Make your own free website on Tripod.com

P H UÏ N ÖÕ V I EÄ T N A M

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

DÖÔÙI SÖÏ THOÁNG TRÒ CUÛA COÄNG SAÛN

Haøng naêm, cöù ñeán ngaøy 8-3, chính quyeàn CSVN laïi toå chöùc "ngaøy hoäi" cuûa phuï nöõ. Ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñöôïc ñeà cao trong thô, vaên, ca nhaïc, ñieän aûnh... chính thoáng. Caùc giôùi chöùc coäng saûn coù thaåm quyeàn, töø oâng Hoà Chí Minh ñeán Phaïm Vaên Ñoàng, Nguyeãn Vaên Linh vaø nay laø Ñoã Möôøi, ñeàu coù baøi vieát veà vai troø quan troïng cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi Vieät Nam. Bôûi vì lyù luaän kinh ñieån cuûa chuû nghóa coäng saûn laø chöøng naøo phuï nöõ chöa ñöôïc giaûi phoùng (khoûi coâng vieäc gia ñình) vaø chöa ñöôïc quyeàn bình ñaúng veà chính trò vôùi nam giôùi - töùc quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû, thì caùch maïng voâ saûn duø coù naém ñöôïc chính quyeàn cuõng môùi chæ laø thaønh coâng moät phaàn maø thoâi. Tieác thay, caùi lyù thuyeát nghe ñaày "nhaân aùi" nhö vaäy neân ñaõ löøa ñöôïc khoâng chæ nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, nhöõng phuï nöõ ñaõ töøng laø trung taâm caáu truùc gia ñình maø ngay nhöõng trí thöùc, hoïc giaû uyeân baùc cuõng bò loùa maét. Thöïc tieãn cuûa Vieät Nam hieän nay ñaõ cho thaáy raèng ngöôøi coäng saûn hoaëc ñöùng treân laäp tröôøng cuûa ngöôøi coäng saûn thì trong moïi lónh vöïc cuûa xaõ hoäi ñeàu ñöôïc giaûi quyeát giöõa lyù luaän vaø thöïc haønh hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. Cöù xeùt naêm muïc tieâu maø oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñeà ra cho nhaân daân vaø ñaát nöôùc Vieät Nam thì thaáy :

1) Goïi laø moät nöôùc Vieät Nam daân chuû nhöng thöïc teá lòch söû ñaõ chöùng minh chöa bao giôø nhaân daân Vieät Nam laïi bò thoáng trò moät caùch ñoäc taøi, khaùt maùu nhö döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh vaø nhöõng ngöôøi thöøa keá; gheâ tôûm hôn caû thôøi Minh thuoäc vaø Phaùp thuoäc;

2) Goïi laø coäng hoøa nhöng thöïc teá oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû thöøa keá coøn "vua hôn caû vua";

3) Goïi laø töï do nhöng thöïc teá ngöôøi daân bò töôùc troïn veïn moïi quyeàn töï do nhö töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän, töï do tín ngöôõng, töï do cö truù, töï do laäp hoäi v.v... maø ngay thôøi thöïc daân Phaùp thoáng trò cuõng khoâng ñeán noãi nhö vaäy;

4) Goïi laø ñoäc laäp nhöng thöïc teá cho thaáy Vieät Nam döôùi söï thoáng trò cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng ngöôøi thöøa keá hoaøn toaøn bò leä thuoäc nöôùc ngoaøi veà moïi maët, töø chính trò, ngoaïi giao, thöông maïi cho ñeán vaên hoùa tö tuôûng. Ngay veà ñaát ñai, cuõng chính quyeàn Hoà Chí Minh ñaõ kyù giaáy nhöôïng caùc quaàn ñaûo Tröôøng Sa cho Trung Coäng. Nhöõng ñieàu khoaûn trong hieäp öôùc "hoøa bình vaø höõu nghò" vôùi Nga soâ coøn raøng buoäc Vieät Nam vôùi Nga soâ moät caùch oâ nhuïc raát nhieàu so vôùi hieäp öôùc Patenoâte maø vua nhaø Nguyeãn ñaõ kyù vôùi thöïc daân Phaùp;

5) Coøn veà haïnh phuùc ö ? Naêm 1945, khi oâng Hoà Chí Minh naém quyeàn thì daân soá Vieät Nam laø 18 trieäu daân. Hôn 40 naêm caàm quyeàn vaø phaùt ñoäng chieán tranh, oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñaõ laøm cheát khoaûng 2 trieäu 1 ngöôøi, maát tích gaàn 300 ngaøn ngöôøi, thöông taät caùc loaïi gaàn 5 trieäu. Thueá vaø söu dòch (nuùp döôùi teân lao ñoäng xaõ hoäi chuû nghóa vaø thanh nieân xung phong) coøn hôn thôøi Phaùp thuoäc. Mieàn Baéc Vieät Nam thieáu aên vaø cheát ñoùi thöôøng tröïc maø ngay vöïa luùa mieàn Nam, ngöôøi daân cuõng bò ñoùi, nhö huyeän Duyeân Haûi thuoäc Saøigoøn cuõng caàn cöùu ñoùi thöôøng xuyeân cho haøng traêm hoä; ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Saøi-goøn, Haø-noäi, Haûi-phoøng v.v... nhieàu gia ñình coâng nhaân, vieân chöùc vaãn ngaøy böõa côm, böõa chaùo. Lòch söû Vieät Nam döôùi cheá ñoä phong kieán, sau moãi cuoäc chieán tranh cöùu nöôùc, noâng daân ñöôïc "tha thueá" 3 naêm, coù nôi coøn hôn theá. Nhöng döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, chieán tranh keát thuùc hôn 15 naêm maø noâng daân chæ ñöôïc "höùa leøo" tha thueá moät naêm!!! AÁy vaäy maø boä maùy tuyeân truyeàn cuûa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam ra söùc toâ veõ cho vieäc tha thueá ñoù nhö laø neùt ñaëc tröng cuûa cheá ñoä coäng saûn, nhö laø "tö töôûng" laáy daân laøm goác cuûa oâng Hoå Chí Minh ! (?)

Cho neân, thöû xeùt laïi caùi maø oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta töï haøo raèng ñaõ giaûi phoùng cho thaân phaän ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam, raèng ñaõ cho phuï nöõ ñöôïc höôûng quyeàn bình ñaúng trong moïi sinh hoaït xaõ hoäi, thöïc chaát laø caùi gì ?

Tö baûn ñöôïc taêng gaáp ñoâi

Cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa (hay coäng saûn) laø moät cheá ñoä ñoäc ñaûng trò, laáy ñaáu tranh giai caáp, xoùa boû baát coâng xaõ hoäi laøm bình phong; laáy ñaøn aùp, khuûng boá laøm phöông tieän ñeå goø eùp quaàn chuùng döôùi söï thoáng trò cuûa moät duùm nhaân vaät choùp bu cuûa ñaûng coäng saûn; duøng caùc hoäi ñoaøn ñeå quaûn lyù quaàn chuùng nhaân daân. Cho neân khaùi nieäm "daân chuû" vaø "töï do" hoaøn toaøn xa laï trong xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa. Bôûi vì ngay noäi boä ñaûng caàm quyeàn - töùc ñaûng coäng saûn - cuõng khoâng heà coù daân chuû vaø töï do. Töø vieäc baàu ra caùc caáp uyû cho ñeán vieäc ñònh ra ñöôøng loái chính saùch vaø chæ ñaïo thöïc hieän caùc chính saùch aáy hoaøn toaøn naèm trong tay cuûa caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn - thöôøng laø kieâm theâm uyû vieân ban bí thö. Taát caû nhaân söï coøn laïi, keå caû uyû vieân ban bí thö cho ñeán döï khuyeát trung öông chæ laø nhöõng keû thöøa haønh coù quyeàn haïn ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau tuøy theo quan heä "thaân tình" vôùi caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn. Ngay caû moät vaøi nhaân vaät tuy ñaõ ñöôïc vaøo boä chính trò nhöng cuõng chæ laø caùi boùng, caùi tay noái daøi cuûa caùc uyû vieân boä chính trò coù thöïc quyeàn vaø vaãn coù theå bò quaêng soït raùc neáu choùt queân thaân phaän (nhö tröôøng hôïp Traàn Xuaân Baùch...). Moät thí duï ñieån hình veà hình aûnh "daân chuû" vaø "töï do" cuûa noäi boä ñaûng CSVN laø kyø ñaïi hoäi ñaûng laàn thöù 4 (coù oâng Gorbachev cuûa Nga-soâ tham döï), caùc ñaïi bieåu ñöôïc cho hoïc taäp ñeå baàu ban chaáp haønh trung öông vaø phaûi baàu thöû. Baàu thöû ñeán laàn thöù hai vaãn chöa vöøa yù "laõnh ñaïo" neân Leâ Ñöùc Thoï (tröôûng ban toå chöùc trung öông) vaø Traàn Quoác Hoaøn (boä tröôûng coâng an) phaûi ñeán töøng toå haêm doïa laø "ghi aâm" caùc ñaïi bieåu khi phaùt bieåu vaø löu caùc phieáu baàu chuyeån cho Ban baûo veä ñaûng xem xeùt. Cho neân laàn baàu thöû thöù ba ñaõ khôùp vôùi yù kieán chæ ñaïo cuûa "treân" nghóa laø Leâ Duaån ñöôïc cao phieáu nhaát ñeå töø bí thö thöù nhaát chuyeån danh xöng thaønh Toång bí thö, hoaøn toaøn thaéng theá phe Tröôøng Chinh. Hai trieäu ñaûng vieân coäng saûn chæ ñöôïc pheùp baàu (coù chæ ñaïo) ra hôn moät ngaøn ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi ñaûng - cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa ñaûng (nhö ghi trong ñieàu leä), maø coøn khoâng ñöôïc höôûng caùi quyeàn "töï do" vaø "daân chuû" chæ trong gaàn moät tuaàn leã ñaïi hoäi thì hoûi raèng laøm sao quaàn chuùng nhaân daân Vieät Nam (ngay caû coâng nhaân vaø coát caùn laãn ñaûng vieân thöôøng) laïi ñöôïc pheùp bieát ñeán "töï do" vaø "daân chuû" trong cuoäc ñôøi mình, döôùi söï thoáng trò cuûa moät duùm ñaûng vieân choùp bu caàm quyeàn !!!

