trong caùc vieän nghieân cöùu, caùc cô quan lôùn nhö Sea Prodex, Immexco v.v... Caùc giaùo sö, tieán syõ, kyõ sö, baùc syõ... ñeàu ñaën coù maët trong giôø lao ñoäng ôû caùc haøng quaùn. Ñoù laø nguyeân nhaân söï "xuoáng caáp" cuûa taát caû moïi sinh hoaït, vaên hoùa, saûn xuaát hieän nay ôû Vieät Nam.

Do bò boùc loät thaäm teä vaø giaùc nghoä thaân phaän noâ leä cuûa mình, neân ngöôøi coâng nhaân noùi rieâng, ngöôøi lao ñoäng noùi chung, ôû Vieät Nam töø khi coù chính quyeàn coäng saûn ñeán nay coøn ñoái phoù baèng caùch "laáy cuûa coâng" vaø phaù hoaïi coâng cuï saûn xuaát. Thí duï : khi ôû tay tö nhaân thì nhöõng chieác oâ-toâ nhaõn Renault 4 CV (xuaát hieän töø 1949), Peugeot 203 vaø Citroen 11 hoaëc 15 CV, cho ñeán taän nhöõng naêm 1992 vaãn coøn ñöôïc söû duïng laøm taxi ôû Saøi-goøn, chaïy tuyeán Bieân hoøa - Saøi-goøn hoaëc Hueá - Ñaø-naúng. Nhöng ôû mieàn Baéc Vieät Nam, nhöõng xe ñoù ñaõ bò laøm tan taønh töø khoaûng 1960 - 1962 - nghóa laø töø 30 naêm veà tröôùc ! Nhöõng phaù hoaïi maùy moùc, duïng cuï thi coâng, laøm thaát thoaùt hö haïi goã, saét theùp, xi-maêng ôû 3 coâng trình thuûy ñieän : Thaùc Baø, Hoøa Bình vaø Trò An coù theå ñuû ñeå laøm gaàn hoaøn chænh moät coâng trình nhö thuûy ñieän Thaùc Baø. Söï phaù hoaïi vaø laõng phí ôû khu Gang theùp Thaùi-nguyeân do ñích thaân töôùng Ñinh Ñöùc Thieän, em ruoät cao thuû Leâ ñöùc Thoï trong boä chính trò coäng ñaûng vaø anh ruoät cuûa Mai chí Thoï, vieân ñaïi töôùng coâng an coâng saûn ñaàu tieân, ngöôøi coù nhieàu boà trong giôùi ngheä syõ caû "kim" caû "coå" vaø cuõng laø cha ñôõ ñaàu cuûa caùc gian thöông ngöôøi Hoa loaïi nhö Trieäu bænh Thieät hoaëc Taây "muõi teït" nhö Charles Ñöùc (nguyeân phoù toång giaùm ñoác Immexco) - khieán boä chính trò coäng ñaûng cuõng chæ coøn bieát giô tay keâu trôøi. Coøn ôû moû than Caåm -phaû, moät moû loä thieân, thì coâng nhaân phaù hoaïi ngay vaøo saûn phaåm, nghóa laø tyû leä than "don" quaù lôùn ñeán noãi khoù baùn ñöôïc haøng. Maëc duø nôi ñaây ñaõ coù nhöõng baøn tay ñaày vuoát ma caø roøng cuûa töø Leâ thanh Nghò, Ñoã Möôøi, Nguyeãn ñöùc Taâm vaø caû Vuõ Maõo (töøng laø bí thö ñoaøn thanh nieân cuûa khu moû than) cuõng chòu thua kieåu phaù hoaïi töï phaùt vaø aâm yû cuûa coâng nhaân. Coøn moät daïng phaù hoaïi nöõa coù tính ñoàng loøng cuûa taäp theå trong haàu heát caùc coâng trình xaây döïng, ñoù laø "hoaøn thaønh keá hoaïch ma". Thí duï : chöông trình ñaët caùp ngaàm qua soâng Hoàng ñöôïc giao chæ tieâu : thôøi gian :a thaùng; quyõ löông : b ñoàng; lao ñoäng : c coâng vaø toång giaù trò coâng trình : d ñoàng. Caùc ñoäi thi coâng ñoàng tình söû duïng heát quyõ löông, heát khoái löôïng nhaân coâng trong ñuùng thôøi haïn a thaùng vaø haï heát ñöôøng caùp (töùc laø ñaït giaù trò coâng trình) nhöng chöa laáp ñaát, chöa laép maùy. Tuy nhieân vôùi kieåu laøm ñoù, nghóa laø veà danh nghóa ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch, thì coâng trình khoâng ñöa vaøo söû duïng ñöôïc nhöng coâng nhaân vaãn ñöôïc khen laø hoaøn thaønh keá hoaïch. Hoï seõ laép ñaát vaø laép maùy vaøo dòp baøn giao nghieäm thu cho beân söû duïng sau vaø coù khi keùo daøi caû hai, ba naêm trôøi, laáy côù baát ñoàng yù kieán giöõa hai beân A vaø B (nghóa laø beân thi coâng vaø beân ñaët thi coâng). Ñaây cuõng chính laø caùch ñoái phoù cuûa ngöôøi lao ñoäng noâ leä thôøi trung coå ! (Moät coâng laøm möôøi coâng söûa).

 

N H ÖÕ N G C U OÄ C Ñ Ì N H C OÂ N G L ÔÙ N

Baûn chaát neàn truyeàn thoáng cuûa cheá ñoä coäng saûn laø toâ hoàng cho cheá ñoä; boâi ñen keû thuø vaø boùp meùo söï vieäc; thuû tieâu taøi lieäu; saûn xuaát taøi lieäu giaû, chænh lyù, bieân soaïn caùc taøi lieäu cuõ sao cho coù lôïi cho taäp ñoaøn coäng saûn. Cho neân khoù coù theå tìm ñöôïc moät baøi baùo töôøng thuaät duø raát sô löôïc veà nhöõng vuï ñình coâng lôùn, nhoû trong cheá ñoä coäng saûn. Tuy nhieân, neáu bieát caùch gaïn loïc thì cuõng coù theå qua baùo Nhaân daân vaø moät vaøi taäp san lyù luaän ñeå thaáy söï luùng tuùng cuûa tuïi coäng saûn caàm quyeàn tröôùc phong traøo noåi daäy cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû khaép nôi, khaép ngaønh, ñaëc bieät quan troïng laø khu moû Hoàng-Quaûng vaø caûng Haûi-phoøng.

Ngay khi vöøa cöôùp ñöôïc quyeàn thoáng trò ôû Baéc Vieät Nam giöõa thaäp nieân 50, thieáu töôùng Ñoã Möôøi ñöôïc cöû laøm bí thö thaønh uûy Haûi-phoøng - Kieán-an vaø khu vöïc Hoøn-gai - Caåm-phaû. Ñoã Möôøi ñaõ coù saùng kieán döïng ra vuï aùn giaùn ñieäp Phan Naêm ôû khu moû than ñeå traán aùp tinh thaàn coâng nhaân moû. Nhôø ñoù, Ñoã Möôøi ñaõ ñöôïc Hoà löu taâm caát nhaéc. Roài khi coâng nhaân moû than baát maõn leân cao - luùc aáy Ñoã Möôøi ñaõ ñöôïc ñieàu ñi gieát caùc nhaø coâng thöông - thì keû toäi phaïm trong caûi caùch ruoäng ñaát, phoù cho Hoà vieát Thaéng, laø Nguyeãn ñöùc Taâm ñöôïc ñöa ra laøm bí thö khu moû ñeå tìm caùch ñoái phoù. Trong soá chaân tay thaân tín cuûa Nguyeãn ñöùc Taâm coù Vuõ Maõo, khi ñoù laø bí thö ñoaøn thanh nieân cuûa khu moû. Nhöng voâ ích, coâng nhaân toaøn khu moû Ñeøo Nai vaø Moâng Döông ñaõ ñình coâng. Ñoù laø naêm 1971. Caû Leâ Duaån, caû Phaïm vaên Ñoàng, caû Hoaøng Quoác Vieät chaïy long toùc gaùy ra khu moû nhöng vaãn khoâng theå xoa dòu ñöôïc söï phaãn noä cuûa coâng nhaân, maëc duø coù baøy troø ma giaùo caùch chöùc moät phoù toång giaùm ñoác cuûa moû vaø moät soá caùn boä laõnh ñaïo ñaûng vaø coâng ñoaøn (kieåu hình nhaân theá maïng), roài laïi boû tuø caû baùc só giaùm ñoác beänh vieän khu moû cuõng khoâng xong. Laïi baøy troø ñöa oâng giaø Toân ñöùc Thaéng, vôùi cöông vò ngöôøi coâng nhaân Ba-son ôû Nam boä, ngöôøi tuø ôû Coân-ñaûo, vò chuû tòch nöôùc ñeå suït suøi naên næ coâng nhaân haõy chaám döùt ñình coâng, ñöøng laøm suy yeáu löïc löôïng "choáng Myõ cöùu nöôùc", vaø mang caùc loaïi haøng vieän trôï ra baùn reû cho coâng nhaân moû. Nhôø ñoù cuoäc ñình coâng keùo daøi hôn hai thaùng môùi taïm yeân. Sau ñoù, taát nhieân tuïi coäng saûn caàm quyeàn ñaõ duøng caùc thuû ñoaïn mua chuoäc, ly giaùn, ñaøn aùp coâng nhaân moû. Nhöõng ngöôøi bò coi laø "ngoan coá" thì baèng nhieàu ñoøn pheùp ñaõ bò kheùp ñuû loaïi toäi ñeå ñi "caûi taïo". Soá bò tình nghi thì "ñöôïc vinh döï" gia nhaäp quaân ñoäi ñöa vaøo mieàn Nam (nhôø Myõ gieát hoä). Moät löïc löôïng coâng an ñöôïc maëc aùo thôï vaø gia nhaäp haøng nguõ thôï moû !

Cuõng nhöõng naêm 1971-72, coâng nhaân caûng Haûi-phoøng ñình coâng. Phaïm vaên Ñoàng cuõng taát baät ñi ñi veà veà nhö con thoi vaø cuõng baøy troø khoùc loùc, ñau loøng vì thaáy "giai caáp laõnh ñaïo caùch maïng" ñang phæ nhoå vaøo "caùch maïng".

Ñaáy laø chöa keå ñeán caùc vuï leû teû, coâng nhaân baén cheát caû laõnh ñaïo ñaûng cô sôû nhö ôû nhaø maùy oâ-toâ 1-5 (töùc AVIA cuõ ôû Phan chu Trinh, Haø-noäi); coâng nhaân ñeo bieån phaûn ñoái ñaøn aùp ôû Toång cuïc Laâm nghieäp (phoá Loø ñuùc, Haø-noäi); ôû boä Noâng tröôøng (phoá Taêng baït Hoå Haø-noäi) v.v...

