Make your own free website on Tripod.com

CHUYEÄN 30 NAÊM VEÀ TRÖÔÙC

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

GIAÁC NAM KHA KHEÙO BAÁT BÌNH

Sau khi caùc nhoùm coäng saûn ôû ba mieàn Baéc, Trung vaø Nam cuûa Vieät Nam hôïp nhaát ñöôïc vaøi thaùng thì oâng Hoà chí Minh laáy côù theo leänh cuûa ñeä tam quoác teá baét ñoåi teân ñaûng thaønh "Ñaûng coäng saûn Ñoâng döông". Coù ñieàu ñaùng löu yù laø trong ban chaáp haønh cuûa ñaûng do Traàn Phuù laøm toång bí thö ñaàu tieân, khoâng heà coù maët moät ngöôøi naøo laø Laøo hay Cam-boát. Nhö theá coù nghóa laø caùi ñaûng coäng saûn Ñoâng döông do oâng Hoà chí Minh saùng laäp coù nhieäm vuï nhuoäm ñoû caû Laøo laãn Cam-boát maø chaúng caàn coù yù kieán duø chæ laø moät ngöôøi cuûa nöôùc Laøo hoaëc Cam-boát.

Thöïc daân Phaùp ñaõ xaâm laêng ba nöôùc Vieät nam, Laøo vaø Cam-boát, xoùa soå ba nöôùc coù truyeàn thoáng vaên hoùa vaø lòch söû coøn laâu ñôøi hôn cuûa nöôùc Phaùp treân baûn ñoà theá giôùi; ñoåi thaønh Ñoâng döông thuoäc Phaùp, chia thaønh naêm xöù laø Baéc Kyø, Trung Kyø, Nam Kyø, Laøo vaø Mieân. Taát caû ñeàu döôùi quyeàn cai trò cuûa moät vieân toaøn quyeàn Ñoâng döông vôùi caùc chöùc saéc keá caän laø thoáng söù vaø coâng söù ngöôùi Phaùp, song song laø heä thoáng vua quan ngöôøi baûn xöù.

Chaúng phaûi suy dieãn, maø chính töø caùi teân Ñaûng coäng saûn Ñoâng döông vôùi toaøn boä ban chaáp haønh laø ngöôøi Vieät Nam cuõng noùi leân tham voïng cuûa ngöôøi saùng laäp ra noù laø oâng Hoà chí Minh - coù teân Nga laø Line - muoán sau khi laät ñoå chính quyeàn thöïc daân Phaùp ôû Ñoâng döông, thì, caùi "ngoâi" toaøn quyeàn seõ laø choã cuûa oâng Hoà chí Minh, caùc thoáng söù vaø coâng söù seõ laø caùc uûy vieân ban chaáp haønh trung öông ñaûng coäng saûn Ñoâng döông. Ñöông nhieân seõ phaûi coù caùc chöùc saéc buø nhìn song haønh laø ngöôøi baûn xöù. Vaø, caùi "Lieân bang Ñoâng döông Ñoû" naøy coù maãu quoác laø Nga-xoâ, vì keû ñöùng ñaàu noù laø Line (töùc Hoà chí Minh), moät ngöôøi Nga goác Vieät, moïi muïc tieâu, moïi haønh ñoäng ñeàu vì quyeàn lôïi cuûa nöôùc Nga-xoâ.

Khoâng chæ laø ngöôøi hoaïch ñònh ñöôøng loái, oâng Hoà chí Minh coøn ñích thaân boân ba, laën loäi khaép vuøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam cuõng nhö Laøo vaø Cam-boát ñeå choïn ngöôøi, toå chöùc vaø ñaøo taïo caùc nhaân söï trung kieân cho boä maùy cai trò cuûa Lieân bang Ñoâng döông ñoû sau naøy.

Keå töø ngaøy Ñaûng Coäng saûn Ñoâng döông ñöôïc khai sinh (1930) cho ñeán ngaøy thôû haét ra, naèm ñaáy cho caùc chuyeân gia Nga-xoâ moi oùc, moi heát ruoät gan, öôùp xaùc (9-1969), gaàn caû boán chuïc naêm trôøi, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) chæ thöïc hieän ñöôïc khoâng troïn veïn moät phaàn naêm tham voïng cuûa mình : naèm taïi phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông chæ ñeå cai trò "xöù Baéc kyø" vaø theâm vaøi tænh cuûa "xöù Trung kyø".

Tröôùc naêm 1945, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) ñaõ töï baám soá töû vi cho mình vaø ñoaùn ñuùng laø thaønh coâng vaøo luùc 55 tuoåi (töùc 1945) (xem "Nhöõng naêm thaùng khoâng theå naøo queân" cuûa Voõ nguyeân Giaùp). Vaøo giöõa nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 1960, oâng Line (töùc Hoà chí Minh) laïi xoay qua ngheà cuûa Taû Ao (thaày ñòa lyù). OÂng thöôøng möôïn côù ñi "kinh lyù" khaép nôi ñeå tìm ñaát thieâng. Caùi maûnh ñaát lyù töôûng ñoù cuûa oâng laø vuøng Ba Vì (xöa thuoäc tænh Sôn Taây, nay nhaäp thaønh moät huyeän cuûa Haø-noäi). OÂng ñaõ leùn choân taát caû nhöõng caùi raêng bò ruïng cuûa oâng ôû ñoù, hi voïng noù seõ boät phaùt cho oâng ñöôïc laøm "Hoaøng ñeá Ñoâng döông" duø chæ moät ngaøy... tröôùc khi... "ñi thaêm Caùc-Maùc vaø Leâ-nin".