Phuï nöõ Vieät Nam naèm trong phaïm truø "quaàn chuùng nhaân daân Vieät Nam" neân ñöông nhieân cuõng khoâng theå bieát ñöôïc muøi vò cuûa caùc khaùi nieäm "töï do" vaø "daân chuû" chöøng naøo nöôùc Vieät Nam coøn bò CS thoáng trò. Bôûi lyù thuyeát kinh ñieån cuûa CS coi "con ngöôøi laø tö baûn quyù nhaát" (L’homme est le capital le plus preùcieux), nghóa laø so vôùi caùc thöù khaùc nhö ruoäng ñaát, traâu boø v.v... Coøn Hoà Chí Minh giaûi thích theâm cho ñeä töû raèng :"Nhaân daân laø voâ taän". Chính vì con ngöôøi laø "tö baûn quyù nhaát", vì ñoù laø nguoàn goác sinh ra moïi loaïi tö baûn khaùc, moïi giaù trò khaùc cho neân ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta loâi ra khoûi vò trí "noäi töôùng" trong gia ñình vaø ñöôïc ban cho quyeàn bình ñaúng nhö nam giôùi, nghóa laø laøm caùi vieäc nhö hieán phaùp cuûa nhaø nöôùc coâng saûn ghi raèng :"Coù nghóa vuï vaø quyeàn lôïi lao ñoäng". Trong cheá ñoä coäng saûn, duø coù toâ maøu baèng moïi uyeån ngöõ thì thöïc teá cho thaáy thaân phaän ngöôøi daân chæ laø "noâ leä" cuûa taäp ñoaøn coäng saûn choùp bu caàm quyeàn. Moïi ngöôøi chæ ñöôïc pheùp öôùc mô vaø thöïc hieän cho söï hy sinh vì söï nghieäp cuûa ñaûng vaø "baùc" - töùc moät duùm choùp bu caàm quyeàn vaø Hoà Chí Minh, chöù khoâng ñöôïc pheùp baøn baïc vieäc nöôùc, ñöôïc öôùc mô ngoài vaøo vò trí caàm laùi con taøu toå quoác, ñöôïc xaây döïng haïnh phuùc cho ñoàng baøo cuûa mình, cho gia ñình cuûa mình vaø cho baûn thaân mình. Cho neân thöïc chaát cuûa caùi maø Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta goïi laø giaûi phoùng phuï nöõ chính laø töôùc ñoaït quyeàn xaây döïng haïnh phuùc gia ñình vaø caù nhaân cuûa ngöôøi phuï nöõ, ñöa löïc löôïng phuï nöõ - chieám ít ra laø moät nöûa daân soá - vaøo phaïm truø "tö baûn quyù nhaát" ñeå taêng "tö baûn quyù nhaát" ñoù leân gaáp ñoâi moät caùch "nheï nhaøng". Nhö theá laø chæ caàn moät chöõ kyù ban boá saéc leänh "giaûi phoùng phuï nöõ" vaø thi haønh "luaät hoân nhaân vaø gia ñình", Hoà Chí Minh vaø caùc ñeä töû ñaõ nhaân ñoâi ñöôïc löïc löôïng coù "nghóa vuï vaø quyeàn lôïi lao ñoäng" ñeå "xaây döïng vaø hoaøn thieän chuû nghóa xaõ hoäi", nghóa laø Xaây döïng vaø hoaøn thieän loái höôûng thuï vöông giaû cho Hoà Chí Minh vaø ñoàng boïn (nhö xaây laêng cho caû cha con Hoà Chí Minh; nhö baét daân luïc tænh ñi lao ñoäng nghóa vuï ñaøo ñaát laáp soâng xaây bieät thöï cho Leâ Duaån ôû An Phuù, Thuû Ñöùc...). Coøn moät vaán ñeà nöõa laø coäng saûn vaø chieán tranh nhö boùng vôùi hình. Bôûi chieán tranh laø söùc soáng cuûa coäng saûn. Laøm chieán tranh ñeå cöôùp chính quyeàn, ñeå cuûng coá chính quyeàn, ñeå môû roäng bôø coõi thoáng trò. Cho neân loâi löïc löôïng phuï nöõ ra khoûi toå aám gia ñình, ra khoûi chöùc naêng ngöôøi meï, ngöôøi vôï ñeå trôû thaønh löïc löôïng chuû yeáu trong saûn xuaát vaø phuïc vuï saûn xuaát - töùc laø caáu thaønh neàn taûng cho cuoäc soáng höôûng thuï cuûa taäp ñoaøn coäng saûn caàm quyeàn - coøn nam giôùi seõ ñöôïc xöû duïng chuû yeáu cho muïc ñích chieán tranh baønh tröôùng, nuùp döôùi caùi teân myõ mieàu laø "caùch maïng voâ saûn toaøn theá giôùi".

Phuï nöõ tham chính

"Cô caáu thaønh phaàn" laø khaùi nieäm veà toå chöùc, moät quaùi thai "daân chuû" do cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa (hay coäng saûn) ñeû ra. Nghóa laø töø boä maùy cuûa ñaûng (coäng saûn) cho ñeán quoác hoäi (buø nhìn), chính phuû, caùc ñoaøn theå vaø thaäm chí ñeán caû ñoaøn chuû tòch caùc hoäi nghò (keå caû caáp toå!), caùc cuoäc mít tinh v.v... thì veà nhaân söï phaûi ñuû caùc thaønh phaàn nam, nöõ, giaø, treû, ngöôøi saéc toäc, quaân söï, daân söï, coâng nhaân, noâng daân v.v... Noùi theo ngoân töø cuûa caùn boä toå chöùc (coäng saûn) laø phaûi "ñuû maâm ñuû baùt". Troø heà naøy laø saùng kieán cuûa oâng Hoà Chí Minh nhaèm "cuï theå hoùa" caùi goïi laø "söï ñoaøn keát cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân xung quanh ñaûng (coäng saûn) vaø baùc (Hoà)"! Vaø, phuï nöõ bao giôø cuõng ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû keá thöøa oâng ta quan taâm cho "ngoài caïnh", cho "chuïp aûnh chung" - bieåu hieäu cho vieäc "giaûi phoùng" vaø "ñöôïc bình ñaúng" cuûa phuï nöõ !(?) Ñoù cuõng laø söï cuï theå hoùa caùi goïi laø "daân chuû taäp trung" cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø nhöõng keû keá thöøa oâng ta.

Ngöôøi phuï nöõ trong cheá ñoä Hoà Chí Minh vì ñaõ ñöôïc "giaûi phoùng" vaø ñöôïc "bình ñaúng" neân ñöông nhieân coù ñaïi bieåu cuûa giôùi mình tham chính, coù ñaïi bieåu cuûa mình trong cô quan laõnh ñaïo cuûa caùc ñoaøn theå ñöôïc ñaët teân laø "ñoaøn theå quaàn chuùng". Ñieåm qua nhöõng nhaân vaät ñöôïc cho noåi leân, ta thaáy coù : Nguyeãn Thò Thaäp, Haø Thò Queá, Ñinh Thò Caån, Tröông Thò Myõ, Nguyeãn Thò Ñònh, Nguyeãn Thò Bình, Nguyeãn Thò Haèng, Hoà Thò Bi, Nguyeãn Thò Chieân, Cuø Thò Haäu, Leâ Thu Traø, Kim Haïnh...