 

H OÀ I K YÙ C OÂ N G N H AÂ N

Naêm 1967, ñeå xoa dòu söï baát maõn aâm æ cuûa coâng nhaân, oâng Hoà chí Minh ñaõ baøy troø cho ra ñôøi Nghò quyeát 67, hay coøn goïi laø nghò quyeát trung öông veà vai troø cuûa giai caáp coâng nhaân. Ñoù chæ laø moät caùi baùnh veõ, nhìn thì ñeïp nhöng khoâng... aên ñöôïc. Vì, caùi nghò quyeát aáy ra ñôøi thì ñôøi soáng coâng nhaân vaãn theá : ñoùi khoå; nhaø ôû bình quaân chöa ñöôïc 0 m2 80 ñaàu ngöôøi; moät naêm ñöôïc caáp 4m phieáu mua vaûi cho moät ñaàu ngöôøi; coâng cuï lao ñoäng thoâ sô, thieáu baûo hoä, baûo hieåm lao ñoäng; khoâng ñöôïc naâng löông; bò sa thaûi döôùi hình thöùc cho höu non; nhieàu ngöôøi laøm treân 15 naêm lieân tuïc maø vaãn khoâng ñöôïc naâng löông 1 laàn naøo; oám ñau thieáu thuoác men; ñeán tuoåi veà höu thì bò caét moïi khoaûn phuï caáp neân duø soáng moät caùch kham khoå cuõng khoâng ñuû soáng, ñaønh laïi gia nhaäp caùc loaïi laøm gia coâng cho "tö saûn ñoû", nghóa laø caùc meänh phuï cuûa quan laïi ñoû nhö vôï Nguyeãn duy Trinh, vôï Vaên tieán Duõng, vôï Leâ Nghóa (phoù giaùm ñoác coâng an Haø-noäi), vôï caû cuûa Hoaøng minh Giaùm v.v... Chæ coù tyù chuùt khaùc, ñoù laø caùi ban tuyeân huaán trung öông do Toá Höõu caàm cöông, cuøng caùi toång coâng ñoaøn do Hoaøng quoác Vieät leøo laùi coù dòp phaùt huy saùng kieán (taát nhieân laø döïa vaøo tinh thaàn Nghò quyeát 67) coäng taùc vôùi nhau cho ra ñôøi moät loâ saûn phaåm "tinh thaàn" veà giai caáp coâng nhaân : naøo laø ca khuùc, kòch, hoäi hoïa, truyeän ngaén, truyeän daøi, truyeän vöøa vaø ñaëc bieät nhaát laø hoài kyù cuûa coâng nhaân. Muïc ñích cuûa hoài kyù coâng nhaân laø muoán neâu leân toäi aùc cuûa thöïc daân Phaùp ôû Vieät Nam, nhaèm "giaùo duïc" cho coâng nhaân theâm hieåu söï öu vieät tuyeät vôøi cuûa xaõ hoäi chuû nghóa, do ñoù maø haâm noùng laïi loøng bieát ôn ñoái vôùi "Baùc" vaø "ñaûng" ñaõ coù coâng cho coâng nhaân vaø lao ñoäng ñöôïc laøm chuû nhaø maùy, coâng tröôøng, haàm moû v.v... Cuõng saùng kieán cuûa Toá Höõu vaø Hoaøng quoác Vieät - Coù söï uûng hoä cuûa Tröôøng Chinh - baét caùc coâng ñoaøn cô sôû toå chöùc hoïc taäp hoài kyù cuûa Nguyeãn ñöùc Thuaän (phoù chuû tòch Toång coâng ñoaøn) do nhaø baùo Traàn Ñónh vieát hoä coù töïa ñeà laø "Baát khuaát" vaø tieåu thuyeát "Hoøn ñaát" cuûa nhaø vaên Anh Ñöùc, ñeå naâng cao laäp tröôøng caùch maïng. Chaúng bieát laäp tröôøng coù moïc cao theâm ñöôïc maáy ly, chæ bieát coâng nhaân laïi phaûi khoán khoå maát bao nhieâu thôøi gian nghæ rieâng ñeå hoïc taäp, lieân heä vaø bôùi moùc, chuïp muõ cho nhau. Rieâng muïc hoài kyù coâng nhaân thì ñaàu voi, ñuoâi chuoät... nhaét. Bôûi vì, ngoaøi maáy caùi hoài kyù ñöôïc keû chaáp buùt "hö caáu" toái ña coøn haàu heát khoâng "saøi" ñöôïc, bôûi noù quaù... phaûn tuyeân truyeàn. Thí duï : löôïc qua hai baûn thaûo hoài kyù thì roõ :

+ Baùc coâng nhaân giaø Nguyeãn vaên Taàm, ñoäi tröôûng ñoäi laép maùy cuûa Toång cuïc böu ñieän truyeàn thanh, chi uûy vieân coäng ñaûng cuûa ñoäi ñaõ keå ñaïi yù :"17 tuoåi baùc Taàm rôøi queâ ôû huyeän Thanh-haø, Haûi-döông ra Haûi-phoøng laøm "phu" cuoác ñöôøng ñaët caùp ôû Sôû böu ñieän Haûi-phoøng. Moãi ngaøy phaûi ñaøo 2 meùt khoái vôùi löông coâng nhaät 10 xu/ngaøy. Sau 6 thaùng ñöôïc tuyeån chính thöùc, möùc ñaøo vaãn theá nhöng ñöôïc taêng 11 xu/ngaøy. Naêm thöù hai cuûa ngheà "phu" möùc ñaøo vaãn vaäy nhöng löông taêng 12 xu/ngaøy. Gaàn cuoái naêm thöù hai moãi tuaàn leã ñöôïc hai ngaøy höôûng nguyeân löông ñeå hoïc ngheà haøn caùp. Naêm thöù ba ñöôïc laøm ngheà haøn caùp vôùi löông 16 xu/ngaøy. Vaø, naêm sau ñöôïc taêng 18 xu/ngaøy, ñöôïc caáp moät xe ñaïp, ñöôïc cho moät caên nhaø hai phoøng ñeå ôû, vôï vaø con moãi ngöôøi ñöôïc trôï caáp 6 ñoàng/thaùng. Baùc Taàm nhaän xeùt : moät mình baùc ñi laøm nuoâi ñöôïc vôï vaø 3 con vôùi cuoäc soáng khieâm toán nhöng no ñuû. Veà naâng luông, cöù trong naêm laøm vieäc khoâng bò nhaän xeùt xaáu nghieâm troïng 3 laàn, thì töï ñoäng naêm sau ñöôïc taêng löông, khoâng phaûi bình baàu, khai baùo gì caû. Sôû dó khi ñaøo ñaát, möùc ñaøo vaãn vaäy nhöng naêm sau löông cao hôn vì "chuû Taây" noùi laø möùc nhö vaäy nhöng kyõ thuaät khaù hôn, vaø caøng thaâm nieân thì söùc khoeû caøng keùm ñi neân ñöôïc taêng löông ñeå buø ñaép theâm cho söùc khoûe vaø caùc nhu caàu môùi nhö laáy vôï, coù con v.v... Coøn baây giôø, tuy laø ñoäi tröôûng nhöng löông cuûa baùc chæ ñuû nuoâi hai vôï choàng giaø theo cheá ñoä tem phieáu cuûa Nhaø nöôùc. Neáu phaûi veà höu, tieâu chuaån tem phieáu bò giaûm, caùc phuï caáp bò caét, chæ coøn 90% löông chính thì khoâng ñuû soáng, chaéc "baø giaø" phaûi baùn theâm quaùn nöôùc vaø baùc seõ laøm theâm bôm vaø söûa chöõa xe ñaïp vaäy thoâi !"

+ Baùc Traàn ñöùc Xöông, queâ ôû Ninh Bình, naêm 1946 laø coâng nhaân ôû xöôûng Caron, Haûi-phoøng, ñöôïc baàu laø thö kyù coâng ñoaøn cô khí cuûa Haûi-phoøng. Sau ñoù ñöôïc ruùt veà laøm giao lieân ñaëc bieät cho Leâ thanh Nghò, khi ñoù laø bí thö Khu Ñoâng Baéc. Baùc keå ñaïi yù :"19 tuoåi baùc phaûi boû queâ ra Haûi-phoøng laøm vieäc do moät ngöôøi cuøng laøng ñöa ñi. Lyù do vì cha baùc ñaùnh baïc thua heát nhaø vaø ruoäng. Nhôø coù ñöôïc hoïc, bieát ñoïc vaø vieát chöõ quoác ngöõ cuõng nhö "ñaùnh vaàn" ñöôïc tieáng Phaùp neân baùc vaøo laøm ôû haõng Caron sau ba thaùng "cu li" queùt doïn thì ñöôïc "chuû taây" cho hoïc ngheà. Moät naêm sau baùc ñöôïc aên löông thôï phuï 18 ñoàng/thaùng (giaù gaïo luùc ñoù laø 1 ñoàng moät taï gaïo; 1 xu moät baùt phôû boø taùi vaø coù 1 haøo laø ñi aên tieäm ñöôïc roài). Hai naêm sau, baùc ñöôïc leân thôï chính vôùi löông 30 ñoàng/thaùng. Baùc ñaõ göûi tieàn veà queâ cho meï baùc chuoäc laïi ñöôïc ruoäng, mua ñöôïc traâu vaø laøm ñöôïc nhaø môùi (ñeán chieán tranh choáng Phaùp phaûi ñoát ñi theo khaåu hieäu "tieâu thoå khaùng chieán"). Nay baùc ñang laø bí thö ñaûng uûy kieâm phoù giaùm ñoác Coâng ty Coâng trình Böu ñieän, ñeán tuoåi veà höu. Baùc seõ ñöôïc nguyeân löông, nhöng seõ bò caét heát moïi trôï caáp. Baùc lo vì nhaø ôû queâ hieän laø tuùp leàu taïm bôï, laøm sao ñuû tieàn laøm nhaø môùi. Ñoàng löông höu chæ ñuû cho hai vôï choàng baùc soáng taèn tieän maø thoâi. Thôøi Taây thì baùc coù theå laøm ñöôïc nhaø ngoùi 5 gian vaø coù theå mua ñöôïc ruoäng cho caáy reû !!!"

Hoài kyù coâng nhaân maø nhö treân thì laøm sao Toá Höõu vaø Hoaøng quoác Vieät daùm cho in ! Cho neân noù ñöôïc Nhaø xuaát baûn lao ñoäng duøng daàn vaøo vieäc ñun nöôùc pha traø cho ban bieân taäp taùn chuyeän taøo lao. Trong soá uûy vieân bieân taäp cuûa Nhaø xuaát baûn, nay cuõng coù ngöôøi leân thang quan laïi vaên ngheä ñoû : ñoù laø nhaø vaên Traàn thanh Giao, ñöông kim phoù chuû tòch hoäi vaên ngheä cuûa Saøi-goøn, ngöôøi ñaõ töøng ñoát bieát bao loaïi hoài kyù coâng nhaân nhö vöøa toùm taét ôû treân.

 

 

K EÁ T- L U AÄ N

Duø cho töø Hoà chí Minh cho ñeán baây giôø laø caùc Ñoã Möôøi, Leâ ñöùc Anh, Voõ vaên Kieät coù ca tôùi 60 caâu voïng coå muøi maãn thì coâng nhaân noùi rieâng, giôùi lao ñoäng Vieät Nam noùi chung cuõng vaãn giaønh cho mình quyeàn laõng coâng, quyeàn laáy "cuûa coâng laøm cuûa rieâng". Nhöõng ñoøn hieåm ñoù laø söùc maïnh raát quan troïng thuùc ñaåy taäp ñoaøn caàm quyeàn taùch daàn quyõ ñaïo kinh teá xaõ hoäi chuû nghóa moät caùch bò ñoäng. Tö töôûng (neáu coù) Hoà chí Minh vaø theá giôùi quan coäng saûn chuû nghóa chæ coøn treân giaáy. Chaúng ai coøn tin vaøo noù - keå caû tuïi caàm quyeàn vaø luõ vaên noâ. Coù ñieàu boïn hoï coøn chöa ñuû can ñaûm vaø saùng suoát nhìn vaøo söï thaät. Vi-ruyùt HIV coäng saûn döông tính trong ñaàu oùc hoï laøm hoï teâ lieät tö duy lyù trí.

Coøn ngöôøi coâng nhaân vaø lao ñoäng Vieät Nam ñaõ vaø ñang ngaøy caøng giaùc ngoä thaân phaän vaø quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa mình, ñaõ töøng nhuû nhau raèng :

"AÊn ñaïi taùo (côm taäp theå)

ÔÛ ñaïi gia (nhaø taäp theå)

Ñi ñaïi xa (xe bus hoaëc xe taûi)

Laøm ñaïi khaùi" (nghóa laø laõng coâng)

Cuõng nhö :

"Chuû tòch naèm nguû trong laêng

Trung öông nghæ maùt laêng xaêng nöôùc ngoaøi

Phu nhaân buoân laäu daøi daøi

Coâ chieâu, caäu aám nöôùc ngoaøi yeân thaân

Chung qui chæ cheát thaèng daân !"