Baøn tay oâng Line (Hoà chí Minh) ñaõ vaáy ñoû maùu ngöôøi maø coù duøng heát nöôùc bieån Ñoâng cuõng khoâng röûa saïch ñöôïc. Khoâng chæ gieát "keû thuø", tay oâng coøn vaáy maùu cuûa caùc ñoàng chí cuûa oâng, cuûa daân toäc ñoàng baøo vôùi oâng, cuûa nhöõng ngöôøi maø oâng chòu ôn cöu mang khi hoaïn naïn (nhö baø Nguyeãn thò Naêm, chuû ñoàn ñieàn Ñoàng Baåm, Thaùi Nguyeân; nhö kyõ sö noâng hoïc Ñaøo ñình Quang, chuû ñoàn ñieàn Ñaøo giaõ, Phuù Thoï; nhö chaùnh toång Vaïn Phuùc, Haø Ñoâng v.v...). AÁy vaäy maø oâng Line (töùc HCM) sôï cheát, oâng khoâng daùm noùi ñeán chöõ "cheát", caùi tieán trieån taát yeáu cuûa ñôøi ngöôùi maø chæ noùi laø ñi "thaêm"... nghóa laø ñi vaéng vaøi buoåi, hoaëc vaøi thaùng, hoaëc vaøi naêm... ñeå trôû veà seõ thaáy "maáy caùi raêng" cuûa oâng nhôø taùng ñöôïc vaøo ñaát thieâng ñaõ "boät phaùt" cho oâng thaønh "hoaøng ñeá" hoaëc "chuû tòch vó ñaïi" cuûa toaøn khoái Ñoâng döông. Buoàn thay, taát caû vaãn chæ laø giaác mô. Giôø ñaây, oâng Line (töùc HCM) nhaém maét naèm trong laêng, chình ình ôû giöõa Haø-noäi, oâng khoâng theå thaáy ñöôïc caùi moäng "Lieân bang Ñoâng döông" cuûa oâng ñang laø moät hieän thöïc thaûm haïi. Phaûi chaêng caùi ngaøy ñi kinh lyù vuøng Ba Vì, khi leùn choân maáy caùi raêng saâu cuûa mình, oâng baám theo giôø ñoåi môùi cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa, coù sai vôùi giôø thôøi cuï Taû Ao neân noù khoâng linh nghieäm, hoaëc giaû vì nhöõng chieác raêng aáy aên quaù nhieàu thai nhi ngaâm maät ong goác Haø Giang neân noù phaùt ngöôïc laïi ?

Keá hoaïch caáy ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM) raát tinh vi. Thöû löôïc laïi nhöõng neùt lôùn thì thaáy :

Ñ OÁ I V ÔÙ I L AØ O

Nöôùc Laøo coäng saûn coù hai nhaân vaät quan troïng nhaát, ñoù laø Toång bí thö Laøo coäng, Cay-xon Phoâm-vi-haûn vaø hoaøng thaân Xu-va-na Phu-voâng, chuû tòch nöôùc, uûy vieân boä chính trò Laøo coäng. Chaúng ai coù theå ngôø raèng oâng Cay-xon Phoâm-vi-haûn chính laø moät ngöôøi Vieät Nam, queâ ôû Töï Sôn (Baéc Ninh). Teân thaät laø Xoâng, laøm cai luïc loä, ñöôïc giaùc ngoä vaø gia nhaäp ñaûng coäng saûn Ñoâng döông. Cai Xoâng sau vaøo laøm vieäc ôû Nha Trang vaø ñi Laøo. Chính ôû ñaây, Cai Xoâng ñaõ gaëp kyõ sö coâng chính Xu-va-na Phu-voâng, vaø theo leänh cuûa oâng Line (töùc HCM) ñaõ moùc noái vaø keát naïp oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng vaøo ñaûng coâng saûn. Ñeå naém chaët ñöôïc oâng hoaøng ngöôøi Laøo naøy, ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM) khoâng chæ kích ñoäng caùi caûnh con vôï caû, naøng haàu cuûa oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng vaø oâng hoaøng Xu-va-na Phu-ma; baèng caùch vaïch cho oâng hoaøng Xu-va-na Phu-voâng con ñöôøng duy nhaát ñeå chieám quyeàn cuûa oâng Phu-ma laø phaûi ñi theo coäng saûn, maø coøn coät oâng Xu-va-na Phu-voâng vaøo moät coâ gaùi Vieät Nam, goác Nha Trang, sau trôû thaønh vôï cuûa oâng ta.

Trong nhöõng naêm chieán tranh, ngöôøi cuûa oâng Line (töùc HCM), taát nhieân laø ngöôøi Vieät Nam chính hieäu, ñaõ sang Laøo ñieàu haønh toaøn boä guoàng maùy coâng an, quaân ñoäi, thöông nghieäp, giao thoâng vaän taûi vaø böu ñieän truyeàn thanh.

Cai Xoâng laáy vôï Laøo, ñoåi teân thaønh Cay-xon Phoâm-vi-haûn, nhöng tröôùc 1975, vaãn ôû taïi toøa vi-la ôû phoá Nguyeãn Gia Thieàu (Haø Noäi) keá beân coá vaán toái cao cuûa oâng ta laø thieáu töôùng Nguyeãn troïng Vónh, uûy vieân döï khuyeát trung öông coäng ñaûng kieâm uûy vieân quaân uûy trung öông.

Hieäp ñònh Geneøve veà Laøo, Hoaøng vaên Hoan, uûy vieân boä chính trò coäng ñaûng ñöôïc oâng Line (töùc HCM) giao cho laøm coá vaán toái cao cuûa ñoaøn Vieät Nam, nhöng thaät ra cuõng ñoàng thôøi laø coá vaán toái cao cho ñoaøn Laøo coäng.

Ñeå ve vuoát oâng hoaøng Phu-ma, oâng Line (töùc HCM) cho môû taïi Haø-noäi hai toøa ñaïi söù, moät cuûa Vöông quoác Laøo, moät cuûa Laøo coäng. Toøa ñaïi söù Vöông quoác Laøo laø moät bieät thöï nguy nga thuoäc loaïi hieám cuûa Haø-noäi, toïa laïc ôû ñaïi loä Quang Trung. Cô quan an ninh cuûa Haø-noäi ñaõ caøi ñöôïc hai coâ gaùi Vieät Nam laáy choàng laø nhaân vieân cuûa söù quaùn Vöông quoác Laøo. Coâ H., goác Vieät kieàu ôû Thaùi lan veà Baéc Vieät Nam, sau coù veû lô laø vôùi nhieäm vuï, theo choàng ñi nöôùc khaùc; chæ coøn coâ Leâ thò N. vaãn coøn saùng giaù, nhôø ñoù caùc em trai duø maéc caùc toäi chöùa ñieám, aên caép, buoân laäu Baéc-Nam, vaãn ñöôïc voâ toäi. Chaúng theá, moät ngöôøi coøn ñöôïc cho vöôït bieân sang UÙc, coøn ñöùa trai uùt ñöôïc laøm trong ngaønh ñieän aûnh coù nhieàu lieân heä vôùi toøa laõnh söï Phaùp ôû Saøi-goøn hieän nay vaø cuõng laø moät truøm "maùnh mung, buoân laäu", hay gaàn guõi caû giôùi vaên ngheä syõ laãn daân "phe phaåy", coù teân laø Leâ ñình Th., moät muù cuûa Döông Thoâng.