Neáu tìm hieåu nguyeân nhaân söï noåi leân cuûa nhöõng ngöôøi ñoù thì thaät laø... buoàn cho chò em phuï nöõ. Bôûi vì, khoâng thieáu gì ngöôøi vöøa coù loøng yeâu nöôùc vöøa coù trí thöùc nhöng chæ ñöôïc duøng coù tính chaát ñoái phoù vôùi thôøi cuoäc, moät thöù buø nhìn trong saân khaáu "daân chuû, hoøa hôïp, hoøa giaûi". Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa caùc baø nhö Trònh Thuïc Vieân, uyû vieân ban thöôøng vuï cuûa quoác hoäi khoùa I; Phan Thò An (nguyeân hieäu tröôûng tröôøng nöõ hoïc Hoaøi Ñöùc, Haø-noäi töø tröôùc 1945) phoù chuû tòch Hoäi lieân hieäp phuï nöõ Vieät nam; baùc syõ Vuõ Thò Chín, phoù chuû tòch Hoäi lieân hieäp phuï nöõ; baùc syõ Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng, phoù chuû tòch quoác hoäi (khoùa 8); caùc anh huøng quaân ñoäi Nguyeãn Thò Chieân, Hoà Thò Bi v.v... thì ñöôïc duøng laøm caùi moài "vinh hoa rôûm" ñeå löøa chò em coá maø hy sinh thaät nhieàu cho "ñaûng vaø baùc". Coøn laïi, soá coù quyeàn thöïc söï ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau laø ai ? Ñoù laø Haø Thò Queá, uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 3, töøng giöõ caùc chöùc phoù ban kieåm tra trung öông ñaûng, phoù ban toå chöùc trung öông ñaûng, hoäi tröôûng hoäi lieân hieäp phuï nöõ xuaát thaân töø du kích Yeân Theá, töøng laø giao lieân ñaëc bieät vaø boä haï thaân tín cuûa Tröôøng Chinh. Ñoù laø Ñinh Thò Caån, uyû vieân döï khuyeát trung öông ñaûng khoùa 3, ñaõ giöõ caùc chöùc thöù tröôûng thöù nhaát kieâm bí thö ñaûng ñoaøn boä y teá (thôøi kyø baùc syõ Phaïm Ngoïc Thaïch laøm boä tröôûng) roài phoù chuû nhieäm phuï traùch thöôøng tröïc uyû ban baûo veä baø meï vaø treû em, xuaát thaân laø caáp döôõng (töùc ñaàu beáp) cuûa oâng Hoà Chí Minh. Ñoù laø Tröông Thò Myõ, phoù chuû tòch toång coâng ñoaøn Vieät Nam (thôøi kyø Hoaøng Quoác Vieät laøm chuû tòch), xuaát thaân laø caàn vuï (töùc haàu phoøng) cuûa oâng Hoà Chí Minh. Ñoù laø Leâ Thu Traø, phoù chuû nhieäm thöôøng tröïc uyû ban thieáu nieân vaø nhi ñoàng, vôï thieáu töôùng Leâ Lieâm, töøng laø chuû nhieäm toång cuïc chính trò (tröôùc Nguyeãn Chí Thanh), coù boà ñôõ ñaàu laø Nguyeãn Coân, bí thö trung öông ñaûng kieâm phoù thuû töôùng (thôøi kyø Phaïm Vaên Ñoàng laøm thuû töôùng). Ñoù laø Nguyeãn Thò Ñònh, nhôø caëp boà vôùi trung töôùng Traàn Ñoä maø ñöôïc thoaùt ra aån soá, ñaåy leân chöùc phoù tö leänh löïc löôïng vuõ trang mieàn Nam (cuûa CS tröôùc 1975), ñöôïc cho laøm uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 4 vaø thay Haø Thò Queá trong chöùc chuû tòch hoäi phuï nöõ. Ñoù laø Nguyeãn Thò Bình, vôï leõ cuûa moät ñoác phuû söù, ngaùn caûnh "keû ñaép chaên boâng, keû laïnh luøng" neân ñöôïc Nguyeãn Thò Thaäp giaùc ngoä theo coäng saûn, boû choàng coù cöôùi xin laáy moät ñeä töû cuûa Nguyeãn Thò Thaäp vaø töø ñoù - nhôø coù hoïc - trôû thaønh thö kyù rieâng cuûa Nguyeãn Thò Thaäp (chuû tòch ñaàu tieân cuûa hoäi phuï nöõ, luoân caëp boà vôùi oâng Hoà vaø ñöôïc oâng ta cho chöùc uyû vieân trung öông ñaûng töø khoùa 2); ñöôïc baø Thaäp giôùi thieäu sang giöõ chöùc vuï phoù vuï leã taân boä ngoaïi giao. Nhôø ôû vò trí naøy baø Bình ñöôïc boä tröôûng ngoaïi giao luùc ñoù laø Xuaân Thuûy, bí thö trung öông ñaûng, ñeå maét tôùi, neân khi Xuaân Thuûy sang hoäi ñaøm Paris ñaõ "loâi" baø Bình ñaët vaøo caùi gheá boä tröôûng ngoaïi giao cuûa Maët Traän Giaûi Phoùng, ñaù Traàn Böûu Kieám veà vöôøn, ñeå ñöôïc gaàn nhau baøn vieäc "thô vaên" vaø vieäc... nöôùc. Töø ñoù baø Bình ñöôïc leân nhö dieàu vaø nay laø phoù chuû tòch Hoäi ñoàng nhaø nöôùc! (maëc duø nhaø xuaát baûn quaân ñoäi coäng saûn coù cho in moät cuoán saùch phôi baøy toaøn boä maùnh khoùe vaø söï sa laày cuûa baø Bình trong maùnh mung, tham nhuõng khi giöõ gheá boä tröôûng boä giaùo duïc). Ñoù laø Nguyeãn Thò Haèng, xuaát thaân töø xaõ vieân deät chieáu ôû hôïp taùc xaõ deät chieáu coùi thò xaõ Thanh Hoùa. Ñuùng ngaøy maùy bay Myõ ñaùnh phaù thò xaõ Thanh Hoùa, coâ daân quaân Nguyeãn Thò Haèng bò thöông ôû ngöïc , coâ daân quaân Nguyeãn Thò Tuyeån maëc duø nhoû yeáu nhöng ñaõ vaùc ñöôïc nhöõng thuøng ñaïn naëng haøng taï tieáp teá cho phaùo binh vaø ñöôïc ñôn vò phaùo binh tuyeân döông coâng traïng. Baùo Tieàn Phong (Haø-noäi) neâu göông coâ Nguyeãn Thò Tuyeån - Phoùng vieân aûnh cuûa baùo Tieàn Phong laø Mai Nam ñi "thöïc teá" Thanh Hoùa thaáy coâ Haèng cao ñeïp, neùt maët nhö lai, cuõng bò thöông, chuïp leân aûnh deã "aên khaùch" hôn neân ñaõ chuïp vaø ñöa hình coâ Haèng leân... caùc baùo. Nhôø ñoù coâ Haèng ñaõ... loït vaøo "maét xanh" cuûa bí thö trung öông ñaûng, phuï traùch tröôûng ban ñoái ngoaïi trung öông ñaûng, kieâm boä tröôûng, kieâm phoù chuû tòch vaø toång thö kyù uyû ban thöôøng vuï quoác hoäi Xuaân Thuûy. Theá laø coâ Haèng ñöôïc oâng Xuaân Thuûy ñöa vaøo chöùc uyû vieân uyû ban ñoái ngoaïi cuûa quoác hoäi kieâm uyû vieân ban bí thö ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn) Hoà Chí Minh; ñöôïc Xuaân Thuûy ñeà cöû vaøo danh saùch ban chaáp haønh trung öông ñaûng khoùa 4 (nhöng coâ Haèng xin ruùt teân), ñöôïc ñöa sang giöõ gheá thöù tröôûng lao ñoäng vaø xaõ hoäi (thôøi kyø naøy bò toá giaùc laø buoân laäu thuoác laù ngoaïi) vaø khoùa ñaïi hoäi ñaûng kyø 7 vöøa xong ñöôïc "truùng" uyû vieân trung öông ñaûng chính thöùc !!! Coøn Kim Haïnh, coâ sinh vieân cuûa tröôøng ñaïi hoïc Saøi-goøn nhôø choáng quoác gia troán vaøo böng laøm caáp döôõng (töùc ñaàu beáp) cho Mai Chí Thoï neân ñaõ ñöôïc giöõ gheá toång bieân taäp baùo Tuoåi Treû (Saøi-goøn)! Nay thì Kim Haïnh maát chöùc vì cho ñaêng laïi tin cuûa baùo Nhaân Daân raèng oâng Hoà Chí Minh töøng coù vôï (nghóa laø khoâng phaûi trai taân nhö oâng Hoà vaø ñaûng cuûa oâng ta töï haøo), nhöng ôû Vieät Nam thì ai cuõng bieát ñoù laø caùi "côù reû tieàn" coøn söï thöïc laø phe Mai Chí Thoï lung lay thì loaïi taàm göûi nhö Kim Haïnh taát phaûi ruïng.

Qua nhöõng daãn chöùng veà "ngöôøi thaät vieäc thaät" keå treân, coù theå keát luaän raèng soá phuï nöõ tham chính trong cheá ñoä coäng saûn ôû Vieät Nam töø tröôùc ñeán nay, loaïi tröø moät soá buø nhìn chaép vaù cho caùi aùo raùch "daân chuû", haàu heát laø keû aên ngöôøi ôû cuûa vaøi vieân chöùc coâng saûn choùp bu hoaëc laø "nhaân tình nhaân ngaõi" cuûa nhöõng nhaân vaät coäng saûn coù theá löïc.

Töø oâng Hoà Chí Minh cho ñeán caùc ñeä töû gaàn guõi cuûa oâng ta ñeàu lôùn tieáng keâu gaøo raèng trong cheá ñoä cuõ (phi xaõ hoäi chuû nghóa), ngöôøi phuï nöõ laø "ñoà chôi", laø "ñoà trang söùc" cho ñaøn oâng vaø giai caáp thoáng trò. Buoàn thay, oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta ñaõ "giaûi phoùng" phuï nöõ khoûi caùi cheá ñoä cuõ aáy ñeå böôùc vaøo cheá ñoä Hoà Chí Minh vôùi thaân phaän vöøa laø "ñoà chôi" vöøa laø "ñoà trang söùc" vöøa laø "noâ leä".