1992

 

 

 

P H UÏ N ÖÕ V I EÄ T N A M

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

DÖÔÙI SÖÏ THOÁNG TRÒ CUÛA COÄNG SAÛN

 

Haøng naêm, cöù ñeán ngaøy 8-3, chính quyeàn CSVN laïi toå chöùc "ngaøy hoäi" cuûa phuï nöõ. Ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñöôïc ñeà cao trong thô, vaên, ca nhaïc, ñieän aûnh... chính thoáng. Caùc giôùi chöùc coäng saûn coù thaåm quyeàn, töø oâng Hoà Chí Minh ñeán Phaïm Vaên Ñoàng, Nguyeãn Vaên Linh vaø nay laø Ñoã Möôøi, ñeàu coù baøi vieát veà vai troø quan troïng cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi Vieät Nam. Bôûi vì lyù luaän kinh ñieån cuûa chuû nghóa coäng saûn laø chöøng naøo phuï nöõ chöa ñöôïc giaûi phoùng (khoûi coâng vieäc gia ñình) vaø chöa ñöôïc quyeàn bình ñaúng veà chính trò vôùi nam giôùi - töùc quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû, thì caùch maïng voâ saûn duø coù naém ñöôïc chính quyeàn cuõng môùi chæ laø thaønh coâng moät phaàn maø thoâi. Tieác thay, caùi lyù thuyeát nghe ñaày "nhaân aùi" nhö vaäy neân ñaõ löøa ñöôïc khoâng chæ nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, nhöõng phuï nöõ ñaõ töøng laø trung taâm caáu truùc gia ñình maø ngay nhöõng trí thöùc, hoïc giaû uyeân baùc cuõng bò loùa maét. Thöïc tieãn cuûa Vieät Nam hieän nay ñaõ cho thaáy raèng ngöôøi coäng saûn hoaëc ñöùng treân laäp tröôøng cuûa ngöôøi coäng saûn thì trong moïi lónh vöïc cuûa xaõ hoäi ñeàu ñöôïc giaûi quyeát giöõa lyù luaän vaø thöïc haønh hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. Cöù xeùt naêm muïc tieâu maø oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñeà ra cho nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam thì thaáy :

1) Goïi laø moät nöôùc Vieät Nam daân chuû nhöng thöïc teá lòch söû ñaõ chöùng minh chöa bao giôø nhaân daân Vieät Nam laïi bò thoáng trò moät caùch ñoäc taøi, khaùt maùu nhö döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh vaø nhöõng ngöôøi thöøa keá; gheâ tôûm hôn caû thôøi Minh thuoäc vaø Phaùp thuoäc;

2) Goïi laø coäng hoøa nhöng thöïc teá oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû thöøa keá coøn "vua hôn caû vua";

3) Goïi laø töï do nhöng thöïc teá ngöôøi daân bò töôùc troïn veïn moïi quyeàn töï do nhö töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän, töï do tín ngöôõng, töï do cö truù, töï do laäp hoäi v.v... maø ngay thôøi thöïc daân Phaùp thoáng trò cuõng khoâng ñeán noãi nhö vaäy;

4) Goïi laø ñoäc laäp nhöng thöïc teá cho thaáy Vieät Nam döôùi söï thoáng trò cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng ngöôøi thöøa keá hoaøn toaøn bò leä thuoäc nöôùc ngoaøi veà moïi maët, töø chính trò, ngoaïi giao, thöông maïi cho ñeán vaên hoùa tö tuôûng. Ngay veà ñaát ñai, cuõng chính quyeàn Hoà Chí Minh ñaõ kyù giaáy nhöôïng caùc quaàn ñaûo Tröôøng Sa cho Trung Coäng. Nhöõng ñieàu khoaûn trong hieäp öôùc "hoøa bình vaø höõu nghò" vôùi Nga soâ coøn raøng buoäc Vieät Nam vôùi Nga soâ moät caùch oâ nhuïc raát nhieàu so vôùi hieäp öôùc Patenoâte maø vua nhaø Nguyeãn ñaõ kyù vôùi thöïc daân Phaùp;

5) Coøn veà haïnh phuùc ö ? Naêm 1945, khi oâng Hoà Chí Minh naém quyeàn thì daân soá Vieät Nam laø 18 trieäu daân. Hôn 40 naêm caàm quyeàn vaø phaùt ñoäng chieán tranh, oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñaõ laøm cheát khoaûng 2 trieäu 1 ngöôøi, maát tích gaàn 300 ngaøn ngöôøi, thöông taät caùc loaïi gaàn 5 trieäu. Thueá vaø söu dòch (nuùp döôùi teân lao ñoäng xaõ hoäi chuû nghóa vaø thanh nieân xung phong) coøn hôn thôøi Phaùp thuoäc. Mieàn Baéc Vieät Nam thieáu aên vaø cheát ñoùi thöôøng tröïc maø ngay vöïa luùa mieàn Nam, ngöôøi daân cuõng bò ñoùi, nhö huyeän Duyeân Haûi thuoäc Saøigoøn cuõng caàn cöùu ñoùi thöôøng xuyeân cho haøng traêm hoä; ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Saøi-goøn, Haø-noäi, Haûi-phoøng v.v... nhieàu gia ñình coâng nhaân, vieân chöùc vaãn ngaøy böõa côm, böõa chaùo. Lòch söû Vieät Nam döôùi cheá ñoä phong kieán, sau moãi cuoäc chieán tranh cöùu nöôùc, noâng daân ñöôïc "tha thueá" 3 naêm, coù nôi coøn hôn theá. Nhöng döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, chieán tranh keát thuùc hôn 15 naêm maø noâng daân chæ ñöôïc "höùa leøo" tha thueá moät naêm!!! AÁy vaäy maø boä maùy tuyeân truyeàn cuûa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam ra söùc toâ veõ cho vieäc tha thueá ñoù nhö laø neùt ñaëc tröng cuûa cheá ñoä coäng saûn, nhö laø "tö töôûng" laáy daân laøm goác cuûa oâng Hoå Chí Minh ! (?)

Cho neân, thöû xeùt laïi caùi maø oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta töï haøo raèng ñaõ giaûi phoùng cho thaân phaän ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, raèng ñaõ cho phuï nöõ ñöôïc höôûng quyeàn bình ñaúng trong moïi sinh hoaït xaõ hoäi, thöïc chaát laø caùi gì ?

 

Tö baûn ñöôïc taêng gaáp ñoâi

Cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa (hay coäng saûn) laø moät cheá ñoä ñoäc ñaûng trò, laáy ñaáu tranh giai caáp, xoùa boû baát coâng xaõ hoäi laøm bình phong; laáy ñaøn aùp, khuûng boá laøm phöông tieän ñeå goø eùp quaàn chuùng döôùi söï thoáng trò cuûa moät duùm nhaân vaät choùp bu cuûa ñaûng coäng saûn; duøng caùc hoäi ñoaøn ñeå quaûn lyù quaàn chuùng nhaân daân. Cho neân khaùi nieäm "daân chuû" vaø "töï do" hoaøn toaøn xa laï trong xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa. Bôûi vì ngay noäi boä ñaûng caàm quyeàn - töùc ñaûng coäng saûn - cuõng khoâng heà coù daân chuû vaø töï do. Töø vieäc baàu ra caùc caáp uyû cho ñeán vieäc ñònh ra ñöôøng loái chính saùch vaø chæ ñaïo thöïc hieän caùc chính saùch aáy hoaøn toaøn naèm trong tay cuûa caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn - thöôøng laø kieâm theâm uyû vieân ban bí thö. Taát caû nhaân söï coøn laïi, keå caû uyû vieân ban bí thö cho ñeán döï khuyeát trung öông chæ laø nhöõng keû thöøa haønh coù quyeàn haïn ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau tuøy theo quan heä "thaân tình" vôùi caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn. Ngay caû moät vaøi nhaân vaät tuy ñaõ ñöôïc vaøo boä chính trò nhöng cuõng chæ laø caùi boùng, caùi tay noái daøi cuûa caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn vaø vaãn coù theå bò quaêng soït raùc neáu choùt queân thaân phaän (nhö tröôøng hôïp Traàn Xuaân Baùch...). Moät thí duï ñieån hình veà hình aûnh "daân chuû" vaø "töï do" cuûa noäi boä ñaûng CSVN laø kyø ñaïi hoäi ñaûng laàn thöù 4 (coù oâng Gorbachev cuûa Nga-soâ tham döï), caùc ñaïi bieåu ñöôïc cho hoïc taäp ñeå baàu ban chaáp haønh trung öông vaø phaûi baàu thöû. Baàu thöû ñeán laàn thöù hai vaãn chöa vöøa yù "laõnh ñaïo" neân Leâ Ñöùc Thoï (tröôûng ban toå chöùc trung öông) vaø Traàn Quoác Hoaøn (boä tröôûng coâng an) phaûi ñeán töøng toå haêm doïa laø "ghi aâm" caùc ñaïi bieåu khi phaùt bieåu vaø löu caùc phieáu baàu chuyeån cho Ban baûo veä ñaûng xem xeùt. Cho neân laàn baàu thöû thöù ba ñaõ khôùp vôùi yù kieán chæ ñaïo cuûa "treân" nghóa laø Leâ Duaån ñöôïc cao phieáu nhaát ñeå töø bí thö thöù nhaát chuyeån danh xöng thaønh Toång bí thö, hoaøn toaøn thaéng theá phe Tröôøng Chinh. Hai trieäu ñaûng vieân coäng saûn chæ ñöôïc pheùp baàu (coù chæ ñaïo) ra hôn moät ngaøn ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi ñaûng - cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa ñaûng (nhö ghi trong ñieàu leä), maø coøn khoâng ñöôïc höôûng caùi quyeàn "töï do" vaø "daân chuû" chæ trong gaàn moät tuaàn leã ñaïi hoäi thì hoûi raèng laøm sao quaàn chuùng nhaân daân Vieät Nam (ngay caû coâng nhaân vaø coát caùn laãn ñaûng vieân thöôøng) laïi ñöôïc pheùp bieát ñeán "töï do" vaø "daân chuû" trong cuoäc ñôøi mình, döôùi söï thoáng trò cuûa moät duùm ñaûng vieân choùp bu caàm quyeàn !!!

Phuï nöõ Vieät Nam naèm trong phaïm truø "quaàn chuùng nhaân daân Vieät Nam" neân ñöông nhieân cuõng khoâng theå bieát ñöôïc muøi vò cuûa caùc khaùi nieäm "töï do" vaø "daân chuû" chöøng naøo nöôùc Vieät Nam coøn bò CS thoáng trò. Bôûi lyù thuyeát kinh ñieån cuûa CS coi "con ngöôøi laø tö baûn quyù nhaát" (L’homme est le capital le plus preùcieux), nghóa laø so vôùi caùc thöù khaùc nhö ruoäng ñaát, traâu boø v.v... Coøn Hoà Chí Minh giaûi thích theâm cho ñeä töû raèng :"Nhaân daân laø voâ taän". Chính vì con ngöôøi laø "tö baûn quyù nhaát", vì ñoù laø nguoàn goác sinh ra moïi loaïi tö baûn khaùc, moïi giaù trò khaùc cho neân ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta loâi ra khoûi vò trí "noäi töôùng" trong gia ñình vaø ñöôïc ban cho quyeàn bình ñaúng nhö nam giôùi, nghóa laø laøm caùi vieäc nhö hieán phaùp cuûa nhaø nöôùc coâng saûn ghi raèng :"Coù nghóa vuï vaø quyeàn lôïi lao ñoäng". Trong cheá ñoä coäng saûn, duø coù toâ maøu baèng moïi uyeån ngöõ thì thöïc teá cho thaáy thaân phaän ngöôøi daân chæ laø "noâ leä" cuûa taäp ñoaøn coäng saûn choùp bu caàm quyeàn. Moïi ngöôøi chæ ñöôïc pheùp öôùc mô vaø thöïc hieän cho söï hy sinh vì söï nghieäp cuûa ñaûng vaø "baùc" - töùc moät duùm choùp bu caàm quyeàn vaø Hoà Chí Minh, chöù khoâng ñöôïc pheùp baøn baïc vieäc nöôùc, ñöôïc öôùc mô ngoài vaøo vò trí caàm laùi con taøu toå quoác, ñöôïc xaây döïng haïnh phuùc cho ñoàng baøo cuûa mình, cho gia ñình cuûa mình vaø cho baûn thaân mình. Cho neân thöïc chaát cuûa caùi maø Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta goïi laø giaûi phoùng phuï nöõ chính laø töôùc ñoaït quyeàn xaây döïng haïnh phuùc gia ñình vaø caù nhaân cuûa ngöôøi phuï nöõ, ñöa löïc löôïng phuï nöõ - chieám ít ra laø moät nöûa daân soá - vaøo phaïm truø "tö baûn quyù nhaát" ñeå taêng "tö baûn quyù nhaát" ñoù leân gaáp ñoâi moät caùch "nheï nhaøng". Nhö theá laø chæ caàn moät chöõ kyù ban boá saéc leänh "giaûi phoùng phuï nöõ" vaø thi haønh "luaät hoân nhaân vaø gia ñình", Hoà Chí Minh vaø caùc ñeä töû ñaõ nhaân ñoâi ñöôïc löïc löôïng coù "nghóa vuï vaø quyeàn lôïi lao ñoäng" ñeå "xaây döïng vaø hoaøn thieän chuû nghóa xaõ hoäi", nghóa laø Xaây döïng vaø hoaøn thieän loái höôûng thuï vöông giaû cho Hoà Chí Minh vaø ñoàng boïn (nhö xaây laêng cho caû cha con Hoà Chí Minh; nhö baét daân luïc tænh ñi lao ñoäng nghóa vuï ñaøo ñaát laáp soâng xaây bieät thöï cho Leâ Duaån ôû An Phuù, Thuû Ñöùc...). Coøn moät vaán ñeà nöõa laø coäng saûn vaø chieán tranh nhö boùng vôùi hình. Bôûi chieán tranh laø söùc soáng cuûa coäng saûn. Laøm chieán tranh ñeå cöôùp chính quyeàn, ñeå cuûng coá chính quyeàn, ñeå môû roäng bôø coõi thoáng trò. Cho neân loâi löïc löôïng phuï nöõ ra khoûi toå aám gia ñình, ra khoûi chöùc naêng ngöôøi meï, ngöôøi vôï ñeå trôû thaønh löïc löôïng chuû yeáu trong saûn xuaát vaø phuïc vuï saûn xuaát - töùc laø caáu thaønh neàn taûng cho cuoäc soáng höôûng thuï cuûa taäp ñoaøn coäng saûn caàm quyeàn - coøn nam giôùi seõ ñöôïc xöû duïng chuû yeáu cho muïc ñích chieán tranh baønh tröôùng, nuùp döôùi caùi teân myõ mieàu laø "caùch maïng voâ saûn toaøn theá giôùi".