Ñ OÁ I V ÔÙ I C A M B OÁ T

Lôïi duïng beänh chính trò thaát thöôøng cuûa oâng hoaøng Xi-ha-nuùc cuûa Cam-boát, oâng Line (töùc HCM) trong thôøi kyø cho quaân vaøo xaâm laêng mieàn Nam, ñaõ taän duïng vuøng ñaát Moû Veït cuûa Cam-boát, laøm khu an toaøn cho nôi taäp keát quaân ñoäi vaø vuõ khí moãi khi khoù khaên, coøn duøng nôi ñoù laøm caên cöù taäp trung vaø ñaøo taïo sô khôûi cho nhöõng ngöôøi daân Cam-boát, taïo thaønh ñaïo quaân thöù naêm cho chính quyeàn cuûa oâng Line ôû Cam-boát. Haàu heát caùc nhaân vaät choùp bu cuûa coäng saûn cuûa Cam-boát ñeàu ñöôïc guoàng maùy cuûa oâng Line löïa choïn vaø ñaøo taïo baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Heânh Som-rin vaø Hun-sen ñeàu ñöôïc aên hoïc taïi Haø-noäi. Vaø, ngay Poân-Poát cuõng chính laø do tay chaân cuûa oâng Line tuyeån choïn. Teân thaät Poân-Poát laø Hai Nghóa, voán laø ngöôøi Vieät goác Mieân ôû Sa-ñeùc. Nghó raèng caùi nguoàn goác ñoù coù theå coät chaët ñöôïc Poân-Poát vôùi chính quyeàn cuûa oâng Line ôû Haø-noäi, naøo hay oâng Mao traïch Ñoâng laïi hieåm hôn, muùa laïi baøi voõ cuûa oâng Line vôùi hoaøng thaân Xu-va-na Phu-voâng, caøi cho Poân-Poát (töùc Hai Nghóa) laáy coâ vôï Taøu. Trong canh baïc naøy Line bò Mao phoång tay treân maát uø. Vaø, haäu quaû nhö chuùng ta ñaõ bieát.

Ve vaõn hoaøng thaân Xi-ha-nuùc cuûa Cam-boát cuõng nhö oâng hoaøng Phu-ma cuûa Laøo baèng caùch ñeû ra caùi hoäi nghò "Ba nöôùc Ñoâng döông" vôùi taám aûnh maøu chuïp caûnh Phaïm vaên Ñoàng, Nguyeãn höõu Thoï (töôïng tröng cho Nam Vieät Nam), Xi-ha-nuùc, Xu-va-na Phu-ma vaø Xu-va-na Phu-voâng treân trang bìa baùo AÛnh Vieät Nam, oâng Line hæ haû ngoài ôû phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông ôû Haø-noäi töôûng nhö naém chaéc caùi ngai "chuû tòch vó ñaïi" cuûa Lieân bang Ñoâng döông ñoû. Naøo ngôø... Maø, naøo ngôø thaät, bôûi oâng Line ñaõ mau choùng queân canh baïc ôû ngay chính mieàn Nam Vieät Nam oâng ñaõ töôûng nhö aên chaéc trong chuyeán ñi ñeâm vôùi anh em nhaø oâng Ngoâ ñình Dieäm, toång thoáng neàn ñeä nhaát coäng hoøa cuûa mieàn Nam Vieät Nam. Chæ coù ngöôøi daân ñen ôû Haø-noäi laø tænh taùo khi möôïn kieåu thô Buùt Tre ñeå noùi raèng :

"Hoan hoâ quoác tröôûng Xi-ha

Nuùc na. nuùc ních sang ta sang Taøu

Sang ta roài laïi sang Taøu

Nuùc na nuùc ních theo Taøu boû ta."

vaø :

Hai Nghóa cuõng nhö con nheän

Laáy vôï Taøu quyeán quyeän boû ñi

Toø voø Hoà ngoài khoùc tyû ty

Poân-Poát ôi ! Poân-Poát hôõi ! Maøy ñi ñaèng naøo ?"

C A N H B AÏ C V ÔÙ I H OÏ N G OÂ

Nhöõng trí thöùc ôû Baéc Vieät Nam (tröôùc 1975) daùm laøm caùi vieäc nhö cuï Taû Ao ngaøy xöa laø môû moät maét nhìn vaøo söï thaät ñeà phoøng coù muø thì muø moät maét, ñaõ thaáy töø laâu moái quan heä cuûa caùi theá "moâi söùt vaø raêng hoâ" giöõa Baéc Vieät Nam vaø Trung coäng. Chæ coù giôùi chöùc caàm quyeàn coäng saûn Vieät Nam, sau söï coá 1979 "haøm raêng vaåu Trung coäng caén chaûy maùu caùi moâi söùt cuûa Thò Nôû Vieät Coäng" thì Nguyeãn duy Trinh, uûy vieân boä chính trò coäng ñaûng, phuï traùch phoù thuû töôùng kieâm boä tröôûng ngoaïi giao môùi chua chaùt noùi ñeán bò anh hai Trung coäng öùc hieáp trong moät phaàn tö theá kyû cuûa moái tình "vöøa laø ñoàng chí vöøa laø anh em". Cuoán saùch cuûa Nguyeãn duy Trinh toá caùo Trung coäng ñaõ ñaïp "thaéng gaáp" haõm ñaø "thöøa thaéng xoâng leân" cuûa quaân ñoäi töôùng Giaùp nhaèm "giaûi phoùng" hoaøn toaøn Vieät Nam khoûi tay thöïc daân Phaùp chuyeån giao cho thöïc daân ñoû maø oâng Line laø ngöôøi ñaïi dieän. Cho neân môùi ñeû ra caùi giaûi phaùp chính trò trong hieäp ñònh Geneøve naêm 1954 veà Vieät Nam. Theá laø thaéng traän treân chieán tröôøng nhöng laïi thua traän treân bình dieän chính trò. Bôûi, naêm 1945 - luùc 55 tuoåi - oâng Line ñöôïc laø chuû tòch cuûa caû nöôùc Vieät Nam - töø ñòa ñaàu Haø-giang cho ñeán muõi Caø-maâu - theá maø sau 9 naêm löøa daân tieâu thoå, tröôøng kyø khaùng chieán, oâng Line chæ coøn laø chuû tòch cuûa Vieät Nam, caùi phaàn "khuùc ñaàu nhöõng xöông cuøng xaåu" vaø tyù chuùt "khuùc giöõa nhöõng maùu cuøng me". Coøn khuùc ñuoâi mieàn Nam, choã ngon laønh nhaát thì ñaønh phaûi ngieán raêng "tha hoà maø ñuoåi".