Nöõ noâ leä cuûa theá kyû 20

Ngaøy ban haønh boä luaät "Hoân nhaân vaø gia ñình", oâng Hoà Chí Minh ñaéc yù tuyeân boá raèng theå cheá chính trò ôû Vieät Nam laø tieán boä nhaát vì laø nöôùc ñaàu tieân ôû khu vöïc AÙ-Phi ñaõ xoùa boû cheá ñoä ña theâ. Nhöng cuõng chính oâng Hoà Chí Minh ñaõ giôùi thieäu (khoâng qua baàu baùn) Leâ Duaån thay oâng ta giöõ gheá bí thö thöù nhaát cuûa trung öông coäng ñaûng Vieät Nam coù leõ vì... Leâ Duaån cuøng luùc ba vôï. Cuõng chính oâng ta boå nhieäm Leâ Ñöùc Thoï cuøng luùc hai vôï, vaøo chöùc vuï tröôûng ban toå chöùc trung öông coäng ñaûng. Cuõng chính oâng ta ñöa ra danh saùch boä chính trò trong ñaïi hoäi ñaûng coäng khoùa 3 (1960) nhöõng nhaân vaät coù vôï leõ hoaëc boà nhí nhö Phaïm Huøng (2 vôï), Hoaøng Vaên Hoan (boà nhí teân laø Hoa, hieän ôû Phaùp); nhöõng nhaân vaät trong ban bí thö nhö Toá Höõu (boà nhí), Nguyeãn Vaên Traân (boà nhí), Nguyeãn Coân (boà nhí), Vaên Tieán Duõng (boà nhí), Xuaân Thuûy (boà nhí); chuû tòch toång coâng ñoaøn, kieâm vieän tröôûng vieän kieåm saùt toái cao, kieâm chuû tòch ñoaøn chuû tòch Maët Traän Toå Quoác laø Hoaøng Quoác Vieät (boà nhí). Ñöôïc pheùp boû vôï giaø laáy vôï treû nhö Traàn Xuaân Baùch, Nguyeãn Ñöùc Laïc, Cuø Huy Caän... Cho pheùp laáy theâm vôï leõ nhö Traàn Huy Lieäu, Nguyeãn Khaùnh Toaøn, Hoaøng Minh Giaùm... Phaûi chaêng nhöõng ñaûng vieân thaân caän cuûa oâng Hoà vaãn ñöôïc pheùp ña theâ ? Vaø, thöïc söï trong con maét cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta, phuï nöõ vaãn laø "ñoà chôi"... reû tieàn nhaát. Vì, oâng ta cuõng hay quaát ngöïa truy phong.

Sau khi ñöôïc aên hai caùi baùnh veõ cuûa oâng Hoà Chí Minh laø "ñöôïc giaûi phoùng" vaø "ñöôïc bình ñaúng", ngöôøi phuï nöõ Vieät nam bò khoaùc vaøo coå moät loâ goâng xieàng "3 ñaûm", "tay buùa tay suùng", "tay caøy tay suùng".

Trong "3 ñaûm" coù hai khoaûn laø "ñaûm ñang vieäc nöôùc" vaø "ñaûm ñang vieäc xaõ hoäi", nghóa laø thay ngöôøi ñaøn oâng laøm lính vaø nhaän gaùnh naëng lao ñoäng saûn xuaát trong moïi lónh vöïc cuûa neàn kinh teá quoác daân vaø kinh teá quoác phoøng cuõng nhö söùc naëng cuûa söu dòch - töùc moät naêm töï tuùc löông thöïc ñi daân coâng 3 thaùng hoaëc gia nhaäp caùc ñoäi thanh nieân xung phong thöôøng tröïc.

Ngöôøi phuï nöõ xöa kia laøm nhieäm vuï thôø choàng, nuoâi con, vun veùn gia ñình mình ôû vò trí "noäi töôùng" thì nay ñöôïc oâng Hoà Chí Minh vaø ñaûng cuûa oâng ta cho laøm cuøng luùc vöøa laø lính vöøa laø noâng hoaëc coâng nhaân, vöøa laø phu phen taïp dòch.

Khoâng chæ ôû laõnh vöïc saûn xuaát maø ngay trong laõnh vöïc ngheä thuaät, phuï nöõ cuõng ñöôïc xöû duïng nhö nhöõng nöõ noâ leä cuûa giôùi chöùc caàm quyeàn choùp bu. Caùc "coâ vaên coâng" taøi saéc thöôøng ñeå mua vui cho "laõnh ñaïo" khi meät moûi, oám ñau vaø ñöôïc duøng trong moät soá möu ñoà chính trò. Thí duï : nöõ ca syõ Khaùnh Vaân ñöôïc theo oâng Hoà ñi AÁn Ñoä chæ vì nghe noùi thuû töôùng Nerhu vaø con gaùi laø Indira Gandhi thích gioïng ca cuûa Khaùnh Vaân. Xong vieäc, Khaùnh Vaân ñau oám bò bònh taâm thaàn cuõng chaúng ñöôïc chöõa chaïy vaø cheát thaät thaûm khoác. Thuùy Quyønh (nay laø giaùm ñoác nhaø haùt ngheä thuaät) laø dieãn vieân muùa, coù chöûa con so ñaõ ñöôïc naêm thaùng maø chæ vì yeâu caàu cuûa Fidel Castro muoán coù ñoaøn muùa Vieät nam (coäng saûn) nhaân quoác khaùnh Cuba neân chính quyeàn Hoà Chí Minh ñaõ buoäc Thuùy Quyønh phaûi "phaù thai" vaø chæ ñöôïc nghæ 10 ngaøy sau khi laøm "ñoïa thai nhaân taïo", ñaõ phaûi leân ñöôøng ñi Cuba "phuïc vuï nöôùc baïn"! Aí Loan (chò Aí Vaân) moät ngheä syõ caûi löông taøi saéc, tröôùc ngaøy cöôùi bò baét ñi veùt buøn ôû soâng Toâ Lòch do coáng thaønh phoá chaûy ra neân bò cheát vì uoán vaùn. Ca syõ Töôøng Vi cuûa ñoaøn vaên coâng Toång cuïc chính trò, ngöôøi coù gioïng haùt quyeán ruõ ñaõ "ñöôïc" anh chaøng ñaïi uùy Koong-Le cuûa Laøo cheát meâ cheát meät. Maëc duø Töôøng Vi ñaõ coù choàng con, nhöng chính quyeàn coäng saûn Haø-noäi luùc ñoù cuõng ñònh "gheùp ñoâi" ñeå lôïi duïng Koong-Le. May maén sao ñaïi uùy moät böôùc leân trung töôùng Koong-Le bò ngaõ ngöïa chính trò ! Nguyeãn Thò Haèng (nay laø uûy vieân trung öông coäng ñaûng) ñöôïc moät ñoâ ñoác haûi quaân Nga-xoâ coù "tình caûm ñaëc bieät" neân ñöôïc boå xung vaøo ñoaøn quaân söï ñi xin vuõ khí veà gieát daân vaø ñaëc bieät laø ñöôïc "ñi tröôùc" vaø "veà sau" ñoaøn.

Ñeå chaép vaù theâm cho taám bình phong che ñaäy boä maët baùn nöôùc haïi daân, oâng Hoà Chí Minh ñích thaân vieát thö môøi baø Hoaøng Thò Theá con gaùi cuï Ñeà Thaùm, ôû Phaùp veà (1960). Sau khi chuïp aûnh, quay phim, baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc ñöa tin ñaõ tôùi möùc "quaù ñaày ñuû" thì baø Hoaøng Thò Theá bò ñöa veà "löu ñaøy" ôû Baéc Giang. Cuõng may chính quyeàn ôû tænh vaø huyeän haàu heát laø binh lính hoaëc con em binh lính cuï Ñeà Thaùm neân baø Theá khoâng bò khoù khaên laém. Theá laø oâng Hoà cho loâi baø veà Haø-noäi, ôû moät phoøng thuoäc laàu 2 nhaø taäp theå trong ngoõ Khaâm Thieân, thaùng thaùng ra Maët Traän Toå Quoác lónh moät soá tieàn vöøa ñuû khoûi cheát ñoùi. Baø Theá xin trôû laïi Phaùp khoâng ñöôïc vaø ñaõ cheát giaø trong coâ ñôn vaø ngheøo khoå.