 

 

Phuï nöõ tham chính

"Cô caáu thaønh phaàn" laø khaùi nieäm veà toå chöùc, moät quaùi thai "daân chuû" do cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa (hay coäng saûn) ñeû ra. Nghóa laø töø boä maùy cuûa ñaûng (coäng saûn) cho ñeán quoác hoäi (buø nhìn), chính phuû, caùc ñoaøn theå vaø thaäm chí ñeán caû ñoaøn chuû tòch caùc hoäi nghò (keå caû caáp toå!), caùc cuoäc mít tinh v.v... thì veà nhaân söï phaûi ñuû caùc thaønh phaàn nam, nöõ, giaø, treû, ngöôøi saéc toäc, quaân söï, daân söï, coâng nhaân, noâng daân v.v... Noùi theo ngoân töø cuûa caùn boä toå chöùc (coäng saûn) laø phaûi "ñuû maâm ñuû baùt". Troø heà naøy laø saùng kieán cuûa oâng Hoà Chí Minh nhaèm "cuï theå hoùa" caùi goïi laø "söï ñoaøn keát cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân xung quanh ñaûng (coäng saûn) vaø baùc (Hoà)"! Vaø, phuï nöõ bao giôø cuõng ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû keá thöøa oâng ta quan taâm cho "ngoài caïnh", cho "chuïp aûnh chung" - bieåu hieäu cho vieäc "giaûi phoùng" vaø "ñöôïc bình ñaúng" cuûa phuï nöõ !(?) Ñoù cuõng laø söï cuï theå hoùa caùi goïi laø "daân chuû taäp trung" cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû keá thöøa oâng ta.

Ngöôøi phuï nöõ trong cheá ñoä Hoà Chí Minh vì ñaõ ñöôïc "giaûi phoùng" vaø ñöôïc "bình ñaúng" neân ñöông nhieân coù ñaïi bieåu cuûa giôùi mình tham chính, coù ñaïi bieåu cuûa mình trong cô quan laõnh ñaïo cuûa caùc ñoaøn theå ñöôïc ñaët teân laø "ñoaøn theå quaàn chuùng". Ñieåm qua nhöõng nhaân vaät ñöôïc cho noåi leân, ta thaáy coù : Nguyeãn Thò Thaäp, Haø Thò Queá, Ñinh Thò Caån, Tröông Thò Myõ, Nguyeãn Thò Ñònh, Nguyeãn Thò Bình, Nguyeãn Thò Haèng, Hoà Thò Bi, Nguyeãn Thò Chieân, Cuø Thò Haäu, Leâ Thu Traø, Kim Haïnh...

Neáu tìm hieåu nguyeân nhaân söï noåi leân cuûa nhöõng ngöôøi ñoù thì thaät laø... buoàn cho chò em phuï nöõ. Bôûi vì, khoâng thieáu gì ngöôøi vöøa coù loøng yeâu nöôùc vöøa coù trí thöùc nhöng chæ ñöôïc duøng coù tính chaát ñoái phoù vôùi thôøi cuoäc, moät thöù buø nhìn trong saân khaáu "daân chuû, hoøa hôïp, hoøa giaûi". Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa caùc baø nhö Trònh Thuïc Vieân, uyû vieân ban thöôøng vuï cuûa quoác hoäi khoùa I; Phan Thò An (nguyeân hieäu tröôûng tröôøng nöõ hoïc Hoaøi Ñöùc, Haø-noäi töø tröôùc 1945) phoù chuû tòch Hoäi lieân hieäp phuï nöõ Vieät nam; baùc syõ Vuõ Thò Chín, phoù chuû tòch Hoäi lieân hieäp phuï nöõ; baùc syõ Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng, phoù chuû tòch quoác hoäi (khoùa 8); caùc anh huøng quaân ñoäi Nguyeãn Thò Chieân, Hoà Thò Bi v.v... thì ñöôïc duøng laøm caùi moài "vinh hoa rôûm" ñeå löøa chò em coá maø hy sinh thaät nhieàu cho "ñaûng vaø baùc". Coøn laïi, soá coù quyeàn thöïc söï ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau laø ai ? Ñoù laø Haø Thò Queá, uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 3, töøng giöõ caùc chöùc phoù ban kieåm tra trung öông ñaûng, phoù ban toå chöùc trung öông ñaûng, hoäi tröôûng hoäi lieân hieäp phuï nöõ xuaát thaân töø du kích Yeân Theá, töøng laø giao lieân ñaëc bieät vaø boä haï thaân tín cuûa Tröôøng Chinh. Ñoù laø Ñinh Thò Caån, uyû vieân döï khuyeát trung öông ñaûng khoùa 3, ñaõ giöõ caùc chöùc thöù tröôûng thöù nhaát kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä y teá (thôøi kyø baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch laøm boä tröôûng) roài phoù chuû nhieäm phuï traùch thöôøng tröïc uyû ban baûo veä baø meï vaø treû em, xuaát thaân laø caáp döôõng (töùc ñaàu beáp) cuûa oâng Hoà Chí Minh. Ñoù laø Tröông Thò Myõ, phoù chuû tòch toång coâng ñoaøn Vieät Nam (thôøi kyø Hoaøng Quoác Vieät laøm chuû tòch), xuaát thaân laø caàn vuï (töùc haàu phoøng) cuûa oâng Hoà Chí Minh. Ñoù laø Leâ Thu Traø, phoù chuû nhieäm thöôøng tröïc uyû ban thieáu nieân vaø nhi ñoàng, vôï thieáu töôùng Leâ Lieâm, töøng laø chuû nhieäm toång cuïc chính trò (tröôùc Nguyeãn Chí Thanh), coù boà ñôõ ñaàu laø Nguyeãn Coân, bí thö trung öông ñaûng kieâm phoù thuû töôùng (thôøi kyø Phaïm Vaên Ñoàng laøm thuû töôùng). Ñoù laø Nguyeãn Thò Ñònh, nhôø caëp boà vôùi trung töôùng Traàn Ñoä maø ñöôïc thoaùt ra aån soá, ñaåy leân chöùc phoù tö leänh löïc löôïng vuõ trang mieàn Nam (cuûa CS tröôùc 1975), ñöôïc cho laøm uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 4 vaø thay Haø Thò Queá trong chöùc chuû tòch hoäi phuï nöõ. Ñoù laø Nguyeãn Thò Bình, vôï leõ cuûa moät ñoác phuû söù, ngaùn caûnh "keû ñaép chaên boâng, keû laïnh luøng" neân ñöôïc Nguyeãn Thò Thaäp giaùc ngoä theo coäng saûn, boû choàng coù cöôùi xin laáy moät ñeä töû cuûa Nguyeãn Thò Thaäp vaø töø ñoù - nhôø coù hoïc - trôû thaønh thö kyù rieâng cuûa Nguyeãn Thò Thaäp (chuû tòch ñaàu tieân cuûa hoäi phuï nöõ, luoân caëp boà vôùi oâng Hoà vaø ñöôïc oâng ta cho chöùc uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 2); ñöôïc baø Thaäp giôùi thieäu sang giöõ chöùc vuï phoù vuï leã taân boä ngoaïi giao. Nhôø ôû vò trí naøy baø Bình ñöôïc boä tröôûng ngoaïi giao luùc ñoù laø Xuaân Thuûy, bí thö trung öông ñaûng, ñeå maét tôùi, neân khi Xuaân Thuûy sang hoäi ñaøm Paris ñaõ "loâi" baø Bình ñaët vaøo caùi gheá boä tröôûng ngoaïi giao cuûa Maët Traän Giaûi Phoùng, ñaù Traàn Böûu Kieám veà vöôøn, ñeå ñöôïc gaàn nhau baøn vieäc "thô vaên" vaø vieäc... nöôùc. Töø ñoù baø Bình ñöôïc leân nhö dieàu vaø nay laø phoù chuû tòch Hoäi ñoàng nhaø nöôùc! (maëc duø nhaø xuaát baûn quaân ñoäi coäng saûn coù cho in moät cuoán saùch phôi baøy toaøn boä maùnh khoùe vaø söï sa laày cuûa baø Bình trong maùnh mung, tham nhuõng khi giöõ gheá boä tröôûng boä giaùo duïc). Ñoù laø Nguyeãn Thò Haèng, xuaát thaân töø xaõ vieân deät chieáu ôû hôïp taùc xaõ deät chieáu coùi thò xaõ Thanh Hoùa. Ñuùng ngaøy maùy bay Myõ ñaùnh phaù thò xaõ Thanh Hoùa, coâ daân quaân Nguyeãn Thò Haèng bò thöông ôû ngöïc , coâ daân quaân Nguyeãn Thò Tuyeån maëc duø nhoû yeáu nhöng ñaõ vaùc ñöôïc nhöõng thuøng ñaïn naëng haøng taï tieáp teá cho phaùo binh vaø ñöôïc ñôn vò phaùo binh tuyeân döông coâng traïng. Baùo Tieàn Phong (Haø-noäi) neâu göông coâ Nguyeãn Thò Tuyeån - Phoùng vieân aûnh cuûa baùo Tieàn Phong laø Mai Nam ñi "thöïc teá" Thanh Hoùa thaáy coâ Haèng cao ñeïp, neùt maët nhö lai, cuõng bò thöông, chuïp leân aûnh deã "aên khaùch" hôn neân ñaõ chuïp vaø ñöa hình coâ Haèng leân... caùc baùo. Nhôø ñoù coâ Haèng ñaõ... loït vaøo "maét xanh" cuûa bí thö trung öông ñaûng, phuï traùch tröôûng ban ñoái ngoaïi trung öông ñaûng, kieâm boä tröôûng, kieâm phoù chuû tòch vaø toång thö kyù uyû ban thöôøng vuï quoác hoäi Xuaân Thuûy. Theá laø coâ Haèng ñöôïc oâng Xuaân Thuûy ñöa vaøo chöùc uyû vieân uyû ban ñoái ngoaïi cuûa quoác hoäi kieâm uyû vieân ban bí thö ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn) Hoà Chí Minh; ñöôïc Xuaân Thuûy ñeà cöû vaøo danh saùch ban chaáp haønh trung öông ñaûng khoùa 4 (nhöng coâ Haèng xin ruùt teân), ñöôïc ñöa sang giöõ gheá thöù tröôûng lao ñoäng vaø xaõ hoäi (thôøi kyø naøy bò toá giaùc laø buoân laäu thuoác laù ngoaïi) vaø khoùa ñaïi hoäi ñaûng kyø 7 vöøa xong ñöôïc "truùng" uyû vieân trung öông ñaûng chính thöùc !!! Coøn Kim Haïnh, coâ sinh vieân cuûa tröôøng ñaïi hoïc Saøi-goøn nhôø choáng quoác gia troán vaøo böng laøm caáp döôõng (töùc ñaàu beáp) cho Mai Chí Thoï neân ñaõ ñöôïc giöõ gheá toång bieân taäp baùo Tuoåi Treû (Saøi-goøn)! Nay thì Kim Haïnh maát chöùc vì cho ñaêng laïi tin cuûa baùo Nhaân Daân raèng oâng Hoà Chí Minh töøng coù vôï (nghóa laø khoâng phaûi trai taân nhö oâng Hoà vaø ñaûng cuûa oâng ta töï haøo), nhöng ôû Vieät Nam thì ai cuõng bieát ñoù laø caùi "côù reû tieàn" coøn söï thöïc laø phe Mai Chí Thoï lung lay thì loaïi taàm göûi nhö Kim Haïnh taát phaûi ruïng.