Cuøng thôøi ñieåm xuaát phaùt töø 1954, khi oâng Line mang theo baàu ñoaøn nheách nhaùc töø Vieät Baéc veà Haø-noäi thì anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm veà Saøi-goøn. Qui ñònh cuûa hieäp ñònh Geneøve 1954 laø sau 2 naêm seõ toång tuyeån cöû thoáng nhaát ôû caû nöôùc Vieät Nam... ñeå ngöôøi daân Vieät Nam ñöôïc Töï Do löïa choïn cheá ñoä chính trò vaø ngöôøi ñaïi dieän cuûa mình. Nhöng, naêm thaùng cöù ñi qua, cho ñeán taän cuoái naêm 1992 naøy, gaàn 40 naêm sau caùi ngaøy qui ñònh trong hieäp ñònh Geneøve 1954 veà Vieät Nam aáy, hai chöõ töï do vaãn laø caùi gì ñoù xa vôøi vôïi vôùi ngöôøi daân Vieät Nam. Vì sao vaäy ? Bôûi vì, töø khi ñöôïc quyeàn quaûn lyù taïm thôøi moät nöûa nöôùc Vieät Nam töø vó tuyeán 17 ra phía Baéc, oâng Line vaø tay chaân thaân tín ñaõ "ñaøo taän goác, troác taän reã" taát caû moïi giai taàng cuûa xaõ hoäi Baéc Vieät Nam, ñeå "troàng nhöõng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa" chæ bieát phaù hoaïi maø khoâng bieát xaây döïng; chæ bieát caêm thuø maø khoâng bieát yeâu thöông; chæ bieát gieát maø khoâng bieát nuoâi döôõng; chæ bieát nhaát cöû nhaát ñoäng laø nhaèm baûo veä "Lieân xoâ, thaønh trì caùch maïng theá giôùi" chöù khoâng phaûi laø baûo veä ñaát ñai vaø daân toäc Vieät Nam vôùi treân boán ngaøn naêm vaên hieán. Cho neân caû mieàn Baéc Vieät Nam trôû thaønh moät nhaø tuø lôùn, moät traïi lính vó ñaïi. Sôï haõi, ñoùi khoå, phaùt trieån thuù tính laø nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam luùc aáy. Trong luùc ñoù, caùi khoaûng thôøi gian cuûa 1955-1959 laïi laø giai ñoaïn thònh trò cuûa mieàn Nam Vieät Nam döôùi neàn ñeä nhaát coäng hoøa maø toång thoáng laø oâng Ngoâ ñình Dieäm. Vì theá, oâng Line khoâng muoán vaø cuõng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc ñieàu khoaûn toång tuyeån cöû töï do trong caû nöôùc. Vôùi söï maùch nöôùc cuûa phoù vöông Lavritchev, ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn cuûa Nga-xoâ ôû Haø-noäi; oâng Line cho khai töû caùi goïi laø Maët traän Lieân Vieät, thay baèng Maët traän Toå quoác vôùi moät cöông lónh môùi maø noäi dung laø caùc ñieàu khoaûn aùp ñaët cho mieàn Nam Vieät Nam bò nhaäp vaøo vôùi mieàn Baéc Vieät Nam, döôùi quyeàn cai trò cuûa oâng Line, nghóa laø ñöa ñeán caùi theá khoâng theå coù toång tuyeån cöû.

C H Æ M OÄ T B Ö ÔÙ C

TÖØ CAÙI VÓ ÑAÏI ÑEÁN CAÙI LOÁ BÒCH

Caâu noùi treân cuûa Napoleon vaøo luùc tuït doác cuõng ñuùng vôùi oâng Ngoâ ñình Dieäm. Cho ñeán naêm 1959, quaû raèng oâng Ngoâ ñình Dieäm ñaõ thoåi vaøo mieàn Nam Vieät Nam moät luoàng sinh khí môùi maø ngay keû thuø cuûa oâng cuõng khoâng theå phuû nhaän ñöôïc. Mieàn Nam Vieät Nam thay da ñoåi thòt. Caùc nguoàn lôïi kinh teá ñaõ coù phaàn cuûa ngöôøi Vieät Nam, khoâng coøn laø söï ñoäc quyeàn cuûa chuù Hoûa vôùi ñoàng baøo cuûa chuù ta nöõa. Naïn caùt cöù giaùo phaùi ñöôïc deïp yeân. Ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân mieàn Nam Vieät nam, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa oâng Ngoâ ñình Dieäm ñi theo chieàu tích cöïc treân moïi bình dieän, hoaøn toaøn ngöôïc vôùi xaõ hoäi mieàn Baéc Vieät Nam do oâng Line thao tuùng. Tieác raèng caùi thôøi vaøng son cuûa mieàn Nam khoâng ñöôïc bao laâu ñaõ cheát yeåu vì cô cheá ñoäc taøi, ñaûng trò, gia ñình trò cuûa oâng Ngoâ ñình Dieäm caøng veà sau caøng phaùt trieån maïnh treân cô sôû cuûa söï thoûa maõn vaø tính töï cao veà thaønh tích sô khôûi ñaït ñöôïc.

Trong khi ñoù, vôùi caùi daõ taâm laøm "chuû tòch vó ñaïi" cuûa caû Lieân bang Ñoâng döông, oâng Line cho taäp keát löïc löôïng thaân coäng töø mieàn Nam ra mieàn Baéc nhö hieäp ñònh Geneøve 1954 veà Vieät Nam qui ñònh, nhöng vaãn ñeå laïi moät löïc löôïng maïnh caû quaân ñoäi laãn toå chöùc ñaûng. Soá lính chính qui vaø ñòa phöông quaân cuøng du kích coù toång soá hôn boán traên ngaøn ngöôøi. Giôùi laõnh ñaïo cuûa xöù uûy mieàn Nam chæ coù Leâ Duaån vaø Phaïm Huøng ra Baéc, coøn laïi nguyeân boä xaäu ban laõnh ñaïo cuûa coäng ñaûng goàm caùc uûy vieân trung öông chính thöùc nhö Nguyeãn vaên Linh (Möôøi Cuùc), Nguyeãn vaên Xoâ (Hai Xoâ), Phan vaên Ñaùng (Hai Vaên), cuøng vôùi Nguyeãn ñöùc Thuaän (sau bò chính quyeàn cuûa oâng Dieäm baét ñöôïc), Voõ trí Coâng, Cao ñaêng Chieám, La vaên Lieám, Traàn nam Trung, Traàn baïch Ñaèng ñeàu ruùt vaøo bí maät. Vaø, ngay töø ñaàu nhöõng naêm 1957 trôû ñi oâng Line ñaõ cho leänh tìm ñöôøng vaøo Nam, ñoù laø ñöôøng moøn Hoà chí Minh sau naøy. Toaùn quaân ñoäi ñöôïc leänh thaâm nhaäp mieàn Nam ñaàu tieân do thieáu töôùng Buøi xuaân Ñaêng chæ huy. Con ñöôøng moøn Hoà chí Minh ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 1959 vaø Ñoàng syõ Nguyeân (töùc Nguyeãn vaên Ñoång) ñöôïc cöû troâng coi vieäc "hieän ñaïi" hoùa con ñöôøng truïc ñeå xaâm laêng mieàn Nam ñoù. Cô caáu quaân ñoäi döôùi tröôùng Ñoàng syõ Nguyeân leân tôùi gaàn 3 sö ñoaøn vaø ñöôïc ñaët teân laø "Coâng tröôøng 59" (töùc quaân ñoaøn).