Ngay "ñöôïc" laøm vôï cuûa caùc "oâng lôùn" thì nhieàu phuï nöõ cuõng vaãn chæ nhö "con ôû"; chaúng coù chuùt bình ñaúng naøo trong quan heä vôï choàng. Thí duï nhö vôï choàng Tröôøng Chinh, trong khi oâng ta ngoài aên côm thì baø vôï maëc aùo daøi ñöùng haàu côm. Hay nhö Leâ Duaån, baø vôï caû ñöôïc cho qua "gaùnh vieäc nöôùc" ôû söù quaùn Vieät Nam taïi Baéc Kinh (Trung coäng). Coøn Xuaân Thuûy, ngöï toïa trong toøa vi-la lieàn töôøng vôùi tröôøng Nguyeãn Traõi (cuõ) ôû ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, sang troïng tieáp caùc Nguyeãn Thò Bình, Nguyeãn Thò Haèng v.v... ñeå baøn "vieäc nöôùc" ôû nhaø treân; coøn baø vôï giaø raêng ñen, aên traàu thuoác, laáy oâng ta töø khi Xuaân Thuûy coøn thaùi dao caàu, taùn thuoác baéc ôû ga Ña Phuùc thì... aên nguû ôû nhaø ngang, choã xöa chuû Taây cho boài beáp vaø chò hai ôû! Nöõ ca syõ Dieäu Thuùy, gioïng haùt treû ñang leân, vöøa toát nghieäp tröôøng ñaïi hoïc aâm nhaïc Haø-noäi, trong chuyeán ñi Chili - thôøi kyø A-gien-ñeâ caàm quyeàn - vôùi bí thö thöù nhaát ñoaøn thanh nieân lao ñoäng (coäng saûn) Hoà Chí Minh laø Vuõ Quang, bò "aên côm tröôùc keûng" (töùc nguû tröôùc khi cöôùi) khi gheù qua La Habana; veà laøm vôï Vuõ Quang, khoâng coøn ñöôïc haùt "phuïc vuï" nhaân daân nöõa maø ngaøy ngaøy côm nöôùc, giaët giuõ vaø töôùi nöôùc cho nhöõng gioû phong lan do caùc chi ñoaøn thanh nieân trong quaân ñoäi vaø thanh nieân xung phong ôû Tröôøng sôn göûi bieáu. Baø vôï giaø cuûa Traàn Xuaân Baùch - laø ñaûng vieân "laõo thaønh" - cuøng hoaït ñoäng töø thôøi kyø bí maät cho ñeán luùc baät mí, choàng laøm chaùnh vaên phoøng trung öông ñaûng (coäng), chieám moät toøa vi-la ñoà soä taïi Haø-noäi, coù keû haàu ngöôøi haï coøn ñoâng hôn cuûa "tö saûn maïi baûn", laïi coù caû moät coâ "ñaàu beáp" môùi 20 tuoåi, ñaõ toát nghieäp tröôøng trung caáp naáu aên, phuïc vuï nhöng baø vôï giaø vaãn phaûi ôû Nam Ñònh laøm "vieäc nöôùc" vaø "xaõ hoäi". Ñuøng moät caùi, töø boä chính trò "phoân" veà Nam Haø leänh cho bí thö tænh uyû laø Leâ Ñieàn phaûi cho toøa aùn tænh xöû ly hoân khaån caáp caëp vôï choàng "vöøa laø ñoàng chí vöøa laø phu theâ" aáy ñeå oâng Traàn Xuaân Baùch kòp cöôùi coâ ñaàu beáp 20 tuoåi - baèng 1/3 tuoåi cuûa oâng Baùch - keûo con bieát boø vaøo dòp ñaày naêm cöôùi cuûa meï.

Nhöõng thí duï veà "ngöôøi thaät vieäc thaät" hay "con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa" ñoù keå caû ñôøi ngöôøi cuõng khoâng heát. Treân ñaây taïm daãn chöùng nhö laø neàn cuûa böùc tranh cuûa ngaøy hoäi ñöôïc "giaûi phoùng" vaø "bình ñaúng" cuûa phuï nöõ Vieät nam do "coâng ôn" oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa ta oâng ñem laïi.

Nhaân daân laø voâ taän

Ñaàu ñeà treân laø khaåu hieäu ñaày "saùng taïo" cuûa chính oâng Hoà Chí Minh khi phaùt trieån khaùi nieäm kinh ñieån cuûa chuû nghóa coäng saûn raèng "ngöôøi laø tö baûn quí nhaát". Chính vì theá oâng Hoà Chí Minh ñaõ tung ra leänh cho ñaûng cuûa oâng ta laø "duø coù phaûi ñoát chaùy Tröôøng sôn" hay "taùt caïn bieån ñoâng" - moät daïng khaùc cuûa tö baûn (bình thöôøng) thì cuõng phaûi giaûi phoùng (töùc thoân tính) mieàn Nam Vieät Nam (coøn haøm yù caû Laøo vaø Cam-boát) ñeå thu ñöôïc "tö baûn quí nhaát" laø "quaàn chuùng nhaân daân" trong ñoù bao goàm "quaàn chuùng phuï nöõ". Bieåu hieän thaønh chính saùch cuï theå caùi tö töôûng "taøn baïo, khaùt maùu" ñoù cuûa oâng Hoà, tröôùc naêm 1975, phuï nöõ ôû caû hai mieàn Baéc vaø Nam Vieät Nam ñeàu bò lôïi duïng theo nhöõng phöông thöùc khaùc nhau.

ÔÛ mieàn Baéc, phuï nöõ vöøa laø lính; vöøa laø lao ñoäng chính thay traâu caøy böøa treân ñoàng ruoäng, thay maùy trong caùc coâng tröôøng xí nghieäp; vöøa laø phu ñi ñaép ñöôøng, khaån hoang, xaây döïng caùc coâng trình phuïc vuï quaân söï, hoaëc coù thôøi haïn - moãi naêm 3 thaùng phaûi töï tuùc löông thöïc, hoaëc phaûi thöôøng tröïc - töùc thanh nieân xung phong. Ngöôøi phuï nöõ phaûi laøm taát caû nhöõng vieäc naëng nhoïc nhaát, hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp vôùi giôùi tính; bò boùc loät söùc lao ñoäng taøn khoác döôùi caùi troø thi ñua "laøm thay cho ñoàng baøo mieàn Nam", laøm thay cho anh "anh Troåi, chò Quyeân" ñeå phaûi lao ñoäng caû 3 ca/ngaøy vaø hoaøn toaøn khoâng coù ngaøy nghæ trong suoát 3 thaùng ñi söu nhö vaäy trong moãi naêm. Coøn nöõ thanh nieân xung phong ? Ñöôïc nuoâi côm... ñoän, moät naêm 2 boä quaàn aùo, ñöôïc ñi pheùp 10 ngaøy/naêm, ñöôïc löông thaùng ñuû aên... nhöõng 2 toâ phôû theo giaù maäu dòch quoác doanh (neáu laø nam giôùi thì chæ ñuû tieàn moät laàn hôùt toùc). Ñieàu ñaùng noùi laø chò em phaûi lao ñoäng khoâng keå giôø giaác, hoaøn caûnh, ñòa hình, tình traïng söùc khoûe. Nghóa laø ngaøy kinh nguyeät cuõng phaûi loäi soâng, ngaâm buøn, gaùnh naëng; oám beänh cuõng phaûi lao ñoäng; lao ñoäng khoâng keå ngaøy ñeâm : töø laøm ñöôøng ôû Tröôøng Sôn cho ñeán phaù bom noå chaäm; töø taûi thöông cho ñeán gaùnh vaùc suùng ñaïn. AÁy theá maø trong thöïc teá ngöôøi naøo cuõng phaûi laøm ñôn "xin hieán" 10 ngaøy pheùp naêm cho "ñaûng" vaø "baùc" cho ñeán khi "caùch maïng thaønh coâng" vaø coøn thi ñua "maëc aùo cuõ khoâng laõnh aùo môùi" ñeå tieát kieäm tieàn cuûa vaøo vieäc "ñaùnh Myõ-Nguïy"! Moãi thaùng coøn vaøi laàn nhòn aên laáy gaïo "giuùp ñoàng baøo mieàn Nam ruoät thòt" (vì nhö saùch, truyeän cuûa ñaûng cho bieát : mieàn Nam ñoùi khoå ñeán noãi lính Myõ coøn phaûi "cöôõi tröïc thaêng ñi cöôùp töøng bao gaïo" vaø nhaø buoân thì troän haït ny-loâng vaøo gaïo ñeå baùn)!!! Bò choân vuøi caû tuoåi treû trong röøng saâu, bò löøa ñaûo nieàm tin, bò töôùc ñoaït söùc khoûe vaø haïnh phuùc, bò laøm "troø giaûi khuaây" cho nhöõng ngöôøi lính "sinh Baéc töû Nam" treân ñöôøng haønh quaân... neân haàu heát nöõ thanh nieân xung phong bò beänh phuï khoa, bò rong kinh, bò soát reùt röøng, bò beänh ñöôøng ruoät, bò taâm thaàn... maø khoâng ñöôïc chöõa chaïy, bò... phaù thai choân goác caây röøng v.v... Coù ai thoaùt veà laøng thì cuõng... quaù löùa lôõ thì ! OÂng Hoà Chí Minh keâu goïi thanh nieân raèng :"Ñaâu caàn thanh nieân coù, ñaâu khoù coù thanh nieân" cuõng nhö baøi "Thanh nieân xung phong ca" coù caâu :

"Baùc Hoà daïy chuùng ta

Khoâng coù vieäc gì khoù

Ñaøo nuùi vaø laáp bieån

Quyeát chí cuõng laøm neân"

Nhöng chæ coù "thô gheá ñaù" môùi noùi ñuùng soá phaän cuûa nöõ thanh nieân xung phong :

"Em laø thanh nieân xung phong

Ñaép ñöôøng, taûi ñaïn, long ñong thaùng ngaøy

Ñaûng nuoâi hai böõa moät ngaøy

Côm ñoän ba baùt, muoái ñaày loøng tay

Aoù quaàn hai boä ñoåi thay

Moät naêm ñi pheùp möôøi ngaøy... "coù löông"

Cho neân chaúng coù ngöôøi thöông

Xuaân tình chôït gaëp giöõa ñöôøng vôùi nhau

Noùi ra baûo keå khoå ñau

Thôøi gian thaám thoaùt böôùc mau veà giaø

Soát röøng da maùi, maét loøa

Ñaûng cho giaûi nguõ veà nhaø aên rôm !

