Make your own free website on Tripod.com

Haï Vieän Vinh Danh Lính VNCH Chieán Ñaáu Cho Töï Do

 

 

WASHINGTON (VB) - Daân bieåu lieân bang Tom Davis (CH-Va.) hoâm Thöù Hai 10.7.2000 ñaõ ca ngôïi Haï Vieän vôùi vieäc thoâng qua Nghò Quyeát do Davis soaïn thaûo nhaèm vinh danh nhöõng ngöôøi VN chieán ñaáu beân caïnh quaân ñoäi Hoa Kyø thôøi Cuoäc Chieán VN.

DB Davis ñaõ phoå bieán lôøi ca ngôïi Nghò Quyeát 322 (House Concurrent Resolution 322) vôùi trích ñoaïn nhö sau:

"...Naêm nay ghi daáu 25 naêm CSVN chieám Saøi Goøn. Quaân Löïc VNCH ñaõ chòu ñöïng nhöõng thöông vong lôùn lao thôøi Cuoäc Chieán VN. Töø 1961 tôùi 1975, hôn 750,000 ngöôøi Vieät bò thöông vaø hôn 250,000 ngöôøi Vieät (VNCH) töû traän. Nhöõng quaân nhaân can ñaûm naøy ñaõ hy sinh trong khi chieán ñaáu giöõ gìn töï do vaø daân chuû cho queâ höông.

"Sau cuoäc chieán, chính phuû CSVN baét bôù trí thöùc, caùc alnh tuï chính trò, nhaø giaùo, nhaø thô, hoïa só, laõnh tuï toân giaùo, vaø caùc cöïu só quan Quaân Löïc VNCH vaø ñaåy hoï vaøo traïi caûi taïo - moät chöõ ñuùng ra phaûi goïi laø 'Ñaûo Nguïc Tuø Gulag cuûa VN.' Nhöõng traïi naøy khoâng khaùc gì caùc traïi töû thaàn Phaùt Xít Ñöùc thôøi Theá Chieán II. Caùc tuø nhaân, bò xem laø nguy cô an ninh cho cheá ñoä CSVN, thöôøng xuyeân bò ñaùnh ñaäp, boû ñoùi, vaø tra taán. Baát haïnh thay, nhieàu ngöôøi ñaõ cheát trong naøy.

"Toâi muoán nhaéc tôùi moät soá caù nhaân ñaùng ghi nhaän ñaõ soáng noåi sau khi rôøi caùc ñaûo nguïc tuø Gulag VN vaø ñaõ ñích thaân keå cho toâi nghe. Nhöõng chuyeän ñoù noùi leân loøng can ñaûm, tinh thaàn vaø yù chí con ngöôøi muoán soáng. Nhöõng caù nhaân naøy hieän soáng ôû Baéc Virginia. Caùc oâng Nguyen Cao Quyen, Nguyen Van Thanh, Tran Nhat Kim, Dinh Anh Thai ñeàu laø cöïu tuø nhaân taïi Gulag VN. Toäi cuûa hoï: chæ vì laø só quan Quaân Löïc VNCH hay laøm vieäc cho chính phuû VNCH.

"OÂng Vuõ Hoái, moät hoïa só, Nguyeãn Chí Thieän, moät nhaø thô, vaø GS Ñoaøn Vieát Hoaït, taát caû ñeàu laø caùc trí thöùc bò CSVN giam tuø vì baøy toû nieàm tin cuûa hoï vaøo daân chuû. Tính chung, ba vò naøy ñaõ coù hôn 50 naêm tuø CS.

"Cuoái cuøng, toâi muoán nhaéc tôùi Cha Nguyeãn Höõu Leã vaø Cha Traàn Quí Thieän, nhöõng ngöôøi bò baét giam nhieàu naêm vì khoâng chòu duøng aûnh höôûng cuûa hoï ñoái vôùi giaùo daân ñeå tuyeân truyeàn yù thöùc heä CS…

"...Theo truyeàn thoáng, VNCH vaø baây giôø laø caùc coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác Vieät khaép Hoa Kyø ñaõ choïn ngaøy 19.6 laøm ngaøy ñeå töôûng nieäm vaø vinh danh caû nhöõng anh huøng vò quoác vong thaân cuøng vôùi caùc chieán só ñang chieán ñaáu cho töï do vaø nhaân quyeàn taïi VN..."

Nhaéc laïi, nhaân ngaøy Quaân Löïc 19.6 vöøa qua, DB Davis ñaõ trình nghò quyeát naøy leân, vaø baây giôø môùi ñöôïc thuaän.