Caùi saùng suoát vaø nhieät tình cuûa nhaø aùi quoác Ngoâ ñình Dieäm theo thôøi gian maø boác hôi, chæ coøn laïi caùi hình haøi cuûa quan "Tuaàn vuõ Phan Thieát", vöøa coá chaáp cuûa ngöôøi "quaù moä ñaïo", vöøa hôïm hónh veà gioøng hoï vaø thaønh tích, chæ tin vaøo quan heä maùu thòt vaø ñòa phöông cuõng nhö cuøng toân giaùo. Caùi sai laàm nöõa laø oâng Ngoâ ñình Dieäm döïng ra ñaûng Caàn-lao nhaân-vò coù caùi gì ñoù hao hao gioáng cô cheá toå chöùc vaø xöû duïng nhö cuûa ñaûng coäng saûn. Toång thoáng hoï Ngoâ ñaõ khoâng lôïi duïng thaønh tích ñaït ñöôïc ñeå môû roäng daân chuû, thu huùt nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc v.v... maø laïi kheùp laïi nhö moâ hình coäng saûn nhöng laïi khoâng ñuû quûy quyeät taøn nhaãn nhö coäng saûn. Ñaùng ra phaûi ñaët cho mình laøm caùi nhieäm vuï laõnh tuï cuûa caû nöôùc Vieät Nam (nhö oâng Line) thì oâng Dieäm ñaõ löôïc bôùt ñi chæ giaønh laïi cho mình nhöõng caùi raát "khieâm toán" laø laõnh tuï cuûa giaùo daân, laø moät thöù "tuø tröôûng" cuûa "boä laïc Ngoâ, Traàn". Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa oâng Dieäm coù nhieàu sai laàm khi laøm maát tình hoøa hieáu vôùi oâng hoaøng Xi-ha-nuùc, khieán Haø-noäi lôïi duïng ñeå duøng maûnh ñaát Moû Veït cuûa Cam-boát cuõng nhö caûng Koâm-poâng-xoâm cuûa Cam-boát ñeå xaâm laêng mieàn Nam. Cuõng theá, oâng khoâng coâng nhaän Hoäi nghò Baêng-ñung, khieán bò coâ laäp ñoái vôùi caùc nöôùc khoâng lieân keát, maø luùc ñoù nhöõng tieáng noùi cuûa Nerhu vaø Nasser laø khaù quan troïng. Xung quanh oâng Dieäm coù raát nhieàu ngöôøi gioûi, nhöng oâng khoâng duøng, thí duï nhö oâng Nguyeãn vaên Thoaïi, ngöôøi ñaõ kyù vaøo quyeát nghò cuûa hoäi nghò Baêng-ñung, moät haønh ñoäng raát khoân ngoan vaø saùng suoát. Qua vieäc naøy, oâng Line ñaõ hieåu heát choã "yeáu keùm" cuûa ñoái thuû vaø quyeát ñònh ñaùnh canh baïc vôùi hoï Ngoâ. Moät toå coâng taùc ñaëc bieät ñöôïc thaønh laäp ngay taïi Haø-noäi ñeå laøm coâng vieäc ñoù maø khoâng caàn qua boä phaän cuûa Nguyeãn vaên Linh ôû phía Nam.

L ÖÏ A N G Ö ÔØ I

Sau khi döï hoäi nghò Baêng-ñung veà, oâng Line möøng vì cheát huït. Chieác maùy bay cuûa Trung coäng bò noå tung, vaøi nhaân vieân ngoaïi giao Vieät coäng cheát theo, trong ñoù khoâng coù ... oâng Line. Nhöng, ñieàu oâng möøng hôn laø nghe tin oâng Ngoâ ñình Dieäm khoâng chaáp nhaän quyeát nghò cuûa hoäi nghò Baêng-ñung maø ñaïi dieän cuûa oâng laø oâng Nguyeãn vaên Thoaïi ñaõ kyù. Hôn theá, oâng Dieäm coøn caûi toå chính phuû vaø... gaït oâng Nguyeãn vaên Thoaïi ra. Ngoài ôû phuû toaøn quyeàn ôû Ba-ñình, khi nghe Vieät Phöông, vuï tröôûng vuï toång hôïp Phuû thuû töôùng, cuõng laø thö kyù rieâng cuûa Phaïm vaên Ñoàng, trình tin naøy, oâng Line voã ñuøi ñen ñeùt vaø ngöûa maët leân trôøi cöôøi ba tieáng, heät nhö Löu Bang nghe tin Haïng Voõ ñuoåi Phaïm Taêng khoâng duøng nöõa.