Tuoåi xuaân choân choán Tröôøng sôn

Nhieàu coâ thai naïo vöùt chaân caây röøng

Veà laøng chaân böôùc ngaäp ngöøng

Töông lai môø mòt, goái truøng, löng cong

Bieát khoân ñaõ choùt vaøo troøng !!!"

Hai chính saùch nöõa raát taøn baïo cuûa oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng ta ñoái vôùi phuï nöõ mieàn Baéc Vieät Nam (keå caû moät soá vuøng trong Nam goïi laø "vuøng giaûi phoùng") laø ñem phuï nöõ laøm caùi moài caâu, laøm vaät khen thöôûng mua baùn (nhaát laø phuï nöõ ôû noâng thoân): moät laø toå chöùc theo loái cöôõng böùc ñeå buoäc nöõ thanh nieân laáy choàng laø thöông beänh binh - nhaát laø nhöõng ngöôøi lính bò taøn pheá naëng - laøm choàng maø coøn phaûi laøm ñôn tình nguyeän "lao ñoäng nuoâi choàng" khoâng nhaän moät thöù trôï caáp naøo. Chính saùch taøn baïo naøy ñaõ laø nguyeân nhaân cuûa bieát bao vuï "vôï ñaàu ñoäc choàng" cho thoaùt nôï ñôøi hoaëc ngöôøi vôï ñaønh... töï töû cheát maø khoâng nhaém ñöôïc maét. Hai laø toå chöùc cöôùi cho nhöõng thanh nieân bò baét lính tröôùc khi nhaäp nguõ vaøi ngaøy nhaèm truùt gaùnh naëng lao ñoäng beân gia ñình ngöôøi taân binh leân ñaàu ngöôøi phuï nöõ, nhaèm laáp loã hoång trong luaät nghóa vuï quaân söï veà khoaûn "mieãn ñi lính cho nhöõng thanh nieân laø con moät trong gia ñình". Chính quyeàn Hoà Chí Minh toå chöùc laáy vôï cho thanh nieân ñeán tuoåi baét lính vaø lyù luaän raèng "khi ngöôøi thanh nieân con moät coù vôï thì khoâng coøn laø con moät nöõa vì vôï cuõng laø con trong gia ñình neân khoâng ñöôïc mieãn lính nhö luaät nghóa vuï quaân söï qui ñònh"!!! Coøn nöõa, ñoù laø raøng buoäc tình caûm ngöôøi lính vôùi "queâ höông" ñeå yeân taâm ñi chieán ñaáu cho "söï nghieäp cuûa ñaûng vaø baùc" vì cha meï ñaõ coù vôï "ñaûm ñang" (khoaûn thöù ba trong ñöôøng loái "3 ñaûm" cuûa phuï nöõ), heät nhö ngoùn voõ "taäp keát ra Baéc" cuûa naêm 1954. Ngöôøi phuï nöõ vöøa kòp höôûng tuaàn traêng maät vôùi choàng nay soáng trong söï chôø ñôïi coøn nhöùc nhoái hôn Peùneùllope chôø choàng sau cuoäc chieán thaønh Troie, bò coät cho sôïi daây "vôï boä ñoäi cuï Hoà" ñeå troùi vaøo guoàng maùy "lao ñoäng queân mình" vì nöôùc vì choàng ! Chính noù laø nguyeân nhaân ñeû ra bao chuyeän "bi haøi" cuûa xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, cöù töôûng "nhö ñuøa". Moät thí duï : beänh vieän C (beänh vieän phuï saûn ñaàu ngaønh cuûa mieàn Baéc Vieät Nam) ôû Haø-noäi ñöôïc moät beänh nhaân töø Haø Baéc chuyeån tôùi. Baùc syõ Thìn phoù giaùm ñoác beänh vieän - ñaõ soáng töø cheá ñoä Baûo Ñaïi, khoâng theå naøo ngaïc nhieân hôn ñöôïc khi bieát nguyeân nhaân beänh nhaân bò nhieãm truøng naëng "choã kín" laø do ngöôøi choàng beänh nhaân, moät taân binh laáy vôï ñöôïc 3 ngaøy thì phaûi "ra traän", vì quaù ghen ñaõ laáy kim chæ khaâu "choã aáy" cuûa vôï laïi (chaéc vì chöa bieát ñeán loaïi "thaét löng trinh tieát" cuûa nöôùc Nga xöa)!!!

Ñieàu ñaùng löu yù nöõa laø chính caùi caûnh "choàng Nam vôï Baéc" khoå hôn caû vôï choàng ngaâu (ít ra moät naêm ñöôïc gaëp nhau moät laàn) coäng vôùi ñôøi soáng kinh teá khoù khaên cuøng cöïc vaø quyeàn sinh quyeàn saùt cuûa caùc caáp uyû ñaûng neân chò em vaéng choàng trôû thaønh ñaøn gaø con tröôùc caáp uyû ñaûng quaï. Naïn chöûa hoang, phaù thai töø noâng thoân ñeán thaønh thò laø chuyeän "quaù bình thöôøng". Ngöôøi phuï nöõ ñi phaù thai ñöôïc "ñaûng vaø baùc" baûo veä tuyeät ñoái bí maät (nhö bí maät quoác phoøng). Caùc cô sôû naïo thai chæ bieát naïo thai theo yeâu caàu cuûa ngöôøi naïo, khoâng caàn moät giaáy giôùi thieäu naøo, khoâng ñöôïc hoûi hoï teân vaø "taùc giaû" cuûa thai nhi. Saùng vaøo naïo, chieàu ra veà, cöù nhö ñi lao ñoäng "thoâng taám", haøng xoùm coù toïc maïch cuõng ñaønh chòu. Caùc baøo thai naïo ra ñöôïc cheá bieán thaønh thuoác boå, nghe noùi coøn hôn "lôïn haø naøm". Ñoù cuõng laø nguoàn "laáy thu buø chi" cuûa cô sôû naïo thai, taát caû tröïc thuoäc uyû ban baûo veä baø meï vaø treû em do chính oâng thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng laøm chuû nhieäm vaø baø Ñinh Thò Caån, uyû vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng töø khoùa 3, xuaát thaân laø ñaàu beáp cuûa oâng Hoà Chí Minh, laøm phoù chuû nhieäm phuï traùch thöôøng tröïc. Theá laø döôùi cheá ñoä Hoà Chí Minh, tuïc "ngöôøi aên thòt ngöôøi" ñöôïc khuyeán khích nhö quoác saùch vaø phuï nöõ ngoaøi chöùc naêng laø "ñoà chôi", laø "ñoà trang söùc", laø "noâ leä" laïi coøn coù nhieäm vuï "saûn xuaát" theâm "chaát ñaïm" - töùc thai nhi - cho xaõ hoäi !

Coøn phuï nöõ ôû mieàn Nam thì sao ? Taát nhieân oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a ñaõ trieät ñeå lôïi duïng theå cheá chính trò ôû mieàn Nam tröôùc 1975 coù loûng leûo vaø nhieàu sô hôû, nghóa laø coù vieäc ñoäc taøi ñoäc dieãn, coù vieäc daân chuû quaù trôùn, cuøng vôùi söï "nheï daï" vaø "loøng yeâu nöôùc" cuûa phuï nöõ ñeå laäp ra nhöõng ñoäi quaân "toùc daøi". Nhöõng chò Quyeân (vôï anh Troåi maø nhaø thô cung ñình Toá Höõu "loän" teân laøm thô khi goïi laø Troâi luùc goïi laø Troåi !). chò Taï Thò Kieàu, Chò Traàn Thò Lyù v.v... ñöôïc ñeà cao, ñeán möùc Toá Höõu haï buùt veõ taøu bay... giaáy cho chò Lyù :

"Em laø coâ gaùi hay naøng tieân

Em coù tuoåi hay khoâng coù tuoåi ?

Toùc cuûa em hay laø maây laø suoái ?..."

Nhöng cuõng chò Lyù aáy sau 1975 veà ôû Ñaø-naúng ñeán taän 1991 vaãn khoå nhö aên maøy vì beänh taät, löông thaáp, choàng cuõng laø thöông binh. Ñaûng baän höôûng thuï queân ñaõ ñaønh, ngay chính nhaø thô kieâm chính trò vaø kinh teá gia (loaïi 3 xu) Toá Höõu cuõng queân luoân sau khi lónh moät ñoáng tieàn nhuaän buùt veà baøi thô. Chæ coù chò Quyeân, nhôø ñöôïc vaøo "böng" ôû vôùi "chuù" Nguyeãn Höõu Thoï vaø "chuù" Traàn Baïch Ñaèng, neân ñöôïc phoùng vieân baùo Cöùu Quoác (Haø-noäi) laø Thaùi Duy ñi coâng taùc B (töùc xaâm nhaäp mieàn Nam) ñoåi teân thaønh nhaø vaên giaûi phoùng Traàn Ñình Vaân, phoûng vaán vieát moät truyeän ngaén "ngöôøi thöïc vieäc thöïc" ñöôïc ñích thaân Toá Höõu ñaët teân truyeän laø "Soáng nhö anh", neân sau 1975, vaøo luùc anh Troåi ñöôïc taïc töôïng vaø ñöôïc ñaët teân cho ñöôøng phoá Saøi-goøn, chò Quyeân ñöôïc caùc chuù kieám cho moät taám choàng khaùc vaø ñöôïc cho ngoài gheá giaùm ñoác nhaø haøng Vónh Lôïi (ñöôøng Haøm Nghi, quaän nhaát, Saøi-goøn). Ñuùng laø coù soá "quyù nhaân phuø trôï", meänh "giaùp thoï giaùp ñaèng"!