Qua nhöõng daãn chöùng veà "ngöôøi thaät vieäc thaät" keå treân, coù theå keát luaän raèng soá phuï nöõ tham chính trong cheá ñoä coäng saûn ôû Vieät Nam töø tröôùc ñeán nay, loaïi tröø moät soá buø nhìn chaép vaù cho caùi aùo raùch "daân chuû", haàu heát laø keû aên ngöôøi ôû cuûa vaøi vieân chöùc coâng saûn choùp bu hoaëc laø "nhaân tình nhaân ngaõi" cuûa nhöõng nhaân vaät coäng saûn coù theá löïc.

Töø oâng Hoà Chí Minh cho ñeán caùc ñeä töû gaàn guõi cuûa oâng ta ñeàu lôùn tieáng keâu gaøo raèng trong cheá ñoä cuõ (phi xaõ hoäi chuû nghóa), ngöôøi phuï nöõ laø "ñoà chôi", laø "ñoà trang söùc" cho ñaøn oâng vaø giai caáp thoáng trò. Buoàn thay, oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñaõ "giaûi phoùng" phuï nöõ khoûi caùi cheá ñoä cuõ aáy ñeå böôùc vaøo cheá ñoä Hoà Chí Minh vôùi thaân phaän vöøa laø "ñoà chôi" vöøa laø "ñoà trang söùc" vöøa laø "noâ leä".

 

 

Nöõ noâ leä cuûa theá kyû 20

Ngaøy ban haønh boä luaät "Hoân nhaân vaø gia ñình", oâng Hoà Chí Minh ñaéc yù tuyeân boá raèng theå cheá chính trò ôû Vieät Nam laø tieán boä nhaát vì laø nöôùc ñaàu tieân ôû khu vöïc AÙ-Phi ñaõ xoùa boû cheá ñoä ña theâ. Nhöng cuõng chính oâng Hoà Chí Minh ñaõ giôùi thieäu (khoâng qua baàu baùn) Leâ Duaån thay oâng ta giöõ gheá bí thö thöù nhaát cuûa trung öông coäng ñaûng Vieät Nam coù leõ vì... Leâ Duaån cuøng luùc ba vôï. Cuõng chính oâng ta boå nhieäm Leâ Ñöùc Thoï cuøng luùc hai vôï, vaøo chöùc vuï tröôûng ban toå chöùc trung öông coäng ñaûng. Cuõng chính oâng ta ñöa ra danh saùch boä chính trò trong ñaïi hoäi ñaûng coäng khoùa 3 (1960) nhöõng nhaân vaät coù vôï leõ hoaëc boà nhí nhö Phaïm Huøng (2 vôï), Hoaøng Vaên Hoan (boà nhí teân laø Hoa, hieän ôû Phaùp); nhöõng nhaân vaät trong ban bí thö nhö Toá Höõu (boà nhí), Nguyeãn Vaên Traân (boà nhí), Nguyeãn Coân (boà nhí), Vaên Tieán Duõng (boà nhí), Xuaân Thuûy (boà nhí); chuû tòch toång coâng ñoaøn, kieâm vieän tröôûng vieän kieåm saùt toái cao, kieâm chuû tòch ñoaøn chuû tòch Maët Traän Toå Quoác laø Hoaøng Quoác Vieät (boà nhí). Ñöôïc pheùp boû vôï giaø laáy vôï treû nhö Traàn Xuaân Baùch, Nguyeãn Ñöùc Laïc, Cuø Huy Caän... Cho pheùp laáy theâm vôï leõ nhö Traàn Huy Lieäu, Nguyeãn Khaùnh Toaøn, Hoaøng Minh Giaùm... Phaûi chaêng nhöõng ñaûng vieân thaân caän cuûa oâng Hoà vaãn ñöôïc pheùp ña theâ ? Vaø, thöïc söï trong con maét cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta, phuï nöõ vaãn laø "ñoà chôi"... reû tieàn nhaát. Vì, oâng ta cuõng hay quaát ngöïa truy phong.

Sau khi ñöôïc aên hai caùi baùnh veõ cuûa oâng Hoà Chí Minh laø "ñöôïc giaûi phoùng" vaø "ñöôïc bình ñaúng", ngöôøi phuï nöõ Vieät nam bò khoaùc vaøo coå moät loâ goâng xieàng "3 ñaûm", "tay buùa tay suùng", "tay caøy tay suùng".

Trong "3 ñaûm" coù hai khoaûn laø "ñaûm ñang vieäc nöôùc" vaø "ñaûm ñang vieäc xaõ hoäi", nghóa laø thay ngöôøi ñaøn oâng laøm lính vaø nhaän gaùnh naëng lao ñoäng saûn xuaát trong moïi lónh vöïc cuûa neàn kinh teá quoác daân vaø kinh teá quoác phoøng cuõng nhö söùc naëng cuûa söu dòch - töùc moät naêm töï tuùc löông thöïc ñi daân coâng 3 thaùng hoaëc gia nhaäp caùc ñoäi thanh nieân xung phong thöôøng tröïc.

Ngöôøi phuï nöõ xöa kia laøm nhieäm vuï thôø choàng, nuoâi con, vun veùn gia ñình mình ôû vò trí "noäi töôùng" thì nay ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta cho laøm cuøng luùc vöøa laø lính vöøa laø noâng hoaëc coâng nhaân, vöøa laø phu phen taïp dòch.

Khoâng chæ ôû laõnh vöïc saûn xuaát maø ngay trong laõnh vöïc ngheä thuaät, phuï nöõ cuõng ñöôïc xöû duïng nhö nhöõng nöõ noâ leä cuûa giôùi chöùc caàm quyeàn choùp bu. Caùc "coâ vaên coâng" taøi saéc thöôøng ñeå mua vui cho "laõnh ñaïo" khi meät moûi, oám ñau vaø ñöôïc duøng trong moät soá möu ñoà chính trò. Thí duï : nöõ ca syõ Khaùnh Vaân ñöôïc theo oâng Hoà ñi AÁn Ñoä chæ vì nghe noùi thuû töôùng Nerhu vaø con gaùi laø Indira Gandhi thích gioïng ca cuûa Khaùnh Vaân. Xong vieäc, Khaùnh Vaân ñau oám bò bònh taâm thaàn cuõng chaúng ñöôïc chöõa chaïy vaø cheát thaät thaûm khoác. Thuùy Quyønh (nay laø giaùm ñoác nhaø haùt ngheä thuaät) laø dieãn vieân muùa, coù chöûa con so ñaõ ñöôïc naêm thaùng maø chæ vì yeâu caàu cuûa Fidel Castro muoán coù ñoaøn muùa Vieät nam (coäng saûn) nhaân quoác khaùnh Cuba neân chính quyeàn Hoà Chí Minh ñaõ buoäc Thuùy Quyønh phaûi "phaù thai" vaø chæ ñöôïc nghæ 10 ngaøy sau khi laøm "ñoïa thai nhaân taïo", ñaõ phaûi leân ñöôøng ñi Cuba "phuïc vuï nöôùc baïn"! Aí Loan (chò Aí Vaân) moät ngheä syõ caûi löông taøi saéc, tröôùc ngaøy cöôùi bò baét ñi veùt buøn ôû soâng Toâ Lòch do coáng thaønh phoá chaûy ra neân bò cheát vì uoán vaùn. Ca syõ Töôøng Vi cuûa ñoaøn vaên coâng Toång cuïc chính trò, ngöôøi coù gioïng haùt quyeán ruõ ñaõ "ñöôïc" anh chaøng ñaïi uùy Koong-Le cuûa Laøo cheát meâ cheát meät. Maëc duø Töôøng Vi ñaõ coù choàng con, nhöng chính quyeàn coäng saûn Haø-noäi luùc ñoù cuõng ñònh "gheùp ñoâi" ñeå lôïi duïng Koong-Le. May maén sao ñaïi uùy moät böôùc leân trung töôùng Koong-Le bò ngaõ ngöïa chính trò ! Nguyeãn Thò Haèng (nay laø uûy vieân trung öông coäng ñaûng) ñöôïc moät ñoâ ñoác haûi quaân Nga-xoâ coù "tình caûm ñaëc bieät" neân ñöôïc boå xung vaøo ñoaøn quaân söï ñi xin vuõ khí veà gieát daân vaø ñaëc bieät laø ñöôïc "ñi tröôùc" vaø "veà sau" ñoaøn.

Ñeå chaép vaù theâm cho taám bình phong che ñaäy boä maët baùn nöôùc haïi daân, oâng Hoà Chí Minh ñích thaân vieát thö môøi baø Hoaøng Thò Theá con gaùi cuï Ñeà Thaùm, ôû Phaùp veà (1960). Sau khi chuïp aûnh, quay phim, baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc ñöa tin ñaõ tôùi möùc "quaù ñaày ñuû" thì baø Hoaøng Thò Theá bò ñöa veà "löu ñaøy" ôû Baéc Giang. Cuõng may chính quyeàn ôû tænh vaø huyeän haàu heát laø binh lính hoaëc con em binh lính cuï Ñeà Thaùm neân baø Theá khoâng bò khoù khaên laém. Theá laø oâng Hoà cho loâi baø veà Haø-noäi, ôû moät phoøng thuoäc laàu 2 nhaø taäp theå trong ngoõ Khaâm Thieân, thaùng thaùng ra Maët Traän Toå Quoác lónh moät soá tieàn vöøa ñuû khoûi cheát ñoùi. Baø Theá xin trôû laïi Phaùp khoâng ñöôïc vaø ñaõ cheát giaø trong coâ ñôn vaø ngheøo khoå.