Hoà sô veà gia ñình oâng Ngoâ ñình Dieäm daøy coäm treân baøn laøm vieäc cuûa oâng. Bieát tyû myû töø vieäc oâng Dieäm "nghieän" moùn chim boà caâu nhoài yeán, ñeán oâng Ngoâ ñình Nhu moãi ngaøy "baén khæ" bao nhieâu phaùt (töùc huùt thuoác phieän) vaø baø Nhu (töùc Traàn Leä Xuaân) choïn ñaát ôû ñöôøng Traàn quoác Toaûn (nay laø uûy ban quaän 10, Saøi-goøn) xaây "cung" cho Ngoâ ñình Traùc, coù yù ñònh quay laïi cheá ñoä quaân chuû (chaéc laø baét chöôùc töôùng Franco cuûa Taây ban Nha). OÂng Line cuõng ñeå yù ñeán vieäc vieân syõ quan CIA Coneùin, ñaõ töøng ôû quaân ñoäi Phaùp, coù maët taïi Saøi-goøn. Söï baát maõn cuûa Phaät giaùo ñöôïc oâng ñeå yù ñeán töø laâu. Song song vôùi vieäc ñaøo taïo boä ñoäi ñaëc coâng (ôû Sôn Taây), coâng an ñaëc bieät (ôû Haø-Ñoâng), caùn boä ngöôøi thieåu soá (ôû Hoøa-Bình), caùc sö, tieåu, ni coâ (ôû chuøa Quaùn söù, Haø-Noäi) vaø laáy caùn boä taäp keát ôû Nam ra cho hoïc taäp vaø quay laïi Nam (ñòa ñieåm hoïc taäp ôû Baéc-Thaùi), oâng Line coøn lo ñaøo taïo "theá heä töông lai" cho Lieân bang Ñoâng döông ñoû : ñoù laø caùc thieáu nieân, nhi ñoàng cuûa mieàn Nam, cuûa khu Naêm, cuûa nuùi röøng Taây Nguyeân, cuûa Laøo, cuûa Mieân. Tröôøng naøy ñaët ôû huyeän Löông sôn (Hoøa Bình). Beân caïnh uûy ban Thoáng Nhaát do trung töôùng Nguyeãn vaên Vònh, uûy vieân trung öông coäng ñaûng, laøm chuû nhieäm, phía ban toå chöùc trung öông coøn coù Leâ phöôùc Thoï ñaëc traùch soá caùn boä taäp keát quay laïi Nam (nay oâng ta laø uûy vieân boä chính trò, phuï traùch toå chöùc). Ñaáy laø coâng vieäc haøng ngaøy cuûa ñaûng vaø chính phuû ôû Haø-noäi. Giôø ñaây ñaõ khaùc tyù chuùt, ñoù laø vieäc oâng Ngoâ ñình Dieäm töø choã ñöôïc toång thoáng Eisenhower ra taän phi tröôøng quaân söï Andrews ñoùn tieáp (1957) ñeán choã ñoâi beân ñaõ coù daáu hieäu nguùng nguaåy vôùi nhau vaø quaân ñoäi do ñaïi taù Nguyeãn chaùnh Thi caàm ñaàu laøm ñaûo chaùnh ngaøy 11-11-1960. Tuy khoâng thaønh coâng, nhöng roõ raøng ñoù laø ñieåm baùo hieäu choã döïa quaân söï vaø choã döïa ñoàng minh ñaõ "lung lay". Nay chæ caàn laøm cho nhöõng choã döïa ñoù ñoå haún laø xong. Ñieåm laïi nhaân söï, oâng Line thaáy vieäc naøy phaûi giao cho Phaïm Huøng, ngöôøi coù ñuû tö caùch tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm, coù hieåu bieát saâu saéc veà mieàn Nam, vì Phaïm Huøng ñaõ töøng phuï traùch coâng an cuûa mieàn Nam, laø uûy vieân boä chính trò kieâm phoù thuû töôùng thöù nhaát cuûa chính phuû (vôùi 9 oâng phoù thuû töôùng !). Nhöng coøn ngöôøi thöù hai laø ai, ngöôøi giuùp vieäc tröïc tieáp cho Phaïm Huøng maø cuõng laø ngöôøi laøm caùi vieäc moùc noái trong chuyeán "ñi ñeâm" naøy. Taát nhieân phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng ñaõ ñaønh maø coøn phaûi tín caån ñöôïc ñeán möùc giaû duï laø bò anh em oâng Dieäm, Nhu trôû maët baét thì... saün saøng cheát maø khoâng phaûn boäi hoaëc ñi hai haøng. Ñieåm laïi taát caû caùc boä maët laõnh ñaïo ngaønh coâng an vaø oâng Line caàm buùt naén noùt vieát ba tieáng : Nguyeãn coâng Taøi.

SAO LAÏI CHOÏN NGUYEÃN COÂNG TAØI

ng Line bieát raèng anh em oâng Dieäm, Nhu tuy laøm cuoäc pheá truaát Baûo Ñaïi, nghóa laø "phaûn thöïc" roài laïi "phaûn phong", nhöng töø maùu thòt cuûa gia ñình hoï Ngoâ laø quan laïi, cho neân anh em oâng ta raát khinh ngöôøi. Vì theá, caùi keû laøm vieäc xuùc tieáp ñaàu tieân - taát nhieân phaûi coäng saûn ñoû quaïch - nhöng phaûi coù trình ñoä (nghóa laø noùi tieáng Phaùp troâi chaûy) laïi phaûi coù caùi goác gaùc gia ñình ñaùng vì neå trong xaõ hoäi phong kieán cuõ ôû Vieät Nam. Chính Nguyeãn coâng Taøi laø ngöôøi hoäi ñuû baáy nhieâu yeáu toá.

Nguyeãn coâng Taøi ñaõ hoïc ñeán baäc tuù taøi thôøi Phaùp, laø con tröôûng cuûa nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan, laø chaùu ruoät cuûa Leâ vaên Löông, thöôøng tröïc ban bí thö trung öông ñaûng coäng, phoù ban thöôøng tröïc ban toå chöùc trung öông, gioøng doõi quan laïi goác Nam Ñònh. Ñaõtheá, Nguyeãn coâng Taøi coøn laø con reå cuûa baùc syõ Nguyeãn vieâm Haûi, coù quoác tòch Phaùp. Vôï Nguyeãn coâng Taøi laø baø Nguyeãn thò Nghóa, cöïu sinh tröôøng nöõ hoïc Ñoàng Khaùnh luùc aáy ñang laø hieäu tröôûng tröôøng Maàm Non (tröôøng daønh cho con nhoû cuûa caùc quan laïi ñoû cuûa trung öông vaø Haø-noäi, chieám troïn hai toøa vi-la ñoà soä ôû phoá Haøng Boâng Nhuoäm). Hai em gaùi baø Nghóa ñeàu ñoã tuù taøi Phaùp, laø hoïc sinh cuûa tröôøng Albert Sarraut, luùc aáy moät ra baùc syõ y khoa, coøn moät laø kyõ sö moû. Nguyeãn coâng Taøi ñang ñeo lon ñaïi taù an ninh beân boä coâng an, giöõ chöùc thöù tröôûng boä coâng an kieâm uûy vieân ñaûng ñoaøn coäng saûn cuûa boä coâng an. Caû chöùc vuï, ngheà nghieäp cho ñeán lyù lòch baûn thaân vaø lyù lòch beân vôï cuûa Nguyeãn coâng Taøi ñeàu laø maãu lyù töôûng cho cuoäc tieáp xuùc vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm.

Vaø, sau ñoù ngöôøi naøo coù oùc quan saùt khoâng coøn thaáy haøng ngaøy ít ra laø moät laàn, treân ñöôøng Haøng Boâng Nhuoäm queïo ra phoá Daõ Töôïng (Haø-noäi) khoâng coøn boùng daùng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng taàm thöôùc, aên maëc xueà xoøa, ñeo caëp kính daày coäm hoaëc ñi boä, hoaëc ñi xe ñaïp qua nöõa. Ngöôøi ñoù laø Nguyeãn coâng Taøi. Treân phoá Boâng Nhuoäm coù nhaø rieâng cuûa nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan, taùc giaû truyeän "Coâ giaùo Minh" maø cuõng laø taùc giaû tieåu thuyeát bò Haø-noäi caám :"Ñoáng raùc cuõ", vaø ôû ñoù cuõng laø nôi laøm vieäc cuûa vôï Nguyeãn coâng Taøi.