Coøn soá phaän ñoäi quaân toùc daøi ? Xin giaønh ñeå baïn ñoïc tìm trong truyeän ngaén "Töôïng ñaøi" cuûa Hoaøng Thieáu Phuû ñaêng treân tôø "Tuoåi treû cöôøi" hieän nay cuûa Saøi-goøn, raát ñaày ñuû.

Ngoaøi caùi soá ñoäi quaân toùc daøi ñoù ra, phuï nöõ mieàn Nam Vieät Nam coù choàng laø syõ quan, binh lính, nhaân vieân chính quyeàn Vieät Nam Coäng Hoøa v.v... bò löøa ñi tuø (hoïc taäp caûi taïo) cuõng bò ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà theo ñuùng saùch cuûa ñaûng tröôûng ñeå lôïi duïng "trieät ñeå". Ñoù laø ñem chò em ra laøm phaàn thöôûng cho tuø nhaân. Taát caû caùc traïi tuø cuûa coäng saûn Vieät Nam ñeàu aùp duïng chính saùch raèng tuø nhaân naøo "caûi taïo tieán boä" seõ ñöôïc pheùp "nguû vôùi vôï mình 24 giôø, 48 giôø hoaëc hôn" - tuøy theo möùc ñoä tieán boä hoaëc soá löôïng tieàn ñuùt loùt coâng an. Trong lòch söû Vieät Nam, coù leõ chæ coù caùi ñaûng ma-phi-a cuûa Hoà Chí Minh môùi ñuû voâ lieâm syû laø ñem vôï tuø ra laøm phaàn thöôûng cho tuø, chöa keå söï baån thæu thuù vaät cuûa luõ coâng an laø choïc töôøng ñeå rình xem vôï choàng tuø nguû vôùi nhau ñeå khaùo thaønh chuyeän cöôøi cuûa boïn chuùng vaø treâu choïc ngöôøi tuø ñöôïc nguû vôùi vôï cuûa mình !..

Sau söï "ñöùt phim" naêm 1975, mieàn Nam ñöôïc "hoaøn toaøn giaûi phoùng" neân phuï nöõ mieàn Nam ñöôïc ñi vaøo veát xe ñoå cuûa phuï nöõ mieàn Baéc, nghóa laø vöøa laø "ñoà chôi" vöøa laø "ñoà trang söùc" vöøa laø "noâ leä". Nam thanh nieân cuõng ñöôïc veùt vaøo lính ñeå "giaûi phoùng Cam-boát", ñeå khi trôû veà hoaëc "leâ treân naïng goã" hoaëc naèm trong beänh vieän "chôø" moät chò em naøo ñoù daïi doät nghe lôøi ñaûng "coõng veà laøm choàng...hôø", may maén laém thì ñöôïc hoûa thieâu cho vaøo loï saønh ñem veà cho gia ñình, hoaëc thaát nghieäp ñi lang thang ngoaøi phoá "chieâm ngöôõng" caùc anh chò haûi quan, thuûy thuû taøu vieãn döông, coâng an caùc loaïi vaø con caùi giôùi quan laïi ñoû nhaäu nheït vaø khoe boä caùnh hôïp thôøi trang ! Vaø, phuï nöõ laïi gaùnh toaøn boä söùc naëng cuûa moïi loaïi hình saûn xuaát vaø phuïc vuï saûn xuaát cuûa xaõ hoäi.

Con ñöôøng phuï nöõ mieàn Nam phaûi ñi sau laù côø ñoû sao vaøng heät nhö phuï nöõ mieàn Baéc tröôùc ñaây, ñaõ ai oaùn raèng :

"Choàng bò baét lính phöông xa

Meï cha caûi taïo cheát giaø röøng saâu

Ngaøy caøy thay kieáp ngöïa traâu

Ñeâm laøm caùi neäm ñeå haàu quan vieân :

- Ñaûng uyû, chuû tòch öu tieân

Tröôûng coâng an xaõ tieáp lieàn theo sau

Ôn ñaûng, nghóa baùc daøy saâu

Nhaân daân thaønh ñó, thaønh traâu heát ñôøi

Thaáu tình chaêng, hôõi Ñaát, Trôøi ?"

Nhieàu chò em, choàng bò löøa ñi tuø (caûi taïo), ñaõ phaûi chòu söï cöôõng eùp baùn thaân cho quan laïi ñoû ñeå yeân thaân nuoâi con vaø coù theå ñi thaêm nuoâi choàng, nhö trong vuï aùn Hai Hieäp ôû Ñoàng Nai, hay nhö baø chuû tieäm phôû "Thuûy tieân" ôû phoá Töï Do (Ñoàng khôûi) Saøi-goøn vôùi teân Ngoïc, chuû tòch phöôøng... Ngay moät dieãn vieân ñieän aûnh noåi tieáng, töøng bò gheùp laø nhaân vieân CIA cuûa Myõ, cuõng ñaønh ñeán nhaø rieâng "chuù" Cao Ñaêng Chieám (thöù tröôûng coâng an, phuï traùch khu vöïc mieàn Nam) cho neân môùi ñöôïc "chuù Chieám" vieát laù thö tay caàm ra Haø-noäi gaëp rieâng "chuù" Phaïm Huøng (boä tröôûng coâng an), nhôø vaäy coâ dieãn vieân coù caùi phaän "Thuyù Kieàu" ñoù môùi ñöôïc Hoà Toân Hieán (cuûa coäng saûn chöù khoâng phaûi cuûa cuï Nguyeãn Du) ñaëc caùch cho thaêm caû choàng sau vaø... choàng tröôùc. Hôn theá, oâng choàng sau coøn ñöôïc thaû sôùm hôn caû thöôïng syõ canh cöûa saân bay Taân Sôn Nhaát vaø ñöôïc... vaøo caû quoác hoäi laøm ñaïi bieåu cuûa daân (may thieät).

Ñau khoå cuûa phuï nöõ Vieät Nam coøn phaûi nhaéc ñeán nhöõng ngöôøi ra ñi phaûi boû xaùc ngoaøi bieån, phaûi chòu caûnh cöôõng hieáp cuûa haûi taëc, phaûi naèm choân naêm thaùng trong caùc traïi vôùi bao nhuïc nhaèn. Maø, taùc giaû nhöõng baát haïnh ñoù cuûa phuï nöõ vaãn laø oâng Hoà Chí Minh vaø caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng ta. Coøn phaûi keå ñeán bieát bao chò em bò baùn laøm noâ leä (döôùi caùi uyeån ngöõ "hôïp taùc lao ñoäng") sang Nga, Trung Ñoâng v.v... trong caûnh mang con boû chôï. Ñöôïc söï "chæ ñaïo" cuûa ñaûng ma-phi-a taùc giaû caùc vaên töï baùn noâ leä ñoù chính laø Traàn Ñình Hoan vaø Nguyeãn Thò Haèng - coâ boà tænh Thanh cuûa oâng lang caùch maïng Xuaân Thuûy. Cho neân ñeán ñaïi hoäi ñaûng ma-phi-a laàn 7, caû Hoan laãn Haèng ñeàu ñöôïc laø trung uyû chính thöùc !

Phuï nöõ vôùi "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi"

Naêm 1986, vôû haøi kòch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi" ñöôïc quaûng caùo ruøm beng. Nhöõng maøn ñaàu tieân laø caùc khaùch saïn, nhaø haøng xöa kia bò ñaûng ma-phi-a ñoåi cho teân môùi, nay laïi "ñoåi môùi" thaønh teân cuõ, nhö ôû Saøi-goøn : Ñoàng Khôûi trôû laïi Continental, Höõu Nghò trôû laïi Palace, 147 Ñoàng Khôûi trôû laïi Brodard v.v... vaø, ngay ñoù laø caùc cuoäc thi ñuû loaïi hoa haäu ñöôïc toå chöùc vôùi söï ñôõ ñaàu cuûa thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Kinh doanh ñó ñieám laø neùt ñaëc tröng cuûa ma-phi-a. Cho neân caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà Chí Minh cuõng khoâng ra ngoaøi qui luaät cuûa troø chôi ma-phi-a thoâng thöôøng. Chæ coù ñieàu noù ñöôïc coâng khai hoùa vôùi "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi". Neáu xöa kia - tröôùc 1975 - ôû caûng Haûi-phoøng coù nhöõng toå chieâu ñaõi vieân laø nöõ ñeå phuïc vuï thuûy thuû nöôùc ngoaøi, keå caû thaân xaùc, do cô quan an ninh quaûn lyù vôùi lyù do vöøa thu ngoaïi teä (duøng cho coâng taùc giaùn ñieäp) vöøa moi tin tình baùo vaø tìm coäng söï vieân (töùc ñieäp vieân) ôû nöôùc ngoaøi, thì nay löïc löôïng "chieâu ñaõi vieân" nhieàu gaáp boäi laàn vaø coâng khai hoùa, thí duï nhö quaùn Lan Thaønh ôû phoá Nguyeãn Thieäp, Saøi-goøn (phoá noái lieàn Ñoàng Khôûi - Nguyeãn Hueä). Neáu xöa kia ôû khu hoïp haønh vaø nghæ ngôi cuûa trung öông ñaûng coäng ma-phi-a goàm nhöõng caên nhaø kieåu "cottage" cuûa Anh treân deûo Hoà Taây coù nhöõng nöõ thanh nieân ñöôïc choïn loïc ñeå mua vui cho laõnh ñaïo ñôõ "buoát ñaàu" thì nay ôû ngaønh naøo, boä naøo cuõng coù nhaø khaùch ôû Saøi-goøn, Ñaø-laït vaø ngöôøi phuï traùch nhaø khaùch kieâm vieäc "kieám gaùi" cho laõnh ñaïo. Nhieàu nhaân vaät noåi leân töø ngheà ma-coâ quoác doanh naøy, ñieån hình laø tay Tröôøng, hieän laø giaùm ñoác Culturimex cuûa Saøi-goøn - cô quan thuoäc boä vaên hoùa thoâng tin cuûa nhaïc syõ cung ñình Traàn Hoaøn (quan thaày cuûa Trònh Coâng Sôn).