Ngay "ñöôïc" laøm vôï cuûa caùc "oâng lôùn" thì nhieàu phuï nöõ cuõng vaãn chæ nhö "con ôû"; chaúng coù chuùt bình ñaúng naøo trong quan heä vôï choàng. Thí duï nhö vôï choàng Tröôøng Chinh, trong khi oâng ta ngoài aên côm thì baø vôï maëc aùo daøi ñöùng haàu côm. Hay nhö Leâ Duaån, baø vôï caû ñöôïc cho qua "gaùnh vieäc nöôùc" ôû söù quaùn Vieät Nam taïi Baéc Kinh (Trung coäng). Coøn Xuaân Thuûy, ngöï toïa trong toøa vi-la lieàn töôøng vôùi tröôøng Nguyeãn Traõi (cuõ) ôû ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, sang troïng tieáp caùc Nguyeãn Thò Bình, Nguyeãn Thò Haèng v.v... ñeå baøn "vieäc nöôùc" ôû nhaø treân; coøn baø vôï giaø raêng ñen, aên traàu thuoác, laáy oâng ta töø khi Xuaân Thuûy coøn thaùi dao caàu, taùn thuoác baéc ôû ga Ña Phuùc thì... aên nguû ôû nhaø ngang, choã xöa chuû Taây cho boài beáp vaø chò hai ôû! Nöõ ca syõ Dieäu Thuùy, gioïng haùt treû ñang leân, vöøa toát nghieäp tröôøng ñaïi hoïc aâm nhaïc Haø-noäi, trong chuyeán ñi Chili - thôøi kyø A-gien-ñeâ caàm quyeàn - vôùi bí thö thöù nhaát ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn) Hoà Chí Minh laø Vuõ Quang, bò "aên côm tröôùc keûng" (töùc nguû tröôùc khi cöôùi) khi gheù qua La Habana; veà laøm vôï Vuõ Quang, khoâng coøn ñöôïc haùt "phuïc vuï" nhaân daân nöõa maø ngaøy ngaøy côm nöôùc, giaët giuõ vaø töôùi nöôùc cho nhöõng gioû phong lan do caùc chi ñoaøn thanh nieân trong quaân ñoäi vaø thanh nieân xung phong ôû Tröôøng sôn göûi bieáu. Baø vôï giaø cuûa Traàn Xuaân Baùch - laø ñaûng vieân "laõo thaønh" - cuøng hoaït ñoäng töø thôøi kyø bí maät cho ñeán luùc baät mí, choàng laøm chaùnh vaên phoøng trung öông ñaûng (coäng), chieám moät toøa vi-la ñoà soä taïi Haø-noäi, coù keû haàu ngöôøi haï coøn ñoâng hôn cuûa "tö saûn maïi baûn", laïi coù caû moät coâ "ñaàu beáp" môùi 20 tuoåi, ñaõ toát nghieäp tröôøng trung caáp naáu aên, phuïc vuï nhöng baø vôï giaø vaãn phaûi ôû Nam Ñònh laøm "vieäc nöôùc" vaø "xaõ hoäi". Ñuøng moät caùi, töø boä chính trò "phoân" veà Nam Haø leänh cho bí thö tænh uyû laø Leâ Ñieàn phaûi cho toøa aùn tænh xöû ly hoân khaån caáp caëp vôï choàng "vöøa laø ñoàng chí vöøa laø phu theâ" aáy ñeå oâng Traàn Xuaân Baùch kòp cöôùi coâ ñaàu beáp 20 tuoåi - baèng 1/3 tuoåi cuûa oâng Baùch - keûo con bieát boø vaøo dòp ñaày naêm cöôùi cuûa meï.

Nhöõng thí duï veà "ngöôøi thaät vieäc thaät" hay "con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa" ñoù keå caû ñôøi ngöôøi cuõng khoâng heát. Treân ñaây taïm daãn chöùng nhö laø neàn cuûa böùc tranh cuûa ngaøy hoäi ñöôïc "giaûi phoùng" vaø "bình ñaúng" cuûa phuï nöõ Vieät nam do "coâng ôn" oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa ta oâng ñem laïi.

 

 

Nhaân daân laø voâ taän

Ñaàu ñeà treân laø khaåu hieäu ñaày "saùng taïo" cuûa chính oâng Hoà Chí Minh khi phaùt trieån khaùi nieäm kinh ñieån cuûa chuû nghóa coäng saûn raèng "ngöôøi laø tö baûn quí nhaát". Chính vì theá oâng Hoà Chí Minh ñaõ tung ra leänh cho ñaûng cuûa oâng ta laø "duø coù phaûi ñoát chaùy Tröôøng sôn" hay "taùt caïn bieån ñoâng" - moät daïng khaùc cuûa tö baûn (bình thöôøng) thì cuõng phaûi giaûi phoùng (töùc thoân tính) mieàn Nam Vieät Nam (coøn haøm yù caû Laøo vaø Cam-boát) ñeå thu ñöôïc "tö baûn quí nhaát" laø "quaàn chuùng nhaân daân" trong ñoù bao goàm "quaàn chuùng phuï nöõ". Bieåu hieän thaønh chính saùch cuï theå caùi tö töôûng "taøn baïo, khaùt maùu" ñoù cuûa oâng Hoà, tröôùc naêm 1975, phuï nöõ ôû caû hai mieàn Baéc vaø Nam Vieät Nam ñeàu bò lôïi duïng theo nhöõng phöông thöùc khaùc nhau.

ÔÛ mieàn Baéc, phuï nöõ vöøa laø lính; vöøa laø lao ñoäng chính thay traâu caøy böøa treân ñoàng ruoäng, thay maùy trong caùc coâng tröôøng xí nghieäp; vöøa laø phu ñi ñaép ñöôøng, khaån hoang, xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï quaân söï, hoaëc coù thôøi haïn - moãi naêm 3 thaùng phaûi töï tuùc löông thöïc, hoaëc phaûi thöôøng tröïc - töùc thanh nieân xung phong. Ngöôøi phuï nöõ phaûi laøm taát caû nhöõng vieäc naëng nhoïc nhaát, hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp vôùi giôùi tính; bò boùc loät söùc lao ñoäng taøn khoác döôùi caùi troø thi ñua "laøm thay cho ñoàng baøo mieàn Nam", laøm thay cho anh "anh Troåi, chò Quyeân" ñeå phaûi lao ñoäng caû 3 ca/ngaøy vaø hoaøn toaøn khoâng coù ngaøy nghæ trong suoát 3 thaùng ñi söu nhö vaäy trong moãi naêm. Coøn nöõ thanh nieân xung phong ? Ñöôïc nuoâi côm... ñoän, moät naêm 2 boä quaàn aùo, ñöôïc ñi pheùp 10 ngaøy/naêm, ñöôïc löông thaùng ñuû aên... nhöõng 2 toâ phôû theo giaù maäu dòch quoác doanh (neáu laø nam giôùi thì chæ ñuû tieàn moät laàn hôùt toùc). Ñieàu ñaùng noùi laø chò em phaûi lao ñoäng khoâng keå giôø giaác, hoaøn caûnh, ñòa hình, tình traïng söùc khoûe. Nghóa laø ngaøy kinh nguyeät cuõng phaûi loäi soâng, ngaâm buøn, gaùnh naëng; oám beänh cuõng phaûi lao ñoäng; lao ñoäng khoâng keå ngaøy ñeâm : töø laøm ñöôøng ôû Tröôøng Sôn cho ñeán phaù bom noå chaäm; töø taûi thöông cho ñeán gaùnh vaùc suùng ñaïn. AÁy theá maø trong thöïc teá ngöôøi naøo cuõng phaûi laøm ñôn "xin hieán" 10 ngaøy pheùp naêm cho "ñaûng" vaø "baùc" cho ñeán khi "caùch maïng thaønh coâng" vaø coøn thi ñua "maëc aùo cuõ khoâng laõnh aùo môùi" ñeå tieát kieäm tieàn cuûa vaøo vieäc "ñaùnh Myõ-Nguïy"! Moãi thaùng coøn vaøi laàn nhòn aên laáy gaïo "giuùp ñoàng baøo mieàn Nam ruoät thòt" (vì nhö saùch, truyeän cuûa ñaûng cho bieát : mieàn Nam ñoùi khoå ñeán noãi lính Myõ coøn phaûi "cöôõi tröïc thaêng ñi cöôùp töøng bao gaïo" vaø nhaø buoân thì troän haït ny-loâng vaøo gaïo ñeå baùn)!!! Bò choân vuøi caû tuoåi treû trong röøng saâu, bò löøa ñaûo nieàm tin, bò töôùc ñoaït söùc khoûe vaø haïnh phuùc, bò laøm "troø giaûi khuaây" cho nhöõng ngöôøi lính "sinh Baéc töû Nam" treân ñöôøng haønh quaân... neân haàu heát nöõ thanh nieân xung phong bò beänh phuï khoa, bò rong kinh, bò soát reùt röøng, bò beänh ñöôøng ruoät, bò taâm thaàn... maø khoâng ñöôïc chöõa chaïy, bò... phaù thai choân goác caây röøng v.v... Coù ai thoaùt veà laøng thì cuõng... quaù löùa lôõ thì ! OÂng Hoà Chí Minh keâu goïi thanh nieân raèng :"Ñaâu caàn thanh nieân coù, ñaâu khoù coù thanh nieân" cuõng nhö baøi "Thanh nieân xung phong ca" coù caâu :

"Baùc Hoà daïy chuùng ta

Khoâng coù vieäc gì khoù

Ñaøo nuùi vaø laáp bieån

Quyeát chí cuõng laøm neân"

Nhöng chæ coù "thô gheá ñaù" môùi noùi ñuùng soá phaän cuûa nöõ thanh nieân xung phong :

"Em laø thanh nieân xung phong

Ñaép ñöôøng, taûi ñaïn, long ñong thaùng ngaøy

Ñaûng nuoâi hai böõa moät ngaøy

Côm ñoän ba baùt, muoái ñaày loøng tay

Aoù quaàn hai boä ñoåi thay

Moät naêm ñi pheùp möôøi ngaøy... "coù löông"

Cho neân chaúng coù ngöôøi thöông

Xuaân tình chôït gaëp giöõa ñöôøng vôùi nhau

Noùi ra baûo keå khoå ñau

Thôøi gian thaám thoaùt böôùc mau veà giaø

Soát röøng da maùi, maét loøa

Ñaûng cho giaûi nguõ veà nhaø aên rôm !

Tuoåi xuaân choân choán Tröôøng sôn

Nhieàu coâ thai naïo vöùt chaân caây röøng

Veà laøng chaân böôùc ngaäp ngöøng

Töông lai môø mòt, goái truøng, löng cong

Bieát khoân ñaõ choùt vaøo troøng !!!"

Hai chính saùch nöõa raát taøn baïo cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng ta ñoái vôùi phuï nöõ mieàn Baéc Vieät Nam (keå caû moät soá vuøng trong Nam goïi laø "vuøng giaûi phoùng") laø ñem phuï nöõ laøm caùi moài caâu, laøm vaät khen thöôûng mua baùn (nhaát laø phuï nöõ ôû noâng thoân): moät laø toå chöùc theo loái cöôõng böùc ñeå buoäc nöõ thanh nieân laáy choàng laø thöông beänh binh - nhaát laø nhöõng ngöôøi lính bò taøn pheá naëng - laøm choàng maø coøn phaûi laøm ñôn tình nguyeän "lao ñoäng nuoâi choàng" khoâng nhaän moät thöù trôï caáp naøo. Chính saùch taøn baïo naøy ñaõ laø nguyeân nhaân cuûa bieát bao vuï "vôï ñaàu ñoäc choàng" cho thoaùt nôï ñôøi hoaëc ngöôøi vôï ñaønh... töï töû cheát maø khoâng nhaém ñöôïc maét. Hai laø toå chöùc cöôùi cho nhöõng thanh nieân bò baét lính tröôùc khi nhaäp nguõ vaøi ngaøy nhaèm truùt gaùnh naëng lao ñoäng beân gia ñình ngöôøi taân binh leân ñaàu ngöôøi phuï nöõ, nhaèm laáp loã hoång trong luaät nghóa vuï quaân söï veà khoaûn "mieãn ñi lính cho nhöõng thanh nieân laø con moät trong gia ñình". Chính quyeàn Hoà Chí Minh toå chöùc laáy vôï cho thanh nieân ñeán tuoåi baét lính vaø lyù luaän raèng "khi ngöôøi thanh nieân con moät coù vôï thì khoâng coøn laø con moät nöõa vì vôï cuõng laø con trong gia ñình neân khoâng ñöôïc mieãn lính nhö luaät nghóa vuï quaân söï qui ñònh"!!! Coøn nöõa, ñoù laø raøng buoäc tình caûm ngöôøi lính vôùi "queâ höông" ñeå yeân taâm ñi chieán ñaáu cho "söï nghieäp cuûa ñaûng vaø baùc" vì cha meï ñaõ coù vôï "ñaûm ñang" (khoaûn thöù ba trong ñöôøng loái "3 ñaûm" cuûa phuï nöõ), heät nhö ngoùn voõ "taäp keát ra Baéc" cuûa naêm 1954. Ngöôøi phuï nöõ vöøa kòp höôûng tuaàn traêng maät vôùi choàng nay soáng trong söï chôø ñôïi coøn nhöùc nhoái hôn Peùneùllope chôø choàng sau cuoäc chieán thaønh Troie, bò coät cho sôïi daây "vôï boä ñoäi cuï Hoà" ñeå troùi vaøo guoàng maùy "lao ñoäng queân mình" vì nöôùc vì choàng ! Chính noù laø nguyeân nhaân ñeû ra bao chuyeän "bi haøi" cuûa xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, cöù töôûng "nhö ñuøa". Moät thí duï : beänh vieän C (beänh vieän phuï saûn ñaàu ngaønh cuûa mieàn Baéc Vieät Nam) ôû Haø-noäi ñöôïc moät beänh nhaân töø Haø Baéc chuyeån tôùi. Baùc syõ Thìn phoù giaùm ñoác beänh vieän - ñaõ soáng töø cheá ñoä Baûo Ñaïi, khoâng theå naøo ngaïc nhieân hôn ñöôïc khi bieát nguyeân nhaân beänh nhaân bò nhieãm truøng naëng "choã kín" laø do ngöôøi choàng beänh nhaân, moät taân binh laáy vôï ñöôïc 3 ngaøy thì phaûi "ra traän", vì quaù ghen ñaõ laáy kim chæ khaâu "choã aáy" cuûa vôï laïi (chaéc vì chöa bieát ñeán loaïi "thaét löng trinh tieát" cuûa nöôùc Nga xöa)!!!