NGUYEÃN COÂNG TAØI RA TAY

Coù chuù ruoät laø phoù ban toå chöùc trung öông phuï traùch thöôøng tröïc ban bí thö trung öông ñôõ ñaàu, laïi ñöôïc ñích thaân oâng Line löïa choïn , laïi laøm vieäc döôùi quyeàn tröïc tieáp cuûa Phaïm Huøng, nhaân vaät soá 4 trong boä chính trò, neân Nguyeãn coâng Taøi hieåu raèng ñaây laø thôøi cô "ngaøn naêm moät thuôû" ñeå thaêng quan nhaûy voït neáu hoaøn thaønh nhieäm vuï ñi ñeâm naøy. Nguyeãn coâng Taøi ñaõ daønh nhieàu thôøi gian ñeå nghieân cöùu haøng nuùi hoà sô veà gia ñình nhaø oâng Ngoâ ñình Dieäm vaø nhöõng ngöôøi keá caän, cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñoái laäp. Taøi lieäu caäp nhaät töø nhieàu nguoàn, nhöng phaàn ñoùng goùp cuûa noäi giaùn Phaïm ngoïc Thaûo laø raát quan troïng. Laøm sao phaûi choïn ngöôøi tieáp xuùc thaät ñuùng maø laïi baûo toaøn bí maät. Cuoái cuøng, sau nhieàu ngaøy ñeâm suy nghó, Nguyeãn coâng Taøi ñaõ löïa nhaân vaät Maõ Tuyeân, ngöôøi Taøu ôû Chôï-lôùn ñang laøm coâng vieäc kinh taøi cho gia ñình oâng Ngoâ ñình Dieäm.

Thoâng qua dòch vuï buoân baùn taùo baïo, Nguyeãn coâng Taøi ñaõ tieáp xuùc tröïc tieáp ñöôïc vôùi Maõ Tuyeân. Vaø, caùi thôøi ñieåm ñeå ñöa yù kieán cho Maõ Tuyeân "gôïi yù" vôùi anh em oâng Ngoâ ñình Dieäm laø sau thaùng 2-1962, sau caùi ngaøy maø hai trung uyù cuûa quaân ñoäi oâng Dieäm laø Phaïm phuù Quoác vaø Nguyeãn vaên Cöû neùm bom dinh Ñoäc laäp laøm ñaûo chính. Söï vieäc cuûa hai trung uyù Phaïm phuù Quoác vaø Nguyeãn vaên Cöû tuy khoâng thaønh coâng nhöng noù laïi laø lyù do hôïp thôøi ñeå Nguyeãn coâng Taøi laøm cuoäc tieáp xuùc vôùi anh em oâng Dieäm, Nhu thoâng qua thöông gia ngöôøi Taøu ôû Chôï-lôùn laø Maõ Tuyeân. Tín hieäu coù thuaän lôïi. Quaû nhieân oâng Nhu nhaän söï tieáp xuùc moät caùch thaän troïng vaø keùo daøi thôøi gian ñeå maëc caû cho caùi giaù ñi ñeâm. Nguyeãn coâng Taøi coù nhaän xeùt laø anh em oâng Dieäm, Nhu tuy hoïc ôû Phaùp vaø Myõ veà nhöng oùc baøi ngoaïi cöïc ñoan nhö "Töï Ñöùc" vaø cuõng coù moäng Vieät Nam seõ goàm caû Mieân vaø Laøo vaø phaûi laø cöôøng quoác ôû chaâu AÙ.

Söï vieäc tin ñi moái laïi chæ döøng ôû ñoù. Phaûi cho ñeán luùc ñöôïc pheùp cuûa oâng Line, Nguyeãn coâng Taøi cung caáp cho oâng Nhu moät soá taøi lieäu chöùng minh ngöôøi Myõ muoán löu laïi oâng Dieäm coøn vôï choàng oâng Nhu phaûi ñi löu vong nöôùc ngoaøi, cuõng nhö hoï tröôùc sau cuõng buoäc oâng Dieäm phaûi töø boû cheá ñoä ñoäc taøi, gia ñình trò, phaûi chia quyeàn laõnh ñaïo cho caùc ñaûng phaùi cuõng nhö phaûi coù chính saùch bình ñaúng toân giaùo. OÂng Nhu chaáp nhaän moät cuoäc gaëp gôõ vôùi phaùi vieân ñaëc bieät cuûa oâng Line. Coù theå ñaây chæ laø giaûi phaùp phoøng ngöøa maø cuõng coù theå oâng Nhu muoán hieåu roõ hôn yù ñoà cuûa ñòch. Nhöõng ñieàu naøy coøn laø bí aån ñi theo oâng Nhu xuoáng tuyeàn ñaøi.

Phaïm Huøng nhaän nhöõng chæ thò toaøn quyeàn haønh ñoäng töø oâng Line taïi phuû toaøn quyeàn Ñoâng döông ôû Ba-ñình (Haø-noäi) vaø caáp toác ñi Nam baèng caû ba thöù phöông tieän : thuûy, boä vaø haøng khoâng.

Ñaàu thaùng 2-1963, cuoäc hoïp "bí maät" giöõa oâng Ngoâ ñình Nhu vaø Phaïm Huøng dieãn ra taïi moät ñòa ñieåm kín ñaùo ôû quaän Taùnh Linh, tænh Bình Tuy. Trong cuoäc hoïp naøy coù caû Nguyeãn coâng Taøi cuõng ñöôïc döï. Khi chia tay, caû hai beân ñeàu hyû haû. Noäi dung cuoäc hoïp vaãn coøn naèm trong bí maät cho ñeán nay. Anh em oâng Dieäm, Nhu ñeàu ñaõ cheát. OÂng Line thì naèm nhaém maét chình ình trong caùi laêng ôû Haø-noäi; Phaïm Huøng sau naøy giöõ chöùc chuû tòch hoäi ñoàng boä tröôûng cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, trong moät cuoäc hoïp veà taøi chính heát söùc caêng thaúng ôû Saøi-goøn, khi veà nhaø khaùch cuûa chính phuû nghæ tröa ñaõ... cheát. Chæ sau naøy, qua maët baùo Saøi-goøn Giaûi-phoùng coäng vôùi chuyeän thaâm cung loä ra, ngöôøi ta bieát raèng buoåi tröa hoâm ñoù, Phaïm Huøng ñaõ cho goïi moät nöõ ca syõ caûi löông teân tuoåi ñeán nghe haùt... giaûi khuaây. Chaúng bieát coù laøm gì nöõa khoâng maø ñoät ngoät... cöôõi ngöïa (khoâng phaûi roàng) xuoáng ñòa nguïc. Daân Vieät Nam quoác noäi laïi thaéc maéc qua thô kieåu Buùt Tre, raèng :

"Nghe tin ñoàng chí Phaïm Huøng

Cheát ngaõ laên ñuøng, chöa roõ nguyeân nhaân."