Trong chính saùch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi", phuï nöõ trôû thaønh maët haøng coù theå noùi laø quan troïng cuûa giôùi ma-phi-a caàm quyeàn. Chaúng coù theá maø ngay giöõa Saøi-goøn, moät cô quan goïi laø "tìm vieäc cho thanh nieân" thuoäc thaønh ñoaøn thanh nieân do Leâ Vaên Nuoâi laøm bí thö, vaø do thaønh uyû quaûn lyù vôùi Voõ Traàn Chí, uyû vieân boä chính trò ma-phi-a, ñöùng ñaàu, ñaõ coâng khai tuyeån caùc nöõ thanh nieân vaø ñaùnh löøa cho ra caùc khaùch saïn ven bieån nhö Vuõng-taøu "laøm ñó". Giaùm ñoác caùi cô sôû ma-coâ ma-phi-a quoác doanh ñoù laø Nguyeãn Anh Duõng. Söï bung ra laøm kinh teá ñó ñieám lan sang ñeán caû caùc ngaønh nhö ñöôøng saét, thö vieän, toøa aùn, beänh vieän v.v... ñeàu laáy maët baèng laøm nhaø haøng vaø tuyeån ngöôøi ñeïp, treû, nheï daï ñeå laøm chieâu ñaõi vieân (töùc ñó). Phuï nöõ ñöôïc töø Nguyeãn Vaên Linh ñeán Ñoã Möôøi; Voõ Vaên Kieät duøng laøm moài caâu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" vaø thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Nhieàu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" ñaõ "aùo gaám veà laøng" laáy vôï leõ (vöøa laø leõ vöøa ít tuoåi) ôû queâ höông ñeå toû roõ loøng yeâu nöôùc maën noàng. Chính quyeàn chaéc nhôù ñeán tröôøng hôïp oâng toång bí thö quaù coá Leâ Duaån, 3 vôï, neân khoâng gaây phieàn haø gì cho caùc "Vieät kieàu yeâu... ña theâ". Phaûi chaêng nhöõng ngöôøi caàm quyeàn nhôù caâu "trai anh huøng naêm theâ, baûy thieáp" vaø "baùc" Hoà ñaõ phong cho nhaân daân Vieät Nam laø anh huøng, nghóa laø "saám" cho ñeä töû phaûi duøng voõ "phuïc hoài ña theâ" ñeå phuïc hoài kinh teá, cuûng coá chính quyeàn... ñoäc ñaûng coäng saûn ?

Nhieàu "Vieät kieàu yeâu nöôùc" thaêm queâ höông trôû ra haûi ngoaïi khoâng ngôùt lôøi khen Haø-noäi, Saøi-goøn... thay ñoåi nhieàu laém ! Nhöng, thay ñoåi caùi gì ? Boä maët caùc thaønh phoá, thò xaõ ôû Vieät nam hieän nay nhieàu maøu saéc choùi chang laø nhôø löïc löôïng phuï nöõ bò chính saùch "môû cöûa" vaø "ñoåi môùi" cuûa coäng saûn loâi töø noâng thoân ra ñeå nhaäp vaøo ñaïo quaân thaàn Baïch Mi, vôùi aùo quaàn hôïp thôøi trang do... buoân laäu nhaäp vaøo, ñaõ gieát cheát haøng noäi ñòa. Soá lieäu coâng khai cuûa chính quyeàn Ñoã Möôøi, Voõ Vaên Kieät döï ñoaùn coù khoaûng 600 ngaøn ñieám ôû Vieät Nam, hieän nay. Con soá ñoù coøn raát xa vôùi söï thaät. Noù coù theå xaáp xæ soá löôïng ñaûng vieân cuûa toång bí thö Ñoã Möôøi hieän nay, nhöng coù ñieàu toác ñoä phaùt trieån cuûa noù nhanh gaáp raát nhieàu laàn toác ñoä phaùt trieån ñaûng (coäng saûn), bôûi noù ñöôïc söï quan taâm cuûa caû "ba gioøng thaùc caùch maïng" laø ñaûng coäng saûn Vieät nam, thöông nhaân nöôùc ngoaøi vaø Vieät kieàu "yeâu nöôùc".

T h a y k eá t l u aä n

Ngöôøi daân mieàn Baéc Vieät Nam ñaõ thaáy caùc troø heà veà caùc ngaøy leã töø tröôùc 1975. Cho neân ñaõ löu haønh trong daân thô gheá ñaù veà caùc ngaøy "heà" cuûa coäng saûn, raèng :

"Nhôù ngaøy muøng 3 thaùng 2

Lieàm buùa leã ñaøi maùu ñoû möa sa

Nhôù ngaøy muøng 8 thaùng 3

Ñaøn oâng ñi lính, ñaøn baø ñi phu

Nhôù ngaøy 26 thaùng 4

Thanh nieân cheát traän hoaëc tuø quanh naêm

Nhôù ngaøy muøng 1 thaùng 5

Coâng nhaân ñaøo ñaát xaây laêng "baùc Hoà"

Hai möôi thaùng 7 laäp lôø

Thöông binh, töû só ñöôïc tôø "veû vang"

Böôùc sang thaùng 8 roõ raøng

Phaát côø khôûi nghóa, xoùm laøng möøng vui

Naøo ngôø vaän nöôùc coøn xui

Muøng 2 thaùng 9 ngaäm nguøi Vieät Nam

Aí quoác laïi hoùa Vieät gian

Chieán tranh huynh ñeä töông taøn töø ñaây

Con coâi, vôï goùa, meï gaày

Röøng xanh taøn uùa, maùu ñaày bieån Ñoâng..."

Chöøng naøo coøn laø cheá ñoä coäng saûn ñoäc ñaûng trò thì nhaân daân Vieät nam, nhaát laø phuï nöõ, khoâng theå naøo coù töï do, haïnh phuùc ñöôïc. Caùi goïi laø "môû cöûa" laø môû cöûa cho khaùch tìm hoa laï vaø "ñoåi môùi" laø ñoåi môùi ñoái töôïng ñi taøu bay giaáy : khi chieán tranh thì nam thanh nieân laø nhöõng anh huøng "Phuø ñoång", vaø baây giôø vôùi "kinh teá thò tröôøng" (coù chæ ñaïo) laø ñaïo quaân haøng trieâu phuï nöõ phaán son trong caùc vuõ tröôøng, khaùch saïn, nhaø haøng.

Vôùi Vieät Nam luùc naøy coù hai caùch nhìn khaùc nhau : moät cuûa nhöõng ngöôøi coù ngoaïi teä maïnh nhaèm höôûng thuï "töù khoaùi" vaø hai laø cuûa ñaïi ña soá nhaân daân Vieät Nam coøn ngheøo khoå, khoâng coù töï do, khoâng coù haïnh phuùc. Caí thöù nhaát nhìn töø aùnh ñeøn vuõ tröôøng, baøn tieäc nhaø haøng, qua ñoâi vai traàn cuûa ngöôøi phuï nöõ phaûi baùn thaân xaùc. Caùi thöù hai nhìn qua nhöõng tuùp leàu chaép vaù, qua baõi raùc, qua ñoàng ruoäng buøn laày, qua röøng hoang taøn, qua bôø heø v.v... Cho neân nghe moät ngöôøi "baøn" veà chuyeän Vieät nam - duø ngöôøi nöôùc ngoaøi hay Vieät kieàu yeâu nöôùc hay coø moài cô hoäi hay boài buùt vaên noâ - ñeàu deã daøng nhaän ra choã hoï ñöùng ñeå ngaém con taøu Vieät nam.

Coøn ñaïi ña soá nhaân daân Vieät Nam, nhöõng ngöôøi daân ñen baát haïnh bò thoáng trò bôûi caùi ñaûng ma-phi-a cuûa oâng Hoà Chí Minh thì vaãn saùng suoát thaáy raèng :

"OÂng Anh, oâng Kieät, oâng Möôøi

Dôû khoùc, dôû cöôøi bieát choïn oâng nao

OÂng naøo oâng naûo oâng nao

Moät ñoàng moät coát laøm sao baây giôø

"Cöûa môû" ra phaûi giaáy tôø

"Ñoåi môùi" nhìn laïi vaãn thôø maáy oâng

Ñeøn cuø cöù chaïy loøng voøng

Daân chuû caùi coøng, töï do ñoùi aên

Haïnh phuùc chuù cuoäi cung traêng !!!"

Thaùng 2-1993