Ñieàu ñaùng löu yù nöõa laø chính caùi caûnh "choàng Nam vôï Baéc" khoå hôn caû vôï choàng ngaâu (ít ra moät naêm ñöôïc gaëp nhau moät laàn) coäng vôùi ñôøi soáng kinh teá khoù khaên cuøng cöïc vaø quyeàn sinh quyeàn saùt cuûa caùc caáp uyû ñaûng neân chò em vaéng choàng trôû thaønh ñaøn gaø con tröôùc caáp uyû ñaûng quaï. Naïn chöûa hoang, phaù thai töø noâng thoân ñeán thaønh thò laø chuyeän "quaù bình thöôøng". Ngöôøi phuï nöõ ñi phaù thai ñöôïc "ñaûng vaø baùc" baûo veä tuyeät ñoái bí maät (nhö bí maät quoác phoøng). Caùc cô sôû naïo thai chæ bieát naïo thai theo yeâu caàu cuûa ngöôøi naïo, khoâng caàn moät giaáy giôùi thieäu naøo, khoâng ñöôïc hoûi hoï teân vaø "taùc giaû" cuûa thai nhi. Saùng vaøo naïo, chieàu ra veà, cöù nhö ñi lao ñoäng "thoâng taám", haøng xoùm coù toïc maïch cuõng ñaønh chòu. Caùc baøo thai naïo ra ñöôïc cheá bieán thaønh thuoác boå, nghe noùi coøn hôn "lôïn haø naøm". Ñoù cuõng laø nguoàn "laáy thu buø chi" cuûa cô sôû naïo thai, taát caû tröïc thuoäc uyû ban baûo veä baø meï vaø treû em do chính oâng thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng laøm chuû nhieäm vaø baø Ñinh Thò Caån, uyû vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng töø khoùa 3, xuaát thaân laø ñaàu beáp cuûa oâng Hoà Chí Minh, laøm phoù chuû nhieäm phuï traùch thöôøng tröïc. Theá laø döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, tuïc "ngöôøi aên thòt ngöôøi" ñöôïc khuyeán khích nhö quoác saùch vaø phuï nöõ ngoaøi chöùc naêng laø "ñoà chôi", laø "ñoà trang söùc", laø "noâ leä" laïi coøn coù nhieäm vuï "saûn xuaát" theâm "chaát ñaïm" - töùc thai nhi - cho xaõ hoäi !

Coøn phuï nöõ ôû mieàn Nam thì sao ? Taát nhieân oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a ñaõ trieät ñeå lôïi duïng theå cheá chính trò ôû mieàn Nam tröôùc 1975 coù loûng leûo vaø nhieàu sô hôû, nghóa laø coù vieäc ñoäc taøi ñoäc dieãn, coù vieäc daân chuû quaù trôùn, cuøng vôùi söï "nheï daï" vaø "loøng yeâu nöôùc" cuûa phuï nöõ ñeå laäp ra nhöõng ñoäi quaân "toùc daøi". Nhöõng chò Quyeân (vôï anh Troåi maø nhaø thô cung ñình Toá Höõu "loän" teân laøm thô khi goïi laø Troâi luùc goïi laø Troåi !). chò Taï Thò Kieàu, Chò Traàn Thò Lyù v.v... ñöôïc ñeà cao, ñeán möùc Toá Höõu haï buùt veõ taøu bay... giaáy cho chò Lyù :

"Em laø coâ gaùi hay naøng tieân

Em coù tuoåi hay khoâng coù tuoåi ?

Toùc cuûa em hay laø maây laø suoái ?..."

Nhöng cuõng chò Lyù aáy sau 1975 veà ôû Ñaø-naúng ñeán taän 1991 vaãn khoå nhö aên maøy vì beänh taät, löông thaáp, choàng cuõng laø thöông binh. Ñaûng baän höôûng thuï queân ñaõ ñaønh, ngay chính nhaø thô kieâm chính trò vaø kinh teá gia (loaïi 3 xu) Toá Höõu cuõng queân luoân sau khi lónh moät ñoáng tieàn nhuaän buùt veà baøi thô. Chæ coù chò Quyeân, nhôø ñöôïc vaøo "böng" ôû vôùi "chuù" Nguyeãn Höõu Thoï vaø "chuù" Traàn Baïch Ñaèng, neân ñöôïc phoùng vieân baùo Cöùu Quoác (Haø-noäi) laø Thaùi Duy ñi coâng taùc B (töùc xaâm nhaäp mieàn Nam) ñoåi teân thaønh nhaø vaên giaûi phoùng Traàn Ñình Vaân, phoûng vaán vieát moät truyeän ngaén "ngöôøi thöïc vieäc thöïc" ñöôïc ñích thaân Toá Höõu ñaët teân truyeän laø "Soáng nhö anh", neân sau 1975, vaøo luùc anh Troåi ñöôïc taïc töôïng vaø ñöôïc ñaët teân cho ñöôøng phoá Saøi-goøn, chò Quyeân ñöôïc caùc chuù kieám cho moät taám choàng khaùc vaø ñöôïc cho ngoài gheá giaùm ñoác nhaø haøng Vónh Lôïi (ñöôøng Haøm Nghi, quaän nhaát, Saøi-goøn). Ñuùng laø coù soá "quyù nhaân phuø trôï", meänh "giaùp thoï giaùp ñaèng"!

Coøn soá phaän ñoäi quaân toùc daøi ? Xin giaønh ñeå baïn ñoïc tìm trong truyeän ngaén "Töôïng ñaøi" cuûa Hoaøng Thieáu Phuû ñaêng treân tôø "Tuoåi treû cöôøi" hieän nay cuûa Saøi-goøn, raát ñaày ñuû.

Ngoaøi caùi soá ñoäi quaân toùc daøi ñoù ra, phuï nöõ mieàn Nam Vieät Nam coù choàng laø syõ quan, binh lính, nhaân vieân chính quyeàn Vieät Nam Coäng Hoøa v.v... bò löøa ñi tuø (hoïc taäp caûi taïo) cuõng bò ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà theo ñuùng saùch cuûa ñaûng tröôûng ñeå lôïi duïng "trieät ñeå". Ñoù laø ñem chò em ra laøm phaàn thöôûng cho tuø nhaân. Taát caû caùc traïi tuø cuûa coäng saûn Vieät Nam ñeàu aùp duïng chính saùch raèng tuø nhaân naøo "caûi taïo tieán boä" seõ ñöôïc pheùp "nguû vôùi vôï mình 24 giôø, 48 giôø hoaëc hôn" - tuøy theo möùc ñoä tieán boä hoaëc soá löôïng tieàn ñuùt loùt coâng an. Trong lòch söû Vieät Nam, coù leõ chæ coù caùi ñaûng ma-phi-a cuûa Hoà Chí Minh môùi ñuû voâ lieâm syû laø ñem vôï tuø ra laøm phaàn thöôûng cho tuø, chöa keå söï baån thæu thuù vaät cuûa luõ coâng an laø choïc töôøng ñeå rình xem vôï choàng tuø nguû vôùi nhau ñeå khaùo thaønh chuyeän cöôøi cuûa boïn chuùng vaø treâu choïc ngöôøi tuø ñöôïc nguû vôùi vôï cuûa mình !..

Sau söï "ñöùt phim" naêm 1975, mieàn Nam ñöôïc "hoaøn toaøn giaûi phoùng" neân phuï nöõ mieàn Nam ñöôïc ñi vaøo veát xe ñoå cuûa phuï nöõ mieàn Baéc, nghóa laø vöøa laø "ñoà chôi" vöøa laø "ñoà trang söùc" vöøa laø "noâ leä". Nam thanh nieân cuõng ñöôïc veùt vaøo lính ñeå "giaûi phoùng Cam-boát", ñeå khi trôû veà hoaëc "leâ treân naïng goã" hoaëc naèm trong beänh vieän "chôø" moät chò em naøo ñoù daïi doät nghe lôøi ñaûng "coõng veà laøm choàng...hôø", may maén laém thì ñöôïc hoûa thieâu cho vaøo loï saønh ñem veà cho gia ñình, hoaëc thaát nghieäp ñi lang thang ngoaøi phoá "chieâm ngöôõng" caùc anh chò haûi quan, thuûy thuû taøu vieãn döông, coâng an caùc loaïi vaø con caùi giôùi quan laïi ñoû nhaäu nheït vaø khoe boä caùnh hôïp thôøi trang ! Vaø, phuï nöõ laïi gaùnh toaøn boä söùc naëng cuûa moïi loaïi hình saûn xuaát vaø phuïc vuï saûn xuaát cuûa xaõ hoäi.

Con ñöôøng phuï nöõ mieàn Nam phaûi ñi sau laù côø ñoû sao vaøng heät nhö phuï nöõ mieàn Baéc tröôùc ñaây, ñaõ ai oaùn raèng :

"Choàng bò baét lính phöông xa

Meï cha caûi taïo cheát giaø röøng saâu

Ngaøy caøy thay kieáp ngöïa traâu

Ñeâm laøm caùi neäm ñeå haàu quan vieân :

- Ñaûng uyû, chuû tòch öu tieân

Tröôûng coâng an xaõ tieáp lieàn theo sau

Ôn ñaûng, nghóa baùc daøy saâu

Nhaân daân thaønh ñó, thaønh traâu heát ñôøi

Thaáu tình chaêng, hôõi Ñaát, Trôøi ?"

Nhieàu chò em, choàng bò löøa ñi tuø (caûi taïo), ñaõ phaûi chòu söï cöôõng eùp baùn thaân cho quan laïi ñoû ñeå yeân thaân nuoâi con vaø coù theå ñi thaêm nuoâi choàng, nhö trong vuï aùn Hai Hieäp ôû Ñoàng Nai, hay nhö baø chuû tieäm phôû "Thuûy tieân" ôû phoá Töï Do (Ñoàng khôûi) Saøi-goøn vôùi teân Ngoïc, chuû tòch phöôøng... Ngay moät dieãn vieân ñieän aûnh noåi tieáng, töøng bò gheùp laø nhaân vieân CIA cuûa Myõ, cuõng ñaønh ñeán nhaø rieâng "chuù" Cao Ñaêng Chieám (thöù tröôûng coâng an, phuï traùch khu vöïc mieàn Nam) cho neân môùi ñöôïc "chuù Chieám" vieát laù thö tay caàm ra Haø-noäi gaëp rieâng "chuù" Phaïm Huøng (boä tröôûng coâng an), nhôø vaäy coâ dieãn vieân coù caùi phaän "Thuyù Kieàu" ñoù môùi ñöôïc Hoà Toân Hieán (cuûa coäng saûn chöù khoâng phaûi cuûa cuï Nguyeãn Du) ñaëc caùch cho thaêm caû choàng sau vaø... choàng tröôùc. Hôn theá, oâng choàng sau coøn ñöôïc thaû sôùm hôn caû thöôïng syõ canh cöûa saân bay Taân Sôn Nhaát vaø ñöôïc... vaøo caû quoác hoäi laøm ñaïi bieåu cuûa daân (may thieät).