Ngöôøi duy nhaát coøn laïi laø Nguyeãn coâng Taøi, sau naøy "tình côø" laøm caùi vieäc xeùt caên cöôùc, caûnh saùt cuûa mieàn Nam ñaõ baét ñöôïc Nguyeãn coâng Taøi. Ngöôøi Myõ ñaõ cho giam Nguyeãn coäng Taøi ôû Baïch Ñaèng (Saøi-goøn), cho höôûng moïi tieän nghi vaät chaát raát cao vaø cuõng ñöôïc ngoài xe hôi (taát nhieân coù baûo veä) ñi "tham quan" phoá xaù Saøi-goøn. Ñeán 1975, tröôùc khi ñöùt phim mieàn Nam, Myõ ñaõ thaû Nguyeãn coâng Taøi ra.

Ñ Ò N H M EÄ N H

Tröôùc khi böôùc vaøo cuoäc gaëp maët laàn thöù hai giöõa oâng Ngoâ ñình Nhu vaø Phaïm Huøng thì xaûy ra söï bieán cuûa Phaät giaùo. Trong leã Phaät Ñaûn naêm 1963 ôû chuøa Töø Ñaøm, thöôïng toïa Thích trí Quang pheâ bình chính quyeàn oâng Dieäm kyø thò Phaät giaùo cho neân ñaøi phaùt thanh Hueá khoâng phaùt thanh veà ngaøy leã Phaät ñaûn nhö thöôøng leä. Phaät töû vaây ñaøi phaùt thanh ñoøi giaûi thích. Caûnh saùt Thöøa Thieân ñeán bao vaây, coù maët caû thieáu taù Ñaëng Syõ, chæ huy tröôûng tieåu khu Thöøa Thieân vaø tröôûng ty caûnh saùt Thöøa Thieân. Trong luùc hoãn loaïn, ñaëc coâng cuûa coäng saûn lieäng löïu ñaïn laøm cheát 9 ngöôøi vaø bò thöông 13 ngöôøi. Theá laø cuoäc tranh ñaáu cuûa Phaät giaùo buøng noå. Coù theå ñaây laø ñoøn cuûa coäng saûn muoán thuùc eùp oâng Ngoâ ñình Nhu taùi hoïp laàn thöù hai vôùi Phaïm Huøng sôùm hôn vaø ñöa yeâu saùch "khieâm toán hôn".

Ñaàu thaùng 11-1963, caùc töôùng trong quaân ñoäi cuûa oâng Dieäm laøm ñaûo chaùnh thaønh coâng. Anh em oâng Dieäm, Nhu theo ñöôøng haàm troán vaøo Chôï-lôùn ôû nhaø Maõ Tuyeân. Phaûi chaêng hai anh em oâng Dieäm, Nhu ñònh chôø ngöôøi cuûa Phaïm Huøng vaø Nguyeãn coâng Taøi ñeán ñoùn ra böng bieàn ?

Suoát nhöõng ngaøy vaøo Nam, nhaát laø sau khi Nguyeãn coâng Taøi bò tuø, gia ñình cuûa Nguyeãn coâng Taøi coù chuùt thay ñoåi. Baø hieäu tröôûng tröôøng Maàm Non, Nguyeãn thò Nghóa - vôï cuûa Nguyeãn coâng Taøi - ñaõ ngaû vaøo loøng cuûa ñaïi taù Hoàng Haø, chaùnh vaên phoøng kieâm vuï tröôûng vuï toång hôïp cuûa boä coâng an. Coù leõ ghen hoä con trai neân nhaø vaên Nguyeãn coâng Hoan laø ngöôøi ñi ñaàu trong vieäc "traán aùp" Nhaân vaên-Giai phaåm, cho ñeán taän taùc phaåm "Hoãn canh hoã cö" coøn ca ngôïi caùch maïng heát lôøi thì ñoät ngoät thay ñoåi trong tieåu thuyeát "Ñoáng raùc cuõ", vaïch maët nhöõng "caùn boä" caùch maïng chæ laø luõ löøa ñaûo, löu manh. Vì laø cuûa Nguyeãn coâng Hoan neân nhaø xuaát baûn Vaên hoïc phaûi in. Khi phaùt haønh ñöôïc khaù laâu, Toá Höõu môùi ñeå maét tôùi vaø phaùt hieän "coù vaán ñeà" vaø taäp I cuûa "Ñoáng raùc cuõ" bò thu hoài, taäp 2 bò ñình chæ phaùt haønh.

Giöõa naêm 1975, Nguyeãn coâng Taøi veà nhaø ngoài "chôi xôi nöôùc", bò tình nghi laø coù vaán ñeà trong thôøi gian bò giam ôû Baïch Ñaèng (Saøi-goøn). Phaûi cho ñeán luùc Phaïm Huøng leân naém chöùc chuû tòch hoäi ñoàng boä tröôûng, Nguyeãn coâng Taøi môùi ñöôïc ñeo lon thieáu töôùng coâng an, ñoåi teân thaønh Nguyeãn Taøi vaø giöõ chöùc toång cuïc tröôûng toång cuïc haûi quan. Vôï laø Nguyeãn Thò Nghóa cuõng vaøo ngaønh coâng an, ñeo lon trung taù, phuï traùch tröôûng phoøng quaûn lyù thieáu nhi phaïm phaùp thuoäc Cuïc quaûn lyù traïi giam. Coøn "keû ñòch" cuûa Nguyeãn coâng Taøi, ñaïi taù Hoàng Haø cuõng leân lon thieáu töôùng, giöõ chöùc giaùm ñoác Sôû coâng an Taây Nguyeân. Nguyeãn coâng Taøi chaéc cuõng töï an uûi qua baát haïnh cuûa ngöôøi khaùc vì caáp döôùi xöa kia cuûa oâng ta laø thieáu töôùng Quang Phoøng, cuïc phoù cuïc phaûn giaùn, cuõng baét ñöôïc quaû tang vôï ñang... aáy... vôùi trung taù Vuõ Quaân, ñeä töû ruoät cuûa Quang Phoøng, anh chaøng naøy laø con reå cuûa nguyeân chuû nhaân nhaø haøng Bodeùga ôû phoá Traøng Tieàn (Haø-noäi), ngöôøi ñaõ ñöôïc baùo chí Haø-noäi ca ngôïi veà thaønh tích "voà gaùi ñieám" vaøo nguû vôùi nhaân vieân caùc söù quaùn phöông Taây ôû Haø-noäi.

10-1992