Ñau khoå cuûa phuï nöõ Vieät Nam coøn phaûi nhaéc ñeán nhöõng ngöôøi ra ñi phaûi boû xaùc ngoaøi bieån, phaûi chòu caûnh cöôõng hieáp cuûa haûi taëc, phaûi naèm choân naêm thaùng trong caùc traïi vôùi bao nhuïc nhaèn. Maø, taùc giaû nhöõng baát haïnh ñoù cuûa phuï nöõ vaãn laø oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng ta. Coøn phaûi keå ñeán bieát bao chò em bò baùn laøm noâ leä (döôùi caùi uyeån ngöõ "hôïp taùc lao ñoäng") sang Nga, Trung Ñoâng v.v... trong caûnh mang con boû chôï. Ñöôïc söï "chæ ñaïo" cuûa ñaûng ma-phi-a taùc giaû caùc vaên töï baùn noâ leä ñoù chính laø Traàn Ñình Hoan vaø Nguyeãn Thò Haèng - coâ boà tænh Thanh cuûa oâng lang caùch maïng Xuaân Thuûy. Cho neân ñeán ñaïi hoäi ñaûng ma-phi-a laàn 7, caû Hoan laãn Haèng ñeàu ñöôïc laø trung uyû chính thöùc !

 

 

Phuï nöõ vôùi "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi"

Naêm 1986, vôû haøi kòch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi" ñöôïc quaûng caùo ruøm beng. Nhöõng maøn ñaàu tieân laø caùc khaùch saïn, nhaø haøng xöa kia bò ñaûng ma-phi-a ñoåi cho teân môùi, nay laïi "ñoåi môùi" thaønh teân cuõ, nhö ôû Saøi-goøn : Ñoàng Khôûi trôû laïi Continental, Höõu Nghò trôû laïi Palace, 147 Ñoàng Khôûi trôû laïi Brodard v.v... vaø, ngay ñoù laø caùc cuoäc thi ñuû loaïi hoa haäu ñöôïc toå chöùc vôùi söï ñôõ ñaàu cuûa thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Kinh doanh ñó ñieám laø neùt ñaëc tröng cuûa ma-phi-a. Cho neân caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà Chí Minh cuõng khoâng ra ngoaøi qui luaät cuûa troø chôi ma-phi-a thoâng thöôøng. Chæ coù ñieàu noù ñöôïc coâng khai hoùa vôùi "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi". Neáu xöa kia - tröôùc 1975 - ôû caûng Haûi-phoøng coù nhöõng toå chieâu ñaõi vieân laø nöõ ñeå phuïc vuï thuûy thuû nöôùc ngoaøi, keå caû thaân xaùc, do cô quan an ninh quaûn lyù vôùi lyù do vöøa thu ngoaïi teä (duøng cho coâng taùc giaùn ñieäp) vöøa moi tin tình baùo vaø tìm coäng söï vieân (töùc ñieäp vieân) ôû nöôùc ngoaøi, thì nay löïc löôïng "chieâu ñaõi vieân" nhieàu gaáp boäi laàn vaø coâng khai hoùa, thí duï nhö quaùn Lan Thaønh ôû phoá Nguyeãn Thieäp, Saøi-goøn (phoá noái lieàn Ñoàng Khôûi - Nguyeãn Hueä). Neáu xöa kia ôû khu hoïp haønh vaø nghæ ngôi cuûa trung öông ñaûng coäng ma-phi-a goàm nhöõng caên nhaø kieåu "cottage" cuûa Anh treân deûo Hoà Taây coù nhöõng nöõ thanh nieân ñöôïc choïn loïc ñeå mua vui cho laõnh ñaïo ñôõ "buoát ñaàu" thì nay ôû ngaønh naøo, boä naøo cuõng coù nhaø khaùch ôû Saøi-goøn, Ñaø-laït vaø ngöôøi phuï traùch nhaø khaùch kieâm vieäc "kieám gaùi" cho laõnh ñaïo. Nhieàu nhaân vaät noåi leân töø ngheà ma-coâ quoác doanh naøy, ñieån hình laø tay Tröôøng, hieän laø giaùm ñoác Culturimex cuûa Saøi-goøn - cô quan thuoäc boä vaên hoùa thoâng tin cuûa nhaïc syõ cung ñình Traàn Hoaøn (quan thaày cuûa Trònh Coâng Sôn).

Trong chính saùch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi", phuï nöõ trôû thaønh maët haøng coù theå noùi laø quan troïng cuûa giôùi ma-phi-a caàm quyeàn. Chaúng coù theá maø ngay giöõa Saøi-goøn, moät cô quan goïi laø "tìm vieäc cho thanh nieân" thuoäc thaønh ñoaøn thanh nieân do Leâ Vaên Nuoâi laøm bí thö, vaø do thaønh uyû quaûn lyù vôùi Voõ Traàn Chí, uyû vieân boä chính trò ma-phi-a, ñöùng ñaàu, ñaõ coâng khai tuyeån caùc nöõ thanh nieân vaø ñaùnh löøa cho ra caùc khaùch saïn ven bieån nhö Vuõng-taøu "laøm ñó". Giaùm ñoác caùi cô sôû ma-coâ ma-phi-a quoác doanh ñoù laø Nguyeãn Anh Duõng. Söï bung ra laøm kinh teá ñó ñieám lan sang ñeán caû caùc ngaønh nhö ñöôøng saét, thö vieän, toøa aùn, beänh vieän v.v... ñeàu laáy maët baèng laøm nhaø haøng vaø tuyeån ngöôøi ñeïp, treû, nheï daï ñeå laøm chieâu ñaõi vieân (töùc ñó). Phuï nöõ ñöôïc töø Nguyeãn Vaên Linh ñeán Ñoã Möôøi; Voõ Vaên Kieät duøng laøm moài caâu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" vaø thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Nhieàu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" ñaõ "aùo gaám veà laøng" laáy vôï leõ (vöøa laø leõ vöøa ít tuoåi) ôû queâ höông ñeå toû roõ loøng yeâu nöôùc maën noàng. Chính quyeàn chaéc nhôù ñeán tröôøng hôïp oâng toång bí thö quaù coá Leâ Duaån, 3 vôï, neân khoâng gaây phieàn haø gì cho caùc "Vieät kieàu yeâu... ña theâ". Phaûi chaêng nhöõng ngöôøi caàm quyeàn nhôù caâu "trai anh huøng naêm theâ, baûy thieáp" vaø "baùc" Hoà ñaõ phong cho nhaân daân Vieät Nam laø anh huøng, nghóa laø "saám" cho ñeä töû phaûi duøng voõ "phuïc hoài ña theâ" ñeå phuïc hoài kinh teá, cuûng coá chính quyeàn... ñoäc ñaûng coäng saûn ?

Nhieàu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" thaêm queâ höông trôû ra haûi ngoaïi khoâng ngôùt lôøi khen Haø-noäi, Saøi-goøn... thay ñoåi nhieàu laém ! Nhöng, thay ñoåi caùi gì ? Boä maët caùc thaønh phoá, thò xaõ ôû Vieät nam hieän nay nhieàu maøu saéc choùi chang laø nhôø löïc löôïng phuï nöõ bò chính saùch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi" cuûa coäng saûn loâi töø noâng thoân ra ñeå nhaäp vaøo ñaïo quaân thaàn Baïch Mi, vôùi aùo quaàn hôïp thôøi trang do... buoân laäu nhaäp vaøo, ñaõ gieát cheát haøng noäi ñòa. Soá lieäu coâng khai cuûa chính quyeàn Ñoã Möôøi, Voõ Vaên Kieät döï ñoaùn coù khoaûng 600 ngaøn ñieám ôû Vieät Nam, hieän nay. Con soá ñoù coøn raát xa vôùi söï thaät. Noù coù theå xaáp xæ soá löôïng ñaûng vieân cuûa toång bí thö Ñoã Möôøi hieän nay, nhöng coù ñieàu toác ñoä phaùt trieån cuûa noù nhanh gaáp raát nhieàu laàn toác ñoä phaùt trieån ñaûng (coäng saûn), bôûi noù ñöôïc söï quan taâm cuûa caû "ba gioøng thaùc caùch maïng" laø ñaûng coäng saûn Vieät nam, thöông nhaân nöôùc ngoaøi vaø Vieät kieàu "yeâu nöôùc".

 

 

T h a y k eá t - l u aä n

Ngöôøi daân mieàn Baéc Vieät Nam ñaõ thaáy caùc troø heà veà caùc ngaøy leã töø tröôùc 1975. Cho neân ñaõ löu haønh trong daân thô gheá ñaù veà caùc ngaøy "heà" cuûa coäng saûn, raèng :

"Nhôù ngaøy muøng 3 thaùng 2

Lieàm buùa leã ñaøi maùu ñoû möa sa

Nhôù ngaøy muøng 8 thaùng 3

Ñaøn oâng ñi lính, ñaøn baø ñi phu

Nhôù ngaøy 26 thaùng 4

Thanh nieân cheát traän hoaëc tuø quanh naêm

Nhôù ngaøy muøng 1 thaùng 5

Coâng nhaân ñaøo ñaát xaây laêng "baùc Hoà"

Hai möôi thaùng 7 laäp lôø

Thöông binh, töû só ñöôïc tôø "veû vang"

Böôùc sang thaùng 8 roõ raøng

Phaát côø khôûi nghóa, xoùm laøng möøng vui

Naøo ngôø vaän nöôùc coøn xui

Muøng 2 thaùng 9 ngaäm nguøi Vieät Nam

Aí quoác laïi hoùa Vieät gian

Chieán tranh huynh ñeä töông taøn töø ñaây

Con coâi, vôï goùa, meï gaày

Röøng xanh taøn uùa, maùu ñaày bieån Ñoâng..."

Chöøng naøo coøn laø cheá ñoä coäng saûn ñoäc ñaûng trò thì nhaân daân Vieät nam, nhaát laø phuï nöõ, khoâng theå naøo coù töï do, haïnh phuùc ñöôïc. Caùi goïi laø "môû cöûa" laø môû cöûa cho khaùch tìm hoa laï vaø "ñoåi môùi" laø ñoåi môùi ñoái töôïng ñi taøu bay giaáy : khi chieán tranh thì nam thanh nieân laø nhöõng anh huøng "Phuø ñoång", vaø baây giôø vôùi "kinh teá thò tröôøng" (coù chæ ñaïo) laø ñaïo quaân haøng trieâu phuï nöõ phaán son trong caùc vuõ tröôøng, khaùch saïn, nhaø haøng.

Vôùi Vieät Nam luùc naøy coù hai caùch nhìn khaùc nhau : moät cuûa nhöõng ngöôøi coù ngoaïi teä maïnh nhaèm höôûng thuï "töù khoaùi" vaø hai laø cuûa ñaïi ña soá nhaân daân Vieät Nam coøn ngheøo khoå, khoâng coù töï do, khoâng coù haïnh phuùc. Caí thöù nhaát nhìn töø aùnh ñeøn vuõ tröôøng, baøn tieäc nhaø haøng, qua ñoâi vai traàn cuûa ngöôøi phuï nöõ phaûi baùn thaân xaùc. Caùi thöù hai nhìn qua nhöõng tuùp leàu chaép vaù, qua baõi raùc, qua ñoàng ruoäng buøn laày, qua röøng hoang taøn, qua bôø heø v.v... Cho neân nghe moät ngöôøi "baøn" veà chuyeän Vieät nam - duø ngöôøi nöôùc ngoaøi hay Vieät kieàu yeâu nöôùc hay coø moài cô hoäi hay boài buùt vaên noâ - ñeàu deã daøng nhaän ra choã hoï ñöùng ñeå ngaém con taøu Vieät nam.

Coøn ñaïi ña soá nhaân daân Vieät Nam, nhöõng ngöôøi daân ñen baát haïnh bò thoáng trò bôûi caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà Chí Minh thì vaãn saùng suoát thaáy raèng :

"OÂng Anh, oâng Kieät, oâng Möôøi

Dôû khoùc, dôû cöôøi bieát choïn oâng nao

OÂng naøo oâng naûo oâng nao

Moät ñoàng moät coát laøm sao baây giôø

"Cöûa môû" ra phaûi giaáy tôø

"Ñoåi môùi" nhìn laïi vaãn thôø maáy oâng

Ñeøn cuø cöù chaïy loøng voøng

Daân chuû caùi coøng, töï do ñoùi aên

Haïnh phuùc chuù cuoäi cung traêng !!!"

Thaùng 2-1993

 

 

Best View With VNI Font for Internet